• Agenda:

  Zondagse Eredienst
  Datum: 2 oktober 2022
  Tijdstip: 09.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • Verslag van de gemeentezondag op 26 juni 2022

  We zien terug op een zeer geslaagde gemeentezondag, eerst een mooie dienst waarin onze zangers Duurt, Anna en Tineke hun zang goed laten horen.                                                                                          Het project “Open Hof” sluiten we af met een prachtig resultaat van € 3525,-                                              

  Na de dienst worden we gastvrij ontvangen bij Hiepko en Nienke in de Luingahof, waar het goed toeven is in de tuin.                                                                                                                                                     De weergoden zijn ons goedgezind, dus we kunnen heerlijk buiten zitten.                                                     Ongeveer 60 mensen genieten eerst van koffie of thee met appeltaart of cake.                                

  Het gaat er gezellig aan toe.                                                                                                                               Jan de Weerdt wordt in het zonnetje gezet. Hij is 60 jaar geworden. Dat verdient aandacht en zingen hem toe met “Lang zal hij leven”.                                                                                                                              De lunch bestaat uit een lopend buffet. Soep, kadetjes, salades, drinken, alles is aanwezig en iedereen laat het zich goed smaken. We gaan met een goed gevulde maag en voldaan gevoel naar huis.                                                                                                                                                                                                  Met dank aan Gerda en Ankie voor het maken van de soep, Renny voor het maken van de salades en Alie, Albert en Truus het smeren van de broodjes.                                                                                                    Als iedereen huiswaarts is, ontfermen Willy Kamphuis, Alie v. Dijk, Nienke en Hiepko zich over de afwas. Een niet onbelangrijke taak.                                                                                                                            Als dank voor de gastvrijheid en hun inzet krijgen Nienke en Hiepko een VVV-bon overhandigd.

   Truus Wildeboer

                                                 

   

  Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  Verslag van de gemeenteavond gehouden 9 maart 2022 in Irene

   Opening

  Piet Kort opent de vergadering en heet iedereen, ook de mensen thuis, hartelijk welkom.
  Deze avond passeren de begrotingen, die Henk Kloosterman en Nienke Boerma met ons zullen bespreken.
  Hierna komt de stand van zaken m.b.t. het overleg bestuurlijke samenwerking met Spijk/Losdorp en ’t Zandt/Godlinze aan de orde. Vervolgens is er een verloting voor het goede doel: St. de Open Hof. Na de pauze behandelt ds. Gerard Knol het thema: Voor altijd jong?
  Piet: Voor altijd jong? Daar heb ik zelf even over na moeten denken. Wat een vraag. Ik weet wel beter. Ik ben vandaag alweer een dag ouder geworden. Met dat ouder worden ben ik al ruim 71 jaar bezig.  Laat ik het zo zeggen: het is de meest voorkomende activiteit in mijn leven. Saai, zult u zeggen. Ja, saai, het is zelfs zo erg, dat het me soms niet eens meer opvalt dat ik er mee bezig ben. Dan kijk ik ’s ochtends in de spiegel – die heb ik nodig bij het scheren – en dan denk ik: goh, je ziet er nog net zo uit als gisteren. Dat geeft me dan een goed gevoel, tot het moment dat mijn vrouw bij de koffie opmerkt: ”Jij had zeker je bril niet op bij het scheren vanochtend? De helft van je baard staat er nog.”
  Ze moest het wel twee keer zeggen, want de eerste keer verstond ik haar niet goed.
  Jij wordt wat doof, zeggen mijn zussen. Die hebben alle drie een gehoorapparaat en vinden dat ik ook eentje moet kopen. “Die gehoortesten zijn gratis hoor. Je kunt er niet tijdig genoeg bij zijn,” merkte mijn tweede zus laatst op. Dat zal best zo zijn, maar vroeger hadden we op familiebijeenkomsten toch andere onderwerpen dan: “Heb je al een gehoorapparaat?”
  Het ouder worden doet zich ook sterk voelen op mijn groentetuin. Vroeger waren veel dorpsbewoners op mooie zomeravonden of zaterdagen aan het tuinieren. Je had aanspraak aan elkaar. Je hoorde nog eens wat. Bij tijd en wijle was je moe van het luisteren en het leunen op je schep. Daar heb ik nu geen last meer van. Tegenwoordig zijn we nog met ons vieren; drie mannen en één vrouw.  Natuurlijk, ook ik verbouw te veel groente, want ook onze kinderen zijn de deur uit.  Wat ik te veel heb geef ik weg als wij de kinderen bezoeken; krijgen ze ook eens echte verse groenten op hun bord. Toen één van mijn schoondochters eens vol verbazing opmerkte dat er grond zat aan de gekregen uien, besefte ik dat de wereld toch echt aan het veranderen was.
  Maar het ouder worden deed zich het sterkst voelen toen één van de  kleindochters mij vroeg:        
   “Opa,  jij bent al heel oud he”?
  “Mwoh, best wel, “ was mijn reactie.
  “Dan ga jij zeker ook gauw dood”, wilde ze vervolgens weten.
  “Dat weet ik niet, dat weet alleen God” was mijn antwoord.
  Ze knikte begrijpend, kwam even naast mij staan,  legde haar hoofd tegen mijn schouder en zei: “Ik zou graag willen dat God je nog heel lang bij ons laat.”
  Weet u, op dat moment, wist ik dat het goed is, om oud te zijn.
  Ik wens u allen een goede vergadering

  Agenda – wordt ongewijzigd vastgesteld.

   Mededelingen

  • Deze gemeenteavond wordt uitgezonden via Kerkomroep.
  • De muren en het plafond van de kerk zijn geschilderd. Het ziet er weer mooi uit.

  Begroting kerkrentmeesters

  Henk Kloosterman geeft een korte toelichting.

  Vraag: Hoe kijken de kerkrentmeesters er tegenaan dat we financieel achteruitgaan?

  Antw.: Het totale vermogen is groter dan ooit. Liquide middelen is een aandachtspunt.

  Henk wordt hartelijk bedankt.

  Begroting diaconie
  Nienke Wolters geeft een korte toelichting.

  De opbrengsten van de collectes gaan wat omlaag.
  Nienke wordt hartelijk bedankt.

  Mededelingen van de diaconie:

  • Lootjes in de pauze – er worden 4 pakketten verloot. De opbrengst is voor Stichting ‘Open Hof’, de opbrengst is tot dusver € 609,00
  • Paasbrodenactie met de buurgemeenten
  • Na de zomervakantie start de diaconie met een nieuw Project. Er wordt gevraagd of we mee willen denken. Ideeën kunnen we aan Nienke doorgeven.
  • De kaartjes bij de bloemen worden gemaakt door mevrouw Ida Bierma. Zij krijgt hiervoor een hartelijk applaus

  Bestuurlijke samenwerking

  De bestuurlijke samenwerking begint vorm te krijgen. Alle drie de gemeenten, Spijk/Losdorp – ’t Zandt/Godlinze – Bierum/Holwierde/Krewerd, hebben ingestemd met de uitgangspunten. Er is een werkgroep samengesteld, van elke gemeente 2 leden. Voor onze gemeente zijn dat Piet Kort en Ineke Bos.  Ds. Gerbrand Segger uit Winsum gaat de begeleiding doen. De drie samenwerkende gemeentes hebben een taakomschrijving opgesteld.
  Taakomschrijving werkgroep Bestuurlijke Samenwerking

  Als gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze en protestantse gemeentes Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp zoeken wij naar samenwerking. We willen samen nieuwe manieren te vinden om zelfstandig gemeente te kunnen blijven waar de kerkorde nu nog niet in voorziet, door bestuurlijk samen te werken maar niet te fuseren. De bestuurlijke samenwerking moet voorzien in dat we zelfstandig gemeente kunnen blijven, ook als het moeilijker wordt om voldoende ambtsdragers te vinden. Daarnaast willen wij het gesprek voeren over de toekomst van de kerk in onze dorpen.

  -Hoe kunnen wij zorgdragen dat het verhaal van God blijft leven in onze dorpen?

  -Hoe kunnen we zorgen dragen voor dat er in de toekomst nog een levende kerk is in de  regio?

  -Hoe kunnen we elkaar daarbij op weg helpen, samenwerken, elkaar aanvullen?

  Elke kerkenraad vaardigt twee gemeenteleden af naar een gezamenlijk overleg. Van hen wordt gevraagd om:

  -Maandelijks bij elkaar te komen, onder begeleiding van iemand die daarvoor is aangesteld. Er dient een voorzitter en secretaris aangewezen worden. De notulen worden naar de kerkenraden gestuurd.

  -Een opzet te maken voor de vorm van bestuurlijke samenwerking, en die verder uit te werken.

  -Het gesprek over een gezamenlijke visie in de gemeentes en tussen de gemeentes voorbereiden.

  -Regelmatig met de kerkenraden te communiceren over de voortgang.

  We verwachten dat het traject in ongeveer 1 à 2 jaar rond zal zijn.

  Het is de bedoeling dat elke gemeente zo lang mogelijk de dienst in zijn kerk kan houden.

  Er wordt gevraagd of dit elders in het land ook gaande is. Waar wij naar streven niet. Wij komen bestuurlijke functies te kort, dat probleem willen we oplossen. Het staat niet in de kerkorde, maar er kan tegenwoordig veel als je het goed omschrijft. Wat dit betreft gaan we pionieren. Het Landelijk dienstencentrum weet hiervan en heeft hier vooralsnog geen bezwaar tegen.

  Pauze: koffie – lootjes verkoop

  Verloting: de vier mooie manden worden verloot. Frouk Norden, Koos Merema, Gerard Knol en Hans Jongejan zijn de gelukkigen.

  Thema: ‘Voor altijd jong?’

  Ds. Gerard Knol vertelt hierover. Het is een vervolg op het onderwerp ‘Ouder worden’, dat op de gemeenteavond in november aan de orde kwam.

  Forever young. Hierover gaan een heleboel liedjes o.a. van Alphaville, Rob Stuart, Bob Dylan.

  Al deze liedjes hebben gemeen dat het niet vanzelfsprekend is, om altijd jong te zijn. Dit ervaren ook jonge mensen. We worden een grijze gemeente, mensen die ons zijn ontvallen, missen we. Waarom wil niemand oud zijn? In onze tijd wordt ‘oud zijn’ geassocieerd met verval. Vroeger was ouderdom ‘een kroon op het leven’:

  – oud en wijs,

  – respect hebben,

  – oude mensen hoeden de traditie en geven die door.

  Ook in de Bijbel wordt daar zo over gesproken. Bijvoorbeeld Leviticus 19:32: Sta op voor oude mensen en betoon hun respect.

  Ouderen zorgen voor de traditie door het doorvertellen van de verhalen die belangrijk zijn voor de gemeenschap. Het is belangrijk om de familieverhalen door te vertellen aan kinderen en kleinkinderen. Hiervoor moet je de aandacht vragen van jonge mensen, elk levensverhaal is belangrijk.

  Wat is er aan de hand in onze cultuur? Waarom wordt ouderdom alleen maar gezien als aftakeling, als het afnemen van levenskracht? Het is tegenwoordig een dwang om jong te zijn/te lijken. Je moet krachtig en snel zijn. Als dat hapert, kun je niet meekomen, je wordt dan vaak uitgerangeerd. Van jongeren wordt hun kracht gebruikt en hun snelheid voor de economie: de productie. Ouderen kunnen daarin steeds minder gemakkelijk meekomen. Ook jonge mensen ervaren de druk om te produceren en succes te hebben. Zij ervaren de problemen van de huidige wereld:

  • de afgelopen jaren door de Corona: ze komen de deur niet uit, er is geen college, ze lopen vast
  • worstelen met de zin van het bestaan
  • lagere inkomens, hogere prijzen
  • problemen met het vinden van woonruimte.

  Onze cultuur is vrij onbarmhartig voor gewone mensen. Oud en zwak is niet interessant. Dan word je afgedankt. Alleen wie goed is en sterk maakt kans.

  Het is belangrijk om je niet aan de kant te laten zetten als oud en nutteloos, of om je met vakantie te laten sturen. Oudere mensen zijn belangrijk vanwege hun levenservaring en hun wijsheid. Psalm 90:12: “Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.”

  Rondvraag

  Geluid: Het geluid is niet altijd even duidelijk. Er wordt een nieuwe headset aangeschaft voor de predikant. Misschien kan de koster de hoge tonen eruit halen, de spreker moet niet te snel spreken.

  Sluiting

  Gerard sluit deze avond aan de hand van de liturgische bloemschikking, gemaakt door Trijntje Dijkman en Diet Nelisse. De dode grassen van de winter, met daarin wat aren en tulpen. De aren die naar ‘brood’ verwijzen en de tulpen naar ‘openheid naar God’ en sluit af met een dankgebed.

   

  UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 9 maart 2022 in de Irenekerk

  Aanvang: ongeveer om 20.00 uur (na de Biddagdienst)

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Begroting kerkrentmeesters 2022
  5. Begroting diaconie 2022     
  6. Bestuurlijke samenwerking
  7. Verloting ‘Open Hof’
  8. Thema: ‘Voor altijd jong?’
  9. Rondvraag
  10. Sluiting door ds. G. Knol