• Agenda:

  Datum: 22 mei 2022
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Piet Kort
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Margriet Papeleur
  Henk-Jan Sonneveld

  Diakenen:
  Nienke Boerma
  Renny Ottens
  Tineke Postema

  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Moderamen:
  Piet Kort: voorzitter
  Gerard Knol: vice-voorzitter
  Margriet Papeleur: scriba 

  Verslag van de kerkenraadsvergadering op donderdag 7 april 2022 19.30 uur in Irene

   1.Welkom

  Piet heet ons hartelijk welkom en opent de vergadering gezien de situatie in Oekraïne met een stelling van Friedrich Nietzsche: Dwaasheid bij individuen is iets zeldzaams. Maar bij groepen, partijen, naties en in tijdperken is het de regel.
  Piet gaat voor in gebed.

  2.Presentie

  Gerard Knol, Piet Kort, Margriet Papeleur, Truus Wildeboer, Nienke Wolters.

  M.k.a. Renny Ottens, Tineke Postema, Henk-Jan Sonneveld.

  3.Vaststellen agenda

  Er worden enkele punten toegevoegd:

  5a: Vluchtelingen Luingaborg

  Bij punt 7: gespreksvraag 1

  4.Bezinning

  Gerard leest Psalm 19. N.a.v. deze psalm een gesprek over ‘wat heb je geleerd?’

  5.Mededelingen

  De kerkenraadsvergadering van 5 mei vervalt. De volgende kerkenraadsvergadering is op donderdag 2 juni 2022.

  5a: Vluchtelingen Luingaborg

  De gemeente Eems-Delta heeft de regie, zij hebben het gebouw gekocht. Er komen 70 tot 100 personen eind april/begin mei. De gemeente regelt ook de vrijwilligers voor scholing, sport etc. in overleg met predikanten, dorpsbelangen van de omliggende dorpen.
  De NBG geeft de mogelijkheid om gratis bijbels te bestellen voor de Oekraïners, we hoeven alleen de verzendkosten te betalen. Wij gaan 10 bijbels bestellen.

  De diaconie heeft besloten dat het nieuwe jaarproject voor de ‘Oekraïners in Luingaborg’ is.

  De PThU biedt een digitale leergang geloofsinburgering aan.

  6.Erediensten

  Terugblik: 

  • De opstelling bevalt goed. Koffie voor en na de dienst wordt erg gewaardeerd.
  • De gemeenteavond is goed bekeken.

  Vooruitblik:

  • 1e paasdag:

  Er worden een aantal Paas- doeboekjes besteld voor de kinderen bij de PKN.

  Bij de uitgang worden Narcissen uitgedeeld.

  7.Bezocht/te bezoeken vergaderingen

     Bezochte vergaderingen:

  • Clustervergadering: 23 maart 2022.

  De notulen van de vergadering zijn meegestuurd.  Op deze vergadering is besloten om op de kerkenraden ter sprake te brengen wat de positie, doel en zin van het cluster is en moet zijn.

  • Kerkrentmeesters: hebben ook op deze avond hun vergadering.
  • Pastoraat: 14 maart:
  • Diaconie: 6 april:

  Het jaarproject stopt in juni. Momenteel € 850,-.

  Nieuw jaarproject: Oekraïners in Luingaborg.

  Jaarmarkt Bierum: tulpen verkoop + boeken.

      Te bezoeken vergaderingen

  • Clustervergadering: in het najaar
  • Buurgemeentenoverleg: 19 april
  1. Notulen

      De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

  1. Ingekomen en uitgaande post      
  1. Invulling Groninger Kerkbode: geen bijzonderheden 
  1. Rondvraag

        Kopij contactblad mei – i.v.m. Paasweekend de kopij graag aanleveren vòòr 15 april

        Kopij contactblad juni – i.v.m. Hemelvaartweekend de kopij graag aanleveren vòòr 18  mei!!

  12.Sluiting door Margriet Papeleur met een gebed/gedicht van Nicolai Fedde: Er is een God die ons hoort.