• Agenda:

  Datum: 18 april  2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Afscheid en bevestiging ambtsdragers
  De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl en dan zoeken op Bierum

   

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba kerkenraad)
  Truus Wildeboer

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Piet Kort (voorzitter kerkenraad)
  Margriet Papeleur (vice voorzitter kerkenraad)

  Diakenen:

  Nienke Boerma (voorzitter)
  Gerdina Klevering (secretaris)
  Renny Ottens
  N.B.: Ineke Bos is penningmeester maar zit niet meer in de Kerkenraad

   

  Verslag van kerkenraadsvergadering donderdag 3 december 2020 om 19.30 uur in gebouw “Irene “

   1.Welkom en opening:

  Piet heet ons allen van harte welkom op dit overleg, en opent met de belijdenis erop te vertrouwen, dat God in ons aan het werk is, zelfs als wij ons van binnen koud, hol, levenloos en verlaten voelen en wij daar nooit een bevestiging van krijgen.
  Vervolgens gaat hij voor in gebed.

  2.Presentie:

  Met kennisgeving afwezig Nienke Wolters. Henk Kloosterman zal tegen 20.00 uur komen en de begroting toelichten.

  3.Bezinning:

  Gerard volgt het rooster van a.s. zondag: Tijd voor Jezus met een verwijzing naar het boek van Johannes.

  4.Vaststellen agenda
  n.a.v. de email van Gerard:
   – toevoeging: pionieren in ons cluster onder punt 8b
  – kerstavond met de kinderen wordt onder punt 7 besproken: vooruitblik diensten december 

  5.Mededelingen: geen.

  6.Begroting 2021 Diaconie:

  Gerdina licht de begroting toe. Zichtbaar wordt dat alles wat slechter gaat door krimp en corona. Er is daardoor een tekort op de begroting van € 400. Hierdoor heeft de diaconie de begroting moeten aanpassen. De kerkenraad gaat akkoord, en de begroting wordt getekend.

  Begroting 2021 Kerkrentmeesters:

  Henk licht de begroting toe. Geen grote ontwikkelingen. Er is geen post opgenomen voor eventuele kosten die misschien het komend jaar moeten worden gemaakt i.v.m. de bestuurlijke samenwerking (zie punt 8a). Het is nog niet duidelijk hoe dit traject eruit gaat zien, en wat dit eventueel gaat kosten. Henk geeft aan dat er nog wel wat ruimte zit in de begroting. De kerkenraad gaat akkoord en tekent de begroting.

  7.Erediensten:

  Terugblik november:

  Laatste zondag kerkelijk jaar. Was een mooie dienst ondanks de beperkte hoeveelheid gasten die aanwezig konden zijn.

  • Het geluid in de kerk en digitale ontvangst is soms niet in balans.
  • Duurt Dijkman heeft aangegeven zich als koster aan te sluiten bij de huidige groep. De kerkenraad is hier blij mee.

  Vooruitblik december:
  25 december
  is er een viering. I.v.m. de corona moet mensen die willen deelnemen aan de dienst verzocht om zich op te geven. Zo kunnen 30 plekken worden gegarandeerd en hoeven er geen gemeenteleden of gasten teleurgesteld te worden bij de deur. Dit wordt afgekondigd op 13 en 20 december.

  • Kerstavond voor kinderen. Gerard en Nienke willen toch nog een soort korte kerstavond viering voor de kinderen gaan organiseren. Kinderen tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor deze dienst.  Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt het ook digitaal uitgezonden. De kerkenraad stemt ermee in.  
  • 27 december is een reguliere dienst.
  • Er wordt een mondkapjesplicht ingesteld tijdens het betreden en verlaten van de kerk. Het mondkapje dient te worden gedragen tot men op zijn/ haar stoel zit. Tevens moet men op de stoel blijven zitten en niet gaan wandelen voor korte gesprekjes voor de dienst. Ook bij het verlaten van de kerk dient men de mondkapjes te dragen. Niet bij de collecte schalen en in de hal blijven staan.

  8.Buurgemeenten overleg:

  Gerard, Ineke en Piet hebben dit overleg bezocht.

  In dit overleg zijn een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd:

  1.    Eén fusiegemeente met een nieuw gebouw. We wijken dan af van wat wij als uitgangspunt hebben gekozen, zo lang mogelijk kerken in het eigen dorp.

  2.  Eén fusiegemeente met meerdere kerkplekken. Er komt dan 1 rechtspersoon, één ambtelijke organisatie voor de algehele leiding: één diaconie, één CvK, één algemene kerkenraad, voorgangers in teamverband. Een variant is één hoofdkerk en dependances.

  3.Wijkkerkenradenmodel. Algemene kerkenraad met wijkkerkenraden.   

  Voorgangers zijn zelfstandig. Één rechtspersoon, één rekening Cvk.

  1. Samenwerkingsorgaan. Een gemeenschappelijke kerkenraad met alle bevoegdheden.

  5.Als een verzwakt samenwerkingsorgaan. De afzonderlijke kerken houden hun bevoegdheden en verplichtingen en leggen de gebieden van samenwerking vast. Predikanten functioneren in teamverband.

  6.Informeel netwerkmodel. Je gaat dan eigenlijk verder als kleine kerkenraad.
  Tevens is een stappenplan uitgewerkt. Voorgesteld wordt om een werkgroep in te stellen die een advies zal uitbrengen conform het gestelde in het stappenplan.
  De werkgroep zal in principe bestaan uit acht personen, van iedere gemeente 2 leden (waar van minimaal 1 kerkenraadslid) met externe begeleiding. 
  De predikanten van de betrokken gemeenten krijgen een adviserende rol.

  Het vervolgoverleg is gepland op 17 maar 2021
  De kerkenraad stemt in met het voorstel. Ineke Bos en Piet Kort zullen namens Bierum/ Holwierde/ Krewerd tot de werkgroep toetreden.

  8b. Pionieren in het cluster op verzoek van Gerard Knol.

  Het cluster wil een jeugdwerker aantrekken voor alle jeugd binnen het cluster. Men wil kijken hoe men een gemeenschap in het leven kan roepen, buiten het reguliere instituut kerk, waarbij men zich ook richt op mensen van buiten de kerkgemeenschap.    

  De jeugdwerker dient zich dan richten op het project Kliederkerk. Uitgezocht zal worden of men in het cluster in aanmerking komt voor een pioniersplek.

   9.Viering Heilig avondmaal:

  Hoe HA te vieren tijdens corona? Het blijft moeilijk. De diaconie kwam met twee mogelijkheden: het tafeltjesmodel, of uitreiken van brood en wijn bij het verlaten van de kerk. De kerkenraad kiest voor het tafeltjesmodel (tafeltje bij de zitplek in de kerk waar alles klaarstaat).

  10.Ambtsdragers vervolg:

  Er zijn nog een aantal gemeenteleden benaderd. Er zijn een drietal toezeggingen.
  Gerdina blijft de website en aanverwante dingen doen na het verlaten van haar functie als diaken.

  11.Vanuit de Werkgroepen:

  Kerkrentmeesters hebben vergadering gehad. Er is gesproken om bij het kerkgebouw “Irene” wat dingen op te knappen. Dit wordt nog nader bekeken.

  12.Notulen d.d. 5 november 2020:

  De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.

  13.In – en uitgekomen post:

  Een kaart van overlijden is gekomen van Dhr. H. Dijkhuis en Dhr. S. Palsma.

  Verdere post is digitaal verzonden en afgegeven (magazines en PKN-nieuwsbrief).

  14.Rondvraag:

  Fennie: Eerstvolgend overleg 7 januari 2021

  Gerard: Bankrekening Moria is niet helemaal duidelijk. De omschrijving zal duidelijker worden vermeld door de diaconie.

  Truus: Hoeveel bezoekers er zijn geweest in de laatste digitale diensten. Dit wordt nagekeken.

  15.Sluiting:
  Piet bedankt iedereen hun aanwezigheid op deze avond en wenst ons allen wel thuis.

  Fennie Sluit af met het gedicht: “Even stil staan” (geschreven door Bella).