• Agenda:

  Zondag 16 december 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: ds. G. Knol
  Vooraf koffiedrinken + Viering Heilig Avondmaal

   

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba)
  Hans Jongejan
  Derk Pardijs

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Lina van Zanten (voorzitter)
  Margriet Papeleur

  Diakenen:
  Hiepko Boerma (voorzitter)
  Hennie Kap (secretaris)
  Ineke Bos (penningmeester)
  Gerdina Klevering

  Notulist:
  Harry de Groot

   

  Vacatures ambtsdragers

  De kerkenraad maakt zich grote zorgen over de kerkenraadbezetting in de nabije toekomst en omdat wij menen dat dit een zorg en verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente willen wij onze zorg delen en de situatie schetsen zoals die nu voorligt.

  In maart 2018 hebben wij afscheid moeten nemen na zich intensief ingezet te hebben als kerkenraadslid van:

  Marije van der Woude als jeugdouderling en van Duurt Dijkman als ouderling-kerkrentmeester.
  Hiepko Boerma zal zijn ambtstermijn als diaken met een jaar verlengen en ook Derk Pardijs zal als wijkouderling een jaar bijtekenen en hiermee zijn we uiteraard heel blij.
  Dit houdt concreet in dat er voor 2018 vier diakenen, twee wijkouderlingen, een scriba en één ouderling-kerkrentmeester ( ook voorzitter van de kerkenraad) overblijven.
  Volgens het aftreedschema zullen per maart 2019 aftreden de beide wijkouderlingen, de ouderling-kerkrentmeester en drie diakenen en naast het feit dat dit kerkordelijk niet is toegestaan zult u begrijpen dat op die manier zelfs het noodzakelijke werk niet meer  uitgevoerd kan worden.
  Om te komen tot een blijvend goede en verantwoorde bezetting van de kerkenraad willen we u vragen om serieus na te denken of u enige vrije tijd wilt geven door een tijdje in de kerkenraad mee te doen vanaf maart 2019 of eventueel vanaf maart 2020.
  Samen de gemeente waarvan u deel uitmaakt gaande houden is toch de moeite waard?
  Wilt u eerst een gesprek over wat de taak precies inhoudt? Neem contact op en we maken een afspraak.
  Mocht u namen willen indienen van gemeenteleden die volgens u de kerkenraad zouden kunnen versterken, in de maand januari staat er een doos in de hal van de Irenekerk waarin u uw ondertekende suggesties kunt deponeren.
  Fijner zou zijn als men zichzelf aanmeldt om een taak te willen vervullen.
  Als we samen de schouders er onder blijven zetten kunnen we een actieve kerk blijven in onze dorpen en dat is toch wat we heel graag willen?

  Lina van Zanten, voorzitter Kerkenraad

  Punten uit de notulen van de kerkenraadsvergadering van 6 september 2018

   Welkom en opening

  De voorzitter, Lina van Zanten, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Na een welverdiende vakantie wacht een nieuw seizoen.

  Presentie

  Hiepko Boerma is met kennisgeving afwezig.

  Bezinning

  “Doe uw werk met plezier, als ware het voor de Heer en niet voor de mensen.” Belangrijke woorden aan het begin van een nieuwe periode van werken. Waar gaat het om in ons werk. Hoe kun je in je werk de realiteit van God laten zien?

  Erediensten

  Wat was:

  • Slotdienst: goed bezocht, mooie dienst, het samenzijn in de tuin van Jan de Weerdt was een
  • Gezamenlijke diensten met Spijk tijdens de vakantieperiode: voor herhaling vatbaar; schept een
  • Geluidsinstallatie in de Stefanuskerk nog steeds niet optimaal: er zal naar worden geïnformeerd en de voorgangers vragen om zoveel mogelijk vanaf de preekstoel

  Wat komt:

  • Startzondag: Thema: roeping van Samuel; informele opstelling tafels/stoelen; na de dienst samen
   • Samenwerking Spijk/’t Zandt: gepland zijn een gezamenlijke moderamenvergadering en overleg over een gezamenlijke In verband hiermee moeten wij de begrotingen 2019 behandelen op de gemeentevergadering in november a.s..
  Bezochte vergaderingen

  De predikanten van ons cluster kwamen bijeen. Agendapunt: aanpak jeugdwerk.

  Uit de werkgroepen Diaconie

  Collecterooster 2019 klaar. Jaarrekening 2017 klaar. Opbrengst verkoop tulpenbollen op de jaarmarkt: Euro 341,50

  Pastoraat

  Het is wenselijk dat de bloemen van de kerk aan huis worden bezorgd en niet aan de betrokkene meegegeven. Dit om persoonlijk contact te bevorderen.

  Kerkrentmeesters

  Vergaderen op 27 september. Tijdens de zomer zijn de stoep van de Irenekerk en de bestrating rondom de kerk gereed gekomen.

  Rol van een ambtsdrager tijdens een uitvaartdienst

  Een uitvaartdienst is geen kerkdienst. De ambtsdrager is de vertegenwoordiger van de kerkelijke gemeenschap. De verantwoordelijkheid voor de dienst ligt bij de uitvaartverzorger, niet bij de kerk.

  Wat de taak van de ambtsdrager inhoudt, is ook afhankelijk van de wensen van de familie.

  Agenda komend winterwerkseizoen

  -Het aanbod van het cluster staat op onze website.

  -Onze kerk organiseert vijf thema-avonden.

  -De activiteiten worden vermeld in het Contactblad.

  Vacatures ambtsdragers 2019

  Er wordt een lijstje opgesteld van in het voorjaar aftredende ambtsdragers

  Het zoeken naar nieuwe ambtsdragers zal een agendapunt zijn voor de komende vergaderingen.

  Agenda gemeenteavond 7– 11- 2018

  Wereldwinkel aanwezig.

  Post

  Kennisgeving intrede Ds. J. van den Berg en Ds. G. van den Berg-de Haan op 9 september in Appingedam.

  Derk Pardijs vertegenwoordigt onze gemeente.

  Sluiting

  Hans Jongejan sluit de vergadering met het lezen van twee gedichten: Herfsttijd van Jaap Zijlstra en Levenstijd van Bert Siertsema.