• Agenda:

  Dienst op zondag 20 oktober 2019:
  Aanvang 9.30 uur
  Irenekerk
  Zangdienst
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

   

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba)
  Hans Jongejan

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Lina van Zanten (voorzitter)
  Margriet Papeleur

  Diakenen:
  Hiepko Boerma (voorzitter)
  Ineke Bos (penningmeester)
  Gerdina Klevering

  Notulist:
  Harry de Groot

   Vacatures ambtsdragers

  De kerkenraad maakt zich grote zorgen over de kerkenraadbezetting in de nabije toekomst en omdat wij menen dat dit een zorg en verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente willen wij onze zorg delen en de situatie schetsen zoals die nu voorligt.

  In maart 2018 hebben wij afscheid moeten nemen na zich intensief ingezet te hebben als kerkenraadslid van:

  Marije van der Woude als jeugdouderling en van Duurt Dijkman als ouderling-kerkrentmeester.
  Hiepko Boerma zal zijn ambtstermijn als diaken met een jaar verlengen en ook Derk Pardijs zal als wijkouderling een jaar bijtekenen en hiermee zijn we uiteraard heel blij.
  Dit houdt concreet in dat er voor 2018 vier diakenen, twee wijkouderlingen, een scriba en één ouderling-kerkrentmeester ( ook voorzitter van de kerkenraad) overblijven.
  Volgens het aftreedschema zullen per maart 2019 aftreden de beide wijkouderlingen, de ouderling-kerkrentmeester en drie diakenen en naast het feit dat dit kerkordelijk niet is toegestaan zult u begrijpen dat op die manier zelfs het noodzakelijke werk niet meer  uitgevoerd kan worden.
  Om te komen tot een blijvend goede en verantwoorde bezetting van de kerkenraad willen we u vragen om serieus na te denken of u enige vrije tijd wilt geven door een tijdje in de kerkenraad mee te doen vanaf maart 2019 of eventueel vanaf maart 2020.
  Samen de gemeente waarvan u deel uitmaakt gaande houden is toch de moeite waard?
  Wilt u eerst een gesprek over wat de taak precies inhoudt? Neem contact op en we maken een afspraak.
  Mocht u namen willen indienen van gemeenteleden die volgens u de kerkenraad zouden kunnen versterken, in de maand januari staat er een doos in de hal van de Irenekerk waarin u uw ondertekende suggesties kunt deponeren.
  Fijner zou zijn als men zichzelf aanmeldt om een taak te willen vervullen.
  Als we samen de schouders er onder blijven zetten kunnen we een actieve kerk blijven in onze dorpen en dat is toch wat we heel graag willen?

  Lina van Zanten, voorzitter Kerkenraad

  PUNTEN UIT DE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING D.D. 2-5- 2019

  Welkom

  De voorzitter, Lina van Zanten, heet allen hartelijk welkom en wenst ons een goede vergadering.

  Presentie

  Afwezig met kennisgeving zijn: Hiepko Boerma, Gerard Knol en Fennie Bazuin. Piet Kort zal iets later komen.

  Bezinningsmoment

  Omdat Ds. Knol afwezig is, verzorgt de voorzitter dit punt. Zij leest een overdenking over de ‘De weduwe en de wees’. Volgens de Bijbel is onze manier van omgaan met weduwe en wees een graadmeter voor de samenleving.

  Erediensten

  Diensten april:

  -De diensten in de stille week en de met Pasen waren goed.

  -Hans Jongejan roert het probleem aan van de lege rijen stoelen voor in de kerk. Is het mogelijk om in de Stefanuskerk meer banken af te zetten en in de Irenekerk de achterste rijen stoelen te verwijderen? Kerkrentmeesters zullen met de kosters overleggen over de te nemen maatregelen.

  -Compliment voor de medewerkers aan de kinderkerk. Prima organisatie. Diensten mei:

  -12 mei, doopdienst in de Stefanuskerk: dopen door Gerard Knol . We vragen Ds. Knol over de gang van zaken.

  -19 mei, themadienst.

  Bezochte vergaderingen

  Hans Jongejan bezocht de jaarvergadering van Stichting De Heekt in Holwierde. Verschillende zaken van belang voor het dorp Holwierde werden hier besproken. Het orgeltje ( voorheen in de Stefanuskerk) zou opgeknapt kunnen worden.

  Uit de werkgroepen

  Kerkrentmeesters

  16 mei, extra vergadering vanwege de gemeentebijeenkomst op 2 juni a.s.

  Vanuit de werkgr. Diaconaat en Pastoraat:

  Geen bijzonderheden

  Slotdienst afscheid/bevestiging ambtsdragers

  -Slot van de actie van de diaconie voor Stichting De Vrolijkheid. Overdracht van de eindopbrengst aan een medewerker van de stichting. Maximaal 10 minuten.

  -Afscheid van vertrekkende en bevestiging van nieuwe ambtsdragers.

  -Na de dienst barbecue in de tuin van de familie Boerma.

  -Piet Kort over afscheid nemen van de kinderkerk: Hierbij moet niet de nadruk worden gelegd op het afscheid, maar op de overgang naar Lekker Belangrijk. Iedereen kan zich hierin vinden.

  -CBS zal in deze dienst begeleiden. Het komen met een kleine groep muzikanten is niet mogelijk.

  -Over de startdienst op 22 september zijn nog geen mededelingen.

  Bestuursvernieuwing

  Hoogstwaarschijnlijk gemeentevergadering na de kerkdienst van 2 juni. Hier komt ondermeer aan de orde:

  -Gemeenteleden kennis geven van de leegloop van de kerkenraad.

  -Hoe verder met ledenadministratie?

  -Volgend jaar vertrekt de penningmeester van de diaconie, Ineke Bos. Voor de voortgang van de diaconie kunnen we niet met maatregelen wachten tot het komende jaar.

  -Het beam-team bestaat nog uit drie leden. Uitbreiding is noodzakelijk.

  -Er zal een brief gestuurd worden naar de gemeenteleden.

  Margriet Papeleur en Truus Wildeboer zorgen met hulp van andere kerkenraadsleden voor de verspreiding van de brief.

  -Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kerkenraadsleden op deze vergadering aanwezig zijn.

  Vaststellen rooster erediensten 2020

  Het rooster met diensten en voorgangers wordt vastgesteld.

  Jaargesprek

  Dit gesprek gaat over het functioneren van Ds. Knol en over dat van de kerkenraad. Kerkenraadsleden kunnen ook punten aangeven waarover dit gesprek zou moeten gaan.

  Post

  Voor een goede gang van zaken op financieel gebied is inschrijving van de kerk in het register van koophandel noodzakelijk. Daarna krijgen we een LEI-nummer. Dit gaf problemen. Wordt nu geregeld.

  Rondvraag

  De teksten op de beamer die de collectes toelichten kloppen soms niet. Komt vanaf nu goed.

  Volgorde collectes: Eerste collecte: goed doel.

  Tweede collecte: kerk/diaconie. Derde collecte: diaconie/kerk.

  De opbrengst van de tweede en derde collecte wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.

  Sluiting

  Hans Jongejan sluit de vergadering met een gedicht: ‘Dat lijntje naar boven’.