• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 3 maart 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G.A. Segger uit Winsum
  De dienst is online te volgen

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

  UITNODIGING GEMEENTEAVOND 

  Woensdag 13 maart 2024 in de Irenekerk om ongeveer 20.30 uur (na de Biddagdienst)

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Kennismaking met ds. Johan van den Berg
  5. Begroting kerkrentmeesters 2024
  6. Begroting diaconie 2024
  7. Pauze:
  • Verkoop chocolade van de Wereldwinkel – er kan alleen met pin betaald worden
  • Verloting voor het goede doel Stichting Werkgroep Albanie.

  Beamerpresentatie van het afscheid van ds. Gerard Knol op 21 en 31 december 2023

  1. Bestuurlijke samenwerking
  2. Wike Spoelstra-Postmus vertelt over de Wereldwinkel
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

  Verslag van de gemeenteavond op 1 november 2023 in de Irenekerk.

  Deze gemeenteavond was aansluitend aan de dankdienst.

  Opening

  Ds. Gerard Knol doet vanavond de opening, omdat dit zijn laatste gemeenteavond is.

  Gerard opent de vergadering met de brief van Paulus aan de Romeinen 12: 1-8 en 12-13.

  Hij sluit zijn openingswoord af met de opmerking dat we samen de motivatie mogen vinden, om het kerkzijn en gemeenschapvormen, blijven voortzetten. Vervolgens gaat hij voor in gebed.

  Vaststellen agenda

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mededelingen

  _ 16 november wordt het convenant Bestuurlijke Samenwerking getekend op een 

      gezamenlijke kerkenraadsvergadering.

  _ Er is een nieuwe beamer geplaatst. Het beeld is uitstekend!

  _ Jenny de Weerdt stopt met de coördinatie werkzaamheden van Irene.

     De kerkrentmeesters zijn op zoek naar iemand die dit wil overnemen.  Jenny en Jan krijgen

     een cadeaumand aangeboden voor hun inzet.

  _ De Ontmoeting is op dinsdag 14 november in Irene.

  Jaarrekening kerkrentmeesters 2022

  Henk geeft een korte toelichting. Dit jaar is er nog een positief resultaat. Dat zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen en zullen we interen op ons vermogen.

  Jaarrekening diaconie 2022

  De rekening is opgesteld door Ineke Bos. Nienke geeft een korte toelichting. Er zijn geen vragen. Henk, Ineke en Nienke worden door Piet bedankt voor hun inzet.

  Jaarboekje

  Van meerdere kanten heeft ons de vraag bereikt, of het niet mogelijk is om weer intern een boekje met de namen en adressen uit te brengen van de leden van onze gemeente.
  De kerkenraad heeft hier over nagedacht en is van mening, dat het voor het onderlinge contact goed is als mensen weten wie er lid is van de gemeente en wie niet. In der tijd heeft de privacywetgeving ons een beetje kopschuw gemaakt om een dergelijk jaarboekje uit te brengen. Ook is het een heel gedoe om dit jaarlijks te gaan doen. Maar ondertussen blijkt uit de verduidelijking van de privacywetgeving, dat als interne publicatie van bepaalde gegevens functioneel is, het geen bezwaar is om dergelijke gegevens intern te publiceren. Als voorbeeld mag dienen een voetbalploeg. Een voetbalploeg mag de namen van de ploegleden publiceren en de adressen intern verspreiden omdat ploegleden moeten weten of ze wel of niet zijn opgesteld en de adressen als de ploegleden moeten worden opgehaald en weer worden thuisgebracht. Voor een kerk is dit in het kader van onderling meeleven zoals het sturen van een kaartje, een bezoekje brengen, meerijden en thuisbrengen, een bloemetje brengen essentieel. Als we dan ook kijken naar de afgelopen jaren, dan is daar zeker bij inwerking van de privacywet een verschraling opgetreden. Dat is niet goed. Voor een kerkgemeenschap is het onderling kennen uiterst belangrijk. Daarom is het publiceren van een jaarboekje dan ook functioneel.
  Hoe willen we het gaan doen? In het CB wordt een bericht opgenomen, waarin gemeenteleden wordt gevraagd aan te geven of zij er bezwaar tegen hebben dat hun naam in het jaarboekje wordt vermeld. Gemeenteleden die bezwaar hebben, moeten dit kenbaar maken. Als je geen bezwaar hebt, hoef je niet te reageren. We hopen dit het volgende voorjaar rond te hebben en het jaarboekje te publiceren.
  Als het gaat om gemeenteleden die de kerkverlaten of binnenkomen, dan zal dit in het CB worden vermeld. Vragen die vroeger werden gesteld of het wel of niet in het CB mocht worden vermeld, zullen niet meer worden gesteld. Want hier gaat het direct om ledenlijsten en dat is per definitie functioneel.

  Opmerkingen:

  -Het wordt weer zoals het eerder was.

  -In de kerk ligt het contactblad, het jaarboekje wordt niet in de kerk gelegd.

  -Men kan aangeven als men niet wil worden vermeld in het contactblad.

  -Binnengekomen of vertrekkende leden worden altijd genoemd.

  Ambtsdragers

  Op dit moment is de bezetting van de kerkenraad op sterkte. We moeten ons realiseren, dat dit mede het geval is, doordat een aantal mensen hun zittingsperiode heeft verlengd en dat we flexibel omgaan met de taakstelling per ambt. Dat zal in de komende tijd waarschijnlijk alleen maar sterker worden. We zijn op zoek, gaan op zoek, naar een verdere verdeling van de taken, want vele handen maken licht werk. Om een voorbeeld te noemen: de diaconie heeft ieder jaar een bollenactie voor het goede doel. Je kan zeggen, dat is een diaconale activiteit, dus moeten er diakenen in het stalletje staan. Maar je kan ook zeggen: nee hoor, er kunnen ook best gemeenteleden in het stalletje staan, daar hoef je geen diaken voor te zijn. Dat bleek ook wel. De laatste keer was er dan ook sprake van een bredere bemensing die goed werkte. Zo zullen er nog wel meer dingen zijn, die moeten gebeuren, maar die ook door gewone gemeenteleden verricht kunnen worden. Met elkaar nadenken, wat voor handelingen er zijn die op deze manier door gemeenteleden kunnen worden gedaan.
  Uit de enquête die we hebben gehouden in het voorjaar, bleek dat het pastoraat door de gemeenteleden als één van de belangrijkste items wordt beschouwd. Mede daarom en het vertrek van Gerard heeft de kerkenraad ook besloten, dat het pastoraat versterking behoeft. Truus is tot nu de enige ouderling pastoraat en nu Gerard met emeritaat gaat, wordt dat wel een erg kwetsbare post. We hebben daarom besloten, om per 1 januari een functiewisseling door te voeren.

  Henk-Jan tot nu kerkrentmeester wordt per 1 januari ouderling met als taak het pastoraat. Ook is Brigitta de Groot toegetreden tot het pastoraatteam. Na 1 januari gaan we op zoek naar een pastoraal werker. Daarmee is het pastoraat team op sterkte. Dat wordt nog beter, als er nog een aantal mensen bereidt zouden zijn om een paar bezoekadressen voor hun rekening te willen nemen.
  Wat de kerkrentmeesters betreft, IJze en Jelte willen doorgaan. Dus ook op dit punt blijven we op sterkte.
  Men moet zich realiseren, dat het invullen van het preekrooster moeilijker gaat worden. Een groot aantal predikanten gaat met emeritaat en de jeugdige nieuwelingen willen niet echt naar het noorden. Dat betekent dat je het risico loopt, dat er op zondagen geen voorganger ter beschikking is. Hoe gaan we dit oplossen? Iedere keer preeklezen of zeggen we tegen iemand of een groepje gemeenteleden, dat hij of zij in een dienst voor mag gaan?

  Pauze met verkoop Wereldwinkel

  De Wereldwinkel heeft goede zakengedaan. 

  Bestuurlijke samenwerking en de Solvabiliteitsverklaring

  De bestuurlijke samenwerking is van start gegaan. De eerste vergadering was op 14 september. De bemensing van het Bestuursorgaan is als volgt:

  Bierum – Holwierde – Krewerd

  Spijk-Losdorp

  ’t Zandt – Godlinze

  Ouderling: Piet Kort

  Ouderling: Menko van Zwol

  Diaken: Martin Duitsterwinkel

  Diaken: Nienke Wolters

  Ouderling – kerkrentmeester:

  Jan Knook

  Ouderling – kerkrentmeester:  Wim Louwes

  Predikant: Ds. Gerard Knol

  Consulent: Ds. Gerard Knol

  Consulent: Ds. Gerard Knol

  Begeleider inhoudelijk gesprek: Ds. Gerbrand Segger

   
  In verband met de continuïteit is ervoor gekozen om Piet Kort, Jan Knook en Martin Duisterwinkel – die ook lid waren van de werkgroep bestuurlijke samenwerking – deel te laten uitmaken van het bestuursorgaan. Ds. Gerard Knol maakt als predikant en consulent deel uit van het Bestuursorgaan en ds. Gerbrand Segger als begeleider van het inhoudelijke gesprek.
  In de eerste vergadering van het Bestuursorgaan gaat vooral aandacht uit naar het vaststellen van de werkwijze van het Bestuursorgaan. Het is eerst aftasten hoe we gaan werken. Maar we zijn geroepen door onze gemeente om voor onze gemeenten de weg naar elkaar steeds weer en steeds meer te zoeken. In dit kader is het inhoudelijke gesprek tussen de drie gemeenten van belang. Als we samen een predikant en 1 of 2 kerkelijke werkers willen beroepen, dan zullen we van elkaar moeten weten wie en wat we zijn en welke prioriteiten iedere gemeente heeft. Daarvoor is het inhoudelijke gesprek belangrijk.

  De beleidsplannen van de kerken zijn geïnventariseerd en op 16 november a.s. zullen de kerkenraden in ’t Zandt verder met elkaar in gesprek gaan.
  Evenzo van belang is de solvabiliteit.
  We hebben een meerjarenraming nodig, waarbij het gaat om inkomsten en uitgaven. Maar ook, willen het kerkelijk vermogen gebruiken om te investeren in de gemeenten. Iedere gemeente gaat een individuele meerjarenraming maken, die dan gezamenlijk worden ingediend.
  Nagedacht moet worden over:
  – willen we investeren in de gemeente(n); en
  – de meervermogende gemeentes meer investeren, dan de minderdraagkrachtige 

    gemeenten;
  – meerjarenraming maken en die gezamenlijk indienen;
  – of we naar 1,7 fte willen (en welke mogelijkheden we zien).
  Willen we dat? De kerkenraad heeft zich daartoe bereid verklaard.
  Zoals het nu staat, willen we naar 1,7 Fte. Zeg maar 1of 2 predikanten en 1 of 2 kerkelijke werkers.

  Antwoord gemeente: De vergadering stemt in met de vragen die gesteld zijn.

  Predikant beroepen

  Elke kerkenraad kijkt naar de sterke en zwakke punten van de eigen gemeente.

  Deze punten worden meegenomen naar het inhoudelijk gesprek van het Bestuursorgaan. De gemeenten worden op de hoogte gehouden van dit gesprek.

  Rondvraag

  Schoonmaak Stefanuskerk Holwierde per 1-1-2024

  Voor de kerkschoonmaak van de Stefanuskerk waren er een paar groepjes met vrijwilligers samengesteld. Deze groepjes worden hoofdzakelijk bemenst door de oudere generatie gemeenteleden en deze werkzaamheden vallen de vrijwilligers steeds zwaarder.

  Per 1-1-2024 is dit niet meer voor rekening van onze gemeente, omdat we vanaf 1-1-2024 per keer de kerk van de Stichting Groningerkerken huren. Zij hebben hun eigen schoonmaakdiensten hiervoor. Het kan misschien wel een keer voorkomen, bijvoorbeeld bij rouw/trouwdiensten van eigen gemeenteleden, dat de kerkenraad een beroep doet om met een groepje gemeenteleden de kerk even schoon te maken.

  Hopelijk zijn er vrijwilligers van de schoonmaakgroepjes die nog een keer mee willen helpen om de Irenekerk schoon te maken. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Jeannette de Jong.

  Sluiting door Piet kort

  Piet wil deze avond besluiten met de vraag: Het beloofde land, wat is dat eigenlijk?

  Een groep mensen is op reis in Jordanië en beklimmen de berg Nebo.  Daar staan ze dan, net als Mozes, op de berg Nebo, om het beloofde land te zien. Maar die dag regent het en het dal is gevuld met een mistige damp. Wat zien ze?… nou eigenlijk niets. Dan komt automatisch de vraag op: wat zag Mozes? Los van dat het er mistig en regenachtig kan zijn, is de berg een slordige 800 meter hoog. Niet echt hoog, maar wel weer zo hoog, dat wat je beneden ziet van alle scherpte is ontdaan; een vervaging van de werkelijkheid die vraagt om nadere invulling. Het wordt daarmee iets toekomstigs. Het beloofde land kan dan worden wat de mensen, wat wij, ervan gaan maken.  Daarom was het God zelf die Mozes het beloofde land liet zien. God liet Mozes zien hoe in de toekomst de samenleving op basis van de Thora vorm dient te worden gegeven. Wij als gemeente staan net als Mozes, ook op zo’n essentieel punt. Gerard gaat op 1 januari ons verlaten. Dat doet de vraag rijzen: wat gaan wij maken van de periode die voor ons ligt? Gaan we voor ons eigen gemak of willen we met elkaar de schouders er onderzetten in onderlinge liefde en verbondenheid.  Piet sluit af met gebed en wenst ons wel thuis.