• Agenda:

  Volgende kerkdienst:

  Datum: 23 juni 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Mw. Ds. G.M. van den Berg-de Haan uit Appingedam
  Dienst is via  deze link online mee te kijken

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  Verslag van de gemeenteavond op 13 maart 2024 in Irene

  Opening door de voorzitter Piet Kort

  Piet opent de avond met Psalm 145 de verzen 8 en 9:

  Genadig en liefdevol is de Heer
  hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
  Goed is de Heer voor alles en allen,
  Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

  In Matteüs 5:48 staat:
  ‘Wees volmaakt zoals jullie hemelse vader Volmaakt is. ‘
  Als onze hemelse Vader genadig en liefdevol is, geduldig en trouw, goed is voor alles en allen, dan is onze opdracht duidelijk:
  ook wij moeten genadig en liefdevol, geduldig, trouw en goed zijn voor alles en allen. Vandaag is het biddag, dan bidden we voor gewas en arbeid, hebben we daarnet gedaan. Maar laten we nu ook voor ons zelf bidden als kerkelijke gemeenschap. Piet gaat voor in gebed.

  Vaststellen agenda

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mededelingen

  – Op maandag 25 maart is er Ontmoeting, die in het teken van Pasen staat.

  – Ds. Johan van den Berg heeft een aanstelling van 15 % (6 uur per week) als ambulant

    predikant, maximaal 2 jaar tot 31 januari 2026.

  – Het preekrooster is moeilijk te vullen, omdat er niet zoveel predikanten zijn, er zijn veel

    vacante gemeenten. Het streven van de kerkenraad is om zo lang mogelijk in de eigen

    gemeente de erediensten te houden. Er is een ‘voorbereidingsgroep kerkdiensten’ 

    ingesteld, om de diensten, waarvoor er geen predikant is gevonden, in te vullen. De 

    voorbereidingsgroep bestaat uit: Marije Dijkstra, Arie van Ballegooijen, Ron v.d. Velde en

    Piet Kort. De groep kan nog wel wat uitbreiding gebruiken, geïnteresseerden kunnen zich

    aanmelden bij Piet Kort.

  – De dames Jannie v.d. Veer, Trijntje Dijkman en Diet Nelisse worden met een bloemetje 

    verrast, als blijk van waardering voor het maken van alle mooie bloemstukken in de beide

    kerken.

  Kennismaking met ds. Johan van den Berg

  Ds. van den Berg stelt zichzelf voor. Hij vertelt over zijn werkzaamheden: ondersteuning in het pastoraat en het begeleiden van de 30+ groep.

  Begroting kerkrentmeesters 2024 

  Henk Kloosterman licht de begroting van de kerkrentmeesters kort toe.

  De begroting is opgesteld, toen nog niet bekend was hoe het pastoraat zou worden ingevuld. Vandaar dat het resultaat van de begroting 2024 op ruim € 35.000 is begroot.

  De helft van dit bedrag wordt nu besteed aan de pastorale ondersteuning.

  Er zijn verder geen vragen vanuit de gemeente.

  Henk wordt hartelijk bedankt door Piet voor het gedane werk.

  Begroting diaconie 2024

  Ineke Bos licht de begroting van de diaconie toe.

  Er zijn geen vragen uit de gemeente.

  Ineke wordt hartelijk bedankt door Piet voor het gedane werk.

  Dit was voor Ineke de laatste begroting die door haar werd gemaakt.

  Zij stopt met deze werkzaamheden per 1-1-2025.

  Pauze

  – De Wereldwinkel verkoopt chocolade.

  – Er worden lootjes verkocht voor de verloting.

    De opbrengst is voor het goede doel Stichting Werkgroep Albanie.

  – Er draait een beamerpresentatie met foto’s van het afscheid van ds. Gerard Knol

    op 21 en 31 december 2023

  Bestuurlijke samenwerking

  Deze week hebben de gemeenten Bierum-Holwierde-Krewerd, Spijk/Losdorp en ’t Zandt/Godlinze toestemming gekregen van de classis om het beroepingswerk te starten. Met alle drie gemeenten samen mogen we voor 160% predikantsplaatsen beroepen.

  Ds. Johan van den Berg is consulent voor deze drie gemeenten.

  De profielschetsen moeten nu op elkaar afgestemd worden. Elke gemeente houdt zijn eigen profielschets. Van deze drie profielschetsen wordt één profielschets gemaakt voor het beroepen van een predikant.

  Er wordt een beroepingscommissie samengesteld. Uit elke kerkenraad één persoon -voor de protestantse gemeente BHK heeft Henk-Jan Sonneveld zich bereid verklaard dit op zich te nemen – die zich samen met de profielschets gaan bezighouden. Daarnaast worden er van elke gemeente nog twee gemeenteleden gezocht voor de beroepingscommissie. Uit onze gemeente worden er dus nog twee gemeenteleden gezocht voor deze commissie. Men kan zich hiervoor aanmelden bij Piet Kort.

  Ds. Gerbrand Segger heeft als, begeleider inhoudelijk gesprek, zich beziggehouden met het inventariseren van wat er in elke gemeente leeft. Hij heeft hier een heel boekwerk van gemaakt. Dit boekwerk wordt gedeeld met de kerkenraden van de gemeenten. Voor de beroepingscommissie ligt het ter inzage.

  De beleidsplannen worden naast elkaar gelegd op de vergadering van het Bestuursorgaan op 14 maart.

  Het contract van Gerbrand Segger loopt af per 1 mei 2024. Op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering op 25 april nemen we afscheid van Gerbrand als begeleider inhoudelijk gesprek.

  Op 25 april gaan de gezamenlijke kerkenraden zich buigen over het onderwerp: Veilige Kerk- veilig en open met elkaar omgaan. Ook zal er aandacht worden besteed aan de beleidsplannen van de gemeenten.

  Op de vergadering van het Bestuursorgaan 14 maart wordt er alvast naar gekeken wat belangrijk is en waar kunnen we aan voldoen.

  In het kader van wederzijdse ondersteuning, hebben de preekvoorzieners in Spijk gezamenlijk met een afgevaardigde van iedere kerkenraad vergaderd in Spijk. Bekeken is in welke mate de preekvoorzieners elkaar kunnen helpen/ ondersteunen.

  Ds. Wike Spoelstra-Postmus en Annemiek Dalman vertellen over de Wereldwinkel

  Ds. Wike Spoelstra en Annemiek Dalman vertellen over de Wereldwinkel in Appingedam. Zie het verslag elders.

  Verloting

  Er worden een aantal prachtige pakketten verloot. Gerrie Schep heeft het geluk om twee pakketten te winnen. Dat geluk wil zij delen met de jongste aanwezige, Thijs Sonneveld. Hij mag een pakket uitzoeken. Een prachtig gebaar van Gerrie.

  De verloting heeft € 200,00 opgebracht. De totale opbrengst voor het goede doel bedraagt nu € 1419,33

  Rondvraag

  Microfoon Holwierde

  De microfoon hapert wel eens tijdens een dienst. Dat is erg vervelend. De kerkrentmeesters kijken of de microfoon mogelijk vervangen moet worden. Een punt van aandacht is:

  letten op de afstand, tijdens het spreken dicht bij de microfoon gaan staan.

  Diensten, waar geen predikant voor is gevonden

  Er wordt gevraagd of we niet naar één van de andere gemeenten kunnen gaan als we zelf

  geen predikant hebben. De kerkenraad wil dit zo lang mogelijk uitstellen door met de voorbereidingsgroep de diensten te draaien, maar op langer termijn zal het zo zijn dat we inderdaad bij elkaar zullen aanschuiven.

  Mocht het zo zijn dat de dominee op het laatste moment moet afzeggen: dan kunnen we met elkaar via de beamer luisteren naar de dienst van een andere gemeente.

  Bij uitval, wat een paar dagen van tevoren wordt gemeld, kunnen we de predikant die voorgaat in een van de andere gemeenten vragen, of die voor wil gaan in onze gemeente om 11.00 uur.

  Het is de wens van alle drie de gemeenten om zo lang mogelijk de diensten in de eigen gemeente te houden. Elke gemeente heeft zijn eigen identiteit.

  Sluiting 

  Piet sluit de vergadering met een gebed van Luther.

  Margriet Papeleur