• Agenda:

  Eredienst
  Datum: 4 juni 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorgangers:  Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Piet Kort
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Margriet Papeleur
  Henk-Jan Sonneveld

  Diakenen:
  Nienke Boerma
  Renny Ottens
  Tineke Postema
  Ron van der Velde

  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Moderamen:
  Piet Kort: voorzitter
  Gerard Knol: vice-voorzitter
  Margriet Papeleur: scriba 

  Verslag van de kerkenraadsvergadering op donderdag 11 mei 2023

  Welkom

  Piet heet ons hartelijk welkom en opent de vergadering met de stelling: ‘De twee moeilijkste dingen in het leven zijn slagen en falen.

  Presentie

  Aanwezig: Piet Kort (voorzitter), Margriet Papeleur (notulist), Gerard Knol, Tineke Postema, Ron v.d. Velde, Henk-Jan Sonneveld, Nienke Wolters en Truus Wildeboer.

  Met kennisgeving afwezig: Renny Ottens.

  Vaststellen agenda 

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Bezinning

  Een vervolg op de vorige keer, over het grote gebod. God is niet een ding, geen persoon. God is dat, wat er bovenuit gaat. We kunnen ons geen beeld maken van God.

  Wie God kent, kent de Liefde. Wie de Liefde kent, kent God. 

  Erediensten:

  1. terugblik op diensten april: geen bijzonderheden.
  2. vooruitblik diensten: mei

       28-5: Pinksterdienst in Loppersum. Gerard Knol en André v.d. Bor gaan voor. Er is H.A.  Nienke is           ambtsdrager namens onze gemeente.

  Bezochte vergaderingen:

  Pastoraat: 08-05:

  Diaconie: geen

   – Kerkrentmeesters: geen

  Werkgroep bestuurlijke samenwerking: 18-04

    -In deze vergadering is de data geanalyseerd van de 3 gemeenten die is opgesteld door ds. Segger.

     Wij hebben bekeken, waar wijken we van elkaar af en waar stemmen we overeen.

   

  Te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten:

  • Pastoraat: 3 juli
  • Diaconie: binnenkort
  • Kerkrentmeesters: binnenkort
  • Werkgroep bestuurlijke samenwerking: 31 mei
  • Gezamenlijke Moderamina vergadering: 17 mei
  • Clustervergadering 08-11
  • Gezamenlijke kerkenraadsvergadering: 13 juni              

   

  USB-stick

  Het voorstel is, om een USB-stick met daarop een complete dienst, altijd klaar te hebben liggen naast de computer in de kerk. Met daarnaast een overweging, die iedereen in zijn bezit krijgt. Mocht er onverwachts een predikant uitvallen, dan kan de dienst gewoon doorgaan. Er komt een stick met daarop 5 diensten: Advent, Veertigdagentijd, Biddag, Dankdag en voor de overige diensten.

  Gerard maakt een aantal voorzetten wat betreft de diensten.

   Draaiboeken en voorbereidingen Gemeentezondagen 2 juli en 17 september

  -Draaiboek Gemeentezondag aan het einde van het seizoen:2 juli

   – De gemeentezondag wordt in het contactblad van juni vermeld.

   – Er komt een opgavelijst achter in de kerk

   – Kosten: een bus voor vrijwillige bijdrage bij Nienke in de tuin

   – Na de dienst: koffie, soep/broodjes bij Nienke en Hiepko in de tuin, bij slecht weer in de 

     Irenekerk.

  -Draaiboek Gemeentezondag aan het begin van het seizoen:17 september

     Dit draaiboek bespreken we op de juli vergadering.

   

  Vacature predikant

  We hebben de Profielschets predikant aangepast, een voorlopige aanpassing.

               

  Notulen 13 april 2023

  Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goed gekeurd en vastgesteld.    

   Ingekomen- en uitgaande post:

  Digitaal:

  Per post:

  • Woord en dienst
  • Ouderlingenblad

   

  Dienst 31 december

  De avonddienst komt te vervallen. De dienst is ’s morgens om 10.00 uur, dit i.v.m. het afscheid van Gerard.

  Invulling Groninger Kerkbode

  De Grunnegerdainst van 4 juni in Krewerd wordt geplaatst op de Activiteitenpagina.

  Sluiting

  Nienke sluit af met het lied: ’Zal er ooit een dag van vrede’

  Piet wenst ons allen wel thuis.