• Agenda:

  Dienst op zondag 8 december 2019:
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Drs. F. Postema
  Adventsproject Kinderkerk

   

   

   

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba kerkenraad)
  Hans Jongejan
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Piet Kort (voorzitter kerkenraad)
  Margriet Papeleur (vice voorzitter kerkenraad)

  Diakenen:
  Ineke Bos (penningmeester)
  Gerdina Klevering

  NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE BIERUM-HOLWIERDE-KREWERD OP WOENSDAG 9 oktober om 19.30 UUR IN GEBOUW IRENE

  samenvatting 

  1)     Welkom

  Piet heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met spreuken 3 “Vertrouw op de Heer” en sluit deze schriftlezing af met een gebed.

  2)     Presentie

  Voorzitter (Piet Kort), Diaconie (Ineke Bos en Gerdina Klevering), Kerkrentmeester (Margriet Papeleur), Ouderlingen (Truus Wildeboer en Hans Jongejan), Scriba (Fennie Bazuin), Dominee (Gerard Knol)

  3)     Bezinningsmoment

  Het bezinningsmoment van Gerard gaat over Markus 4 vers 35 t/m 41.

  4)     Vastellen agenda

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  5)     Mededelingen / gelegenheid om ervaring mbt kerkenwerk te delen

  • De redactie van het kerkenblad bestaat nu uit Gerard Knol en Margriet Papeleur.
  • Margriet deelt mee dat de opbrengst van het contactblad niet meer kostendekkend is. Het voornemen is dan ook om de bijdrage te verhogen met 2,50. Dit zal in het contactblad van november worden vermeld zodat de gemeente op de hoogte is.
  • In de meegezonden lijst van namen en functies staan nog twee fouten vermeld, te weten:
   • e-mailadres ledenadministratie moet zijn: ledenadministratie@pkbhk.nl’;
   • onder gebouwen – Sebastiaankerk – contactpersoon L. Buitenwerf staat een verkeerd telefoonnummer.
  • De toestemming om het Centrum te verkopen is binnen.
  • Het Beheer van het Centrum is overgenomen door Udo en Greetje Oosterhuis.
  • Er wordt afgesproken dat op het deurschrift alleen de dienstdoende ambtsdrager van dienst wordt vermeld.
  • Er is wat verwarring in de gemeente ontstaan m.b.t. de collecten. Er wordt afgesproken dat tijdens de afkondigingen aan de gemeente zal worden gevraagd wie mee wil helpen met de collectes.
  • Door de kerkrentmeesters is contact gezocht met Trijnie van Bruggen en haar gevraagd of zij de bijdrageadministratie tegen betaling op zich zou willen nemen. Zij staat hier positief tegenover. Trijnie heeft in Bierum een eigen administratiekantoor genaamd Cfrs! & zo.
  • GK ’t Zandt/Godlinze heeft positief gereageerd op onze gezamenlijke diensten met Spijk/Losdorp in de zomerperiode. Ze heeft te kennen gegeven dat ze graag mee wil doen in de roulatie van 2020.
  • Gerrit Huizinga heeft te kennen gegeven dat hij per 1 januari 2020 gaat stoppen als organist voor onze kerk.

  6)     Terugblik en vooruitblik op erediensten

  Startdienst was gemoedelijk en zat goed in elkaar.

  • Dienst van 6 oktober samen met CBS was ook mooi.
  • Zangdienst van 20 oktober: Gerard zal de dienst voorbereiden samen met Lina en Tineke.

  7)     Verslag bezochte en te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten

  • Op 2 oktober is er een brainstorm sessie geweest over het
  • Op 9 oktober hebben Gerard, Piet en Fennie overleg gehad met een aantal buurgemeenten (PKN Roodeschool, Spijk/Losdorp en GK ’t Zandt/Godlinze). De vraag die hier centraal staat, is: “Hoe komen we in de nabije toekomst tot een gezamenlijk bestuur met behoud van eigen gemeente in het dorp”. Er is afgesproken dat iedereen dit bespreekt in zijn eigen kerkenraad. Wordt vervolgd.

  8)     Begroting Kerk 2020

  Henk Kloosterman licht de begroting toe. De kerkenraad heeft verder
  geen vragen en bedankt Henk voor zijn bijdrage.

  9      Begroting Diaconie 2020

  Ineke Bos geeft toelichting op de begroting van de Diaconie. De
  Kerkenraad heeft verder geen vragen en bedankt Ineke voor haar
  werk.

  10)   Jeugd

  In verband met de tijd, wordt dit agendapunt verschoven naar de
  volgende vergadering.

  11)   Agenda Gemeente avond 6 november 2019

  De agenda wordt doorgenomen en akkoord bevonden.
  Er wordt voorgesteld om het verschijnsel notulen af te schaffen voor de
  gemeente avond. Er zal een kort verslag worden gemaakt welke in het
  contactblad wordt opgenomen. De kerkenraad kan hier mee
  instemmen.

  12)   Vacature ambtsdragers

  De diaconie heef een brandbrief geschreven in het contactblad. Ze
  hadden gehoopt op een reactie maar tot dusver is het nog stil.

  13)   Notulen d.d. 5 september 2019

  Het verslag wordt goedgekeurd.
  N.a.v. het verslag: Margriet heeft Spijk gevraagd naar hun beamer. Zij
  zullen hier nog op terugkomen.

  14)   In- en uitgaande post

  De post wordt verdeeld over de kerkenraadsleden.

  15)   Rondvraag

  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

  16)   Sluiting

  Hans sluit de vergadering af met een gebed van Benedictus.