• Agenda:

  Datum: 25 oktober 2020
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  De dienst is te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba kerkenraad)
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Piet Kort (voorzitter kerkenraad)
  Margriet Papeleur (vice voorzitter kerkenraad)

  Diakenen:

  Nienke Boerma (voorzitter)
  Gerdina Klevering (secretaris)
  Renny Ottens
  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Verslag van de kerkenraadsvergadering donderdag 3 september 2020 in gebouw “Irene” aanvang 19.30 uur.

  Welkom: Onze voorzitter heet ons van harte welkom met de vraag: Wat is geloof? Eén van de antwoorden is: Geloof is doen wat juist is, ongeacht de gevolgen, wetend dat God de uiteindelijke uitkomst ten goed zal keren.

  Presentie: alle leden van de kerkenraad zijn aanwezig.                                   

  Bezinning door Ds. Gerard Knol: Deuteronomium 30
  Thema: Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en
               tegenspoed, tussen leven en dood. 

  Vaststellen agenda: Aanvulling. Henk Kloosterman komt de jaarrekening toelichten.

  Mededelingen:
  Er was wat onduidelijkheid over de contactpersonen:    

  Jenny de Weerdt is voor beheer “Irene” en    Jannette de Jong voor de “Irenekerk” met de kerkrentmeesters.
  De lijst met namen en functies zal worden aangepast. Gerard Knol en Margriet Papeleur zullen de aanpassing verzorgen. Iedereen wordt verzocht de eventuele  mutaties voor 16/9 bij Margriet in te leveren

  De Kerkbode. Het contact gaat via Korry Star. De vraag is wat willen wij in de kerkbode plaatsen?  Voorstel is dat het moderamen zich hierover beraad, en met en voorstel komt voor het volgend overleg.

  Erediensten digitaal:

  Terugblik: Iedereen is tevreden met de digitale diensten.
  Opmerking: In de dienst van 23 augustus werd de zegen gezongen via Youtube, Helaas was deze zonder tekst.

  Toelichting jaarrekening door Henk Kloosterman 2018 is afgesloten met een negatief saldo, maar 2019 met een positief saldo.

  Er waren wat meer en/ of hogere vrijwillige bijdrages. Er waren wat extra potjes door de jaren heen gemaakt en hierdoor is wat onderhoud aan gebouwen, orgel enz. anders verwerkt geworden in de jaarrekening.  In 2018 waren de huuropbrengsten niet goed weggeschreven, dit is hersteld. Kosten voor energie in de Stefanuskerk zijn eerst zelf betaald, maar later vergoed door de groep die de kerk op dat moment heeft gehuurd voor activiteiten. Energiecontracten van “het Centrum” zij nu vervallen preekvoorziening is wat lager door de samenwerking met onze buurgemeente Spijk/Losdorp. Kosten kerk iets hogen door onderscheidingen en bloemen. Helaas blijkt dat het volledig jaarverslag niet tijdig is rondgestuurd waardoor een volledig verslagevaluatie niet helemaal kan. Voorstel is om de FRIS- samenvatting van het jaarverslag in ons contactblad te plaatsen en een aantal volledig exemplaren in de kerk neer te leggen of op aanvraag bij Henk Kloosterman. Het jaarverslag wordt wel akkoord bevonden en Henk wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.

  Vooruitblik diensten september: 

  Ingaande 6 september zijn er weer reguliere diensten, maar wel corona-proof. Er is een lijst van ouderlingen van dienst gemaakt.                                           

   Ventilatie in de “Irenekerk” is aangepast. Op de zolder bleken de ventilatieroosters  verstopt te zijn. Die zijn inmiddels open gemaakt. Hierdoor is een betere ventilatienaar boven ontstaan en minder tocht als bij de proefdiensten. Zoals het nu lijkt zal  dit ook goed gaan bij diverse windrichtingen. Er wordt beperkt gezongen en niet te luid i.v.m. verspreiding van aerosolen. De organisten zullen zacht spelen.
  Bij binnenkomst wordt de naam genoteerd en de koster of gast dame/ heer zal iedereen een aangewezen plek geven.
  Tevens is er besloten om te stoppen met het deurschrift nu de nieuwsbrief er is.
  Het heiligavondmaal wordt voorlopig niet gevierd i.v.m. de corona. De diaconie gaat een voorstel maken voor de avondmaalsviering corona-proof.
  Mededelingen en schriftlezingen zullen in het vervolg door de predikant worden verzorgd.
  Predikant en ambtsdrager van dienst blijven na afloop van de dienst voor in de kerk staan. Mensen die met de predikant willen spreken, kunnen blijven zitten en dan komt de predikant aar hen.
  Beeld en geluid zullen als het lukt 6 september zijn geïnstalleerd en dan kan de dienst worden uitgezonden.
  Bij de afkondigingen wordt in het vervolg opgeroepen, dat de mensen na de zegen
   weer moeten gaan tot ze wordt gevraagd om de kerk te verlaten.
  Op de beamer bij het einde van de dienst vermelden dat de mensen na de zegen weer moeten gaan zitten, tot ze worden gevraagd de kerk te verlaten. Evenzo, als men met de voorganger wil praten, te blijven zitten tot de voorganger bij hen komt.
  Besloten is om het koffie drinken voor/ tijdens/ of na de dienst tot 2021 te stoppen.

  Verslag bezochte en te bezoeken vergaderingen: 
   a:- bezocht : geen . 

  b: 8 september ’20 buurgemeenten overleg ’t Zandt.                                            

  Voortgang startdienst 20 september a.s. 

   Er was een oproep gedaan voor het jaar project. Er is gekozen voor het project: “Open Hof” in Groningen. Het gaat hier om de opvang voor daklozen Groningen.                                                                                                              

  Herdenken overledenen tijdens de coronaperiode:

  Helaas zijn een aantal gemeenteleden overleden in de periode dat wij niet naar de kerk konden gaan. Zij worden herdacht tijden de dienst van 6 september en het kruisje wordt aan de levensboom opgehangen door de ambtsdrager van dienst.                                                                                       

  Notulen: van d.d. 6 augustus 2020: 

  Geen aanmerkingen, de notulen worden aldus vastgesteld.
  Opmerking n.a.v. de notulen. De doopaanvraag van 23 augustus is uitgesteld door omstandigheden en corona. Wij hopen dat dit later in het jaar wel doorgang mag vinden.

  In en uitgaande post: Rekening van het blad ouderling is naar Henk Kloosterman gebracht. De magazines worden verdeeld. De uitnodiging voor afscheid en bevestiging ambtsdragers en vrijwilligers zijn verstuurd.

  Rondvraag: Nieuwsbrief: Wie vervangt Gerard bij afwezigheid? Gerdina neemt dit voor haar rekening.

   

  1. Sluiting. Nienke sluit de vergadering af met een gedicht.