• Agenda:

  Zondag 17 februari 2019,
  9.30 uur  Irenekerk
  Voorganger: Ds. W.K. Spoelstra-Postmus uit Spijk
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee/fris

   

   

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba)
  Hans Jongejan
  Derk Pardijs

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Lina van Zanten (voorzitter)
  Margriet Papeleur

  Diakenen:
  Hiepko Boerma (voorzitter)
  Hennie Kap (secretaris)
  Ineke Bos (penningmeester)
  Gerdina Klevering

  Notulist:
  Harry de Groot

   Vacatures ambtsdragers

  De kerkenraad maakt zich grote zorgen over de kerkenraadbezetting in de nabije toekomst en omdat wij menen dat dit een zorg en verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente willen wij onze zorg delen en de situatie schetsen zoals die nu voorligt.

  In maart 2018 hebben wij afscheid moeten nemen na zich intensief ingezet te hebben als kerkenraadslid van:

  Marije van der Woude als jeugdouderling en van Duurt Dijkman als ouderling-kerkrentmeester.
  Hiepko Boerma zal zijn ambtstermijn als diaken met een jaar verlengen en ook Derk Pardijs zal als wijkouderling een jaar bijtekenen en hiermee zijn we uiteraard heel blij.
  Dit houdt concreet in dat er voor 2018 vier diakenen, twee wijkouderlingen, een scriba en één ouderling-kerkrentmeester ( ook voorzitter van de kerkenraad) overblijven.
  Volgens het aftreedschema zullen per maart 2019 aftreden de beide wijkouderlingen, de ouderling-kerkrentmeester en drie diakenen en naast het feit dat dit kerkordelijk niet is toegestaan zult u begrijpen dat op die manier zelfs het noodzakelijke werk niet meer  uitgevoerd kan worden.
  Om te komen tot een blijvend goede en verantwoorde bezetting van de kerkenraad willen we u vragen om serieus na te denken of u enige vrije tijd wilt geven door een tijdje in de kerkenraad mee te doen vanaf maart 2019 of eventueel vanaf maart 2020.
  Samen de gemeente waarvan u deel uitmaakt gaande houden is toch de moeite waard?
  Wilt u eerst een gesprek over wat de taak precies inhoudt? Neem contact op en we maken een afspraak.
  Mocht u namen willen indienen van gemeenteleden die volgens u de kerkenraad zouden kunnen versterken, in de maand januari staat er een doos in de hal van de Irenekerk waarin u uw ondertekende suggesties kunt deponeren.
  Fijner zou zijn als men zichzelf aanmeldt om een taak te willen vervullen.
  Als we samen de schouders er onder blijven zetten kunnen we een actieve kerk blijven in onze dorpen en dat is toch wat we heel graag willen?

  Lina van Zanten, voorzitter Kerkenraad

   Punten uit de notulen van de kerkenraadsvergadering op donderdag 3 januari 2019

   Welkom:

  De voorzitter heet iedereen welkom.
  Door een vergissing in de agenda is “Irene “ niet open. Gelukkig is er verwarming en koffie/thee ten huize van ds. Knol.

  Presentie:

  Afwezig met kennisgeving: Derk Pardijs, Gerdina Klevering, Harry de Groot ( notulist ) Notulist voor vanavond Fennie Bazuin.

  Bezinningsmoment:

  Ds. Knol leest uit een brief van Paulus aan de Romeinen: Overwin het kwade met het Goede !

  Mededelingen:

  Margriet Papeleur geeft aan dat de jeugdclub in Holwierde stopt en dat voormalige leiding van harte welkom is op de laatste avond.

  Erediensten:

  • Kerstnachtdienst:   muziek en kerstverhaal erg mooi.
  • 1e kerstdag: Ook een goede dienst, mooie muzikale begeleiding door CBS.
  • 31 december: kleine opkomst ongeveer 30 personen. Wel een goede dienst.
  • 20 januari: dienst door voorbereidingscie. m.m.v. Mannenensemble NicHe
  • 27 januari: Viering H. Avondmaal

   Verslag bezochte en te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten:

   Bezocht: Kerstmiddag 55+ Holwierde, prettige en fijne middag, veel gezongen. Dit nodigt uit voor volgend jaar om nog eens te gaan. Ook bijzonder veel poëzie in het Gronings.

   Te bezoeken:

   Uit de werkgroepen:

   Diaconie : geen bijzonderheden Pastoraat: maandag 7 januari overleg.

   Jeugd: volgt nog.

   Kerkrentmeesters: vergadering 17 januari a.s. , de kerkbalans brieven zijn klaargemaakt voor bezorging.

   Vacatures ambtsdragers:

   Voortgang wordt besproken.

   Bestuursvernieuwing/ beleidsdag

   Wij zijn het er allemaal over eens dat wij het niet alleen kunnen, we zullen in de nabije toekomst met minder bestuurlijke mensen  niet meer alles kunnen aanbieden . De kerk is van iedereen, dus wij zullen allemaal een steen ( tje ) moeten bijdragen. De huidige KKR-leden en toekomstige ambtsdragers  gaan op zaterdag  2 februari samen brainstormen over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

   Notulen van 6 december 2018 worden goedgekeurd.

   Afsluiting:

   Ineke Bos leest een gedicht voor uit het Zinboekje met de titel:

   Welkom en voel je thuis ( bij Gerard)