• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 21 april 2024
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra te Spijk
  De dienst is online te volgen

 • Diaconie

  “Laten we wat meer naar elkaar omkijken”

  Wil jij je extra inzetten voor de mensen om je heen
  en de mensen verder weg?

  Kom dan onze DIACONIE versterken!!

  Ook jij kunt iets betekenen voor een ander.

  Gerdina gaat zich op een andere wijze inzetten voor onze gemeente. Renny en Nienke kunnen wel versterking gebruiken. Iedereen is welkom. Heb je vragen? Aarzel niet en neem contact op met Gerdina, Renny of Nienke.

  DIACONIE

  De twee kernwoorden zijn barmhartigheid en gerechtigheid. Het diaconaat is als volgt te omschrijven:‘Diaconaat is een roeping om oog en oor te hebben voor mensen die in de knel zijn geraakt of dreigen te raken, en hen de helpende hand te bieden.

  Wat zijn de taken?
  •  Zij probeert hulp en zorg in eigen gemeente te verlenen;
  •  T.a.v. het Wereld diaconaat verleent zij hulp aan noodlijdende medemensen in buitenland. Dit kan via het jaarproject  (bijv. het jaarproject van 2013 “alfabeteringscursussen in Burkina Fasso”);
  •  T.a.v. het Binnenlands diaconaat verleent zij hulp aan noodlijdende medemensen in Nederland (o.a. voedselbank).

  Taken rondom de eredienst:
  •  Collecteren in de diensten;
  •  Verzorgen en uitvoeren van het heilig avondmaal in de kerk.
  •  Medewerking in bijzondere erediensten door gedichten en presentaties. (bijv. start jaarproject);
  •  Diaconaal getinte diensten;
  •  Voorlichting aan gemeente o.a. door contactblad en kerkbode:
  – Collectes toelichten;
  – Begroting en jaarrekening ter inzage beschikbaar stellen;
  – De gemeente betrekken bij de projecten en informeren over de voortgang daarvan.

  Activiteiten:
  • Project: acties tijdens het gehele seizoen.
  • Inzameling van kaarten en postzegels.
  • Informatie uit tijdschriften en brieven delen met gemeente.
  • Op dankdag: inzameling van goederen voor de voedselbank in de regio.

  Financiën:

  De diaconie heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. De financiële administratie wordt tijdelijk uitgevoerd door Ineke Bos. De diaconie legt jaarlijks een begroting en jaarrekening voor aan de kerkenraad en gemeente. De kerkenraad dient er  bij de vaststelling van het financiële beleid voor te waken dat de bijzondere verantwoordelijkheid van het diaconaat  niet in de verdrukking komt. Het “diaconale geld” moet goed gescheiden zijn van overige middelen.

  Het bankrekeningnummer van de diaconie is:  IBAN: NL04RABO032.87.51.995

  Steunaanvragen:

  Steun aan goede doelen en noodhulp is te onderscheiden in 2 groepen:
  • Lokale steun;
  • Nationale en internationale steun.

  Heeft u vragen of u wilt meer informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of mail naar diaconie@pknbhk.nl.                                             

  INLIA

  INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

  De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. Stichting INLIA is opgericht:

  • om deze kerken te ondersteunen met onder meer advies en deskundigheidsbevordering,
  • om asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk te ondersteunen,
  • hen te bemiddelen naar medische zorg of hen te helpen om een nieuw toekomstperspectief te realiseren (hier dan wel in het eigen land of een derde land waar zij veilig heen kunnen). We zijn gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten & projecten en is een kennisinstituut op haar terrein. Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. We bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken. Daarnaast ontvangen INLIA Groningen en INLIA Projecten kostendekkende vergoedingen voor werkzaamheden die zij voor gemeenten verrichten.

  https://www.inlia.nl/nl

  Stichting Present

  Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd. https://stichtingpresent.nl/

  Jaarrekening 2022

  Inleiding

  De Diaconie wordt in 2022 bemenst door 3 personen, projectmatig ondersteund door oud diakenen en administrateur.

  2022 staat in het teken van herstel na de Covid-19 pandemie. “Oude” activiteiten worden weer opgepakt, de kerkgang komt weer, stapje voor stapje, op gang.

  Samen met de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp en de Gereformeerde Gemeente ’t Zandt-Godlinze wordt aanvankelijk als het jaarproject 2022-2023 gekozen voor de oorlogsvluchtelingen die tijdelijk verblijven in het gebouw “Luingaborg” te Bierum. Maar al gauw wordt duidelijk dat hier voldoende middelen en hulp geboden wordt door anderen en wordt door de organisatie in “Luingaborg” voorgesteld om voor een ander doel te kiezen. Dit wordt Inlia.

  INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Inlia is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

  De administratie is gecontroleerd en de jaarrekening is opgesteld door het kerkelijk bureau Assen.

  De Jaarrekening 2022 Diaconie is goedgekeurd door het CCBB.

  De jaarrekening ligt ter inzage bij de penningmeester Ineke Bos