• Agenda:

  Zondagse Eredienst
  Datum: 2 oktober 2022
  Tijdstip: 09.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Piet Kort
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Margriet Papeleur
  Henk-Jan Sonneveld

  Diakenen:
  Nienke Boerma
  Renny Ottens
  Tineke Postema

  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Moderamen:
  Piet Kort: voorzitter
  Gerard Knol: vice-voorzitter
  Margriet Papeleur: scriba 

  Verslag van de kerkenraadsvergadering op donderdag 7 juli 2022 in Irene

   

  1.Welkom

  Piet heet ons hartelijk welkom en opent de vergadering met de stelling: ‘Het is beter een paar vragen te stellen, dan alle antwoorden te kennen,’ waarna hij voorgaat in gebed. 

  1. Presentie

  Aanwezig: Piet Kort (voorzitter), Margriet Papeleur (notulist), Truus Wildeboer, Nienke Wolters, Henk-Jan Sonneveld en Gerard Knol.  Afwezig: Tineke Postema en Renny Ottens.

  1. 3. Vaststellen agenda: de agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
  1. Bezinning: Gerard leest Spreuken 12: 1-6. Deze spreuken gaan over rechtvaardigheid en 

   goddeloosheid. Spreuken zetten je aan het denken.

  1. Mededelingen: geen 
  1. Erediensten:
  2. terugblik op diensten: juni

  26 juni: de Gemeentezondag was een groot succes.

  1. vooruitblik diensten: juli/augustus

  Spijk/Losdorp doet met ons mee op 10 juli.

  De zomerdiensten beginnen 17 juli.

  Piet neemt contact op met Ten Hoor voor een toilet in de Sebastiaankerk.                    

  1. Bezocht/ te bezoeken vergaderingen

  Verslag bezochte vergadering:

  Clusterbijeenkomst: 26-06 – is niet doorgegaan

     – afvaardiging wil op kerkenraadsvergadering komen – voorstel september

  Werkgroep bestuurlijke samenwerking:

      – Vergadering 23-06

      – Subsidietoekenning € 4000,- per gemeente

  – Kerkrentmeesters: 09-06

     – rondje gebouwen: her en der restauratie van kozijnen

     – pastorie Holwierde: grotere klus wat betreft vervanging houtwerk door Keralit. Dit wordt

        het volgende voorjaar uitgevoerd door firma Baar in Spijk.

     – Struiken en bomen snoeien.

     – Koos Slagter stopt met het grasmaaien bij de Stefanuskerk – iemand zoeken die in het bezit is van een zitmaaier.

     – Het energiecontract voor de kerken stopt dit jaar. Dit zal met ingang van 1-1-2023 veel

        meer gaan kosten, m.n. de kosten voor de Stefanuskerk zullen fors hoger worden.

  Pastoraat: 04-07 – verschoven naar 11-07

  Te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten:

  – Clustervergadering: in het najaar

  – Werkgroep bestuurlijke samenwerking: 8 september

  – Kerkrentmeesters: 22 september

  – Pastoraat: 11 juli 

  1. Jaarrekening 2021:

  8a: Jaarrekening kerkrentmeesters

  jaarrekening: Henk Kloosterman is aanwezig om de jaarrekening toe te lichten. De

    jaarrekening ziet er goed uit. Een mooie resultaat beleggingsportefeuille en het verhuren

    van ruimtes van het gebouw Irene in  2021.

  Een aantal opmerkingen:

  – De renteopbrengsten en lasten/baten: Henk geeft uitleg hoe het werkt in het programma Fris

  – Kosten kerkblad: De kerkenraad wil het abonnementsgeld voor leden laten vervallen, dit zit

    bij het lidmaatschap in. Niet leden betalen abonnementsgeld. Henk neemt dit op in de

    begroting voor 2023.

  diensten wintermaanden Stefanuskerk i.v.m. de energiekosten

  De kerken maken gebruik van een collectief energiecontract. Dit contract loopt aan het eind van het jaar af. Misschien kan er wat geëxperimenteerd worden met de tijden van het aanzetten van de verwarming. De kerkrentmeesters nemen dit mee naar de vergadering van de kerkrentmeesters.

  Henk wordt hartelijk bedankt voor het gedane werk.

   –Kabel Delta glasvezel: Er is een verenigingsactie dat € 50,- euro per inschrijving oplevert.

  De aansluiting is gratis. Je hoeft er niet gelijk gebruik van maken.           

  8b: jaarrekening diaconie

  Ineke Bos is aanwezig om een toelichting te geven. De kosten voor het storten van de collectegelden zijn hoog: €16,-. Overwegen om digitaal te gaan collecteren/ en met collectebonnen en het bedrag van de collectebonnen te verhogen. Contant geld afschaffen vanwege de hoge kosten. Dit punt wordt besproken op de gemeenteavond van november.

  Ineke wordt hartelijk bedankt voor het gedane werk. 

  1. Jaargesprek/Beleidsplan 2022-2026

  Jaargesprek/beleidsplan: we vergelijken het nieuwe beleidsplan met het beleidsplan van 2018-2022 Per hoofdstuk gaan we de punten bij langs en wordt het beleidsplan bijgesteld.

  Het beleidsplan moet op de gemeenteavond van 2 november 2022 worden besproken. De gemeente moet hem vooraf in kunnen zien, na de kerkenraadsvergadering van september op de website/contactblad van oktober zetten.  

  Punten gemeenteavond 2 november 2022

              Jaarrekening 2021 kerkrentmeesters en diaconie

              – Beleidsplan 2022 – 2026

              – Bestuurlijke samenwerking

              – Cluster

              – Ontmoeting 

              – Digitaal collecteren

              – Middagdiensten                 

  1. Gemeentezondag 18 september 2022: zie de uitnodiging elders in dit blad

   Kerst: Het CBS wordt gevraagd.

  1. Ontmoeting: zie de uitnodiging elders in dit blad.                       
  1. Notulen d.d. 2-6-2022 – worden vastgesteld en goedgekeurd 
  1. Ingekomen- en uitgaande post: geen bijzonderheden                       
  1. Invulling Groninger Kerkbode: t.z.t De Ontmoeting 
  1. Rondvraag: geen 
  1. Sluiting: Piet sluit met gebed.

   

  Bestuurlijke samenwerking

  Even voorstellen … ds. Gerbrand Segger

  Sinds 1 mei van dit jaar begeleid ik de mooie drie dorpsgemeenten,

  -de Protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd, de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp en de gereformeerde kerk ‘t Zandt-Godlinze,- in het zoeken naar vormen van en voor bestuurlijke samenwerking.

  Gelukkig is de laatste tijd vanuit de landelijke Protestantse kerk meer aandacht gekomen voor kerk-zijn in het dorp en hoe je dat vorm kunt geven. Daarnaast is er de dorpskerkenbe- weging binnen de Protestantse Kerk, die dorpskerken letterlijk en figuurlijk op de kaart zet. Voor mij is het boeiend om mijn opgedane kennis en ervaringen over ‘kerk in dorp’ te kun- nen delen hier in de regio Noord en Noord-Oost Groningen.

  Een speciale werkgroep van de drie gemeenten hier houdt zich bezig met mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking. De werkgroep, waarin van alle drie gemeenten twee verte- genwoordigers zijn, zit nog in een verkennende fase, maar gaandeweg zullen er adviezen en aanbevelingen komen. Daarbij werken wij van onderaf, inventarisatie van wat er allemaal bij ons speelt en leeft op het gebied van plaatselijk kerk-zijn, gaat de basis vormen voor het ver- volg. Wij kijken ook breder dan alleen naar de structuur en de manier waarop het kerk-zijn geregeld is. Samenwerking is geen doel in zichzelf, maar gaat het lokale kerk-zijn in al zijn fa- cetten ondersteunen.

  Verder ben ik 52 jaar, woon in Winsum (Gr), ben getrouwd en wij hebben twee kinderen, die inmiddels al het huis uit zijn. Ik ben tot 2008 gemeentepredikant geweest, vanaf die tijd werk ik als invalpredikant met beperkte werktijd. Op dit moment doe ik hulpdiensten voor de Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer in de vacante tijd, waar men zoekt naar een nieuwe dominee. Ook daar help ik de gemeente om te zoeken naar een kleinere bestuurlijke ‘jas’, die past bij de tijd van nu en de toekomst als gemeente en kerk van Christus.

  Als u of jij vragen, opmerkingen of suggesties hebt, dan ontvang ik die graag via e-mail: gsegger@gmail.com

  Vriendelijke groeten, en een goede zomer toegewenst! Gerbrand Segger