• Agenda:

  Eredienst
  Datum: 4 juni 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorgangers:  Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen

 • Orde van diensten

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Henk Jan Sonneveld
  Organist: Ties Oldenhuis
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Koster: Jan Dijksterhuis
  Liturgisch kleur: wit
  ORDE VAN DIENST voor zondag 4 juni 2023, in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur
  Zondag Trinitatis

  Ruimte om elkaar te ontmoeten

  Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

  • Bloemen gaan met een hartelijke groet en als hart onder de riem naar fam. Dijkman – Knoop, Hereweg 95, 9906 PD  Bierum.
  • Op zondag 11 juni hoopt voor te gaan ds. G. Knol in de Stefanuskerk te Holwierde.
   Aanvang: 09:30 uur (viering avondmaal).

  (Wij gaan staan)

  Lied 8a:1

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 8a: 3 en 6

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

  Lied 313: 1

  Schriftlezing: 2 Korintiërs 3,1-18

  Lied 209: 1

  Overdenking

  Stilte

  Orgelspel

  Lied 344: 1,2 en 3

  Gebeden, afgesloten met ‘Onze Vader …’

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten (bij de uitgang)

  1e collecte: KIKA – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995


  Toelichting Kika (Kinderkanker)

  Astronaut, piloot, juf of brandweerman? Wat wilde jij vroeger worden? Ieder kind heeft dromen en ambities. Een kind dat ziek is, heeft die dromen net zo goed. Maar zal eerst beter moeten worden om deze dromen te kunnen verwezenlijken. Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker.  Op dit moment geneest 81% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om dit percentage te verhogen naar 100%.

  (Wij gaan staan)

  Slotlied: Lied 976: 1,2 en 3

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  ORDE VAN DIENST voor Pinksterzondag 28 mei 2023

  Vredekerk te Loppersum

  Aanvang: 10:00 uur

  Thema: Aan tafel

  Welkom

  Aanvangslied: NLB 672: 1,2,4 en 5

  Groet en bemoediging

  v.            Ons begin is in de Eeuwige

                  scheppende liefde voor alles wat leeft.

  g.         Houd ons vast in uw trouw.

  v.            U gaat als vriend met ons mee,

                  wij lezen u in elkaars gezicht.

  g.         Houd ons vast in uw liefde.

  v.            Geestkracht die ons beweegt,

                  troost, vervult en verontrust.

  g.         Houd ons vast in uw waarachtigheid.

              Amen.

  Lied: EL 218 samen in de naam van jezus: 1,2 en 3

  Gebed

  Gloria: NLB 675: 1 en 2

  Kindermoment

  Kinderpinksterlied: NLB 683: 1,2,3 en 4

  Kinderen naar nevendienst

  Gebed

  Lezing: Johannes 6, 25-40

  Lied: NLB 687: 1,2 en 3

  Lezing: Johannes 6,41-59

  Lied: NLB 681

  Preek

  Lied: NLB 388: 1,2,3,4 en 5

  Voorbeden

  Collecte

  Kinderen komen weer terug

  Nodiging

  Tafelgebed

  v:            De harten om hoog naar God!

  g:            Als bloemen naar de zon!

  v:            Dank de Heer, onze God!

  g:            Wij willen God danken!

  v:            U danken wij, God onze Heer,

                  God van overal en altijd,

                  van mensen, dieren en planten,

                  van water, lucht en aarde,

                  die alles goed maakt

                  en alles vasthoudt:

                  heilig is uw Naam!

  g:            Kom tot ons, hier in ons midden.

  (melodie psalm 136)

  Loof de Heer, want God is goed,

  die de mensen leven doet

  en hen als op handen draagt –

  liefde die de dood verjaagt.

  Dank de Heer, die alles schiep

  en ons hier bij name riep.

  Heilige, groot is uw macht,

  maakt ons vrij, toon ons uw kracht!

  v:            In Jezus zien we wie u bent:

  mens onder de mensen,

  bewogen om hun lot.

  Zo nam Jezus brood en beker,

  dankte u en deelde uit.

  Telkens als we samenkomen rond de tafel,

  deelt hij het brood, schenkt hij de wijn.

  g:            Kom tot ons, hier in ons midden.

  (melodie psalm 136)

  Loof de Heer, want God is goed;

  zie wat Jezus voor ons doet:

  brood is hij voor mij, en wijn;

  ik mag gast aan tafel zijn.

  v:            Uw Geest is gekomen

  kracht om alles nieuw te maken:

  brood en beker die naar u wijzen,

  mensen die op u lijken.

  Geroepen om met u mee te gaan,

  vormen wij een kring van klein en groot,

  één wereldwijde gemeente.

  g:            Kom tot ons, hier in ons midden.

  (melodie psalm 136)

  Loof de Heer, want God is goed,

  die ons weer herleven doet.

  Toekomst heeft ons aangeraakt,

  vrede voor wie vrede maakt!

  Dank de Heer, kom in de kring,

  leef van de verwondering,

  dat ook jij erbij mag zijn,

  bij het brood en bij de wijn.

  v.            Zo bidden wij, om Jezus’ wil,

                  die ons de woorden heeft leren bidden:

  Onze Vader NLB 1006

  Delen

            Communielied: Come share the Lord

  We komen hier samen in Jezus’ naam

  Zijn liefde brandt in ons hart als levende vlam

  Want door de liefdevolle Zoon

  verenigt de Vader ons

  Kom neem het brood

  Kom drink de wijn

  Kom deel de Heer

  Niemand is een vreemde hier

  Iedereen is hier thuis

  Wij vinden vergeving hier

  en vergeven op onze beurt alles wat fout was

  Hij voegt zich hier bij ons

  Hij breekt het brood

  De Heer die de beker schenkt

  is opgestaan uit de dood

  Wie wij het meest liefhebben

  is nu onze genadevolle gastheer

  Kom neem het brood

  Kom drink de wijn

  Kom deel de Heer

  Wij zijn nu één familie

  en de Heer is ons hoofd

  Hij ontmoet ons hier

  – ook al zien wij hem niet –

  in het breken van het brood

  We zullen ons spoedig voegen

  bij hen die met de engelen zingen

  We zullen de glorie zien van onze Heer

  en Koning die komt

  Wij lopen vooruit op het feest

  dat wij verwachten

  Kom neem het brood

  Kom drink de wijn

  Kom deel de Heer

  Halleluja!

  Dankgebed

  Slotlied: NLB 416: 1,2,3 en 4

  Zending en zegen

  Link voor de dienst:

  https://www.youtube.com/c/VredekerkLoppersum

  Voorganger: Ds. G.A. Segger, Winsum
  Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema
  Organist: Heije Wubs
  Beamteam: Cor-Jan Dubbeld
  Koster: Jan de Weerdt
  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST voor zondag 21 mei 2023, in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur
  6e zondag na Pasen

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevr. A.G. Palsma- Norden, Dijkweg 5 te  Holwierde
  • Op Pinksterzondag, 28 mei is er de jaarlijkse clusterdienst in de Vredeskerk te
   Loppersum. Voorgangers zijn: Ds. G. Knol en Ds. A. v.d. Bor.

  Lied: NLB 27: 1 “Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here”

  Groet, Bemoediging:

  Vervolg Lied van intocht: NLB 27: 4 en 7

  lied NLB 652 “Zing jubilate voor de Heer”

  Thema  “De Geest als pleitbezorger” (zondag weeskind)

  Gebed

  Lezing: Numeri 27 : 12 – 23 (NBV ‘21)

  Lied: NLB 753: 1, 3, 4 en 6 “Er is een land van louter licht”

  Lezing: Johannes 14: 15-21

  Lied: NLB 754: 1 en 2  “Liefde Gods, die elk beminnen”

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Lied: NLB 701 “Zij zit als een vogel”

  Gebeden afgesloten met Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,
  laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen
  en uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  Vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij hebben vergeven
  wie ons iets schuldig was.
  En breng ons niet in beproeving,
  maar red ons uit de greep van het kwaad.
  Want aan U behoort het koningschap,
  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
  AMEN

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied:  NLB 700 “Als de wind die waait met vlagen”

  Zegen met gezongen amen

  Inzameling

  1e collecte: Orgelfonds – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Voorganger: Ds G.Knol
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Arie van Ballegooijjen
  Koster: Henk Kloosterman
  Liturgisch kleur: wit
  Orde van dienst voor zondag 14 mei 2023, Stefanuskerk te Holwierde

  6e zondag van Pasen (rogate = vraagt of smeekt: Johannes 16,23-26)

  Ruimte om elkaar te ontmoeten

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevr. K.P. Plugge-Van der Plas, Pastorieweg 2,
   9904 PG  Krewerd.
  • Op zondag 21 mei hoopt voor te gaan: ds. G.H. Segger te Winsum om 09:30 uur in de Irenekerk.

  (Wij gaan staan)

  Lied 66: 1

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 66: 3

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Mensen die vragen, worden overgeslagen …

  Lied 653: 1,2 en 3

  Schriftlezing: Johannes 16,24-27 en 1 Petrus 2,16 en 17

  Lied 209: 1

  Overdenking

  Stilte

  Lied 344: 1,2 en 3

  Gebeden, afgesloten met ‘Onze Vader …’

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

  1e collecte: Eigen project St. INLIA- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting: Bij St. INLIA wordt hard gewerkt ten behoeve van ‘de vreemdelingen in onze poorten’. Zij proberen ervoor te zorgen ervoor dat deze mensen op humane wijze worden opgevangen en de hulp krijgen die ze nodig hebben. St. INLIA laat ze niet in de kou staan.

  (Wij gaan staan)

  Slotlied: Lied 655: 1,2,3 en 4

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Voorganger: Mw. ds. N.C. Meihuizen, Kantens
  Ambtsdrager van dienst: Ron v.d. Velde
  Organist: Ties Oldenhuis
  Beamteam: Nienke Wolters
  Lector: Tineke Postema
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Liturgisch kleur: wit
  ORDE VAN DIENST voor zondag 7 mei 2023, in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur 4e zondag na Pasen

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst: de bloemen gaan met een warme groet van de gemeente naar dhr. Smit en mevr. Laning-van Kaam, De Rippert 18, Holwierde

  Intochtlied Lied 1009 : 1 en 2 O lieve Heer, geef vrede.

  Votum en groet

  Antwoord op Votum en groet – Klein Gloria;
   Lied 195 Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid Amen.

  Gebed:

  Lied 1009 : 3 Verlos ons van de boze, laat niet de goddelozen op aarde koning zijn.

  Kyriegebed.

  Lied. 139 : 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben.

  Thema is Vrede: Da pa-cem Domine, da pa-cem Domine in di-e-bus nostris. Dit staat in ons liedboek 1011 Geef vrede Heer, in onze dagen.

  Gebed bij de opening van de Heilige Schrift;

  1e Schriftlezing Luc. 13 : 1 t/m 9

  Lied 807 : 1 en 2 Een mens te zijn op aarde, is eens voorgoed geboren zijn..

  2e Schriftlezing Johannes 20 : 19 – 23 en 1 Petrus 2 : 1 – 6 .

  Lied 807 : 3 en 6 De vossen hebben holen, de mensen weten heg nog steg.

  Overdenking: Keer om naar de vrede op Zijn weg.

  Lied 837 : 1, 2 en 4 Iedereen zoekt U, jong en oud, speurend langs allerlei wegen:

  Dankgebed,

  Collecte bij de uitgang

  Slotlied. 864 : 1, 2, 4 en 5 Laat ons de Heer lof-zingen, juich al wie bij Hem hoort!

  Zegen

  Gezongen amen.

  Inzameling

  1e collecte: KIA Oekraïne – IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting:

  Door de economische crisis hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.

  Orde van dienst voor zondag 30 april 2023

  Irenekerk, aanvang 9.30 uur

  Voorganger: Drs. F. Postema

  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer

  Organist: Heije Wubs

  Koster: Koos Merema

  Beamteam: Gerdina Klevering

  Liturgisch kleur: Wit

  Ruimte om elkaar te ontmoeten

  Welkom en uitleg over de liturgische schikking

  Mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet en wensen voor beterschap van de
   gemeente naar de heer en mevrouw Bakker-Feitsma, Holwierderweg 9 te Bierumm.
  • Op zondag 7 mei hoopt voor te gaan: Mw. Ds. N.C. Meihuizen uit Kantens om 9.30 uur in de Irenekerk.

  Aanvangslied: psalm 118: 1 + 2

  1. Laat iedereen Gods goedheid prijzen;

  zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

  Laat Israël Hem eer bewijzen:

  ‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’

  Herhaal het zingend, priesterkoren:

  ‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’

  Als je de HEER dient, laat het horen:

  ‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’

  6. De steen waar bouwers niets in zagen,

  die werd de cruciale steen,

  door God als hoeksteen aangedragen.

  Zijn werk verwondert iedereen!

  Dit is de dag van Hem gekregen,

  een dag van blijdschap en gezang.

  Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;

  geef voorspoed, HEER, ons leven lang.

  Stil gebed

  Bemoediging + groet

  Gemeente. Op grond van wat door de Eeuwige en Barmhartige is beloofd, verwachten wij vol verlangen de HEER. Hij is onze hulp en ons schild.  Om Hem is ons hart verblijd, op Zijn heilige naam vertrouwen wij.   Daarom zien wij de eeuwige als de schepper van de hemel en de aarde. 

  Want …

  Hij blijft trouw tot in eeuwigheid en laat nooit varen het werk Zijner handen. 

  Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen

  psalm 118: 7

  7. Wij zegenen de grote koning

  die komt in naam van God, de HEER.

  Vier nu het feest mee in zijn woning;

  leg offergaven voor Hem neer.

  Mijn God, ik zal U dank bewijzen,

  met groene twijgen in de hand.

  Laat iedereen zijn goedheid prijzen;

  zijn liefde houdt voor eeuwig stand.

  Kyriegebed

  Lied 863: 4 + 6

  Woorden van troost en bemoediging.

  Leviticus 19: 33 … En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. 34  Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de HERE, uw God.

  Lucas 10: 25 … En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? 27  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.

  Gebed om de opening van het Woord:

  Herder van Israël, tot in lengte van dagen schrijft Gij onze namen in de palm van uw hand; wij worden uw kinderen genoemd en zijn het ook. Wij bidden U: voeg ons aaneen tot een hechte gemeenschap, die terecht de naam van Jezus draagt, de herder en hoeder van mensen die ons voorgaat tot bij U in eeuwigheid. Amen

  De schrift gelezen en gezongen.

  Lector: 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

  Lied 23

  1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.

  Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.

  Genieten mag ik in een groene weide;

  Hij wil mij naar verfrissend water leiden.

  Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren

  om Hem te volgen en zijn naam te eren.

  2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,

  U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.

  Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.

  Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:

  wanneer de wilde dieren mij belagen,

  zult U ze met uw stok en staf verjagen.

  3. U nodigt mij aan tafel om te eten.

  Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.

  U zalft mij, laat mijn beker overstromen.

  Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;

  uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.

  Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

  Uitleg en verkondiging

  Meditatief moment door onze organist.

  Lied 634

  (Evt bericht van overlijden)

  Dank en voorbeden

  Stil gebed

  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

  Slotlied 938: 1 + 2

  Wegzending gezamenlijk ‘amen’ is dat lied Vrede heel deze gemeente!

  Ons gezamenlijk ‘Amen’ (Melodie lied 914):

  Vrede heel deze gemeente!

  Vrede ieder, groot en klein!

  Vrede, oogst van Gods genade,

  vrucht van zijn barmhartigheid

  Vrede, die de Gever tekent

  vrede, die geen mens ons biedt

  vrede, die van God alleen komt

  en een einde kent zij niet

  God van vrede wees aanwezig,

  dat ons hart U zelf ontmoet

  Uw nabijheid schenkt ons vreugde:

  open ons uw Rijk voorgoed  

  Vrede, oogst van Gods genade,

  vrucht van zijn barmhartigheid

  Uw nabijheid schenkt ons vreugde:

  open ons uw Rijk voorgoed

  Inzameling 

  1e collecte: Coop Africa- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796  

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995  

  Toelichting: Een fiets maakt het verschil 

  Cycling out of Poverty ondersteunt scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in Kenia en Oeganda met fietsen om de toegang tot basisbehoeften en diensten te verbeteren, zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen. 

  Orde van dienst voor zondag 23 april 2023

  Irenekerk, aanvang 9.30 uur

  3e zondag van Pasen (misericordia domini)

  Voorganger: Ds. G. Knol

  Ambtsdrager van dienst: Henk Jan Sonneveld

  Organist: Ties Oldenhuis

  Koster: Jan Dijksterhuis

  Beamteam: Marja Busz

  Liturgisch kleur: Wit

  Ruimte om elkaar te ontmoeten

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet en wensen voor beterschap van de
   gemeente naar familie De Weerdt – Dijkman, Torenlaan 8, 9906 PN
  • Op zondag 30 april hoopt voor te gaan: drs. F. Postema om 09:30 uur in de Irenekerk.

  (Wij gaan staan)

  Lied 33: 1

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 33: 2

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Opgestaan en dan?

  Lied 641: 1 en 2

  Schriftlezing: Johannes 21,1-14

  Lied 642: 1

  Overdenking

  Stilte

  Lied om naar te kijken te luisteren: Lied 67A: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

  Gebeden, afgesloten met ‘Onze Vader …’

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

  1e collecte: Eigen pastoraat- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: : Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  (Wij gaan staan)

  Slotlied: Lied 650: 1,2,3 en 4

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Voorganger: mw. ds. W.T. Spoelstra-Postmus, Spijk
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Wolters
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Jan de Vries
  Liturgisch kleur: wit  

  ORDE VAN DIENST voor zondag 16 april 2023 in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 09.30 uur,

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:                                                             

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
  mevrouw A. Gelling, Oosterlaan 11, 9905PX Holwierde                                                                                     
  Lied van de intocht: lied 612: 1 , 2

  Bemoediging, drempelgebed, groet           

  Vervolg lied van de intocht: lied 612: 3

  Kyriegebed

  Glorielied: lied 150a: 4

  Gebed van de zondag

  1.e lezing: Psalm 81

  Zingen: Mooiste lied van overzee 1 nr. 58 : 1 , 2 melodie liedboek lied 150a

  2e lezing: Lucas 24 : 25 – 31

  Zingen: lied 634 : 1 , 2

  Uitleg/verkondiging

  Orgelspel

  Zingen: Mooiste lied van overzee 2 nr. 25 : 1 , 2 , 3 , 4,5 melodie liedboek 839

  Gebeden  – Stilte – Onze Vader ( tekst lied 369d)

  Inzameling van de gaven (bij de uitgang)

  1e collecte: KIA Moldavië IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 

  2e collecte Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995  

  Toelichting: Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Moldovan Christian Aid (MCA)ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen! 

  Slotlied: Mooiste lied van overzee 1 nr.58 : 3 , 4 melodie liedboek 150a

  Wegzending en Zegen

  Orde van dienst voor zondag 2 april 2023

  Irenekerk, aanvang 9.30 uur

  6e zondag van de veertig dagen voor Pasen (Palmzondag)

  Voorganger: Ds. G. Knol

  Ambtsdrager van dienst: Henk Jan Sonneveld

  Organist: Arie van Ballegooijen

  Koster: Boelo Oldenhuis

  Beamteam: Gerdina Klevering

  Liturgische Schikking: Trijntje Dijkman en Diet Nelisse

  Liturgisch kleur: Paars

  Ruimte om elkaar te ontmoeten

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet en wensen voor beterschap van de gemeente naar familie Borg – Velting, Hereweg 52, 9906 PB
  • Op zondag 9 april hoopt voor te gaan ds. G. Knol om 10:00 uur in de Irenekerk (Paasmorgen).

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 118: 1

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Is dit een staatsgreep?

  Aandacht voor:
  – de Palmpaasstok

  – het hongerdoek

  Lied 118: 7, 8 en 9

  Schriftlezing: Matteüs 21,1-11

  Lied 435: 1 en 2

  Overdenking

  Stilte

  Lied om naar te kijken te luisteren: U komt mij, lieve God

  Lied 852

  Lezing: Matteüs 26,1-13

  Aandacht voor de liturgische schikking

  Lied 546: 1,2,3,4 en 5

  Gebeden, afgesloten met ‘Onze Vader …’

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

  1e collecte: SinTan IP- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: : Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: : Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting:

  SINTAN IP ondersteunt o.a. ziekenhuizen in Tanzania d.m.v. het organiseren en financieel ondersteunen van opleidingen voor het medisch personeel en het beschikbaar stellen van medische apparatuur.

  (Wij gaan staan)

  Slotlied: Lied 556: 1,2,3,4 en 5

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten

  Orde van dienst voor zondag 26 maart 2023

  Irenekerk, aanvang 9.30 uur

  5e zondag van de veertig dagen voor Pasen (Judica)

  Voorganger: Ds. G. Knol

  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma

  Organist: Heije Wubs

  Koster: Jan de Weerdt

  Beamteam: Nienke Boerma

  Liturgische Schikking: Trijntje Dijkman en Diet Nelisse

  Liturgisch kleur: Paars


  Ruimte om elkaar te ontmoeten

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar familie Papeleur-Oosting,
   Krewerderweg 7, 9905 PL
  • Op zondag 2 april hoopt voor te gaan ds. G. Knol om 9:30 uur in de Irenekerk (Palmpasen).

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 43: 1 en 3

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: ten derde dage wederom opgestaan …

  Aandacht voor de liturgische schikking

  Lied 834: 1,2, en 3

  Schriftlezing: Johannes 11,3-4 en 17-27

  Lied 284

  Overdenking

  Stilte

  Lied om naar te kijken te luisteren:

  Lied 848: Al wat een mens te kennen zoekt

  Gebeden

  Collecten:

  1e collecte: KIA Bangladesh –  IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995      

  3e collecte: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting: In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

   

  Viering van de tafel van de Heer

  Inleiding en nodiging

  Lied 385: 1 en 4

  Onze Vader:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Lied 389: 1,2,3 en 4

  Communie

  (Wij gaan staan)

  Slotlied: Lied 657: 1 en 4

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  ORDE VAN DIENST voor zondag 19 maart 2023 in de Irenekerk te Bierum, 

  aanvang 09.30 uur, 4e zondag in de 40 dagentijd: 

  Laetare, verheugt U, Jeruzalem, komt tezamen, allen die haar liefhebben.  (Jesaja 66:10)

  Voorganger: prof.dr. Ed Noort, Kropswolde

  Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema

  Organist: Arie van Ballegooijen

  Koster: Jan Dijksterhuis

  Beamteam: Gerdina Klevering

  Lector: Anna Kort

  Liturgische Schikking: Trijntje Dijkman en Diet Nelisse

  Liturgisch kleur: Paars/roze

   

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst: 

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: Mevr. A. Gelling-Harmannij, De Schelp 43 Holwierde

   

  Lied: 216:1 t/m 3 “Dit is een morgen als ooit de eerste”

  Groet en Bemoediging

  Kyriegebed 

  Lied 23b:1.3.4  “De Heer is mijn herder”

  Gebed van de zondag 

  Thema: ONMOGELIJK ZIEN

  Bijbellezingen1: 1 Samuel 16:1-13 (LECTOR)

  Lied: 171:1 t/m 4 “David werd gekozen boven alles uit”

  Bijbellezing 2 Johannes 9: 1-13.26-30.40-41 (Voorganger)

  Lied: 839: 1 t/m 4.  “Ik danste die morgen toen de schepping begon” 

  Uitleg/Verkondiging

  Moment van  stilte

  Orgelspel

  Lied : 605:1 t/m 4  “De toekomst is al gaande”

  Gebeden afgesloten met ‘nieuwe’ Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: 601:1 t/m 3 “Licht dat ons aanstoot in de morgen”

  Zegen met gezongen amen

  Inzameling

  1e collecte: St. De Vrolijkheid- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Kerk- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 

  3e collecte: Diaconie- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 

  Toelichting: Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst kunnen de jonge azc-bewoners hun eigen talenten ontdekken en worden er zorgeloze momenten en herinneringen gecreëerd.

   

  Voorganger: Ds. Jake Schimmel,Spijk

  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer

  Organist: Heije Wubs

  Koster: Jan de Weerdt

  Beamteam: Cor-Jan Dubbeld

  Liturgisch kleur: Paars

  Liturgische schikking: Trijntje Dijkman en Diet Nelisse

   ORDE VAN DIENST voor zondag 5 maart 2023 in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur,
  2e zondag in de 40 dagentijd

   Uitleg liturgische schikking  

  Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia,

  die met Jezus in gesprek waren.

  Op de berg

  In stilte luisteren, biddend

  Drie profeten

  Gevonden wijsheid. 

  Orgelspel
  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

  Dhr. en mevr. Oosterhuis-Bouma, Nansumerweg 42, Holwierde

  Lied: Psalm 33: 1 en 2 uit de Nieuwe Psalmberijming (melodie: Psalm 33)

  Stil gebed, bemoediging en groet

  Aandacht voor de bloemschikking

  Inleiding op de dienst

  Lied: Wil je wel geloven dat het groeien gaat – Alles wordt nieuw

  Gebed

  Luisterlied: Opwekking 689 – Spreek, o Heer

  Bijbellezing: Lukas 8 : 1-15

  Lied: ELB 58: 1 en 2 – Zoek eerst het Koninkrijk van God

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Lied: 841: 1 en 2 – Wat zijn de goede vruchten

  Gebeden afgesloten met ‘nieuwe’ Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: 315: 1 en 3 – Heb dank, o God van alle leven – gemeente gaat staan

  Zegen met gezongen amen: lied 415:3

  Inzameling
  1e collecte: KIA Palestina- IBAN: NL 89ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Kerk- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  Toelichting: Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

   

  Voorganger: drs. Frits Postema, Krewerd
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Heije Wubs
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Beamteam: Nienke Boerma
  Liturgisch kleur: Paars

  ORDE VAN DIENST voor zondag 26 februari 2023 in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur,
  1e zondag in de 40 dagentijd.

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen van deze dienst gaan met hartelijke beterschapswensen van de gemeente naar: W.H. Oosterwijk, Pastorielaan 11 te Holwierde
  • Zondag 5 maart 2023 gaat Ds. J. Schimmel voor in de Irenekerk om 9.30 uur.

  Lied van intocht: ‘wij zoeken in de nacht een teken…’ (melodie lied 653)

  Wij zoeken in de nacht een teken,

  in diepe nacht van deze tijd:

  de duisternis voorgoed geweken

  en trillend Gods aanwezigheid,

  zijn vuur dat hartverwarmend is

  wanneer zijn dag gekomen is.

   

  Kijk daar, een boog hoog aan de hemel,

  een band van vuur en hemelblauw;

  en hoor, een stem, hoog uit die hemel:

  God zweert zijn mensen eeuwig trouw,

  Hij zal met rampen niet meer slaan

  en is voorgoed met ons begaan.

  Bemoediging + groet

  Kyriegebed

  Lied 281: 1 + 4 + 5

  Woorden van troost en bemoediging.

  Lied 754

   Gebed om opening van het Woord.

  333:1

  Kom, Geest van God,

  maak onze harten open,

  dat Christus bij ons woning vindt.

  Thema: 1e van de Veertigdagentijd “Invocabit”  (Latijn voor ‘Roept hij Mij aan’)

  De schrift gelezen en gezongen

  Tekstlezing: Psalm 51

  Lied 51: 1 + 5

  Uitleg/Verkondiging

  Moment van stilte

  Orgelspel

  Bericht van overlijden

  Zingen lied 319: 1 + 2 +  3 + 4

  Allen: Geloofsbelijdenis.

  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

   Lied  319: 5 + 6 + 7

  Gebeden afgesloten met het ‘Onze Vader…’. 

  Stil gebed

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 

  Want…

  aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

  Slotlied: 91a: 1 + 2 + 3

  Wegzending

  Ons gezamenlijk ‘Amen’:

  Melodie lied 914, Bewerking: ‘Peace be to this congregation’, Hymns from the Old Liturgy of the New Church.

  Vrede heel deze gemeente!

  Vrede ieder, groot en klein!

  Vrede, oogst van Gods genade,

  vrucht van zijn barmhartigheid.

  Vrede, die de Gever tekent

  vrede, die geen mens ons biedt

  vrede, die van God alleen komt

  en een einde kent zij niet


  God van vrede wees aanwezig,

  dat ons hart U zelf ontmoet

  Uw nabijheid schenkt ons vreugde:

  open ons uw Rijk voorgoed

  Vrede, oogst van Gods genade,

  vrucht van zijn barmhartigheid

  Uw nabijheid schenkt ons vreugde:

  open ons uw Rijk voorgoed

   

  Bij de uitgang staan de schalen t.b.v. de inzameling.

  1e collecte: KIA Zambia- IBAN: NL 89ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Diaconie- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting: Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

  Zondag 19 februari 2023, 9.30 uur in de Andreaskerk te Spijk
  Voorganger: ds. G.A. Segger
  Organist: dhr. J. Cijsouw
  Orde van dienst
   
  Orgelmuziek
   
  Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

  Intochtslied: (Gemeente gaat staan):

  NLB 31: 1 “Op U vertrouw ik, Heer der heren”

  Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)
   
  Lied (vervolg intochtspsalm):

  NLB 31: 3 en 7 “Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen”

  Gebed

  Glorialied NLB 939: 1 en 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”

  Aandacht voor de kinderen

  Kinderlied: “Laat zo je licht maar schijnen”

  Lezen: Exodus 22: 20-26

  Zingen: NLB 992 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”
  Lezen: Matteüs 5: 33-48 (BGT – zie onder; lector van dienst)
   
  Lied: NLB 1012: 1, 3 en 4 “Geef aan de wereld vrede Heer”

  Overdenking
   
  Lied: NLB 1005: 1, 4 en 5“Zoekend naar licht, hier in het duister”

  Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader
  NBV‘21
   
  “Mijn lied”
  Collecte De kinderen komen terug in de kerk.
  Slotlied (gemeente gaat staan):
  NLB 1016 “Kom laat ons opgaan naar de berg”
   
  (wij gaan staan)
   
  Zegen (staande)
  gezongen amen
   
  Orgelspel na de dienst

  Collectes 
   
  Bloemen
  Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I.
  Dijkhuis-v.d. Ploeg, Parklaan 2 die weer thuis kwam.

  GROTE INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE
  Vanuit de gezamenlijke diaconieën van de gemeenten Spijk-Losdorp,
  Bierum-Holwierde-Krewerd en ’t Zandt-Godlinze organiseren we een inzamelingsactie voor
  Oekraïne.
  We zijn benaderd door de actiegroep voor Oekraïne uit Zevenhuizen.
  Zij hebben het afgelopen jaar i.s.m. de Friese Rijders meerdere keren
  hulpgoederentransporten verzorgd naar Oekraïne.
  Draagt u ook iets bij zodat we samen een mooie volle vracht richting Oekraïne kunnen
  sturen? U kunt dit t/m 31 maart a.s. afleveren op de adressen die vermeld staan in Kerknijs.
  Samen voor Oekraïne. Daarin staat ook vermeld om welke goederen het gaat.
  Het tel.nr. van Jaap Rijzinga staat fout in Kerknijs, dit moet zijn 06 11184737 als u iets wilt
  laten ophalen.
  De nood is ontzettend hoog.
   

  Voorganger: mw. ds. W.T. Spoelstra-Postmus
  Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Jan de Vries
  Liturgisch kleur: Groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 12 februari 2023 in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 09.30 uur

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
   en mevr. Zuidema-Slagter, Juffertoren 43, 9905 RH Holwierde
  • Zondag 19 februari zal Ds. G. Knol voorgaan. De dienst start om 9.30 uur en vindt plaats in de Irenekerk. De heer Ron van der Velde zal in deze dienst worden bevestigd als ambtsdrager.

  Lied van de intocht: Psalm 97: 1 ( gemeente staat)

  Onze Hulp, drempelgebed en groet

  Vervolg lied van de intocht: Psalm 97 : 3 ( hierna gaat gemeente zitten)

  Gebed voor de nood van de wereld

  Glorielied: lied 305 : 1

  Gebed van de zondag

  Lezen: psalm 72

  Zingen: lied 994: 1 , 2 , 3 , 4

  Lezen: Lucas 6: 20 – 38

  Zingen: lied 718: 1 , 2 , 3 , 4

  Uitleg verkondiging

  Orgelspel

  Zingen: lied 838 : 1 , 2 , 3

  Gebeden met Stilgebed en Onze Vader

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: lied 117a: 1 , 2

  Wegzending en zegen met gezongen Amen

  Inzameling

  1e collecte: Zeemanshuis Eemshaven IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Orde van dienst voor zondag 5 februari 2023

  in de Irenekerk te Bierum

  5e zondag na Epifanie

  Kleur: groen

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma
  Organist: Heije Wubs
  Koster: Koos Merema
  Beamteam: Marja Busz

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar mevrouw Broekroelofs, Hoofdweg 26 te Holwierde.

  Atty Palsma en Renny Ottens hebben een fruitmand ontvangen. Van harte beterschap voor jullie beiden!

  Op zondag 12 februari is er dienst in de Stefanuskerk te Holwierde. Voorganger ds. W.K. Spoelstra te Spijk. Aanvang: 09:30 uur.

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 67: 1

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Licht en zout zijn voor de wereld

  Lied 67: 2 en 3

  Schriftlezing: Matteüs 5,13-16

  Lied 284

  Overdenking

  Stilte
  Lied om naar te kijken en te luisteren:

  Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht (Lied 834)

  Dankgebed, voorbede en stil gebed

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

  1e collecte: KIA Pakistan –  IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting: In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

  (Wij gaan staan)

  Slotlied Lied 675: 1 en 2

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Voorganger: Ds. G.A. Segger, Winsum
  Ambtsdrager van dienst:
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Jan de Weerdt
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Liturgisch kleur: Groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 29 januari 2023 in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw J. van der Wal-Dijkhuis, Torenlaan 7, 9906 PM Bierum
  • Zondag 5 februari 2023 is er dienst in de Irenekerk om 9.30 uur; voorganger is Ds. G. Knol

  Lied: NLB 99: 1, 3, 5 en 8 “God is koning, Hij sticht zijn heerschappij”

  Groet, Bemoediging:

  Kyriegebed

  Lied: NLB 534 “Hij die blinden weer liet zien”

  Gebed

  Thema “Mozes wordt geboren” (Bijbelbasics NBG )

  Bijbellezing: Exodus 2: 1-11

  Lied: NLB 542:1 en 2 “God roept een mens op weg te gaan”

  Lezing: Hebreeën 11: 23-27

  Lied: NLB 542: 3 en 4 “Heer, geef ons moed en doe ons gaan”

  Uitleg/Verkondiging

  Moment van stilte

  Orgelspel

  Lied NLB 845: 1 en 3 “Tijd van vloek en tijd van zegen”

  Gebeden afgesloten met Onze Vader

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: NLB 103: 1, 2 en 8 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren”

  Zegen met gezongen amen

  Inzameling

  1e collecte: Jeugd- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte: Kerk- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Orde van dienst voor zondag 22 januari 2023

  in de Irenekerk te Bierum, aanvang 9.30 uur
  3e zondag na Epifanie
  Kleur: groen
  Viering heilig Avondmaal

   Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Heije Wubs
  Beamer: Nienke Boerma
  Koster: Koos Merema

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar familie
   Groothengel – van Oosten, Hereweg 11, 9906 PB
  • Op zondag 29 januari is er dienst in de Irenekerk te Bierum. Voorganger ds. G.A. Segger te Winsum. Aanvang: 09:30 uur.

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 66: 1

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Licht voor de wereld

  Lied 489: 1 en 2

  Schriftlezing: Jesaja 8, 21 – 9,1 en Jesaja 49, 5 en 6

  Lied 448: 1 en 3

  Schriftlezing: Matteüs 4, 12-22

  Lied 448: 5

  Overdenking

  Stilte

  Lied om naar te kijken en te luisteren:

  Psalm 139  “Heer die mij ziet zoals ik ben” (psalm project)

  Dankgebed, voorbede en stil gebed

  Collecten:

  1e collecte: Avondmaalscollecte – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Viering heilig Avondmaal

  Lied 400: 1 en 4

  Tafelgebed

  Lied 756: 1,4,6 en 8

  Communie

  (Wij gaan staan)

  Slotlied Lied 313: 1,3 en 4

   

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Voorganger: ds. S. Alblas, Bedum
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Jan Dijksterhuis
  Beamteam: Gerdina Klevering
  Liturgisch kleur: Groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 15 januari 2023 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

  • A. Dijkman-Bekkering, Woonzorgcentrum Damsterheerd, Heerdlaan 4/40, 9901 CC Appingedam
  • Dienst van 22 januari 2023 vindt plaats in de Irenekerk om 9.30 uur. Voorganger is
   G. Knol (viering Heilig Avondmaal)

  Zingen Lied: 435:1 (staande)(Hef op uw hoofden, poorten wijd!)
  Stil gebed, Groet, Bemoediging
  Zingen
  Lied 435:4 (staande)
  Gebed

  Tekst Jozua 1:5b-9 NBV21

  5b Zoals Ik Mozes heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. (…).

  7 En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.8 Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

  9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’

  Zingen Lied 675:1 als gebed om het licht van de Heilige Geest (Geest van hierboven)

  Thema: Vertrouw op de Heer, niet op eigen inzicht

  Bijbellezingen Psalm 121 NBV21:

  Een pelgrimslied.

  Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

  Van waar komt mijn hulp?

  2 Mijn hulp komt van de HEER,

  die hemel en aarde gemaakt heeft.

  3 Hij zal je voet niet laten wankelen,

  Hij zal niet sluimeren, je wachter.

  4 Nee, Hij sluimert niet,

  Hij slaapt niet,

  de wachter van Israël.

  5 De HEER is je wachter,

  de HEER is de schaduw

  aan je rechterhand:

  6 overdag kan de zon je niet steken,

  bij nacht de maan je niet schaden.

  7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,

  Hij waakt over je leven,

  8 de HEER houdt de wacht

  over je gaan en je komen

  van nu tot in eeuwigheid.

  Spreuken 3:5-8 NBV21:

  5 Vertrouw op de HEER met heel je hart,

  steun niet op eigen inzicht.

  6 Denk aan Hem bij alles wat je doet,

  dan baant Hij voor jou de weg.

  7 Wees niet eigenzinnig,

  maar heb ontzag voor de HEER

  en ga het kwaad uit de weg.

  8 Het zal je sterken als een medicijn,

  het verkwikt je lichaam.

  Zingen Psalm 119:1, 65, 66 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)

  Uitleg/Verkondiging

  Moment van stilte

  Orgelspel

  Zingen Lied 653:1, 2, 3 (U kennen, uit en tot U leven)

  Dia 1, 2

  Gebeden afgesloten met Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: lied 885:1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)  

  Zegen met gezongen Amen

  Inzameling

  1e collecte: Onderhoud Gebouwen IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Orde van dienst voor zondag 8 januari 2023 in de Stefanuskerk te Holwierde,
  aanvang 9.30 uur

  Driekoningen

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma
  Organist: Wouter Schep
  Koster: Henk Kloosterman
  Liturgisch kleur: wit

   

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar Mevr. A.G. Palsma-Norden, Dijkweg 5, 9905 TD Holwierde.
  • Op zondag 15 januari is er dienst in de Irenekerk te Bierum. Voorganger ds. S. Alblas te Bedum. Aanvang: 09:30 uur.

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 8: 1

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Lied 8: 3 en 4

  Thema: Komt, laten wij aanbidden die Koning!

  Lied 72: 1,4 en 6

  Schriftlezing: Jesaja 60, 1-6

  Lied 477: 1

  Schriftlezing: Matteüs 2, 1-12

  Lied 477: 3

  Overdenking

  Stilte

  Lied 906: 1,5 en 6

  Dankgebed en voorbede

  stil gebed

  gezamenlijk:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten:

  1e collecte: JAARPROJECT St. INLIA – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting: Bij St. INLIA wordt hard gewerkt ten behoeve van ‘de vreemdelingen in onze
  poorten’. Zij proberen ervoor te zorgen ervoor dat deze mensen op humane wijze worden
  opgevangen en de hulp krijgen die ze nodig hebben. St. INLIA laat ze niet in de kou staan.

  (Wij gaan staan)

  Slotlied Lied 435: 1,2,3 en 4

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Orde van dienst voor zondag 1 januari 2023

  in de Irenekerk te Bierum, aanvang 10.00 uur

  8e Kerstdag

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema
  Organist: Arie van Ballegooijens
  Beamer: Marja Busz
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Liturgisch kleur: wit

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar Mevr. F. Norden-Pilon,
   Bansumerweg 46, 9905 PS Holwierde.
  • Op zondag 8 januari is er dienst in de Stefanuskerk te Holwierde.
   Voorganger ds. G. Knol. Aanvang: 09:30 uur.

  (Wij gaan staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Gezang 487: 1 (Liedboek van de Kerken)

  De Heer heeft mij gezien en onverwacht

  ben ik opnieuw geboren en getogen.

  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

  Zo komt Hij steeds met stille overmacht

  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

  Wij steken de derde adventskaars aan.

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Lied 281: 1,3,8 en 10

  Thema: Geest en vlees – een nieuw begin

  Lied 494: 1

  Schriftlezing: Numeri 6,22-27

  Lied 8a: 1 en 2

  Schriftlezing: Lucas 2,21

  Lied 8a: 4 en 6

  Overdenking

  Stilte

  Lied 344: 1,2,3 en 1

  Dankgebed en voorbede

  stil gebed

  gezamenlijk:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten:

  1e collecte: Algemene middelen- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied 767: 1,2 en 3

  (Wij gaan staan)

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten

  Oudjaarsavond

  Zaterdag 31 december 2022

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Ties Oldenhuis
  Beamer: Thijs Sonneveld
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST voor zaterdagavond 31 december 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 19.30 uur

   

  Irenekerk te Bierum

   

  Orgelspel

  Stilte

   

  (Wij gaan staan)

   

  Voorganger:

  Aan de avond van deze dag

  Stellen wij ons open voor U

  Vader, Zoon en heilige Geest

  Eén Enig God

  Van eeuwigheid tot eeuwigheid

   

  Allen: Amen

   

  Lied       Gezang 487: 1 (Liedboek van de Kerken)

   

  De Heer heeft mij gezien en onverwacht

  ben ik opnieuw geboren en getogen.

  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

  Zo komt Hij steeds met stille overmacht

  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

   

  (Wij gaan zitten)

   

  Psalmgebed

  Psalm 37 (Oosterhuis, 150 psalmen – vrij)

  Lied       195

   

  Lezing: Jesaja 2,1-5

   

  Lied       678: 1,2,3 en 4

   

  Overweging

   

  Lied om naar te luisteren

  Psalm 67

  (Psalm Project; duur 4:43)

   

  Gebeden eindigend met

  Gemeenschappelijk gebeden ‘Onze Vader …’

   

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

   

  Collecten

  1e collecte: Oudejaarscollecte – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collect: : Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796


  Slotlied:               Lied 868: 1,2 en 3

   

  Zegen

  Gezongen: Amen

  Kerstmorgen 2022

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Renny Ottens
  Beamer: Nienke Boerma
  Koster: Jan de Weerdt
  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST voor zondag 25 december 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 10.00 uur
  m.m.v. CBS

  Gelegenheid om elkaar te ontmoeten

  Samenzang:

  Nu daagt het in het Oosten (Gez. 124; Lied 444): 1,2,3, 4 en 5

  Er is een roos ontloken (Gez. 132; Lied 473): 1,2 en 3

  ’t Is geboren, het goddelijk kind:

  Refrein:

  ’t is geboren, het godd’lijk kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, ’t godd’lijk kind

  dat ons allen zo teer bemint

  Couplet 1:

  Ik zie een engel die daar gezwind

  Dalend over de groene weiden

  Ik zie een engel die daar gezwind

  Bij hun schaapkens de herders vindt

  Refrein:

  ’t Is geboren, het godd’lijk kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, het godd’lijk kind

  dat ons allen zo teer bemint

  Tussenspel
  Refrein:

  ’t Is geboren, het godd’lijk kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, het godd’lijk kind

  dat ons allen zo teer bemint

  Couplet 2:

  Schrik niet herders, weest welgezind,

  laat uw schaapkens in die valleien,

  schrikt niet herders, weest welgezind,

  daar gij eerst uw Verlosser vindt.

  Refrein:

  ’t is geboren, het godd’lijk kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, ’t godd’lijk kind

  dat ons allen zo teer bemint

  Tussenspel

  Refrein:

  ’t is geboren, het godd’lijk Kind

  komt herders, speelt op uw feestschalmeien

  ’t is geboren, ’t godd’lijk Kind

  dat ons allen met God verbindt

  Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw T. Slagter-Kruger, Nansumerweg 10 te Holwerde.
  • Op Oudejaarsavond 31 december is er om 19.30 uur kerk in de Irenekerk.
   Voorganger is Ds. G. Knol

  Wij steken de kaarsen aan

  Stilte

  Bemoediging en groet

  Samenzang:

  Komt allen tezamen (Gez. 138; Lied 477): 1,3 en 5

  Gebed

  Thema: een kind als het Licht voor de wereld?

  Samenzang:

  In den beginne was het woord (Gez. 150; Lied 488): 1,2,3,4 en 5

  Lezing: Psalm 98: 1-3 en 7-9

  Samenzang:

  Zing een nieuw lied voor God de Here (Psalm 98): 1 en 3

  Lezing: Matteüs 1,18-25

  Acclamatie:

  Komt ons in diepe nacht ter ore (Gez. 160; Lied 489): 1

  Overdenking

  Stilte

  Samenzang:

  Eer zij God in onze dagen (Gez. 134; Lied 487): 1,2 en 3

  Gebeden

  Collecten (achter in de kerk)

  1e collecte: KIA Kinderen in de Knel – NL89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting KIA-collecte: Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

  Kerstmedley door CBS

  Samenzang:

  Komt, verwondert u hier, mensen (Gez. 139; Lied 478): 1 en 4

  Zegen

  (gezongen) Amen

  Samenzang:

  Go, tell it on the mountain, Lied 484: 1,2,3

   

  Kerstnacht in Holwierde

  24 december 2022 In de Stefanuskerk

  Voorganger: ds. Gerard Knol
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Jan de Vries
  M.m.v. Het  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor O.l.v. Wiebe de Boer

   
  Orgelspel

   Samenzang

  Er is een roos ontloken (Lied 473: 1,2 en 3)

  Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,

  zoals er was gesproken door der profeten mond.

  En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien

  in ’t midden van de nacht.

  Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad,

  is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad.

  Maria was bereid, toen Gabriël haar groette

  in ’t midden van de tijd.

  Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,

  de winterkou verdragen als allerdorste tak.

  O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken

  in ’t midden van de dood.

  Midden in de winternacht (Lied 486: 1,2,3 en 4)

  Midden in de winternacht /ging de hemel open;

  die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.

  Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?

  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,

  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

  Christus is geboren.

  Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen

  bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.

  Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?

  Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,

  laat de bel, laat de trom, l/ aat de beltrom horen:

  Christus is geboren!

  Ondanks winter, sneeuw en ijs  bloeien alle bomen,

  want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

  Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?

  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,

  laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

  Christus is geboren!

  Zie, reeds staat de morgenster  stralend in het duister,

  want de dag is niet meer ver,  bode van de luister

  die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,

  laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,

  kere om, kere om, laat de beltrom horen:

  Christus is geboren!

  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor

  Elke winter als het kold is

  Elke winter as het kold is / roeg en rauw mit snei en ies

  vroagt de wereld om een wonder / noar de komst van ’t paradies.

  Mor nog is de grootste nood / n hail klain stukje van ons brood.

  As het rustig is in koamer / lichtjes aan, stil kerstgezang.

  In de heerd wat nije holtjes / schare flakkert tegen t behang.

  Den blift toch de grootste nood / n hail klain stukje van ons brood.

  As het rustig is in koamer / lichtjes aan, stil kerstgezang.

  In de heerd wat nije holtjes / schare flakkert tegen t behang.

  Den blift toch de grootste nood / n hail klain stukje van ons brood.

  Vroag om vrede in de wereld / Weg met aal dat woest geweld.

  Moak moar plougen van reketten / Want elk mensen leven telt.

  Toch goan maiste kinder dood / deur gebrek aan n stukje brood.

  Elke winter as het kold is / roeg en rauw mit snei en ies

  vroagen honderd doezend kinder / om de komst van t paradies.

  Wie mout n lainegen heur nood / deur het geven van dat brood.

  Klokken in de nacht

  In de nacht heur ik de klokk’n / dei verhoal’n van n Kind.

  Dei de wereld zel verblied’n / Mit zien Laifde alles wint.

  Moan en steerns stoan aan de hemel / en de staal is licht en klain.

  En Maria loat de wereld / ’t Kind door in de krubbe zain.

  Jubilate

  Os en ezel in de stale, / woaken over ’t leutje Kind.

  Tieden van de nije Keuning, / Gaalmt deur wereld mit de wind.

  Jubilate

  Zuikend noar ’ n staal mit ’t haailege kind / Woar in ’n krubbe hedderhom vind

  Klokken vertellen van ’t licht in de nacht / Soms hail luudruchtig den fluusterend zacht

  Mit dizze wins aan ’t end van ’t joar / Klinkt klokgelu as n vredeg geboar

  Kerstklokken in golden raand / Gaalmen deur ’t Grunneger laand

  Moment van stilte

  Welkom

  Wij gaan staan

  Samenzang:

  Komt, verwondert u hier, mensen (Lied 478: 1)

  Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint,

  ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind!

  Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die ’t al is, in gebreken, ziet, die ’t licht is, in de nacht,

  ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

  Bemoediging en groet

  Wij gaan zitten

  Samenzang:

  Komt, verwonder u hier, mensen (Lied 478: 4)

  O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat,

  geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad.

  Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood,

  maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood.

  Gebed

  Samenzang:

  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer (Lied 476: 1,2 en 3)

  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge,

  van alzo veer. Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

  Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

  Kyrieleis.

  Christe Kyrieleison,  laat ons zingen blij, daarmeed’ ook onze leisen  beginnen vrij. Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

  van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.

  Kyrieleis.

  Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren,  zij wisten ’t niet. ‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’

  Kyrieleis.

  Lezing: Jesaja 2:2-5

  2 Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

  Alle volken zullen daar samenstromen,

  3 machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God.

  Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’

  Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

  4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen.

  Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

  Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

  geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

  5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

  Samenzang:

  Stille nacht, heilige nacht (483: 1,2 en 3)

  Stille nacht, heilige nacht! Davids zoon, lang verwacht,

  die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Betlehems stal,

  Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

  Hulploos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint,

  ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

  wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

  Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

  Stille nacht, heilige nacht! Vrede en heil, wordt gebracht

  aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

  Lezing: Lucas 2: 1 – 20

  1 – 7

  1 1t Vuil veur in dij doagen, dat kaaizer Augustus bevel gaf om in zien haile riek n volkstellen te holden. 2 Dij volkstellen wer veur eerste keer holden dou Quirinius in Syrië regaaierde. 3 Dou ging elkenain aan raais om inschreven te worden, elk noar zien aigen stad tou. 4 Ook Jozef ging op pad, van Nazaret in Galilea noar Judea, noar stad van David dij Betlehem hait, omreden hai stamde oet t hoes en t geslacht van David, 5 om zok inschrieven te loaten mit Maria, doar e mit op traauwen ston en dij in verwachten was. 6 Dou ze doar touhuilen, was t zo wied. 7 Ze schonk t levent aan heur eerste zeun, won hom in douken en legde hom in n krub, omreden der was gain stee veur heur in haarbaarg.

  Samenzang:

  Maria die zoude naar Bethlehem gaan

  Maria die zoude naar Betlehem gaan Kerstavond voor de noene

  Sint Jozef zoude al met haar gaan om haar gezelschap te hoeden.

  Het hageld’ en sneeuwde en ’t was er zo koud,

  De rijm lag op de daken

  Sint Jozef tot Maria sprak: Maria wat zullen wij maken?

  Maria die zei: “Ik ben er zo moe, laat ons een weinig rusten.

  Laat ons een weinig verder gaan, aan ’n huizeke zullen wij rusten!

  Zij kwamen een weinig verder gegaan tot aan een boerenschure

  ’t is daar waar Heer Jezus geboren werd.

  Daar sloten noch vensters noch deuren

  8 – 14

  8 Der wazzen hedders in dij aigenste kontrainen dij snaachts in t veld om beurten wacht huilen bie heur kudde. 9 Inains ston der n engel van de Heer bie heur. De Heer zien glorie stroalde om heur tou en ze werden slim benaauwd. 10 Dij engel zee tegen heur: “Wees mor nait baang. Ik kom ja mit n bliede bosschop dij t haile volk rakt. 11 Vandoag is Haailand veur joe geboren, Christus, de Heer, in stad van David. 12 En dit is n aanwies veur joe: ie zellen n potje vinden dij in douken wikkeld is en in n krub ligt.” 13 En inains was doar bie dij aine engel n groot heerleger oet hemel. 14 Ze prezen God en zeden:

              “Eer veur God in hoge hemel en vrede in wereld veur mensken,

              doar hai behoagen in het.”

  Samenzang:

  Hoor de eng’len zingen d’ eer (481: 1 en 3)

  Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

  Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.

  Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,

  zing met algemene stem voor het kind van Betlehem!

  Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

  Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

  Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

  al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

  dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.

  Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

  15 – 20

  15 Dou engels weer bie heur votgoan wazzen noar hemel tou, zeden dij hedders tegen nkander: “Loat wie noar Betlehem tougoan om te kieken wat of ter veurvalen is en de Heer ons bekendmoakt het.” 16 Ze muiken dat ze der kwammen en ze vonden Maria en Jozef en t potje, dij in krub lag. 17 Dou ze t zain haren, muiken ze bekend wat of heur zegd worden was over dit kind. 18 En elkenain dij t heurde, ston verboasd over wat of heur deur dij hedders verteld wer. 19 Mor Maria onthuil aal dij zoaken en dochde der daip over noa. 20 Dou gingen hedders weerom en ze verheerlekten en prezen God om aal dat ze heurd en zain haren, net zo as heur t zegd was.

  Samenzang:

  Er is uit ’s werelds duist’re wolken (482: 1, 2 en 3)

  Er is uit ’s werelds duistere wolken een groot licht stralend opgegaan – wie wonen in het diepste donker, zij zullen in het zonlicht staan.

  Glorie aan God, de overwinning is ongekend, de vreugde groot;

  de aarde jubelt – hoor ons zingen: wij delen in een rijke oogst!

  De loden last die op ons drukte, de stang, het juk, ons ongeluk,

  de zweep, de stok die diep deed bukken, verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,

  verbrand de laarzen der soldaten en elke mantel rood van bloed,

  geen wapentuig meer door de straten – de velden vol van overvloed.

  Godlof, een kind is ons geboren, een held zal onze koning zijn,

  die raadsman, God-met-ons zal heten – die zoon zal ons tot vader zijn! Vorst die met vrede ons wil kronen van nu af tot in eeuwigheid,

  de Eeuwige zal hem doen tronen op recht en op gerechtigheid.

  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor

  Zachtjes dwarrelt de snei

  Zachtjes dwarrelt de snei. / Hail de wereld wordt nei.

  ’t Vaalt as n deek’n op de grond / Elk maal geluud is verstomd.

  ’t Vaalt as n deek’n op de grond / Geluud is verstomd.

  In een hoeske hail klain / Kinn’n wie n kerstboomke zain.

  Kerrskes verspraiden heur licht. / ’t Liekt net een sprookjes gedicht.

  Kerrskes verspraiden heur licht. / een sprookjes gedicht

  ’t Kerstfeest komt noader bie. / ’t Moakt ons allemoal blie.

  Elk en ain het mor ain wens: / Vrede op oard’ veur elk mens.

  Elk en ain het mor ain wens: / op oard’ veur elk mens.

  Zachtjes dwarrelt de snei. / Hail de wereld wordt nei.

  ’t Vaalt as n deek’n op de grond / Vrede klinkt oet ieders mond.

  ’t Vaalt as n deek’n op de grond / klinkt oet ieders mond.

  Vree veur aal

  Onder doezend steerns in n kolde nacht / schraift n klaaine keuning:

  ‘Vree veur aal’ hail zacht. / Ingels en de herders raizen noar het Kind.

  Kolle wordt inainen ‘ waarme haailge wind.

  Duuster is verdwenen, licht is overaal. / ’n Kostboar hail nij leven in ’n klaine staal.

  Joseph en maria  stoaren noar heur Kind. / Dit zo leutje wonder,

  Wordt dammee bemind.

  Bie n boom mit laampkes in dizze wintertied / Stroalt het licht zo vredeg

  en moakt minsken blied. / Mit joen noasten drinken over ‘Vree veur aal’

  doarveur zag Hai ’t licht ains / In dei klaaine staal.

  Kerstvertelling (1)

  Samenzang:

  Eer zij God in onze dagen (487: 1 en 2)

  Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.

  Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.

  Gloria in excelsis Deo.

  Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.

  Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.

  Gloria in excelsis Deo.

  Kerstvertelling (2)

  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor

  Heur ais de kerstklokken klinken

  Heur ais kerstklokken klinken, ’t olle verhoal wordt verteld

  in tied dat wie weer herdinken, hou herders strunen deur ’t veld.

  Zuikend noar n staal mit ’t haailege kind,  / woar in n krubbe n hedder hom vind.

  Kerstklokken in golden raand gaalmen deur ’t Grunneger laand.

  As den de kerstklokken luden en d’eerste snij vaalt gestoag

  zel dizze nacht mie beduden dat God in mie leeft vandoag.

  Klokken vertellen van ’t licht in de nacht

  sums hail luudruchteg den fluusterend zacht

  Kerstklokken in golden raand gaalmen deur ’t Grunneger laand.

  Klokken dei ludend vertoalen dat der ain kind in n staal

  ons deur de bibelverhoalen zegt hou ais vree komt veur aal.

  Mit dizze wens aan t end van t joar / klinkt klokgelu as n vredeg geboar.

  Kerstklokken in golden raand gaalmen deur ’t Grunneger laand.

  Ain kind is geboren

  In de fluustering van de wind heur ik hail zacht

  Dat geboren is ain Kind in dizze nacht.

  Helder staait ain ster te stroalen boven staal doar in het veld

  Klinken bliede eng’lenkoren zo wordt verteld

  Hedders volgen ’t licht noar staal tou mit blied gemoud.

  ’t Kind doar in zien mouders aarms is zo vertraauwd.

  Warmte stroalt uut hail zien wezen, laifde in zien haart te leezen

  Wat elk nooit vergeten mag, is dizze dag.

  Kind uut laifde bie ons kommen is nog zo klain.

  Wil op oarde vrede bringen veur elk en ain.

  Minsen hol toch op mit hoaten, goa mit elkander proaten.

  Geef elkoar nou mor de haand, griep toch dei kans.

  Gebeden

  Inzameling

  (Ter bestrijding van de onkosten)

  Samenzang:

  Hoe leit dit kindeke

  Hoe leit dit kindeke hier in de kou

  Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.

  Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

  Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

  Na ras dan, herderkens komt naar de stal

  Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken

  Mij dunkt het nu wel haast slapen zal.

  Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

  En gij, o engeltjes, komt hier ook bij

  Zingt een motetteke voor uwen koning

  Wilt hem vermaken met uw melodij.

  Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,

  Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer.

  Zegen

  Samenzang:

  Ere zij God

  Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor

  Bie n kander

  Gaalmen van de klokke bringt ons bie n kander / Zuide gedachten over wereldvree. / Locht trilt hail zaacht deur n bosschop uut t Oosten.

  De nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg deur n leutje Kind.

  In n staal bie de krubbe zingen bliede ingels / Hedders zain in ’t stro n sloapend Kind / Haileg nij leven zugt het licht in Bethlehem.

  De nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg deur dit leutje Kind.

  Het nijs wordt bezongen grinzen dei vervlaigen / Duuster wordt licht en aal ’t kolle waarm. / Toal van de laifde is wat elk en ain ja sprekt

  De nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg, de nacht is licht en vredeg deur dit Koningskind.

  In de krubbe

  Hai kwam hier op oarde, ain krub was zien waig

  stil lag Hai te sloapen, zo klain en zo hail’g.

  De steerns aan de hemel dei stroalden zo glen

  de hedders dei kwamen noar ’t staalechie hen.

  Uut oosten doar raisden drei keuningen soam,

  Zai zöchten noar ’t Kind dat haar Jesus as noam.

  De wereld zal waiten van zien hail en zien woord.

  O Bethlehems Kind was zo welkom op oard.

  Zien komst op dizz oarde was o zo vertraauwd

  En stait in het taiken van laifde en moud.

  De duustere doagen dei bringen ons licht.

  Het geft alle minsen ain vredeg gezicht.

  En ‘t wenst ons allen een zalig Nieuwjaar …

  Voorganger: ds. H. Pol, Zuidhorn
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Arie van Ballegooien
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Beamteam: Marja Busz
  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman
  Liturgisch kleur: paars
  Koffieteam: Jan en Gerdina

  ORDE VAN DIENST voor zondag 18 december 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur, 4e advent

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw H. Koning-van der Veen, De Rippert 10 te Holwierd
  • Komende diensten:
  • 24 december Kerstnachtdienst in de Stefanuskerk te Holwierde vanaf 21.00 uur inloop en samenzang met medewerking van het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor, voorganger Ds. G. Knol
  • 25 december om 10.00 uur met voorganger Ds. G. Knol met medewerking van CBS in de Irenekerk te Bierum

  4e adventskaars wordt aangestoken door de ambtsdrager van dienst

  Verklaring van de symbolisch schikking

  Lied: 463

  Moment van  stilte

  Bemoediging V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

                          A die hemel en aarde gemaakt heeft

                          V Die trouw blijft tot in eeuwigheid

                          A en niet loslaat wat Zijn hand begon

  Groet: V De Heer zij met u

              A Ook met u zij de Heer

  Gebed bij de drempel van de dienst

  Psalm van de zondag 19:1,2

  Kyriegebed overgenomen in lied 301 a

  Gebed van de zondag gevolgd door lied 333 (2 x)

  Inleiding op de lezingen

  Thema Het menselijk ego ontmaskerd

  Jesaja 7: 10 -17

  Lied: 461

  Matth. 1: 18 -25

  Acclamatie van lof 339a

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Lied  738

  Gebeden afgesloten met Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: 437

  Zegen met gezongen amen

  Inzameling

  1e collecte: Onderhoud Gebouwen IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  ORDE VAN DIENST voor zondag 11 december 2022 in de Stefanuskerk te Holwierde,
  aanvang 09.30 uur, 3e advent

  Voorganger: Ds. G. Knol

  Ambtsdrager van dienst: Tinek Postema

  Organist: Heije Wubs

  Koster: Jan de Vries

  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman 

  Liturgisch kleur: paars

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit de gemeente naar fam. Bakker-Feitsma,
   Holwierderweg 9 te Bierum
  • In de vierde Adventszondag, 18 december, hoopt ds. H. Pol te Zuidhoorn voor te gaan.
   Aanvang: 09.30 uur in de Irenekerk.

  Lied 213: 1

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 213: 2 en 3

  Wij steken de derde adventskaars aan.

  Gebed

  Thema: In iedere familie heb je ze ….

  Lied 19: 1 en 5

  Schriftlezing: Jozua 6,24-25 en Matteüs 1,5 en 6 (tot en met: David, de koning)

  Lied 152: 1

  Schriftlezing: Matteüs 11,2-11

  Lied 152: 7

  Overdenking

  Stilte

  Lied 433: 1,2,3 en 5

  Dankgebed en voorbede

  stil gebed

  gezamenlijk:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

  1e collecte: KIA St. De Vrolijkheid – NL89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting KIA-collecte: Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra.

  Slotlied 444: 1,2 en 4

  Gemeente gaat staan

  Zegen

  gezongen amen

  Gelegenheid elkaar te ontmoeten.

  Voorganger: Mw. Ds. W.T. Spoelstra-Postmus

  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma

  Organist: Ties Oldenhuis

  Koster: Boelo Oldenhuis

  Beamteam: Thijs Sonneveld

  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman 

  Liturgisch kleur: paars

  ORDE VAN DIENST voor zondag 4 december 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur, 2e advent

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst.

  De bloemen van de gemeente gaan naar Mevr. K. van Dijk-Roeters, Kon. Wilhelminapark 23,
  Kamer 219 te Delfzijl

  Het aansteken van de tweede adventskaars door Nienke

  Verklaring van de symbolische bloemschikking

  Deze 2e Zondag staat Ruth centraal. 

  Korenaren _symbool  Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem

  Pinusnaalden staat voor pijn.

  Reis naar het onbekende, 

  Pijn om het vertrouwde. 

  Genade brood aan Boaz tafel. 

  Lied van de intocht: Psalm 80 : 1( gemeente staat)

  Onze Hulp, drempelgebed en groet

  Vg.         Onze hulp is in de naam van de Ene, de Levende

  Gem.Die hemel en aarde gemaakt heeft

  Vg.         Hij blijft trouw, altijd

  Gem.En laat niet los het werk dat Zijn hand begon

  “Vg.       Hier zijn wij, mensen met een groot verlangen

                  om te vieren en te zeggen dat hoop het zal winnen van wanhoop;

                  om de droom levend te houden van goedheid en samenleven.

                  U zult ons toch niet beschamen?

                  Daarom roepen wij:  Eeuwige, toon ons Uw trouw!

  Gem. Amen

  Vg. De Heer is met u!

  Gem. Ook met u is de Heer.       Hierna gaan we zitten.

  Zingen: Lied tegen de derde Wereldoorlog( melodie liedboek  562)

  Wij die met eigen ogen

  de aarde zien verscheurd,

  maar blind en onmeedogend

  ontkennen wat gebeurt.

  Dat oorlog is geboden

  en vrede niet mag zijn,

  dat mensen mensen doden,

  dat wij die mensen zijn.

  Wij die nog mogen leven

  van hoop en vrees vervuld,

  aan machten prijs gegeven

  aan meer dan eigen schuld,

  wij die God weet hoe verder

  tot hier toe zijn gespaard,

  dat wij toch nooit erkennen

  het recht van vuur en zwaard.

  Dat wij toch niet vergeten

  waartoe wij zijn gemaakt,

  dat diep in ons geweten

  opnieuw het licht ontwaakt,

  dat in ons wordt herschapen

  de geest die overleeft,

  dat onze lieve aarde

  nog kans op redding heeft.

  Gebed bij de opening van Gods Woord

  Lezen: Jesaja 7 : 1 – 14 

  Zingen: lied 451: 1 , 2 , 3

  Uitleg verkondiging

  Orgelspel

  Zingen: lied 598, Nederlandse tekst. (Twee keer de melodie, dat is 4 keer de tekst)

  Gebeden afgesloten met : Onze Vader”

  Aandacht voor de collectes

  1e collecte: KIA Adventscollecte Syrische vluchtelingen – NL89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting KIA-collecte: Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

  Slotlied: lied 454 : 1 , 2 , 3

  Wegzending en zegen met gezongen Amen      

  Voorganger: Prof. Dr. Ed Noort

  Ambtsdrager van dienst: Renny Ottens

  Organist: Arie van Ballegooijen

  Koster: Koos Merema

  Beamteam: Gerdina Klevering

  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman 

  Liturgisch kleur: paars

  ORDE VAN DIENST voor zondag 27 november 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur, 1e advent

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst: 

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer
   en mevrouw De Weerdt-Dijkman, Torenlaan 8, 9906PN in Bierum.
  • Op zondag 4 december gaat Mw. ds. W.T. Spoelstra-Postmus uit Spijk voor.
   De dienst vangt aan om 9.30 uur.

  1e adventskaars wordt aangestoken door Renny Ottens

  Verklaring van de symbolisch schikking:

  De tafel is de basisgedachte, waaraan iedereen genodigd wordt. 

  In de lezingen op de adventzondagen  gaat het over 4 vrouwen, die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn de dragers van de tafel. 

  1e Adventzondag 

  Deze Zondag gaat het over Batseba de vrouw van Uria.

  Jong en mooi,

  De kleur paars staat voor rouw 

  Geel de koninklijke kleur. 

  Aan de koninklijke tafel. 

  Zingen: Lied: 462:1.2.  “Zal er ooit een dag van vrede”

  Groet, Bemoediging:

  v: Eeuwige, onze God, 

  wij, die u nooit hebben gezien,

  zie ons hier staan.

  a: wij, die van u hebben gehoord, hoor Gij ons aan.

  v: U, die Bron van Leven wordt genoemd

  doe ons weer leven.

  Die hebt gezegd: IK zal er zijn

  wees hier aanwezig 

  zodat wij mogen zeggen: 

  Genade zij U en vrede, 

  van God onze vader en moeder,

  van Jezus de Mensenzoon 

  en van de Geest, die levend maakt.

  AMEN 

  Zingen: Lied 462: 4.5.6  “ Zie, de sterren aan de hemel”

  Kyriegebed 

  Zingen: Lied 454:1.2.3.5 “De mensen, die gaan in het duister”

  Lezing 1: 1 Samuel 2:1-10

  Zingen: lied 445:1.2 “ De nacht is haast ten einde”

  Lezing 2: Klaagliederen 3:1-6, 21-24.

  Lied: lied 445: 3.4 “Hoevele zware nachten van bitterheid en pijn’

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Zingen Lied: 445:3.4 

  Gebeden afgesloten met Onze Vader 

  Collecten bij de uitgang

  1e collecte: Algemene Middelen IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 

  3e collecte Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796 

  Slotlied: Lied 444: 1.2.3.4.5

  Zegen met gezongen amen

  Wij gedenken

   

  Viering op zondag 20 november 2021

  In de Irenekerk te Bierum

  Voorganger: ds. Gerard Knol
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Heije Wubs
  Beamer: Nienke Boerma
  Koster: Jan de Weerdt

  Gelegenheid om elkaar te ontmoeten

  Orgelspel

  Mededelingen

  • De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Mevr. A.H. Dijkman- Nienhuis, Borgsingel 12, 9906 PZ Bierum.
  • Op zondag 27 november vieren wij de eerste zondag van Advent te Bierum: aanvang 9:30 uur, voorganger prof. dr. Noort te Kropswolde.

  Orde van dienst

  Psalm 139: 1 (beamer)

  Bemoediging en groet

  Lied 195 (beamer)

   Gebed

  Psalm 139: 2 (beamer)

   Thema

  Lezing:  Psalm 91: 1-2 en 14-16

  Psalm 119: 40 (beamer)

  Verkondiging

  Stilte

  Orgelspel

  Lied 610: 1,3,4 en 5 (beamer)

  Wij gedenken

  • Henderikus van Heuvelen, overleden op 8 februari 2022 in de leeftijd van 96 jaar
  • Haaije Ottens, overleden op 28 februari 2022 in de leeftijd van 87 jaar
  • Willem Bultena, overleden op 5 maart 2022 in de leeftijd van 88 jaar
  • Jantina Pouwelina ten Hoor-Eppenga, overleden op 1 april 2022 in de leeftijd van 93 jaar
  • Willem Hendrik Buitenwerf, overleden op 19 augustus 2022 in de leeftijd van 68 jaar

  Psalm 103: 1

  Wij steken een kaars aan voor allen die niet genoemd zijn maar wel in ons leven.

  Psalm 103: 5

  Gebeden

  afgesloten met Onze Vader

  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
  wie ons iets schuldig was.
  En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
  Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit
  tot in eeuwigheid.
  Amen.

  Inzamelingen

  1e collecte: Eigen pastoraat – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: Lied 416: 1,2,3 en 4

  Zegen

  Na de dienst kan de familie de kaars, het kruisje en een roos meenemen.

   Er is gelegenheid om in gebouw Irene elkaar te ontmoeten met koffie en thee.

   

  Voorganger: drs. F. Postema, Krewerd
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Ties Oldenhuis
  Lector: Tineke Postema
  Koster: Henk Kloosterman
  Liturgisch kleur: groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 13 november 2022 in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 09.30 uur

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
   T.I. van Dijken-Pijper, Hoofdweg 10 te Holwierde.
  • Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
   De dienst vangt aan om 9.30 uur; voorganger is ds. G. Knol.

  Intochtslied: 95: 1 + 2 + 3

  Groet, Bemoediging:

  Lied 305: 1

  Kyriegebed: 1e lied 367c – gebed – 2e lied 514c

  Woorden van troost en bemoediging.

  Lied 863: 4 + 6

  Gebed om opening van het woord

  Lied 331 (2x)

  Lector: Lezing, Psalm 46 uit de ‘groot nieuws’ vertaling:

  1 ¶ Voor de voorzanger. Een lied uit de kring van Korach. Op de wijs van het lied ‘De meisjes’. God is onze toevlucht, hij geeft ons kracht; in de grootste nood heeft hij ons geholpen.2 Daarom kennen wij geen angst, al beeft de aarde, al verzinken de bergen in zee. 3 Laat het water maar bruisen en schuimen, laat de bergen maar beven onder de beukende golven. 4 Een rivier stroomt door de stad van God, tot vreugde van de mensen. Het is de stad van de hoogste God, 5 hijzelf is binnen haar muren, daarom zal zij niet vallen. Voor de ochtend aanbreekt, komt hij haar te hulp. 6 ¶ En als hij zijn stem verheft, sidderen de volken, wankelen de koninkrijken, lijkt de aarde te vergaan.

  7 De almachtige Heer is aan onze zijde, onze burcht is de God van Jakob! 8 Kijk toch wat de Heer doet: hij kan oorlogen aanrichten overal op aarde, 9 hij kan oorlogen doen ophouden waar ook op aarde; bogen breekt hij, lansen splijt hij, strijdwagens laat hij in vlammen opgaan. 10 ‘Leg je wapens neer,’ roept hij, ‘weet dat ik God ben, ik heers over de volken, ik heers over de aarde.’ 11 De almachtige Heer is aan onze zijde, onze burcht is de God van Jakob!

  Lied: 46: 1

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel

  Gebeden afgesloten met Onze Vader

  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 

  Want…

  aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

  Collecten bij de uitgang

  Slotlied: 118: 3 + 5

  Zegen met gezongen amen in de vorm van lied 864: 5

  Inzameling

  1e collecte: KIA Arbeidsmigranten in de Golfstaten- IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting KIA-collecte: In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De bijbel geeft moed en kracht.

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Wouter Schep
  Koster: Jan de Weerdt
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Liturgisch kleur: groen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 6 november 2022 in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur

  8e zondag van de herfst

  Mededelingen

  • De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Fam. Oldenhuis-Brondsema, Hereweg 14 te
  • Op zondag 13 november gaat drs. F. Postema te Krewerd voor in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 9:30 uur.

  Welkom door de ouderling van dienst

  (Wij gaan, voor zover fysiek mogelijk, staan)

  Lied 314: 1,2 en 3

  Bemoediging en groet

  Lied 195

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Laat komen, Heer, uw Rijk

  Lied 313: 1 en 3

  Lezing: Lucas 19,41-48 en Jesaja 1,18-26

  Psalm 107: 1

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te kijken en te luisteren:

  Lied 382

  Gebeden

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e: Noah’s Ark: IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting: Noah’s Ark is opgericht in 1999 Piet en Pita Buitendijk. Inmiddels bestaat Noah’s Ark uit een kinderhuis, meerdere scholen, een medische kliniek en nog veel meer sociale en medische programma’s in de nabije en verre omgeving. Omstandigheden leiden er soms toe dat iemand bestempeld wordt als een ‘niemand’: je bent het niet waard om moeite of geld in te stoppen. Noah’s Ark ontfermt zich over deze ‘niemanden’ op mentaal, geestelijk, lichamelijk en educatief gebied.  Zo helpen ze deze ‘niemanden’ om weer ‘iemand’ te worden.

  Slotlied: Lied 747: 1,3,4 en 8

  Zegen

  Allen zingen: Amen.

  Gelegenheid om samen te zijn