• Agenda:

  Datum: 28 november 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Irenekerk te Bierum
  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Piet Kort
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Margriet Papeleur
  Henk-Jan Sonneveld

  Diakenen:
  Nienke Boerma
  Renny Ottens

  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

  Moderamen:
  Piet Kort: voorzitter
  Gerard Knol: vice-voorzitter
  Margriet Papeleur: scriba 

   

   Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 7 oktober 2021

   

  1. Welkom

  Piet opent met de stelling: het geweten is de innerlijke stem die ons waarschuwt dat er iemand kijkt.

  1. Presentie

  Aanwezig: Piet Kort, Truus Wildeboer, Nienke Wolters, Renny Ottens, Henk-Jan Sonneveld, Gerard Knol. Margriet Papeleur is met kennisgeving afwezig.

  1. Vaststellen agenda/mededelingen: de agenda blijft gehandhaafd; geen mededelingen. Het collecterooster voor 2022 zal op een latere vergadering worden vastgesteld.

  1. Bezinningsmoment

  Psalm 24 en “Waar ben ik? – Lockdownlessen voor aardbewoners van Bruno Latour. Een levendig gesprek rondom het gegeven van de milieucrisis: denken we toch nog steeds dat ‘de wereld’ maakbaar is, al is het ontegenzeggelijk zo dat wij als wereldbevolking zonder meer van grote invloed zijn?

  1. Erediensten

   a) terugblik op diensten van de maand september:

   –  organisatie dienst Holwierde 12-9 + H.A.: de gang van zaken rondom het HA verliep goed
   – startdienst 19-9: men was positief, ook over de ontvangst thuis via de uitzending; doofheid breekt div. mensen helaas op; er waren 33 mensenaanwezig.
   – koffiedrinken: Wij besluiten om voor én na de dienst koffie te drinken.

  b) vooruitblik diensten: oktober.

  – de HA-viering van oktober komt te vervallen, op 12 december zal de laatste HA-viering van dit jaar plaatsvinden.

  1. Verslag bezochte en te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten

         –    22-9 Buurtoverleg: op 26 oktober zal er in gebouw Irene een gezamenlijke  vergadering van de voltallige kerkenraden van PG Spijk-Losdorp, GK ’t Zandt-Godlinze en onze gemeente plaatsvinden.

               Agenda: begroting van externe begeleiding.

          –   23-11 Clustervergadering: Gerard zal deze vergadering voorzitten, een notulist wordt nog gezocht; plaats: Zeerijp, Elthato; vertegenwoordiging: Henk-Jan en Piet

  • Opening Kruiskerk (zaterdag 25/09): burgemeester was aanwezig, diaserie van het proces, mooi geworden, mooi stiltecentrum, gedenkhoek, mooie stoelen
  • Kerkrentmeesters: geen nieuws: begroting 2022 ligt klaar.
  • Pastoraat: Sietske Pruim-Mooibroek is overleden
  • Diaconie: boekenactie loopt goed, spulletjes voedselbank op dankdag worden geregeld.

  1. Agenda Gemeenteavond

         – Jaarrekening

         – Bestuurlijke samenwerking

         – Een gespreksonderwerp: rondom ouder worden + mogelijkheden die wij zien om mensen daarin iets te bieden als kerk.

          – In de pauze verkoop Wereldwinkel

  1. Werving ambtsdragers: er wordt nog steeds aan gewerkt.

  1. Organisatie diensten

         – ‘Welkom heten’: terug naar de oude vorm

         – koffie voor en na de dienst. Jeannette de Jong en haar team nemen dit op zich.

         – koffie Stefanuskerk Holwierde: Na de dienst zal er koffie zijn.   

  1. Kerst

           – Kerstnachtdienst in Holwierde: zoals we dit voor corona altijd gewend waren, mmv

              Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor.

          – 1e Kerstdag: CBS vragen om te spelen. Gerard vraag Jenny.

          – 2e kerstdag: deze dienst komt te vervallen

  1. Notulen d.d. 01-07-2021 worden aangenomen zonder veranderingen; geen vragen of opmerkingen n.a.v de notulen.

  1. Ingekomen- en uitgaande post: is geregeld.

  1. Rondvraag

  1. Sluiting door: Henk-Jan Sonneveld