• Agenda:

  Dienst op zondag 29 september 2019:
  Aanvang 9.30 uur
  Irenekerk
  Voorganger: ds. J. Schimmel, Spijk

   

   

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering.

  Verslag van de gemeenteavond van woensdag 7 november 2018

  Opening

  De voorzitter, Lina van Zanten, opent de vergadering met een gedicht van Marcel Weemaes ‘Leven moet je langzaam leren’. Ze heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

  Vaststelling agenda

  De agenda blijft zoals hij voor ons ligt.

  Verslag gemeenteavond 14 maart 2018

  Dit verslag wordt onveranderd goedgekeurd met dank aan de maker Harry de Groot.

  Mededelingen:

  • 31 december 2018: de Oudejaarsavonddienst wordt verplaatst van de Sebastiaankerk naar de Stefanuskerk.
  • De gemeente Spijk/Losdorp heeft gevraagd of het mogelijk is om samen een biddag te houden en aansluitend een gezamenlijke bijeenkomst. Dit zal plaatsvinden in maart 2019. Vandaar dat we vanavond zowel de jaarcijfers als ook de begroting 2019 bespreken.

  Jaarcijfers kerk 2017

  De penningmeester, Henk Kloosterman, geeft gelegenheid om vragen te stellen betreffende deze jaarcijfers. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

  De voorzitter dankt de penningmeester voor het geleverde werk.

  Dhr. Kloosterman licht toe:

  • de enveloppen voor de dankdag werden laat rondgebracht. Dit had te maken met de wijziging van het bankrekeningnummer
  • het college van kerkrentmeesters had bij inschrijving een perceel landbouwgrond te koop aangeboden. Hier is 1 reactie opgekomen. Jaarcijfers diaconie 2017: Begrotingen diaconie en kerk 2019 Er zijn geen vragen. In de pauze is er verkoop van producten uit de Wereldwinkel.
  • Pauze
  • Er is een vraag over het bedrag van de reserves:een hoog bedrag. Penningmeester Ineke Bos legt uit dat het officieel beheer van de PKN adviseert om de reserves in stand te houden en om alles wat er binnenkomt uit te geven om interen te voorkomen. De penningmeester wordt bedankt voor het gedane werk.
  • Het grond is niet gegund vanwege een te laag aangeboden bedrag. Het land wordt weer verpacht.

  Zegening andere levensverbintenissen

  Dit onderwerp is aan de orde geweest op de kerkenraadsvergadering van 4-10-2018. Na overleg is unaniem besloten om de gemeente op de hoogte te stellen van dit voornemen. Ds. Knol licht toe hoe het in de ordonnantie beschreven staat. De gemeente krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen, zich erover uit te spreken.

  Landelijk is men er nog niet uit. Plaatselijk kan de gemeente zich erover uitspreken.

  De kerkenraad kan besluiten, na beraad in de gemeente, dat andere levensverbintenissen kunnen worden ingezegend.

  De gemeente heeft er geen moeite mee. De kerkenraad neemt op een volgende kerkenraadsvergadering hierover een positief besluit. Dit wordt weer teruggekoppeld naar de gemeente.

  Rondvraag

  Wachtwoord:pkbhk. Dit heeft te maken met de privacywet. Het nieuws vanaf het deurschrift komt op de site, achter het kopje nieuwe mededelingen van de zondag.

  Privacy- wat mag je vermelden

  Alleen als mensen zelf bericht geven van een geboorte of overlijden wordt dit gepubliceerd, dit volgens besluit van de kerkenraad.

  Volgens de privacy-wetgeving is het in onze gemeente mogelijk om deze ontvangen berichten op te nemen in de afkondigingen/ gemeentenieuws om meeleven mogelijk te maken.

  Sluiting

  De voorzitter bedankt iedereen voor hetgeen men doet voor de gemeente. Er zijn ook mensen die in stilte werkzaamheden verrichten, zodat we samen gemeente kunnen zijn.

  De Wereldwinkel hartelijk bedankt voor de aanwezigheid.

  Ds. Knol sluit de vergadering het lezen van lied 986 van Rene van Loenen ‘oorsprong van leven en licht’, waarna hij voorgaat in gebed.


  UITNODIGING VOOR DE GEZAMENLIJKE GEMEENTEAVOND van de Prot.Gem. Spijk-Losdorp en de Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

  Datum: woensdag 13 maart 2019
  Plaats: gebouw “Irene” aanvang   : plm. 20.15 u. ( na de bidstond)

  AGENDA

  1.Welkom

  2. Vaststellen agenda

  3. Mededelingen

  4. Aangenaam……Wie ben jij?

  Ronde 1

  PAUZE met verloting ten bate van het jaarproject voor Stichting De Vrolijkheid  die in zo’n 30 asielzoekerscentra met veelal vrijwilligers door middel van creatieve werkvormen er voor zorgen dat kinderen,  die vaak al zo veel hebben meegemaakt, even weer kind kunnen zijn.

  5.  Aangenaam…….Wie ben jij?

  Ronde 2

  Ronde 3

  6. Rondvraag

  7. Sluiting