• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 19 mei 2024
  Tijdstip: 10.00 uur
  Kerk: Vredekerk te Loppersum
  Voorganger: Ds. A. van den Bor
  Dienst is via deze link online mee te kijken

 • Gegevens t.b.v. ANBI

  Diaconie Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd

  Algemeen

  Naam ANBI:
  Diaconie Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd

  RSIN :

  Om uw giften aftrekbaar te maken kunt u op uw aangifteformulier gebruik maken van het RSIN nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bierum-Holwierde-Krewerd. Dit nummer is: 824.137.425.
   
  Bankrekening nummer: NL04 RABO 0328 7519 95

  Email:
  diaconie@pkbhk.nl

  Website:
  www.pknbierumhholwierdekkrewerd.nl

  Samenstelling Bestuur

  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

  Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in het goedkeuren van onder andere de begroting en jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art 3).

  Doelstelling/Visie De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

  2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

  3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  Beleidsplan Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u hieronder lezen.

  PKN De toekomst open tegemoet

  Beloningsbeleid De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende informatie kunt u lezen in deze Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

  De diaconie heeft geen diaconale medewerkers in dienst.

  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  Verslag activiteiten

  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  Verslag 2015 Diaconie Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd.

  Het College van Diakenen werd gevormd door: Voorzitter, penningmeester, secretaris en één lid .

  De opbrengst van de collecten ging naar verschillende binnenlandse en buitenlandse doelen. Bij de keuze van de doelen is het advies van Kerk in Actie en het Regionaal Diaconaal Fonds leidend.(Dit jaar werd totaal €600.= overgeboekt naar het RDF.( gelijkmatig verdeeld over alle begunstigden).

  Naast de wekelijkse collecten organiseert de Diaconie gedurende één kerkelijk jaar verschillende activiteiten om geld in te zamelen voor één bepaald doel, Dit jaar: Bike for Care van CoopAfrica (2015-2016). Dit project zorgt voor fietsen voor gezondheidswerkers in Kenia.

  In mei werd er een zogenaamde bloemendienst georganiseerd. Deze zondag worden de bezoekers van de dienst verzocht een bloemetje te brengen naar de 75 plussers binnen de gemeente. Namen en bloemen worden beschikbaar gesteld door de Diaconie De bezoekers kunnen zelf de persoon/personen uitkiezen waar ze een bloemetje willen brengen.

  De Diaconie ondersteunde de kerstbijeenkomst in Holwierde in het gebouw de Heekt, georganiseerd door een plaatselijke commissie. In principe is iedere inwoner van Holwierde, boven de 55 jaar, welkom.

  De Diaconie ondersteunde de bezoekcommissie. De leden van de bezoekcommissie bezoeken regelmatig bejaarden, zieken en alleenstaanden en verzorgen de jaarlijkse kerstattenties.

  De Diaconie ondersteunde de Allerzielen bij het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst in november op de begraafplaats te Bierum, een bijeenkomst waar een iedereen uit de regio welkom is om het leven van gestorven dierbaren te gedenken . Georganiseerd door een onafhankelijke, plaatselijke commissie.

  Voorgenomen bestedingen De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

  In de kolom begroting in het overzicht, is dit cijfermatig in beeld gebracht Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

  In onze gemeente wordt er wekelijks in de eredienst gecollecteerd voor diaconale doeleinden..

  De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

  Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

  De jaarrekeningen 2022 en 2023 en de begroting van 2024 zijn goedgekeurd door het RCBB (Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken) Groningen en Drenthe. De gegevens vindt u hieronder:

  Begroting diakonie 2024 tbv website