• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 24 september 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus uit Spijk
  De dienst is online te volgen

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering. 

   

  UITNODIGING GEMEENTEAVOND

  Uitnodiging  voor de Gemeentezondag op zondag 17 september 2023 

  voor de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk/Losdorp 

  Hierbij nodigen we u allen hartelijk uit voor onze Gemeentezondag Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp. De kerkenraden hebben ervoor gekozen om een gezamenlijke dienst te houden. Muzikale begeleiding tijdens deze dienst van organist Ties Oldenhuis en enkele zangers/zangeressen. 

  De dienst begint om 10.00 uur in de Irenekerk.  

  We willen u als gemeenteleden vragen om wat lekkers mee te nemen voor bij de koffie/thee/fris 

  bijvoorbeeld een paar koekjes of een paar plakjes cake of koek, zodat iedereen iets lekkers  heeft bij de koffie.  

  Voor het vermaak is er deze morgen een ‘speelse Quiz’ waar jong en oud aan mee kan doen. 

   

  Woensdag 8 maart 2023 in de Irenekerk

  Aanvang: ongeveer om 20.00 uur (na de Biddagdienst)

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  1. Vaststellen agenda
  1. Mededelingen
  1. Begroting kerkrentmeesters 2023
  1. Begroting diaconie 2023
  1. Pauze – verloting voor Inlia

  De digitale uitzending wordt nu gestopt

  1. Hoe zien we de toekomst van onze gemeente  
  • Rondvraag
  • Sluiting door ds. G. Knol

  Verslag van de gemeenteavond op woensdag 8 maart 2023 in Irene

  Opening

  De voorzitter, Piet Kort, opent de vergadering.

  Het thema van deze avond is ‘de toekomst van onze gemeente.’

  Hij leest Matteüs 28:20 Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

  Vaststellen agenda

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mededelingen

  • De uitzending van deze gemeenteavond wordt na de pauze gestopt i.v.m. het thema van deze avond.
  • Gerda Pardijs krijgt voor haar inzet betreffende de preekvoorziening een bloemetje.
  • Eijse Mollema, de voormalige koster van Bierum, woonachtig in Uithuizen is overleden.

  Begroting kerkrentmeesters

  Henk Kloosterman licht de begroting toe.  De opbrengst van de Dankdagcollecte bedraagt

  € 3780,00 aan toezeggingen. De Actie Kerkbalans heeft ruim € 43.000,00 opgebracht.

  Ruim € 3000,00 meer dan het vorig jaar.

  Er zijn geen vragen over de begroting. Henk wordt hartelijk bedankt voor al het gedane werk hieraan.

  Begroting Diaconie

  Nienke Wolters licht de begroting toe. De collectes hebben minder opgebracht. Er zijn geen vragen over de begroting.  Ineke Bos en Nienke worden hartelijk bedankt voor al het gedane werk hieraan.

  Nog een paar mededelingen vanuit de diaconie:

  • Ron v.d. Velde wordt 12 maart als diaken bevestigd;
  • de diaconie heeft samen met de buurgemeenten een inzameling voor Oekraïne

  gehouden. Deze actie – aanvankelijk gepland tot 31 maart – is inmiddels gestopt. Er worden nu nog steeds spullen op de inzameladressen gebracht. Hier wordt een andere bestemming voor gezocht;

  • de actie voor Inlia heeft tot op dit moment € 711,00 opgebracht;
  • ook dit jaar is er samen met de buurgemeenten een paasbrodenactie.

  Pauze

  In de pauze worden lootjes verkocht. Er worden een aantal rijk gevulde manden verloot. De opbrengst is voor Inlia. Frouk Norden, Tineke Postema, Fineke Kort, Marja Busz en Aly Veenkamp zijn de gelukkige winnaars. De verloting heeft € 200,00 opgebracht.

  Thema ‘De toekomst van onze gemeente’

  Ons leden tal is onder de 300 gedaald, met als voornaamste oorzaken:

  • verhuizing;
  • sterfte; en
  • kerkverlating.

  We kunnen daar somber overdoen en ons afvragen:
  – wat stelt het allemaal nog voor?
  – is het niet trekken aan een dood paard?
  – en kerkenraadsleden zijn ook al moeilijk te vinden.
  En nu, nu gaat de dominee ook nog weg.

  Dat roept de vraag op, wat kerk zijn, gemeente zijn voor ons betekent.

  Voor ons als groep en voor ons individueel. Laten we ons meeslepen met de negatieve stroom of weten we ondanks alles elkaar te vinden en vast te houden?

  We moeten beseffen, dat als we elkaar kunnen vinden en vasthouden, de belofte van Jezus geldt die zegt: zolang er hier twee of drie mensen zijn, die in mijn naam willen leven en de verbondenheid met hem belijden als basis van hun geloven, hopen en liefhebben, zal er hier een christengemeente zijn. Dan mag voor ons gelden in een variant op de brief aan Filadelfia uit Openbaringen 3: “Want ook al hebt u weinig invloed …Ik weet wat u doet.
  Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.”

  Staat die deur voor ons open? Dat is wat ik geloof als ik het volgende zie: 
  –           de kerkenraad is op sterkte;
  –           het kerkbezoek en het bezoek van de ontmoetingsmiddagen:
  –           het koffiedrinken voor en na de dienst;
  –           de betrokkenheid op elkaar;
  –           de diaconale projecten draaien goed; en
  –           het contact met de buurgemeenten.

  We vorderen op de weg naar de bestuurlijke samenwerking. In het afgelopen jaar is de Werkgroep bestuurlijke samenwerking met een verkennende, inventariserende fase bezig               geweest, die begin dit jaar 2023 tot een afronding is gekomen. In de notitie ‘Op weg naar              bestuurlijke samenwerking’ stelt de werkgroep voor om te gaan samenwerken op              basis van een convenant, waarin verschillende afspraken en vormen van bestuurlijke              samenwerking en eventuele gezamenlijke activiteiten eenvoudig een plek kunnen krijgen.

  De kerkenraad heeft de adviezen uitgebracht door de Werkgroep Bestuurlijke samenwerking geaccepteerd.

  • De belangrijkste adviezen die door de werkgroep zijn uitgebracht zijn:
   – De werkgroep adviseert de deelnemende gemeenten om het Bestuursorgaan als volgt te bemensen:
   2 ouderlingen, 2 kerkrentmeesters, 2 diaken, en de predikanten/pastorale werkers, met dien verstande, dat per deelnemende gemeente twee functioneel verschillende ambtsdragers worden afgevaardigd.
  • De werkgroep adviseert de deelnemende gemeente, het toerekeningprincipe voor te leggen aan de Classis Groningen Drenthe met het verzoek –als pilot- overeenkomstig te mogen werken.


  Voorbeeld: Stel 2026
  Bierum heeft op enig moment geen kerkrentmeesters meer. Nog wel ouderlingen en diaken. Dan kan Bierum officieel geen rechtsgeldige besluiten meer nemen. Dan gaat het vangnet werken. Dan worden een kerkrentmeester in het bestuursorgaan toegerekend aan Bierum. Bierum kan op dat moment weer rechtsgeldige beslissingen nemen.

  • De werkgroep adviseert de deelnemende gemeenten om de samenwerking tussen de gemeenten in het Bestuursorgaan Buurgemeenten vast te leggen in een convenant, met als ingangsdatum 1 september 2023.

  Voorbeelden van bestuurlijke samenwerking:
  –  het bestuursorgaan kan de voorgestelde wijzigingen van de kerkorde voor de

     deelnemende kerken beoordelen;

  –  verantwoordelijkheid voor gezamenlijke diensten;

  –  verantwoordelijkheid voor het diaconale beleid;

  –  het beroepen van een gezamenlijk predikant en/of kerkelijk werker;

  – etc.

   De kerkenraden hebben uitgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is gezamenlijk een predikant  en of kerkelijk werker te  beroepen.

  Waarom willen we dit? Een hypothetisch voorbeeld: Als we ieder voor zich gaan dan krijgen wij een solvabilliteitsverklaring voor een predikant van 70%, Spijk van 50% en
   ’t Zandt krijgt geen solvabiliteits verklaring en kan dus geen predikant beroepen.
  Als we samen gaan, krijgt ’t Zandt i.v.m. de samenwerking een solvabilliteitsverklaring van  20%. Opgeteld krijg je dan samen met Bierum en Spijk een solvabilliteit van 140%.

  Dan kunnen we gezamenlijk een predikant beroepen voor 100%  en een kerkelijk werker voor 40%. Op de beroepingsmarkt is een 100% aanstelling naar onze verwachting voor een predikant  aantrekkelijker dan een aanstelling van 70 of 50% en er is dan ook ruimte voor een kerkelijk werker.

  Dit betekent dat we onze organisatiestrategie moeten gaan bepalen en daar hebben we de mening van de gemeente voor nodig.

  Er worden deze avond  vier vragen voorgelegd. Piet licht elke vraag toe.

  Men wordt verzocht, iedere vraag na bespreking, individueel maar wel anoniem, in te vullen op het gespreksformulier. Het gaat daarbij om ieders persoonlijke mening. Niet om de groepsmening. Na beantwoording van de vragen wordt het papier ingeleverd bij het kerkenraadslid aan de tafel.

  Rondvraag

  • De ontmoetingsmiddag ook graag een keer op maandagmiddag: dit wordt het komend seizoen geregeld.

  Piet geeft Hennie Kap een compliment over haar prachtig verhaal over de Ontmoetingsmiddag in het contactblad van februari.

  • Het Onze Vader: niet iedereen vindt de nieuwste versie van het Onze Vader prettig.

  We hebben afgesproken dat als er dienst is in Holwierde, we de oude versie van Het Onze Vader bidden.

  Sluiting

  Gerard spreekt zijn waardering uit voor alles wat er in de gemeente gebeurt aan activiteiten. Hij sluit deze avond met lied 722 als gebed en wenst ons wel thuis.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aanvang: ongeveer om 20.30 uur (na de Dankdagdienst)

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  1. Vaststellen agenda
  1. Mededelingen
  1. Jaarrekening kerkrentmeesters 2022
  1. Jaarrekening diaconie 2022     
  1. Beleidsplan 2022 – 2026
  1. Bestuurlijke samenwerking
  1. Cluster – pionieren
  1. Ontmoeting
  1. Pauze + verkoop Wereldwinkel
  1. Thema: ‘Groene kerk’
  2. Rondvraag
  3. Sluiting door ds. G. Knol

  Verslag van de Gemeenteavond op woensdagavond 2 november in de Irenekerk

  Opening

  De voorzitter Piet Kort opent de vergadering met ‘Vaak klagen we dat er doornen aan de rozen groeien, op Dankdag zijn we dankbaar dat er zoveel rozen groeien tussen de doornen.’

  Piet gaat voor in gebed.

  Vaststellen agenda

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Mededelingen

  Het voorstel om gezamenlijke diensten in de wintermaanden met Spijk/Losdorp en ’t Zandt-Godlinze te houden is gesneuveld. Men is bang dat er verloop zal optreden bij bezoek van de kerkdiensten. Wij hebben als kerkenraad besloten om over de wintermaanden te kerken in Irene. De kachel wordt om 8.00 uur aangezet, verzoek om de deur te sluiten na het binnenkomen.

  Henk Kloosterman vult aan dat de kerken wel onder het Prijsplafond vallen – er zijn mogelijkheden om de Stefanuskerk toch open te houden. De kerkenraad beslist hierover op de vergadering van donderdag 3 november.

  Jaarrekening kerkrentmeesters 2022

  Henk Kloosterman licht toe hoe de rekening tot stand is gekomen.

  Voor de energieprijzen mogen we als kerk gebruik maken van de prijsplafonds.

  De begroting van 2023 geeft geen florissant plaatje. Deze begroting moet nog worden vastgesteld.

  Collecten: Contant geld inleveren bij de banken is een dure aangelegenheid. Je moet € 16,00 euro aan onkosten betalen per storting, zowel voor kleingeld als briefgeld. Een pleidooi om collectebonnen te gebruiken om de kosten zo te voorkomen. In het contactblad van december wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de collectebonnen kunt bestellen.

  Henk wordt hartelijk door Piet bedankt en krijgt een mandje met wat lekkers overhandigd voor het vele werk wat hij heeft verricht.

   

  Jaarrekening diaconie 2022     

  Nienke Wolters licht de jaarrekening, gemaakt door Ineke Bos, toe. De rekening is met een klein negatief resultaat afgesloten.

  Het Jaarproject ‘Open Hof’ heeft en bedrag van € 2000,00 ontvangen van de diaconie.

  Voor hulp aan de Oekraïners is € 715,00 ingezameld door verkoop van koffie/thee, boekenverkoop en tulpenbollen ingezameld. De boekenverkoop is nu gestopt.

  Het nieuwe jaarproject, samen met de buurgemeenten, is voor Inlia.

  Nienke en Ineke worden hartelijk door Piet bedankt en Ineke krijgt ook een mandje met wat lekkers voor het vele werk wat zij heeft verricht.

   

  Beleidsplan 2022 – 2026

  Piet licht het plan per punt toe.  Er zijn een aantal werkgroepen opgeheven zoals: de werkgroep liturgie, de vesperdiensten, de kindernevendienst en de projecten tijdens de advents- en veertigdagentijd. Er zijn geen vragen over het beleidsplan. Gerard wordt hartelijk bedankt voor al het schrijfwerk.

   

  Bestuurlijke samenwerking

  We zijn de bestuurlijke samenwerking met Spijk/Losdorp en ’t Zandt/Godlinze aangegaan omdat we moeite hebben om alles te bemensen. Ook bij de buurgemeenten spelen deze problemen. In maart 2022 is het principe besluit genomen om de bestuurlijke samenwerking aan te gaan. Er is een werkgroep opgericht met daarin 2 personen uit elke gemeente. Gerbrand Segger is de begeleider van dit proces. De bestuurlijke samenwerking omvat twee elementen: het inhoudelijk gesprek en de opzet bestuurlijke samenwerking.

  Het inhoudelijk gesprek neemt wel enige tijd in beslag. Dit onderwerp heeft te maken met de eigen identiteit. Gerbrand gaat bij alle kerkenraden langs om zicht te krijgen op de eigenheid van iedere gemeente.

  Voor de opzet ligt een convenant klaar. In de novembervergadering wordt dit convenant in de werkgroep besproken:

  • hoe gaan we gestalte geven aan dit proces
  • wat zijn de verantwoordelijkheden

  We hopen komend voorjaar een heel eind verder te zijn. 

  Cluster – pionieren

  Werkgroep Pionierstraject richt zich op mensen die niet meer in de kerk komen, maar misschien wel voor een inhoudelijk gesprek willen gaan. Een afvaardiging van deze wekgroep komt op de kerkenraadsvergadering van 3 november om hun plannen toe te lichten. De beslissing wordt pas in december genomen. Er zit een financieel plaatje achter.

  Ontmoeting

  De 1e Ontmoeting is op donderdag 10 november om 15.00 uur in de Irene. Er worden vijf middagen georganiseerd op wisselende dagen, de ene keer in Irene, de andere keer in de Heekt.

   ‘Groene kerk’

  Gerard opent het onderwerp ‘Groene kerk’ met een aantal prachtige foto’s van Bas Meelker.

  De foto’s laten het weidse landschap zien van het Groningerland.

  Er zijn een aantal sites waar je je dingen kunt vinden met betrekking tot dit onderwerp:

  Protestantsekerk.nl/thema duurzaamheid of groenenekerken.nl

  Wat wil de Groene kerk zeggen

  Praktisch:

  Geen wegwerpmateriaal – milieu zo weinig mogelijk belasten

  Fairtrade materiaal – zo rechtvaardig mogelijk

  Biologisch – zo natuurlijk mogelijk

  Zuinig met energie (gas en elektriciteit) – zonnepanelen

  Duurzaam beleggen – waar investeer je in

   In groepjes praten we over de volgende stellingen:

  1. Groene kerk heeft geen zin, want het draagt te weinig bij aan de veranderingen van de
  2. Groene kerk, groene dit en dat – het is gewoon een modeverschijnsel.
  3. Alle beetjes helpen.
  4. Je moet doen wat je kunt doen. Doe je dat niet, dan blijf je in gebreke.
  5. Wat zou Jezus doen?
  6. Een beter milieu begint (niet) bij jezelf.
  7. Jouw stelling …….

  Er worden diverse stellingen besproken.

  Eigen stellingen:

  • Groen moet je doen
  • Niet praten, maar doen
  • Milieu, je wordt er ziek van
  • Een echt schoon milieu kost geld en kost welvaart

  Gerard sluit af met: Hoe sta je erzelf in? Wat doe je zelf?

  In je hoofd houden hoe mooi de natuur is.

  Als landschap kapot is, duurt het jaren voor dat het weer mooi is.

  Rondvraag

  Er zijn geen vragen.

  Sluiting

  Gerard sluit af met gebed.