• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 19 mei 2024
  Tijdstip: 10.00 uur
  Kerk: Vredekerk te Loppersum
  Voorganger: Ds. A. van den Bor
  Dienst is via deze link online mee te kijken

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:

  vacant

  Ouderlingen:
  Piet Kort
  Truus Wildeboer
  Henk-Jan Sonneveld

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Margriet Papeleur

  Diakenen:
  Nienke Boerma
  Renny Ottens
  Tineke Postema
  Ron van der Velde

  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Moderamen:
  Piet Kort: voorzitter
  Margriet Papeleur: scriba 

  Truus Wildeboer

  Actie Kerkbalans

  De actie Kerkbalans heeft ruim € 41.000, – opgebracht. Een heel mooi bedrag dat we met elkaar hebben toegezegd. Hartelijk dank hiervoor!

  Renovatie dak pastorie Bierum

  Het dak van de pastorie in Bierum moet worden vervangen. De staat van het dak is dusdanig, dat opknappen geen zin meer heeft. Het dak moet in zijn geheel vervangen worden. Hiervoor is een offerte aangevraagd. Ook wordt er gekeken van welke subsidies we gebruik kunnen maken. De bedoeling is dat het dak op korte termijn wordt vervangen.
  Zoals het er nu naar uitziet, is er een mogelijkheid om hier half juni mee te beginnen.

  Voegwerk toren

  De toren wordt opnieuw ingevoegd.

  Replica schilderij Helmantel

  Vanaf mei t/m september staat er een replica van een schilderij van de Stefanuskerk, gemaakt door Helmantel, in de kerk. De commissie die dit organiseert, organiseert ook een fietsroute langs de kerken, waar wat ten toon staat gesteld.

  Microfoon Stefanuskerk Holwierde

  De microfoon in de Stefanuskerk doet het weer. De batterijen moesten worden vervangen.

  Een aandachtspunt is, om goed in de microfoon te praten.

   

  Verslag van de kerkenraadsvergadering op 7 maart om 19.30 u. in Irene

  Verslag van de kerkenraadsvergadering op donderdag 4 april om 19.30 u. in Irene

  Welkom en opening

  Piet heet ons van harte welkom en opent met Johannes 21:5a: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ en gaat vervolgens voor in gebed.

  Presentie

  Aanwezig: Piet Kort(voorzitter), Margriet Papeleur(notulist), Truus Wildeboer, Henk-Jan Sonneveld, Wim de Groot, Ron v.d. Velde en Nienke Wolters.

  Met kennisgeving afwezig: Tineke Postema en Renny Ottens.

  Vaststellen agenda 

  Punt 6a: preekrooster 2025 wordt toegevoegd.

  De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

  Mededelingen

  • Tijdens de dienst moet de deur naar de consistorie dicht i.v.m. de tocht
  • Uitnodiging vergadering stichting Dorpshuis Holwierde op 23 april 2024

  Erediensten

  Mooie diensten op Goede Vrijdag en Paaszondag.

  Bezocht/ te bezoeken vergaderingen

  Verslag bezochte vergadering: geen

  Pastoraat 11-3

  Diaconie:

  • Harrie Berends neemt het penningmeesterschap over van Ineke Bos per 1-1-2025
  • De paasbrodenactie heeft € 400,- opgebracht
  • Afronding van het jaarproject vindt plaats in de 1e zomerdienst op 21 juli in de Irenekerk

  Gemeenteavond 13 maart: verslag in het contactblad van april.

  Bestuursorgaan Buurgemeenten 14-3

  Eitjes zoeken in Holwierde: 23 maart

  Dit was weer een succes. Buiten onze eigen jeugd, waren er 15 kinderen die niet tot onze gemeente horen, vertegenwoordigd door hun ouders. Iedereen was erg enthousiast en iedereen bedankte voor de leuke middag.

  Ontmoeting 25 maart

  Alles in het teken van Pasen, zowel de bezinning, neut’n schait’n en paasbuffet.

  We waren met een grote groep mensen. Ook mensen die kampen met ziekte en tegenslag wilden deze middag graag aanwezig zijn.

  Te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten:

  Pastoraat: 13 mei;

  Kerkrentmeesters: 8 april

  Bestuursorgaan Buurgemeenten: mei

  Gezamenlijke kerkenraadsvergadering 25 april.  Onderwerpen: veilige kerk en vergelijking beleidsplannen 

  Preekrooster 2025

  Het preekrooster is grotendeels ingevuld. Knap werk van onze preekvoorziener Gerda Pardijs!!!

  Een aantal data staat nog open:

  12 januari, 12 maart(biddag), 17 april (witte donderdag), 19 april (stille zaterdag), 18 mei, 25 mei,

  25 december en 31 december.

  De voorbereidingscommissie gaat overwegen welke diensten zij voor hun rekening nemen.

  Bestuursorgaan Buurgemeenten

    – Toestemming opstarten gezamenlijk beroepingswerk.

    – Beroepingscommissie

      Er wordt een commissie samengesteld van 9 leden, 3 personen uit elke gemeente.

      De taakgroep bestaat uit Henk-Jan Sonneveld, Jaap Rijzinga en Martin Duisterwinkel en ds.   

      Johan van den Berg. Uit elke gemeente moeten er nog 2 personen bij gezocht worden.

      Op de gemeenteavond is dit besproken en het stond in het contactblad van april. Men kon zich

      hiervoor aanmelden. De kerkenraad heeft hier geen reacties op gehad.

      De kerkenraad gaat hiervoor mensen benaderen.   

  Notulen d.d. 7 maart 2024

  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.   

  Ingekomen- en uitgaande post:

  Digitaal: Er komt veel digitale post binnen. Vanuit het Bestuursorgaan de opmerking of deze post naar alle drie gemeenten tegelijk gestuurd kan worden. Margriet wil dit wel doen.

  Per post: Ouderlingenblad 

  Rondvraag

  -13 oktober is er een concert in de Stefanuskerk van 3 koren.

  -vanaf mei t/m september staat er een replica van een schilderij van de Stefanuskerk, 

   gemaakt door Helmantel, in de kerk. De commissie die dit organiseert, organiseert ook een  

   fietsroute langs de kerken waar wat ten toon staat gesteld.

  Sluiting

  Piet sluit de vergadering met Psalm 150 van Huub Oosterhuis uit het boek Halverwege.

  Gemeente zondagen

  • 7 juli: Jan Jaap Wubs komt met zijn voorstelling ‘Paulus’, koffie met gebak.
  • 29 september: Voorganger: Ds. Spoelstra-Postmus, koffie met gebak.

  Notulen d.d.  9-1-2024         

  De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen- en uitgaande post:

                          Digitaal:  

  Per post: Ouderlingenblad en Woord en Dienst

  Sluiting: Piet sluit met gebed.