• Agenda:

  Donderdag 18 april 2019
  19.30 uur Stefanuskerk
  Voorganger:  Ds. G.Knol
  Viering Heilig Avondmaal
  Witte donderdag

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba)
  Hans Jongejan
  Derk Pardijs

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Lina van Zanten (voorzitter)
  Margriet Papeleur

  Diakenen:
  Hiepko Boerma (voorzitter)
  Hennie Kap (secretaris)
  Ineke Bos (penningmeester)
  Gerdina Klevering

  Notulist:
  Harry de Groot

   Vacatures ambtsdragers

  De kerkenraad maakt zich grote zorgen over de kerkenraadbezetting in de nabije toekomst en omdat wij menen dat dit een zorg en verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente willen wij onze zorg delen en de situatie schetsen zoals die nu voorligt.

  In maart 2018 hebben wij afscheid moeten nemen na zich intensief ingezet te hebben als kerkenraadslid van:

  Marije van der Woude als jeugdouderling en van Duurt Dijkman als ouderling-kerkrentmeester.
  Hiepko Boerma zal zijn ambtstermijn als diaken met een jaar verlengen en ook Derk Pardijs zal als wijkouderling een jaar bijtekenen en hiermee zijn we uiteraard heel blij.
  Dit houdt concreet in dat er voor 2018 vier diakenen, twee wijkouderlingen, een scriba en één ouderling-kerkrentmeester ( ook voorzitter van de kerkenraad) overblijven.
  Volgens het aftreedschema zullen per maart 2019 aftreden de beide wijkouderlingen, de ouderling-kerkrentmeester en drie diakenen en naast het feit dat dit kerkordelijk niet is toegestaan zult u begrijpen dat op die manier zelfs het noodzakelijke werk niet meer  uitgevoerd kan worden.
  Om te komen tot een blijvend goede en verantwoorde bezetting van de kerkenraad willen we u vragen om serieus na te denken of u enige vrije tijd wilt geven door een tijdje in de kerkenraad mee te doen vanaf maart 2019 of eventueel vanaf maart 2020.
  Samen de gemeente waarvan u deel uitmaakt gaande houden is toch de moeite waard?
  Wilt u eerst een gesprek over wat de taak precies inhoudt? Neem contact op en we maken een afspraak.
  Mocht u namen willen indienen van gemeenteleden die volgens u de kerkenraad zouden kunnen versterken, in de maand januari staat er een doos in de hal van de Irenekerk waarin u uw ondertekende suggesties kunt deponeren.
  Fijner zou zijn als men zichzelf aanmeldt om een taak te willen vervullen.
  Als we samen de schouders er onder blijven zetten kunnen we een actieve kerk blijven in onze dorpen en dat is toch wat we heel graag willen?

  Lina van Zanten, voorzitter Kerkenraad

  PUNTEN UIT DE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING, GEHOUDEN OP 7-2-2019

   

  Welkom

  De voorzitter, Lina van Zanten, opent de vergadering en heet ieder hartelijk welkom.

  Presentie

  Met kennisgeving afwezig zijn: Fennie Bazuin, Hennie Kap, Margriet Papeleur en Derk Pardijs.

  Bezinningsmoment

  We lezen Lukas 5 : 1-11. De wonderbare visvangst. Verschillende aspecten van dit verhaal passeren de revue. Hoe winnen wij mensen voor het Koninkrijk? Als afsluiting lezen we lied 532.

  Erediensten

  -Vorige zondag liet de beamer het afweten tijdens de dienst. Er zal door een deskundige naar worden gekeken. Advies: liedboek meenemen.

  -10 maart: kliederkerk als onderdeel van de jeugddienst, voorbereidingen in volle gang.

  Vergaderingen Bezocht:

  -25 januari: vergadering predikanten cluster en jeugd; hoe kunnen we het jeugdwerk aanpakken als cluster; is de aanstelling van een jeugdwerker in clusterverband een optie? Belangrijk is om eerst de beginsituatie te bepalen.

  -19 maart: Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl ( IDPD) in Bierum; onderwerpen: INLIA en Present.

  -De Ring Noord Oost Groningen heeft geografisch een zeer onlogische vorm. Er is een brief naar de classis Groningen/Drenthe gestuurd met het verzoek dit te veranderen.

  Uit de werkgroepen

  Diaconie

  Stand jaarproject: Euro 831,48.

  Op de gemeenteavond van 13 maart is er een verloting voor het project.

  Pastoraat

  Derk Pardijs stopt met het schrijven van het maandelijkse stukje in het Contactblad. Op dit moment is er niet iemand die dit overneemt.

  Kerkrentmeesters

  -Bespraken onderhoud van de verschillende gebouwen.

  -Ontvingen goedkeuring van CCCB voor begroting 2019 en jaarrekening 2017.

  -Muggenplaag bestreden.

  -Gerard Knol: Is het niet vreemd dat in onze erediensten de eerste collecte voor de kerk is en de tweede voor de diaconie. Hij en ook verschillende andere aanwezigen vinden dit de omgekeerde volgorde. Besloten wordt om hierover na te denken.

  -Het zou mooi zijn als de brievenbus voor kerk en Irene terugkwam.

  Biddag en gemeenteavond BHK en Spijk/Losdorp

  Er is nog geen onderwerp voor deze gemeenteavond vastgesteld doch hieraan wordt gewerkt.

   

   

  Vacatures ambtsdragers

  -De stand van zaken is nu dat er 4 ambtsdragers afscheid nemen en 2 gemeenteleden , te weten dhr. P. Kort, Luingaweg 12 , Bierum en mevr. G. Wildeboer- Larkens, Krewerderweg 7, Holwierde bereid zijn gevonden om bevestigd te worden als ambtsdrager.

  -Mogelijke datum voor afscheid en bevestiging ambtsdragers: slotdienst, 23 juni.

  -Harry de Groot stopt dan als notulist.

   Evaluatie beleidsochtend 2-2-2019

  -Er was een goede sfeer van openheid en veiligheid.

  Bestuursvernieuwing

  -Welke organisatievorm we ook kiezen, het blijft nodig mensen te activeren.

  -De kracht van een organisatie in taakgroepen is: meer duidelijkheid van taakomvang en een betere mogelijkheid om taken uit te besteden aan professionals.

  -De lijst van namen in de taakgroepen moet compleet gemaakt worden.

  -Vast staat dat er te weinig vrijwilligers zullen zijn om de taakgroepen te bemensen.

  -Een andere organisatievorm zal uiteindelijk geen oplossing zijn. Er blijft een fundamenteel gebrek aan mensen.

  -In de zeer nabije toekomst zal samenwerking met buurgemeenten op het terrein van de organisatie noodzakelijk zijn. Daarvoor moeten nu stappen worden ondernomen. Wat we zien is een groeiende bereidheid hiertoe.

  -We willen het taakgroepenmodel toch een kans geven.

  -Het moderamen denkt na en doet een voorstel over verdere stappen.

  Sluiting

  Gerdina Klevering sluit de vergadering met het gedicht, Een vrolijk hart, van Fedde Nicolai.