• Agenda:

  Datum: 1 augustus 2021
  Tijd: 10.00 uur
  Voorganger: Mw. Ds. N.C. Meihuizen,  Kantens

  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Piet Kort
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Margriet Papeleur
  Henk-Jan Sonneveld

  Diakenen:
  Nienke Boerma
  Renny Ottens

  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Moderamen:
  Piet Kort: voorzitter
  Gerard Knol: vice-voorzitter
  Margriet Papeleur: scriba 

   

  Verslag kerkenraadsvergadering donderdag 3 juni 2021 om 19.30 uur in Irene te Bierum

  1: Welkom                                                                                                                        Piet heet iedereen welkom en opent de vergadering met de stelling: Geloof is, mijzelf te binnen brengen, dat ik Gods ontzaggelijke tegenwoordigheid meedraag in al die dagelijkse ontmoetingen, al voel ik mij eerder een blok aan het been, en gaat voor in gebed.

  2: Presentie                                                                                                                     Aanwezig: Piet Kort (voorzitter), Gerard Knol, Renny Ottens, Henk Jan Sonneveld, Nienke Wolters, Truus Wildeboer  (notulist)                                       Afwezig mkg: Margriet Papeleur

  3: Bezinningsmoment:

  Gerard krijgt het woord.                                                                                                Terugblikkend op de zondag van 9 mei: In de verkondiging gaat het in Joh. 15:17 over: “Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief”. Een gebod en liefde, beiden betekenen hetzelfde. Het is alles omvattend. Uit de liefde spreekt de zorg, genegenheid, zorg draag ik om jou. Als een moeder of oma het kind straft, kan de zorg ook een uiting zijn van liefde, omdat je ervan houdt, als een bescherming. Blijf in de liefde, houd van elkaar.                                                                                       Gerard noemt het boek “De wereld aan je voeten”, een andere illusie van de twintigers van nu. Het leven is een zoekproces. Alles is tegenwoordig mogelijk, er is geen grip meer op het leven. Waarom krijg je bv. een burn-out? Jezus plaatst het in een groter geheel. Waar gaat het in de werkelijkheid om. 

  4: Vaststellen agenda/mededelingen:                                                                                                                                              Na punt 7a: werving ambtsdragers.                                                                           Vicevoorzitter: Margriet is scriba en vicevoorzitter. Dat is niet goed. Voorgesteld door het moderamen: Gerard wordt vicevoorzitter.  Vergadering akkoord.

  Jaargesprek: In juli wordt het jaargesprek met ds. Knol gehouden.  Daarnaast wordt aan de kerkenraadsleden gevraagd na te denken over de punten waarop de bestuurlijke samenwerking kan plaatsvinden.   

  4a: Verslag werkbezoek classis Groningen-Drenthe:                                                                                                                      De bijeenkomst werd gehouden in de Irenekerk. De Landelijke kerk, de classis Groningen/Drenthe, PG Spijk Bierum en PG BHK waren aanwezig. Van onze kerken was een kleine afvaardiging. De bestuurlijke samenwerking en het pionieren waren de onderwerpen van het gesprek. Op termijn zal dit verdere uitwerking krijgen. De sfeer was ontspannen, open en vriendelijk. We kijken met een goed gevoel op het werkbezoek terug.  

  5: Erediensten:                                                                                                                   a: terugblik op de diensten april/mei:                                                                        De uitzendingen liepen niet steeds zoals gewenst.  Hier is hard aangewerkt om tot verbetering te komen
  b: vooruitblik diensten juni/juli:                                                                                  In juni gaan we met de diensten door zoals is aangegeven. Landelijk is er wat verruiming en het moderamen heeft besloten daarin deels in mee te gaan. Wie de kerkdienst wil bezoeken is van harte welkom. Opgave is niet nodig. Er is voorzang. De gemeenteleden worden gevraagd nog niet te zingen.                                                                                                                              In Spijk worden de kijkcijfers met de gemeente gedeeld. De gedachte erachter is dat de thuiszitters niet het gevoel hebben alleen te kijken. Voor CB geeft Nienke het door. 13 juni worden de diensten uitgebreid met organist, zangers en dus kerkgangers.                                                                    In deze dienst wordt het Avondmaal gevierd.  Truus doet het voorstel om het HA aan tafel te vieren. De tafels in de opstelling van een kruis. Kan altijd worden verlengd naar het aantal aanwezige leden.

  Wel met de 1 ½ meter. Eenieder heeft een bekertje met wijn voor zich en het brood wordt op een schaal doorgegeven op tafel.

  Voor de ouderen onder ons die wat minder mobiel zijn is dit wellicht een optie.
  Er waren 28 personen, uiteindelijk is het een lopend avondmaal geworden.

  20 juni: ds. Segger gaat voor. Het is 23 juni 25 jaar geleden dat hij in Bierum werd bevestigd. We geven hem de zondagse bloemen.

  27 juni: slotdienst wordt een gewone dienst.                                                            11 juli: dienst in Stefanuskerk, wordt Irenekerk.
  Na de zomer starten we weer in Holwierde.       
  Alle gezamenlijke zomerdiensten beginnen om 10.00 uur.                                                                                                 

  6: Verslag bezochte en te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten:         

  Bezocht o.m.:                                                                                                                  Buurgemeente overleg:

  Het overleg vond plaats in Bierum. Roodeschool haakt af en slaat een andere weg in. Zij zijn meer op Uithuizermeeden en Uithuizen gericht. Het overleg met de andere buurgemeenten gaat gewoon door.
  Pastoraat: 17 mei is de werkgroep bij elkaar geweest. Janny van der Veer stopt met pastoraat. In de vergadering van juli nemen we afscheid.                                                                                                                Kerkrentmeesters: Er is een spaarrekening vrijgekomen. Door de lage rentestand is het nu belegd.                                                                                        Er is een rondje om de gebouwen gedaan. Her en der is wat onderhoud nodig. Als de kerk wordt gebruikt voor andere doeleinden dan voor eigen gemeente wordt € 200,- in rekening gebracht voor de huur. Beamergebruik verzorgt de uitvaartverzorger.

  7: Kerkomroep/beamer-rooster ouderling van dienst/koster rooster. 
                                                                                                           
  De beamer gaf veel problemen, is nu geregeld. De problemen en oplossingen worden vastgelegd in een logboek.

  7a: Werving ambtsdragers:                                                                                         Tot op dit moment heeft de werving geen resultaten opgeleverd.

  8: Rooster erediensten 2022: het rooster wordt vastgesteld.                              10: Gebedsroute:                                                                                                          Margriet en Truus hebben nagedacht hoe dit kan worde ingevuld.                Voorstel om geen gebeden, maar spreuken te gebruiken. De teksten worden opgeschreven met een watervaste stift op 30 trespa plaatjes.

  11: Notulen 6 mei 2021:                                                                                                Zijn in ons bezit. Geen op of aanmerkingen. Worden goedgekeurd en vastgesteld.

  12: Ingekomen en uitgaande post                                                                            Digitaal ontvangen.

  13: Examenkandidaten:                                                                                              Er zijn drie kandidaten voor een roos. Met de uitslagdatum de vlaggen in de gaten houden of er nog meer kandidaten zijn.

  14: Rondvraag:                                                                                                              Truus: wanneer gaat de dienstdoende ouderling de afkondigingen weer doen? Vanaf 1 sept.
  Nienke: Diaconie: Project voor Open Hof gaat i.v.m. corona nog een jaar door. Er komt een boekenverkoop bij de Luingahof. € 1,- per boek ten bate van Open Hof.                                           

  15: Sluiting                                                                                                                Renny sluit de vergadering af met een gedicht uit Geloof, Hoop en Liefde:    
  “Toch blijven leven”.