• Agenda:

  Zondag 2 februari 2020
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Irene onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

   

   

   

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba kerkenraad)
  Hans Jongejan
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Piet Kort (voorzitter kerkenraad)
  Margriet Papeleur (vice voorzitter kerkenraad)

  Diakenen:
  Ineke Bos (penningmeester)
  Gerdina Klevering

  Samenvatting kerkenraadsvergadering d.d.10 december 2019

  Welkom:

  De voorzitter heet iedereen van harte welkom, en opent met een gedeelte uit Spreuken 3.

  Presentie: Met kennisgeving afwezig:   G. Knol.

  Vaststellen agenda: Deze blijft ongewijzigd.

  Mededelingen:

  • Voorstel moderamen om de vergadering van 2 januari 2020 te verplaatsen naar donderdag 9 januari  Allen aanwezig zijn akkoord.
  • 20 januari 2020 wordt de Sebastiaankerk te Bierum in gebruik genomen. De uitnodigingen worden verstuurd.
  • Begroting kerkrentmeesters 2020 wordt in het komend kerkblad vermeld.
  • Bedankje van Lina van Zanten n.a.v. het ontvangen van haar erepenning
  • Internet “Irene kerk” werkt nu goed, de kerkrentmeesters gaan nu door met het gebruiksklaar maken van de kerkomroep.

   Erediensten terugblik:
  • november 2019: mooie dienst afsluiting kerkelijk jaar.
  • 1 december 2019: Verrassende dienst,  de versierselen werden in dank ontvangen.

  Vooruitblik december:

  15 december 2019 avondmaal, Ineke Bos maakt het lijstje.

  Verslag bezochte of te bezoeken vergaderingen / bijeenkomsten:

  Bezocht:

  1. Bijeenkomst in gebruik nemen van de “Sebastiaankerk “te Bierum 20 jan. 2020

  Te bezoeken:

  8 januari 2020: Bijeenkomst over kleine gemeenten te Assen.

  Ledenlijst en meegeregistreerden:

  Meegeregistreerden worden nu omgezet in onze ledenadministratie naar vrienden.

  Dit is het landelijk beleid vanuit het PKN. In onze lijst zijn nog enkele personen waarvan niet bekend is of men vriend wil blijven.  Zij zullen door Ds. Knol worden bezocht. De kerkenraad gaat unaniem akkoord met deze omzetting.

  Vraag van H. Kloosterman m.b.t. vacature predikant vanuit PKN:

  De beheer commissie PKN komt met de vraag of de vacature van 20% nog van toepassing is.

  Er was een vacature van 100% tijdens de beroeping van Ds. K. Hansen. Ds. G. Knol is beroepen voor 80% en er was nog 20% voor een jeugdwerker. De kerkenraad besluit de vacature op te heffen.

  Rooster Erediensten 2020:
  Er zijn nog wat aanpassing m.b.t. het zomerrooster 2020.
        – 19 juli  was Ds. Knol, dit wordt Mw.  Meihuizen te Kantens. Zij gaat voor in de GK  ’t Zandt-   Godlinze.
        – 9 augustus Ds. J Schimmel in de Andreaskerk te Spijk. 
        – 16 augustus Ds. Koolhaas uit Winschoten gaat voor in GK ’t Zandt-Godlinze.
      De voorstellen zijn door alle kerkenraden akkoord bevonden en doorgeven aan de samenstellers van het rooster Erediensten.

  Uit de werkgroepen:
  Pastoraat heeft vergadering gehad. Op de volgende vergadering wordt het onderwerp verslaving besproken door Ds. Knol.

  De Dankdag collecte heeft opgebracht E 4189,-.

  De Kerkrentmeesters  hebben de bijdrageadministratie van onze gemeente uitbesteed aan Mw. T. van Bruggen van Cijfers en Zo.

  Vacatures ambtsdragers:
  Ineke heeft aangegeven om door te gaan na haar ambtsperiode als diaconaal rentmeester. Zij blijft de financiën van de diaconie beheren.

  Fennie Bazuin wordt per 1 april diaken.

  Commissie slotdienst juni 2020:

  Truus neemt de organisatie van de commissie slotdienst voor haar rekening. Zij gaat nog een aantal mensen hiervoor benaderen.

  Zomerdiensten: dit punt dit is besproken onder punt 9.

  Voortgang bestuursvernieuwing.
  4 februari 2020 wordt er een bijzonder Kerkenraadvergadering Ds. Jan Hommes zal hier namens het breed moderamen van de classis  komen praten over een eventuele nieuwe bestuurlijke vorm en onze bestuurlijke problemen. In een open gesprek wordt door de kerkenraadsleden besproken, waarom men graag een gemeente  wil houden in het dorp.

  Notulen d.d. 7 november 2019: De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

  Ingekomen en uitgaande post.

  Er is een Kerstviering op  15 december 2019  voor de 55+ te Holwierde. Hans Jongejan gaat namens onze gemeente.

  Rondvraag:

  – Pot “lief en leed “ vanuit dit potje sturen wij namens de kerkenraad een bos bloemen naar Coby Knol. Wij wensen haar sterkte. Gerdina regelt dit.

  – Gerdina Klevering vraagt wie de 4 mei dienst organiseert? Contact via Cees Kampinga of de “Oranjevereniging” Gerdina informeert hiernaar.

  Sluiting: Fennie sluit met een gedicht “Hoop “van Dhr. v.d. Molen uit het ouderlingenblad.