• Agenda:

  Zondagse Eredienst
  Datum: 2 oktober 2022
  Tijdstip: 09.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • Orde van diensten

  Zondag 2 oktober 2022

  3e zondag van de herfst
  Voorganger: ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Renny Ottens
  Organist: Heije Wubs
  Koster: Koos Merema
  Beamer: Thijs Sonneveld
  Liturgisch kleur: groen

  Bierum, Irenekerk,  Aanvang 09:30 uur

  Mededelingen

  • De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mevr. J.H. Bultena- Gelderloos, Dr. Poelmanweg 11, 9906 PK Bierum.
  • Op zondag 9 oktober gaat ds. G. Knol voor in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 9:30 uur. Wij vieren in deze dienst het Heilige Avondmaal.

  Welkom door de ouderling van dienst
  (Wij gaan, voor zover fysiek mogelijk, staan)

  Psalm 84: 1

  Bemoediging en groet

  Lied 195

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: bemoei je er (niet) mee!

  Lied: Psalm 84: 3

  Lezing: Habukuk 3,1-2 en Lucas 17,1-10

  Lied 284

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te kijken en te luisteren:

  “O alle gij dorstigen, kom tot de stromen” (Lied 382)

  Gebeden afgesloten met: Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen bij de deur:

  1e: Jeugdwerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 tnv Diac Prot Gem. Bierum-Holw-Krewerd

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 tnv Prot Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

  Slotlied: Lied 687: 1,2 en 3

  Zegen

  Allen zingen: Amen.

  Gelegenheid om samen te zijn

  25 september 2022
  Voorganger: Ds. J. van den Berg, Appingedam
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Beamteam: Nienke Boerma
  Liturgisch kleur: groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 25 september 2022 in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw
   Ottens- Jongsma, Hoofdweg 82 te Holwierde
  • Zondag 2 oktober is er om 9.30 uur kerk in de Irenekerk. Voorganger is ds. G. Knol

  Lied:    Ps. 33 vs. 7 en 8

  Stil gebed

  Groet, Bemoediging:

  Gezongen Kyrië en Gloria: Lied 299j 

  Woorden van Leven:  1 Johannes 4 : 7-16

  Zingen:            ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ vs. 1 en 3 
  (tekst: Sytze de Vries, mel. Lied 745)

  1.
  Ongestraft mag liefde bloeien,
  vrijuit zoeken naar de zon.
  Liefdes loop verdraagt geen boeien:
  laat haar stromen als een bron!
  Laat de liefde maar gebeuren
  als een wonder van het licht,
  als een regenboog vol kleuren
  door de hemel zelf gesticht.

  3.
  Liefde vraagt ons om ontferming
  tegen wie haar vlammen dooft.
  Wie haar rechten wil beschermen
  vindt in liefde zelf geloof.
  Wie voor liefde is geschapen
  vreest ook niet bij tegenwind.
  Liefde is het hemels wapen
  dat de angsten overwint.

   Gebed om het licht van Gods Geest

  Thema kort ingeleid voor de kinderen

  Kinderlied:                  ‘Jozef had een jas’

  Schriftlezing:               Genesis 45 : 1-15

  Lied:                            Lied 903 vs. 2 en 3

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Lied:                            Lied 909

  Gebeden afgesloten met Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied:                       Lied 905 vs. 1 en 4

  Zegen met gezongen amen

  Inzameling

  1e collecte: KIA Colombia IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Vrouwen Colombia

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen

  In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

  Voorganger: ds. J. Schimmel, Spijk
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Jan de Vries
  Lector: Derk Pardijs
  Liturgisch kleur: groen
  ORDE VAN DIENST voor zondag 11 september 2022 in de Stefanuskerk te Holwierde,
  aanvang 09.30 uur

  Orgelspel
  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen gaan ter bemoediging naar mevrouw L. Buitenwerf- Smit,
   Binnenweg 13 te Bierum
  • Op zondag 18 september gaat ds. G. Knol voor in de Irenekerk te Bierum,
   aanvang 10.00 uur (Gemeente zondag)     

  Intochtslied: 23c: 1, 2, 3 en 5 – Mijn God, mijn herder zorgt voor mij
  Groet, Bemoediging (door de predikant)
  Gebed
  Lied: 657: 1, 2 en 3 – Zolang wij ademhalen
  Aandacht voor de kinderen
  Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal
  Schriftlezing (door de lector): Job 1:1-22
  Lied: 756: 1, 2, 4 en 6
  Schriftlezing (door de lector): Job 2:7-13
  Lied: 925 (3x) – Wek mijn zachtheid weer
  Overdenking
  Orgelspel
  Lied: 850: 1 t/m 4 – Geen taal bij machte U te meten
  Tekst Luisterlied: Stef Bos – Nulpunt  gelezen door ds. Schimmel
  Gebeden afgesloten met Onze Vader
  Collecten bij de uitgang
  Slotlied: 834 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
  Zegen met gezongen amen 

  Inzameling:

  1e collecte: KIKA- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

   

  Zondag 4 september 2022
  12e zondag van de zomer
  Voorganger: Ds. G. Knol,
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Jan de Weerdt
  Beamteam: Marja Busz
  Liturgisch kleur: groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 4 september 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 9.30 uur

  Mededelingen

  • De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. G. Kuipers-Bultena, Hereweg 48, 9906 PG Bierum.
  • Op zondag 11 september gaat ds. J. Schimmel voor in de Stefanuskerk te Holwierde,
   aanvang 9:30 uur.

  Welkom door de ouderling van dienst
  (Wij gaan, voor zover fysiek mogelijk, staan)

  Lied 209: 1,2 en 3
  Bemoediging en groet
  Lied 195

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: vrijheid in Christus

  Lied: Psalm 1: 1 en 2

  Lezing: de brief van Paulus aan Filémon (vers 1 – 25)

  Lied 284

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te kijken en te luisteren: Heer, raak mij aan met uw adem (Lied 695)

  Gebeden

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen
  1e collecte: KIA Myanmar – IBAN: NL ABNA 0457457457 o.v.v. Gehandicapten Myanmar
  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting KIA collecte:
  In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk.
  The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI-bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen

  Slotlied: Lied 723: 1 en 2

  Zegen

  Allen zingen: Amen.

  Gelegenheid om samen te zijn

  28 augustus 2022

  Voorganger: Voorganger: Ds. J. Kuik uit Kampen
   
  ORDE VAN DIENST voor zondag 28 augustus 2022 in de Gereformeerde kerk ’t Zandt aanvang 09.30 uur.
   
  Lied vóór de dienst: lied 416: 1, 2 en 4
   
  Afkondigingen
   
  Aanvangslied: Zingen: Ps 25: 2 en 7
   
  Votum en groet
   
  Klein Gloria
   
  Zingen: Ps 25: 10
   
  Geloofsbelijdenis
   
  Zingen: Ps 111: 1 en 6
   
  Gebed van verootmoediging
   
  Wegzendlied (de kinderen gaan naar de KND)
   
  Lezing uit de H. Schrift: Num 22: 20-35
   
  Zingen: lied 978: 1, 3 en 4
   
  Verkondiging
  over Num 22: 27 en 31
   
  Thema: SOMS IS EEN BEEST SLIMMER DAN ZIJN BAAS!
   
  Zingen: lied 705: 1, 2 en 3
   
  Gebed van dankzegging en voorbeden
   
  Collecte:   1ste Voedselbank     2de Bartimeus
   
  Slotzang: Ps 139: 14
   
  Zegen
  met gezongen “Amen

  21 augustus 2022

  Voorganger: ds. J.F. Kroon, Grijpskerk
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Heije Wubs
  Koster: Koos Merema
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Liturgisch kleur: groen
   
  ORDE VAN DIENST voor zondag 21 augustus 2022 in de Irenekerk te Bierum, Hereweg 27, aanvang 09.30 uur, gezamenlijke zomerdienst met Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN Spijk-Losdorp, PKN Bierum-Holwierde-Krewerd.
   
  Orgelspel.
   
  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:
   
  • De bloemen van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze zijn afgelopen week als felicitatie bezorgt bij Jelle Datema
  • De bloemen van PKN Holwierde-Bierum-Krewerd gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer R.J. Lesterhuis, Uiteinderweg 13 te Holwierde
  • Zondag 28 augustus is er dienst in ’t Zandt om 9.30 uur. Voorganger is ds. J. Kuik uit Kampen
  Lied: Ps.116:1,3
   
  Groet, Bemoediging:
   
  Kyriegebed
   
  Lied NLB 869:1,5,6
   
  Lezing Genesis 4:9-16
   
  Lied: NLB 804 op de wijs van Gez.472/Ps.134 Door uwe donkre sluier heen
   
  Uitleg/Verkondiging
   
  Orgelspel
   
  Lied: NLB 274 op de wijs van Gez.392, Abide with me
   
  Gebeden afgesloten met Onze Vader 
   
  Collecten bij de uitgang
   
  Slotlied: NLB 377:1,2,3
   
  Zegen met gezongen amen
   
   
  Inzameling
   
  1e collecte: CooP- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 ovv CooP-Africa
  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 
  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
   
  Toelichting CooP-Africa: een fiets maakt het verschil
   
  Cycling out of Poverty (CooP-Africa) is een Nederlandse stichting en ondersteunt scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in Kenia en Oeganda met fietsen om de toegang tot basisbehoeften en -diensten te verbeteren, zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen.

  14 augustus 2022 

  9.30 uur in de Andreaskerk                       

  koffiedrinken na de dienst in de kerk

  Voorganger: Ds. J.C. Schimmel m.m.v.  het zangkoor Cantare

  Koor ‘Cantare’

  De dienst wordt muzikaal begeleid door het koor ‘Cantare’ uit Renswoude. Renswoude is het dorp waar ds. Jake Schimmel is opgegroeid, zijn ouders zingen in het koor. Ze wilden heel graag een keer bij ons in de kerk komen zingen! De dirigent en pianist is Wim Vochteloo. Hij is ook organist tijdens deze dienst, en kijkt al uit naar het spelen op het Van Dam-orgel.

  Orde van dienst

  -Orgelspel

  -Welkom en mededelingen

  -Aansteken van de Paaskaars

  -Intochtslied: Welkom (gezongen door Cantare)

  -Stil gebed, bemoediging en groet

  -Lied (gezongen door de gemeente): 215: 1, 3, 4 en 7

  -Gebed

  -Aandacht voor de kinderen

  -Kinderlied: Wijs en verstandig  (lied via de schermen)

  -De kinderen gaan naar de kindernevendienst

  -Schriftlezing – door de lector: Prediker 12:1-7
  -Lied: Hoor hoe God met mensen omgaat (gezongen door Cantare)

  -Overdenking

  -Lied: Ga maar gerust (vers 1: Cantare, vers 2 en 3: allen)

  -In memoriam Mini ter Veer – Hospers

  -Gebed, afgesloten met stil gebed

  -Lied: ‘Voorbeden’ (Cantare)

  Verzen 1 en 2 Cantare; vers 3 vrouwen; vers 4 Cantare; vers 5 mannen; vers 6 Cantare; vers 7 allen; ver 8 Cantare; vers 9 allen

  -Aandacht voor de collecte – de kinderen komen terug in de kerk.

  -Slotlied: 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn (verzen 1 en 2, vers 3 Cantare, vers 4 allen)

  -Zegen, gevolgd door 415:3

  Collecte  

  De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

  U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

  Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

  Bloemen

  Deze zondag zullen de  bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de heer en mevr. B. Baar-Ritzema, Kwelderweg 6.

  Komende diensten;

  21 aug.  Een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Bierum, ds. J.F. Kroon, Grijpskerk

  28 aug.  Een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in ‘t Zandt

  Jeugdwerk

  Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.
  Alvast bedankt voor uw medewerking.
  M.v.g.
  Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

  Zondag 7 augustus

   
  Tijdstip: 9.30 uuur
  Kerk: Gereformeerde kerk  ’t Zandt
  Voorganger: Ds. O. Doorn uit Nijkerk 
   
  Lied voor de dienst: Er is een God die hoort    3x
  Welkom—mededelingen
  Lied van intocht: Psalm 136: 1
  Gebedsstilte
  Aanvangswoord/groet
  Beantwoording: Psalm 136: 3
   
  Lezen: Psalm 55: 2+3A
  Gebed van verootmoediging
  Woord van vrijspraak en genade
  Lied 911: 3+4
  Chr. leefregel
  Psalm 139: 14
   
  Gebed om de leiding van de Heilige Geest
  Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar….
  De kinderen gaan naar de nevendienst
   
  Schriftlezing: 2 Koningen 18: 1-12
  Lied 905
   
  Verkondiging:    2 Koningen 18: 5 A
  De kinderen komen terug van de KND na het lied na de verkondiging.
  Lied 939
  Wij belijden en oefenen ons geloof
  Lied 968: 5
   
  Dankgebed en voorbeden
  Collecten
   
  Slotlied: Lied 425
  Zegen/amen