• Agenda:

  Op zondag 12 juli is er om 10.00 uur een  Eredienst vanuit Elim te Spijk. Deze dienst is vanuit huis te beluisteren via deze link. Daarna zoeken op Andreaskerk Spijk

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba kerkenraad)
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Piet Kort (voorzitter kerkenraad)
  Margriet Papeleur (vice voorzitter kerkenraad)

  Diakenen:

  Nienke Boerma (voorzitter)
  Gerdina Klevering (secretaris)
  Renny Ottens
  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Verslag van de kerkenraadsvergadering donderdag 4 juni 2020 in gebouw “Irene” aanvang 19.30 uur.

  1. Welkom

   Onze voorzitter heet ons van harte welkom op onze eerst KKR-vergadering na de lockdown van Nederland.

  Hij heet van harte welkom Nienke Wolters en Renny Ottens als onze nieuwe diakenen. De voorzitter leest voor uit Spreuken 14: 15 ‘Wie onnozel is hecht aan ieder woord geloof.’ Daarna gaat hij voor in gebed.

  1. Presentie: Alle KKR leden zijn aanwezig.
  2. Vaststellen agenda:

  Door de beperkte tijd, maximaal een uur i.v.m. de corona, is veel thuis extra voorbereid om zo snel mogelijk, maar precies door de punten te gaan en de eventuele discussie enz. zo beperkt mogelijk te houden.

  De agenda wordt aangepast, punt 6 en 10 worden samengevoegd.

  Punt 7 en 8 wisselen van plek en punt 11 vervalt, omdat hierover reeds in 2019 een standpunt is ingenomen.  Punten die deze avond niet besproken kunnen worden, gaan via de mail of KKR app.

  1. Afscheid:

  Vanavond nemen wij in de vergadering afscheid van Hans Jongejan en Ineke Bos. Doordat de kerkdiensten niet doorgaan, gebeurt dit op deze manier. Piet Kort bedankt namens onze gemeente, Ineke Bos als diaken. Zij heeft dit ambt 12 jaar uitgevoerd met veel passie. Ineke haar inzet was enorm constructief en intelligent. Na 12 jaar als actief diaken en moderamen mag je rust. Wij wensen jou en je familie veel goeds.

  Hans Jongejan heeft iedereen afgelopen jaar enorm laten schrikken door zijn opname in het UMCG. Wij hebben hem daardoor het laatste half jaar niet meer fysiek op de kerkenraadsvergaderingen gezien, maar zijn blij dat hij nu weer in redelijk goede gezondheid aanwezig is. Hans gaf aan een relatie aan te gaan met een geloofsgemeenschap en zolang door te gaan met het geloof in goede gezondheid. Wij hopen dat Hans dit nog lang kan toepassen in goede gezondheid. Het verder afscheid wordt nog besproken.

  Ineke geeft als reactie bij haar afscheid: Veel mensenkennis opgedaan, en het blijkt dat communicatie een ding is. Het blijft een uitdaging. De gemeente is net een pot met knikkers, ieder met zijn eigen kleur en glans. Kop der veur hollen!! Het komt goud.

  Hans bedankt iedereen voor de prettige en goede samenwerking. Het verschil in communicatie en samenwerking. Hij wenst iedereen veel sterkte voor de toekomst.

  1. Hoe gaat het met jou:

  Op verzoek van Gerard Knol is dit punt toegevoegd. Het blijkt dat iedereen nog in goede gezondheid de afgelopen periode is doorgekomen en iedereen probeert zijn weg hierin te vinden.

  1. Erediensten:

  De blauw druk van de erediensten heeft iedereen thuis ontvangen en deze kunnen bestuderen. Op papier lijkt het voorstel prima met in achtneming van de 1,5 meter regel en het niet zingen enz. Er zijn misschien in de praktijk nog een paar kleine aanpassingen nodig, maar dat blijkt dan wel. Het college van KKR leden is nu akkoord.

  NADRUKLIJK wordt nog eens vermeld dat wij NIET afwijken van de voorschriften zoals nu voorgesteld.

  Het plan m.b.t. vergaderen is door iedereen ook goed gekeurd. Jenny de Weerd zal de volgende dag zorgen dat alles schoon wordt gemaakt.

  Proefdiensten:

  In juni mogen er (proef) diensten worden gehouden met max. 30 personen, vanaf 1 juli 2020 mag dit met maximaal 100 personen.

  Het idee is om proefdiensten te houden met een voorganger, voorzanger en orgel, of alles via de beamer?  Voorstel is om 2 proefdiensten te doen en dan te evalueren hoe dit gaat. Daarna wordt er besloten of wij over gaan naar reguliere diensten. De KKR leden stemmen met 5 tegen en 4 stemmen voor een proefdienst. Conclusie, het is nu nog te vroeg voor een proefdienst. Het punt wordt in juli op de vergadering opnieuw besproken.

  De zomerdiensten met Spijk-Godlinze – ‘t Zandt gaan deze zomer digitaal. De zomerdiensten blijken goed te worden bezocht, maar nu met in achtneming van de 1,5 meter is dit door alle gemeentes niet te realiseren. Wij als KKR geven er de voorkeur aan om door te gaan met de digitale diensten. Gastpredikanten worden 14 dagen voor hun eredienst afgezegd door Gerda Pardijs zolang wij nog digitaal doorgaan. Woensdag 10 juni is er overleg met onze collega gemeenten over de verder uitwerking van de zomerdiensten.

  Gekeken wordt met de collega gemeenten of de zomerdiensten met iets meer mensen kan worden gehouden, die dan op uitnodiging komen.

  1. Digitale erediensten:

  Mooi diensten, over de meeste diensten klinken tevreden geluiden. Er is veel inzet nodig om alles rond te krijgen. Het blijkt dat de digitale diensten goed worden bekeken.

  1. KKR-vergaderingen in de toekomst:

  Voorstel: per 2021 treedt Fennie Bazuin af als scriba en Ineke Bos is nu afgetreden. Het moderamen is dan nog alleen bezet door Ds. G. Knol en Dhr. P. Kort.  Het betreft hier het voorbereiden van de vergaderingen. Voorstel is om het moderamen tot deze 2 personen te beperken en het voorstel met de aanvullingen via de mail en app te doen. Dan kan alles verder op de KKR-vergadering besproken worden.  De KKR is akkoord.

  1. Notulen:

  Er was via het moderamen een verzoek van inschrijving gedaan door een oud lid. Dit is nog niet gedaan. Door de corona heeft Ds. G Knol nog geen bezoek kunnen afleggen. Voorstel is om de diegene als lid weer in te schrijven en op korte termijn telefonisch een gesprek te doen. KKR is akkoord. Het verder pastorale werk heeft Ds. Knol weer uitgebreid tot bezoekjes buiten van ong. 15 minuten.

  De vermelding van de paaskaars miste in de notulen, dit is reeds door de scriba aangepast in de notulen. De notulen zijn akkoord verklaard en in het archief verwerkt.

  1. Rondvraag:

  Vanuit de kerkrentmeesters: Scherm voor beamer wordt aangeschaft. WIFI in Irene werkt. De kerkomroep lag stil door de corona, maar beginnen nu, er wordt dan ook z.s.m. een afspraak gemaakt voor het installeren.

  Verjaardagfonds ligt stil. Dit wordt gedaan door gemeente leden waarvan de meeste 70+ zijn. Besloten is om dit eerst stil te zetten vim corona.  Besloten wordt om dit punt in september op de agenda te plaatsen.

  Gerdina maakt een adressenlijst voor de nieuwsbrief. Graag even kijken of er nog gemeente leden op missen.

  Extra kerkenraadsvergadering van 4 februari 2020 m.b.t. de bestuurlijke ontwikkelingen van onze gemeente in relatie tot onze buurgemeenten.
  Te gast: ds. J. Hommes, Classispredikant, lid van het breed moderamen 

  Aanwezig: Margriet Papeleur (O.K), Truus Wildeboer (O), ds. G Knol, Jelte Bakker (O.K), Gerdina Klevering (D), Ineke Bos (D), Fennie Bazuin (O, scriba), IJze Busz(O.K), Piet Kort (O, voorz.)ds. J. Hommes  

  Afwezig m.k.: Hans Jongejan (O) 

    

  De voorzitter opent de vergadering met het lezen van het Bijbelgedeelte  

  1 Koningen 19, vers 4-7, over Elia, die de woestijn intrekt en na bemoediging door een engel Gods weer de kracht vindt om verder te gaan op de weg die voor hem ligt. 

  Na een korte voorstelronde wordt de agenda onveranderd gevolgd. 

  Aanleiding van deze vergadering is de najaarsvergadering met de buurgemeenten Spijk/Losdorp, ’t Zandt/Godlinze en Roodeschool om tot een samenwerking te komen, waarbij de uitgangspunten gelden: 

  ♦ De kerk in eigen dorp zo lang als kan openhouden.

  ♦ Eigen bestuurlijke zelfstandigheid. 

  De gemeente heeft ingestemd met het voornemen van de kerkenraad. 

  Op grond hiervan is contact opgenomen met ds. Hommes, om één en ander samen te bespreken.  

  Voorafgaande aan dit gesprek stelde ds. Hommes de vraag aan de kerkenraad: 

  ’Waarom wil je met je eigen kerk in het dorp verder gaan?’ 

  Deze vraag is tijdens een kerkenraadsvergadering uitgebreid behandeld. De persoonlijke antwoorden en de slotsom van dit overleg zijn ds. Hommes toegestuurd. 

  In de brief aan ds. Hommes werd ook een overzicht gegeven van de huidige situatie binnen de kerkenraad en de situatie voor de nabije toekomst. 

  Naderhand waren er enige veranderingen m.b.t. het toekomstperspectief, zoals: één Diaken zal nog een jaar langer in het ambt blijven, 2 gemeenteleden hebben zich aangemeld voor het ambt van Diaken en de tweede Diaken zal als Diaconaatrentmeester de administratie voor de Diaconie blijven behartigen (maar dan als adviserend lid van de Diaconie). 

  Wij realiseren ons dat dit probleem, het vinden van nieuwe ambtsdragers een steeds terugkomend probleem is, niet alleen voor onze gemeente, maar ook voor omliggende gemeenten, vandaar dat wij op zoek zijn naar een oplossing.   

  Daarvoor zijn wij in overleg gegaan met de gemeente Spijk/Losdorp, ’t Zandt/Godlinze en Roodeschool om samen tot een bovengemeentelijk bestuur te komen, zo de ambtelijke sores naar boven te tillen en daarmee de last van de plaatselijke ambtsdragers te verlichten.  Er is een delegatie van de kerkenraad naar het Classisoverleg geweest die januari jl. in Assen plaatsvond. 

  In de kerkorde wordt de samenwerken van gemeenten beschreven, in ord. 2.7. Wij willen echter eventueel verder gaan dan dat.  

  26 maart 2020 is er weer een overleg met deze 3 gemeenten. 

  Onze vaag is: ‘Hoe staat de Classis hier tegenover?’ 

  Ds. Hommes antwoordt als volgt: Uit onze antwoorden in de naar hem gestuurde brief komt duidelijk naar voren dat de Gemeenschap heel belangrijk voor ons is en dat we deze, zo lang mogelijk, in stand willen houden, maar ben je daarvoor Gemeente?  

  Geldt dit alleen voor onze kerkelijke gemeenschap? Wat merkt de burgerlijke gemeenschap, Bierum, Holwierde, Krewerd hiervan? Hij is somber over de toekomst van de gemeente, gezien de leeftijd van de gemeenteleden, zal de gemeente de komende jaren alleen maar slinken. Hij vraagt zich af, heb je het over 5 á 10 jaar nóg goed met elkaar? 

  Ds. Hommes vraagt ons daarover na te denken als kerkenraad en als gemeente. 

  Een aantal punten vragen onze aandacht: 

  • Hoe willen wij het aanwezige vermogen van de gemeente gaan gebruiken. Sparen of potverteren zijn opties, maar gaat dat ook op binnen een samenwerkingsverband waar arme en rijke gemeenten elkaar ontmoeten;
  • Wat is het effect van een jeugdwerker als deze na twee jaar weer vertrekt?
  • Hoe willen wij vernieuwing vormgeven en wat verstaan wij onder vernieuwing?
  • Hoe denken wij over de kerkgang van de moderne mens De kerk wordt bezocht met doop, huwelijk en dood. Hoe ga je met de eredienst om?
  • Wat willen wij als gemeenschap betekenen voor het dorp waarin de kerk gevestigd is?

  Deze punten raken o.a. de vragen als, waar zit het geld, wie gaat er investeren en waarin? 

  Ook de mogelijkheid om onderwerpen buiten onze eigen kring te bespreken (met bijv. dorpsgenoten die niet tot de kerk behoren). 

  Wij realiseren ons terdege dat het op termijn steeds moeilijker wordt om de kerk open te houden in het dorp, maar wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier beter voorbereid zijn op de toekomst [met eventuele onvermijdelijke fusie(s)].  

  De 5 basistaken, (viering, pastoraat, diaconaat, missionair, vorming/ toerusting) die besproken zijn in Assen, zijn voor onze gemeente momenteel niet allemaal te handhaven. Bij een samenwerking zou dit verdeeld kunnen worden over de (4) gemeenten, mits de Classis ons als een eenheid wil gaan zien en niet iedere gemeente apart blijft beoordelen. Ongelijke kerkenraden is mogelijk binnen een samenwerking tussen meerdere gemeenten. De basis van een kerkenraad is minimaal 7 personen. In overleg met het Breed Moderamen kan dit worden teruggebracht tot 4 personen mits de vijf kerntaken goed belegd zijn. Niet ieder deelnemende gemeente hoeft alle vijf de taken te verrichten. Toedeling per gemeente behoort tot de mogelijkheden  

  Volgens ds. Hommes zijn er veel mogelijkheden, maar moeten we zélf nadenken.  “Je moet altijd, aan iedereen, kunnen uitleggen wat én waarom je iets doet.”  Als wij een goed plan kunnen overleggen, kunnen wij rekenen op de classicale steun. 

  Subsidie kan aangevraagd worden bij het Landelijke Diensten Centrum (solidariteitskas). Voor eventuele steun en verdere informatie bij het schrijven van een dergelijk plan kunnen we bijvoorbeeld aankloppen bij mw. Jenneke Span. Ook mw. Elly van der Meulen zou een goede kandidaat hiervoor zijn.  

  Het onderwerp jeugd(werker) wordt, in dit verband, nog even besproken; als hiervoor geen mens- en draagkracht binnen de gemeente(s) is, dan heeft het weinig tot geen zin om een betaalde kracht van buiten aan te trekken. Wel kan het zinvol zijn om binnen het cluster of binnen het verband van samenwerkende gemeenten zinvol zijn. Heeft één gemeenten geen jeugdigen, in een buurgemeente kunnen wel jeugdigen aanwezig zijn. 

  Binnen de kerkenraad is er de vraag ontstaan, hoe gaan wij om met het besluit om vrijwilligers te vragen naar een Verklaring Onbesproken Gedrag.  

  Er is hierover binnen de landelijke kerk nog geen duidelijkheid. Wellicht zal in de toekomst meer duidelijkheid verschaft worden (?). Gedacht kan worden om vrijwilligers die met kinderen werken en administratieve krachten om een dergelijk verklaring te vragen. 

  Bij de rondvraag komt de vraag hoever moeten we gaan met de wet op de privacy? Aangeraden wordt om voorzichtig te zijn met het plaatsen van persoonsgegevens. Probeer zoveel mogelijk vooraf aan de betreffende personen te vragen of zij akkoord gaan met het plaatsen van informatie in bijvoorbeeld Contactblad, op de site en het deurschrift. 

  Ds. Knol sluit de vergadering af met de volgende bede: Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van Gods schepselen zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Moge God ons zegenen met tranen  om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog  zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. 

  En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.

  Franciscaanse zegenbede 

  Samenvatting kerkenraadsvergadering van de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd op 6 februari 2020 om 19.30 uur in ‘Irene.’ 
  1.  Iedereen wordt van harte welkom geheten door de voorzitter. Deze leest uit Spreuken 16 vers 9 “een mens stippelt zijn weg uit”, 
  1. Presentie en welkom.

   Een speciaal welkom aan Nienke Wolters, die deze avond als aankomend KKR lid aanwezig is. MKG afwezig Hans Jongejan. 

  1.  Vernieuwing Erediensten. Binnen de PKN is vernieuwing eredienst een hot item. Gerard stelt eenieder de vraag: vernieuwing eredienst, is het nodig? Er worden een aantal vragen over het beleven van de dienst vroeger, ten opzichte van nu. Eenieder mag een aantal dingen opschrijven wat verbeterd eventueel veranderd moet worden of zo mag blijven.  

  Aan dit punt zal gedurende een aantal vergaderingen aandacht worden besteed.  

  1. Vaststelling agenda.

   Het punt vernieuwing erediensten komt door het bezinningsmoment te vervallen. De dienst van 11 april 2020 (stille zaterdag) wordt verplaatst naar de “Irenekerk “omdat de verwarming nog niet volledig werkt in de “Sebastiaankerk”. 

  1. Evaluatie bijeenkomst 4 februari jl.  

  Met ds. J. Homes namens de classis. Het was een heldere bespreking. Er blijven nog wel wat vragen over. Die vragen zullen we eerst met onze buurgemeenten bespreken op 26 maart a.s. De antwoorden, met een eventueel plan, kunnen dan terug worden gekoppeld naar de classis. Algemene conclusie: men is tevreden over het gesprek.  

  6.   Voortzetting gesprek

  7. Modellen

  8. Formuleren opdracht 26-03-2020 en benoeming leden werkgroep   

  Onder agendapunt 7 zijn de samenwerkingsmodellen uitgewerkt. Let op: het gaat om een denkkader en niet om een in beton gegoten standpunt.  Bij de beoordeling van dit denkkader moeten de door de kerkenraad geformuleerde uitgangspunten in het oog worden gehouden. Als de buurgemeenten instemmen met ons project bestuurlijke vernieuwing, dan stellen we voor, dat iedere deelnemende gemeente twee leden afvaardigt naar een werkgroep om de zaken uit te werken.  Namens onze gemeente gaat het moderamen naar het overleg van 26 maart 2020. Mochten de buurgemeenten instemmen m et het project bestuurlijke vernieuwing, dan zullen Ineke en Piet onze afgevaardigden zijn naar de in te stellen werkgroep. De KKR gaat hier mee akkoord. Er zal ook regelmatig terugkoppeling m.b.t. de stand van zaken moet plaatsvinden naar onze gemeente. 

  9. Ambtelijke vertegenwoordiger erediensten.

  Er zullen leden van onze gemeente worden benaderd met de vraag om deel te nemen met de ambtelijke vertegenwoordiging in de eredienst. Gerard en Piet zullen deze leden benaderen. Een consistoriegebed voorafgaand aan de dienst wordt  klaargelegd evenzo het welkomstwoord. Eventuele mededelingen zal de predikant voor zijn rekening nemen als het noodzakelijk is.  

  10. Invulling deurschrift 

  Er is nog niemand gevonden om dit over te nemen van Gerda Pardijs medio mei 2020. De vraag wordt gesteld of het deurschrift nog wel nodig is. Het nut van het deurschrift is relatief nu de liturgie en de mededelingen ook op de beamer staat vermeld. Het deurschrift is nog wel zinvol i.v.m. de liturgie voor mensen die thuis de dienst beluisteren. In Holwierde is geen beamer, maar daar worden de borden gebruikt. Er wordt nog geen besluit over genomen. Komende moderamenvergadering wordt hier verder over gesproken.  

  11. Vervallen  

  12.  Aftreden en bevestiging ambtsdragers 

  Vanuit het moderamen wordt voorgesteld om op 19 april 2020 de nieuwe ambtsdragers Rennie Ottens en Nienke Wolters te bevestigen, Gerdina Clevering te herbevestigen en om afscheid te nemen van de aftredende ambtsdragers Ineke Bos en Hans Jongejan, mits alle betrokken personen die dag aanwezig kunnen zijn. De KKR is akkoord.  

  Op 5 en 12 april worden de te bevestigende leden in de deze diensten afgekondigd. 

  13. Notulen d.d. 9 januari 2020  

        Geen op of aanmerkingen. De notulen worden akkoord bevonden en overeenkomstig   vastgesteld. 

  14. Ingekomen – en uitgaande post 

                Zeemanshuis 14 maart 2020 uitnodiging voor een bijeenkomst. 

  ‘Terug naar het begin’ van 15 t/m 17 mei 2020. In dit festival participeert ook de Stefanuskerk. Gaan wij hier ook nog aandacht aan besteden? Er zal over na worden gedacht. 

  Vanuit de PKN Utrecht is een bevestiging ontvangen, dat de fto van 100% is naar 80% teruggebracht. 

  1. Rondvraag:

  Gerard vertegenwoordigt onze kerk in het komende clusteroverleg van 3 maart samen met Hiepko Boerma en Henk-Jan Sonneveld. De herfstvergadering 2020 zal ook worden bezocht door Piet Kort. 

  Is er nog iets gehoord of gezien over de CD opname in de Stefanuskerk afgelopen mei 2020? Bij niemand is hierover iets bekend. Men zal nog eens informeren. Gerdina deelt mee, dat de Oranjevereniging Bierum op 4 mei 2020 een herdenkingsdienst heeft gepland en een stille tocht naar het monument vanuit de Irene kerk in Bierum. 

         16. Sluiting door Ineke Bos 

               “Indien ik je dragen kan “ van Marcel Meewaes.        

  Samenvatting van de kerkenraadsvergadering van de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd op 5 maart 2020 om 19.30 uur in ‘Irene’.

   

   

  1. Opening: Iedereen wordt van harte welkom geheten door onze vicevoorzitter Margriet Papeleur.

  Zij opent de vergadering met Spreuken 27 vers 1: ‘Juich niet over de dag van morgen’ en gebed.

  1. Bezinningsmoment: Deze wordt ingedeeld in de vorm van een vraagstelling n.a.v. andere muziek in de vorm van opwekkingsmuziek en maatschappij gericht denken.
  2. Vaststellen agenda: toegevoegd aan de agenda: Plaatselijke regeling:

  Er is net een wijziging binnengekomen, wij gaan hier mee bezig, dit zijn een aantal wijzigingen in de tekst. Dit wordt verder uitgewerkt.

  Het Corona virus: Gaan wij hier een beslissing in nemen als KKR?

  Besloten wordt zolang het virus nog niet in de regio is om de gemeenteleden ZELF te laten beslissen hoe hier mee om te gaan. Dus wel of niet handen schudden. Met het avondmaal wel of geen grote beker enz.

  1. Gelegenheid om je ervaringen te delen m.b.t. je kerkenwerk.  Op dit moment geen bijzonderheden.
  2. Erediensten a: terugblik diensten februari: er waren geen bijzonderheden.

  b: vooruitblik diensten maart / april:  15 maart laatste vesperdienst     

      voor deze periode. Voor Pasen zijn de voorbereidingen in volle gang.

      Ds. Knol is bezig met de teksten voor in ons contactblad.

  1. Verslag bezochte en te bezoeken vergaderingen en bijeenkomsten:
  2. Bezocht o.m. 3 maart clustervergadering: Er zijn nog geen verdere besluiten genomen. Er wordt verder over gepraat op de volgende bijeenkomst.
  3. 4 maart: Geloofsopvoeding: Er waren ongeveer 15 aanwezigen. Het was een bijzondere avond. Het gaat niet alleen over boeken, maar ook over een diepere manier van communiceren.

  Te Bezoeken: 24 maart 2020: IPD –    26 maart 2020: Overleg buurtgemeenten in ’t Zandt – 11 juni 2020: clusteroverleg.

   

  1. Uit de werkgroepen:

  Pastoraat had 2 maart overleg. Deze avond had als thema eenzaamheid. De avond werd geleid door Ds. G. Knol.  Tevens is er over gesproken waar de paars kaars heen gaat dit jaar.

  Diaconie: geen bijzonderheden.

  Jeugd: Het adventsproject is geëvalueerd, het werd als zeer positief ervaren.

  Het paasproject heeft dit jaar veel diepgang, het is samen met Ds. G. Knol bekeken en het lijkt een zeer leuk project te worden. Het projectlied is goed te zingen.

  Kerkrentmeester: Actie Kerkbalans lijkt minder te hebben opgebracht als 2019.

  Zodra er een werkgroep is voor de Sebastiaan kerk dan moet huur worden afgedragen volgens afspraak, tot die tijd zijn het alleen de onkosten bij gebruik van de kerk.

  Regiodiensten jeugd: na 4 diensten stopt dit, er is onvoldoende draagvlak. Jake Schimmel wil voorstellen om vaker een clusterdienst te doen. Nelson Zwerver heeft aangegeven om het aanspreekpunt voor het cluster te worden.

  Tjalling Huisman gaat medio juni verhuizen naar Eindhoven.

  1. Invulling deurschrift en contactblad:

   Dit blijft lastig. Men wil eigenlijk toe naar een vaste 2 man/vouw bezetting zodat niet iedere week steeds dezelfde persoon verantwoordelijk is voor alles. Tevens wordt er gesproken over één bereikbaarheid via een mobile telefoon in geval van ziekte o.i.d. van een gastpredikant of ander calamiteiten. Er is geen telefoon meer in “Irene “

  1. Koffiedrinken voor iedere dienst? 

  Regelmatig werd het genoemd om voor ieder dienst bijeen te komen met koffie e.d.  de KKR heeft unaniem besloten om dit niet te doen. Het geeft de vrijwilligers nog meer werk, en het “bijzondere” gaat ervan af. Het blijft dus nu zoals het is.

  1. Medewerking Muziekvereniging CBS: Er waren reeds 2 zondagen besproken. Het voorstel: de 3e dienst wordt 4 oktober 2020. Gerdina neemt contact op met CBS.
  2. Notulen d.d. 6 februari: de notulen inclusief de bestuurlijke weergave worden akkoord verklaard.
  3. Ingekomen en uitgaande post:
  4. Rouwkaart van Mw. G. Weessies-Bosch.

  Vacatures CCBB komend jaar treden diverse leden af.  Gevraagd wordt aan alle KKR om plaats te nemen in het bestuur.

  1. Rondvraag: Er zijn geen vragen.
  2. Truus Wildeboer sluit af met ‘Bidstond’ van Sietse de Vries