• Agenda:

  Zondag 2 februari 2020
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Irene onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

   

   

   

   

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG
  6 NOVEMBER 2019

  plaats              : gebouw “Irene”

  aanvang         : plm. 20.30 u. ( na de dankdagviering)

  AGENDA

  •  Opening door de voorzitter
  •  Vaststellen agenda
  •  Verslag/ notulen gemeenteavond
  •  Mededelingen
  •  Jaarcijfers kerk over 2018        ( zie Contactblad november )
  •  Jaarcijfers diaconie over 2018            “            “                  “
  •  Begrotingen diaconie en kerk 2020      “           “                   “
  •  Begrotingen  kerkrentmeesters 2020 ‘’            ‘’          ‘’
  •  PAUZE  met eventuele verkoop producten uit de Wereldwinkel
  •  Vacatures ambtsdragers
  •  Pastoraat
  •  Rondvraag
  •  Sluiting door ds. Knol

  Verslag Gemeenteavond 6 november 2019  te gebouw Irene Bierum.

  De voorzitter opent de avond met het voorlezen van spreuken 27 vers 18  en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  De agenda voor deze avond blijft zoals is voorgesteld.

  Notulen worden niet meer gemaakt van een gemeenteavond, maar een kort verslag.

  Deze wordt geplaatst in het contactblad. Mochten er na het lezen van dit verslag nog vragen en / of opmerkingen zijn dan kunnen deze schriftelijk bij de kerkenraad worden neergelegd.

  Er komen geen bezwaren tegen dit voorstel.

  Er zijn gesprekken gaande met onze buurgemeenten Spijk-Losdorp, ’t Zandt – Godlinze en inmiddels is Roodeschool ook aangeschoven over een bestuurlijke vernieuwing in de toekomst. Belangrijk is om de kerk in eigen dorp te houden, maar het is voor onze eigen gemeente, en de buurgemeenten moeilijk om het bestuurlijk allemaal in te vullen.

  Onze buurgemeenten erkennen deze problemen en gaan kijken of wij in de nabije toekomst bestuurlijk alles in een andere vorm kunnen gieten. Wij worden op de hoogte gehouden als er verdere ontwikkelingen zijn.

  De zomer diensten met Spijk- Losdorp gaan goed. t Zandt-Godlinze is afgelopen zomer  als gast aanwezig geweest bij een dienst en hebben dit als zeer positief ervaren. Zij hebben aangegeven om komende zomer ook mee te willen doen. Inmiddels zijn zij als buurgemeente toegevoegd aan het zomerrooster.

  Verkoop van Het Centrum te Bierum is akkoord bevonden.

  De jaarverslagen van de Kerkrentmeesters en diaconie worden besproken. In de toelichting staan wat punten. Grote investeringen zijn via de algemene reserves gegaan. Ook is een gedeelte betaald via de NAM aardbevingsschade uitbetaling.

  Jaarbenoeming in het jaarverslag halverwege is niet goed gegaan, maar de cijfers kloppen wel. Het blijkt een fout te zijn geweest bij het afdrukken. Tevens blijkt de begroting niet volledig van de Kerkrentmeesters te zijn afgedrukt in het contactblad. Dit wordt hersteld in het nummer van december 2019. Er is nu een kopie voor iedereen. Mochten er vragen zijn dan wil Henk Kloosterman deze toelichten. Er  komen minder mensen in de gemeente. Het lukt nog om het financieel rond te maken. Het gaat nog goed, er is nog geen zorgelijke situatie.

  Jaarcijfers diaconie:

  De helft is maar afgedrukt in het contactblad. Er is een nieuwe uitdraai aanwezig op de tafels. Er zijn geen op of aanmerkingen.

  Begroting 2020 Kerkrentmeesters en Diaconie:

  Er zijn geen vragen hierover.

  Er zijn nog geen nieuwe invullingen m.b.t. de functies van 2 diakenen. Helaas is er deze avond niemand die zich beschikbaar stelt voor deze functie. Er wordt verder gezocht.

  Pastoraat heeft het laatste jaar ook veel problemen. Pastoraat draait nog redelijk in Holwierde met name door de vele bezoekdames, in Bierum is deze groep iets kleiner. Het gaat voornamelijk om het omzien naar elkaar. Pastoraat is ontmoeting. Ontmoeting in de gemeente gaat vooral goed in het Samen eten, en koffie voor of na de dienst. Bijzonder pastoraat op dit moment wordt steeds moeilijker en is op sommige vlakken bijna niet meer mogelijk. Gekeken wordt of er nog een vervolg kan worden gegeven aan het koffie drinker 55+ in Holwierde, dat de eerste keer redelijk succesvol was. Toch kijken of er nog dames of heren willen toetreden in het pastoraat.

  Gevraag wordt er op deze avond of er veel gemeenteleden zijn met een smartphone? Iedereen kijkt wat bedenkelijk, maar er blijkt tegenwoordig een app te zijn om te kunnen collecteren in de kerk. De kerkrentmeester hebben dit fenomeen eens wat uitgediept. Het blijkt dat tijdens de dienst een bedrag via de smartphone kan worden gegeven door op het zalfde aangegeven moment op o.k. te drukken. Het blijkt dat steeds meer mensen minder contant geld thuis hebben en collecte bonnen nog niet een goede vervanger is voor iedereen. Het wordt in binnen en buitenland redelijk veel al toegepast. Is het voor onze gemeente een bruikbaar middel?  Er zijn toch wat kritische geluiden n.l. mobiel mee naar de kerk, een collecte geeft toch een mooi gevoel, je geeft het echt. Men kan er ook de Kerkbalans, dankdag collecte enz. er mee doen. Veel gemeenteleden vinden het persoonlijk contact aan de deur toch fijn. Het gegeven dat de kerkomroep komende jaren zal stijgen, en daar de app ook bij kan worden gebruikt vinden veel gemeenteleden nog een stap te ver. De kerkrentmeester nemen deze punten mee en nemen het in beraad.

  Hoe staat het met de kerkomroep / telefoon,

  Het is nog in de oude stijl, maar men is bezig om dit om te schakelen naar kerkomroep. In Irene wordt het internet aangepast, maar dit bleek wat meer werk te zijn dan even een knopje omzetten. Dit gaat goed. Het 2e punt is dat de nieuwe kastjes niet leverbaar zijn op dit moment. Er is nu op alle fronten  vooruitgang  geboekt en de Kerkrentmeesters hopen dan alles begin volgend jaar  af te ronden, en het in gebruik te kunnen nemen.

  In de rondvraag  komende zomer alleen met Spijk of meer gemeenten?  Komende zomer staan er 7 diensten in het rooster. Veel leden zijn er voor en wij zullen zien hoe dit komende zomer gaat.

  Ds. G. Knol sluit af met lied 823 gelezen als gebed.

  Wij zingen als gemeente lied 978.

  Namens de gemeente Fennie Bazuin scriba PKN Gemeente Holwierde Bierum Krewerd.