• Agenda:

  Datum: 27 juni 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol

  Online de dienst volgen: U gaat hiervoor naar www.kerkomroep.nl en u typt in het zoekvenster ‘Bierum’

 • Orde van diensten 


  Om de dienst digitaal bij te wonen, gaat u naar www.kerkomroep.nl en u typt in het zoekvenster ‘Bierum’.

  Zondag 20 juni 2021

  Voorganger: ds. G.A. Segger, Winsum
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma
  Beamteam: Nienke Boerma
  Koster: Jan de Weerdt
  Organist: Heije Wubs
  Zangers: Anna Kort en Duurt Dijkman
  Liturgisch kleur: groen

  ORDE VAN DIENST zondag 20 juni 2021 09.30 uur

  Orgelspel

  Welkom door de voorganger

  Mededelingen:

  Zondag 27 juni: 9:30 uur te Bierum ds. G. Knol

  Lied: NLB 107: 1 “Gods goedheid houdt ons staande”

  Bemoediging en groet

  Lied:  NLB 107: 4 en 17

  Gebed

  Thema

  Lied: NLB 150 “Loof God, loof Hem overal”

  Lezing: Johannes 4: 27-42 (NBV)

  Lied: NLB 653: 1, 2 en 7 “U kennen, uit en tot U leven”

  Verkondiging

  Moment van stilte

  Lied: NLB 418 “God, schenk ons de kracht”

  Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

   Onze Vader: 

  Onze Vader in de hemel,
  laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen
  en uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  Vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij hebben vergeven
  wie ons iets schuldig was.
  En breng ons niet in beproeving,
  maar red ons uit de greep van het kwaad.
  Want aan U behoort het koningschap,
  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
  AMEN

  Collecten

  1e collecte: KIA Noodhulp/Wereldvluchtelingendag IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457
                       o.v.v  Noodhulp juni
  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722

  Toelichting: KIA Noodhulp/Wereldvluchtelingendag

  Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen ui bij voorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos.

  Slotlied: NLB 865: 1 en 2 “Komt nu met zang van zoete tonen”

  Zegen

  Uitleidend zegenlied: 423 “Nu wij uiteengaan vragen wij God”

  Johannes 4: 27-42 (NBV)

  27Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ 28De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ 30Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.

  31Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ 32Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ 33‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. 34 Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. 35Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! 36De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. 37Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. 38Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

  39In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 40Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. 41Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; 42 ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

  Zondag 13 juni 2021

  Orde van dienst voor zondag 13 juni 2021

  2e zondag na Trinitatis

  Liturgische kleur: groen

  De kerkenraad heeft besloten om deze zondag weer mensen uit te nodigen in de kerk.

  Er is orgel met voorzang. Wij vieren met elkaar het heilig avondmaal.

  Voor de diensten in de zomertijd die we samen met ’t Zandt-Godlinze en Spijk-Losdorp zullen vieren, hadden wij eerder besloten om een volledig digitale viering te handhaven.

  Nu de versoepelingen ineens heel snel gaan, moeten wij daar wellicht op terugkomen en kijken of er iets anders mogelijk is.

  Wij hopen dat we in september weer min of meer ‘gewone’ erediensten kunnen gaan vieren.

  Wij hebben als kerkenraad wel besloten dat we de digitale uitzendingen, naast de fysieke aanwezigheid van mensen in de eredienst, handhaven, omdat er veel mensen zijn die daarvan gebruik maken. Wij verwachten dat die animo zal blijven.

  Wij houden u op de hoogte via nieuwsbrief, contactblad en kerkbode.

  Welkom en mededelingen

  De bloemen gaan als een condoleance naar fam. Oudman, Baamsum 9, 9947 TC  Termunten.
  Zondag 20 juni: 9:30 uur te Bierum ds. G. Segger te Winsum.

  Lied 209: 1,2 en 3 (voorzang en orgel)

  Bemoediging en groet

  Lied 195 (voorzang en orgel)

  Gebed

  Thema: een bron van eeuwig leven

  Lied: Psalm 42: 1 en 7 (voorzang en orgel)

  Lezing: Johannes 4, 5 – 15

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren:

  Psalm 8: Hoe machtig is uw Naam overal op aarde – Sela

  Gebeden

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e: Orgelfonds – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Viering van de tafel van de Heer

  Lied 400: 1,4 en 5 (voorzang en orgel)

  Tafelgebed

  Delen van brood en wijn

  Slotlied: Lied 704: 1,2,3 (voorzang en orgel)

  Zegen

  Zondag 6 juni 2021

  2e zondag na Pinksteren – kleur: groen

  Voorganger:  Ds. Lieuwe Giethoorn uit Groningen

  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort

  Koster: Jan de Weerdt  

  Beamteam: Marja Busz

   ORGELSPEL

  Liebster Jesu, wir sind hir – J.S. Bach – BWV 730 – All of Bach

   WELKOM

   BEMOEDIGING EN GROET

  V: Onze hulp is de naam van de Heer

  A: die hemel en aarde gemaakt heeft

  V: die trouw is voor altijd

  A: en niet loslaat het werk van zijn handen

  V: Genade zij u en vrede van God onze Vader

       en van de Heer Jezus Christus

  A: Amen

  LIED OP DE DREMPEL   

  Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht – door de Regenboogcantorij van Zoetermeer

   MORGENGEBED

   LEZING VAN DE PSALM

  Psalm 27 vers 1; 7 t/m 14

  LIED     

  Lied 197 Gij die het sprakeloze bidden hoort
  –  op andere melodie, ook van A. Oomen

   LEZING VAN HET EVANGELIE

  Johannes 21 vers 1 t/m 14

  ORGELSPEL

  Liebster Jesu, wir sind hier – J.S. Bach – BWV 731 – All of Bach

  LUISTEROEFENING

  STILTE

  LIED:     Lied 559 Gij die ver vooruitgezongen door voorganger met orgelbegeleiding via Youtube

  GEBEDEN

  V: dankgebed, voorbeden en

       …………… (intenties)

      Zo bidden wij samen:

  A: Adem van God, vernieuw ons bestaan

       Stil gebed

  A: Onze Vader in de hemel,

       laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

       op aarde zoals in de hemel.

       Geef ons vandaag het brood

       dat wij nodig hebben.

       En vergeef ons onze schulden,

       zoals wij ook hebben vergeven

       wie ons iets schuldig was.

       En breng ons niet in beproeving,

       maar red ons uit de greep van het kwaad.

       Want aan u behoort het koningschap,

       de macht en de majesteit

       tot in eeuwigheid.  Amen.

   MEDEDELING

  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw  S. Pruim-Mooibroek, Bansumerweg 17, 9905 PN te Holwierde

  INZAMELING VAN DE GAVEN
  1e collecte: KIA Werelddiaconaat Oeganda IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457  
  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796  
  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995  

  Toelichting: KIA Werelddiaconaat/Oeganda

  Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

   SLOTLIED

  Lied 836 O Heer die onze vader zijt vers 1, 3, 4 en 5 – gezongen door  leden van The Choir Company uit Amersfoort

  WEGZENDING EN ZEGEN

  V: zegenbede

  A: Amen

  ORGELSPEL

  Allein Gott in der Höhe sei Ehr – J.S. Bach – BWV  675


  Zondag 30 mei 2021

  Zondag Trinitatis of de zondag van de Drie-eenheid

  Voorganger: Ds. G. Knol

  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer

  Beamer: Thijs Sonneveld

  Liturgische kleur: wit

  Welkom en mededelingen

  De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar fam. Huizenga, Spijksterweg 3, 9906 PA  Bierum.
  Zondag 6 juni: 9:30 uur te Bierum ds. L.O. Giethoorn te Groningen.

  Lied 216: 1,2 en 3 Dit is een morgen

  Bemoediging en groet

  Lied 705: 1,2 en 4 Ere zij aan God de Vader

  Gebed

  Thema: uit de hemel geboren?

  Lied 686:  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

  Lezing: Johannes 3, 1 – 16

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren:

  Psalm 8 Heer, onze Heer, hoe machtig mooi en sprekend

  Gedenken Tinus Star

  Gebeden

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e: Hospice De Schutse – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Hospice De Schutse biedt een liefdevol thuis voor ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. Het hospice is gelegen aan de rand van Appingedam. De inrichting en sfeer zijn zoals in een gewoon woon­huis.

  Slotlied: Lied 834: 1,2 en 3 Vernieuw Gij mij

  Zegen

  Zondag 23 mei 2021

  Online vanuit de Vredekerk te Loppersum

  10.00 uur Pinksteren  

  Voorgangers: Ds. G. Knol en ds. J. Schimmel  

  Vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via YouTube (beeld en geluid)

  en kerkomroep (Alleen geluid)

  Thema: Wij leven van de wind

  Muziek door het combo:  10.000 redenen

  Psalm 84 (Psalmen voor Nu)

  Welkom en mededelingen (10:00 uur)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied: Samen in de naam van Jezus (combo en samenzang)

  Gebed

  Lezing: Handelingen 2: 1 – 11

  Moment voor de kinderen

  Lied: vlammetje hier, vlammetje daar (J. Schimmel en G. Knol)

  • Filmpje

  Lied 675: 1 en 2: Geest van hierboven (orgel en samenzang)

  • Filmpje
  • Filmpje

  Lied: Heer, U bent mijn leven (combo)

  • Filmpje
  • Filmpje

  Lied 687: 1,2 en 3 (orgel en samenzang)

  Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader


  Inzameling van de gaven

  Pinksterzending collecte

  Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen

  In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.

  Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Pinksterzending.

  Slotlied: Lied 416: 1 en 4 (orgel en samenzang)

  Zegen

  Muziek met het combo: Als alles duister is en  Welkom Heilige Geest van God

  Pinksteren 2021 vieren we weer samen!

  Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze. De dienst zenden we  dit jaar uit vanuit de Vredekerk in Loppersum.  Vanwege de coronapandemie is het jammer genoeg nog niet mogelijk om fysiek samen te komen, maar via beeld en geluid kunnen we de dienst meebeleven. Want het Pinksterfeest is het feest van de Geest en Gods Geest is er voor iedereen, waar we ook zijn en hoe we ons ook voelen. Gods Geest zet ons in vuur en vlam.

  Het thema van de dienst: “Wij leven van de wind”

  Voorgangers zijn Ds. G. Knol en Ds. J. Schimmel.

  Enkele leden van de kerk van Bierum-Holwierde-Krewerd zullen liederen voor ons zingen en zij worden begeleid door de organist Ab Gramsbergen.

  Het clustercombo zal ook een aantal liederen zingen en spelen.

  De dienst vanuit de Vredekerk begint om 10.00 uur en vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via

  YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAhk1sfuZFhmpkrPjoH86VQ (beeld en geluid)

  en kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 (Alleen geluid)

  Alleen de mensen die meewerken aan deze dienst zullen aanwezig zijn in de kerk.

  Wij nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

   

  Zondag 16 mei 2021

  Voorganger: drs. Frits Postema
  Ambtsdrager van dienst: Henk Jan Sonneveld
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST zondag 16 mei 2021

  Stilte (gelegenheid voor stil gebed)

  Welkom en mededelingen:

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
  Jan en Jenny de Weerdt-Dijkhuis, Krommeweg 4, Bierum

  Intochtslied: Lied 314 1, 2 en 3 “Here Jezus, om uw woord

  Votum en groet

  Kyriegebed

  Woorden van troost en bemoediging. 1 Johannes 3

  Gebed van de zondag

  Lied 333 ´Kom, Geest van God”

  De schriften gelezen en gezongen

  Schriftlezing: psalm 68 vers 10 “Geloofd zij God met diepst ontzag!”

  Uitleg en verkondiging

  Orgelspel Bach – Jesus Christus, unser Heiland BWV 666 – Van Doeselaar  

  Zingen: 801: 1, 2 en 5 Door de nacht van strijd en zorgen

  Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader”

  Inzameling

  1e collecte: Jaarproject Open Hof IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Zingen: 647 1, 2, 3 en 4 “Voor mensen die naamloos

  Wegzending

  Lied 415 1, 2 en 3 Zegen ons Algoede

   

  Zondag 9 mei 2021

  Orde van dienst voor zondag 9 mei 2021

  6e Zondag van Pasen

  (Oorspronkelijk heette deze zondag: Rogate, vraag!
  Op basis van Johannes 16: Jezus draagt zijn leerlingen op om God in zijn naam te vragen – en Hij zal het geven. De oproep komt ook in onze tekst van vanmorgen voor.)

  Liturgische kleur: wit

  Welkom en mededelingen

  De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de heer Van Heuvelen,
  Ede Staalstraat 1/093 te Delfzijl.
  Zondag 16 mei: 9:30 uur te Bierum, drs. F. Postema, Krewerd.

  Lied: In de morgen (Sela)

  Bemoediging en groet

  Lied: Psalm 66: 1 en 7 Breek aarde uit in jubelzangen

  Gebed

  Thema: heb elkaar lief!

  Lied 791: 1,4,5 en 6: Liefde eenmaal uitgesproken

  Lezing: Johannes 15,9-17

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren: De liefde

  Wij gedenken Freerk Simon Wolters

  Gebeden

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e: KIA Noodhulp Syrische vluchtelingen – NL 89 ABNA 0457 457 ovv Collecte Noodhulp mei

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting Noodhulp Syrische vluchtelingen: 

  Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

  Slotlied: Lied 793: 1,2 en 3 Bron van liefde, licht en leven

  Zegen

  Lied: Wilhelmus van Nassouwe, Lied 708: 1 en 6

  Lied: Straks bijeen (Anneke van Giersbergen)


  Zondag 2 mei 2021

  Orde van dienst voor zondag 2 mei om 09.30 uur in Bierum Irenekerk.
  Zondag Cantate

  Voorganger: ds. W. T. Spoelstra uit Spijk
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Wolters
  Beamteam/koster Nienke Wolters en Hiepko Boerma
  Liturgisch kleur: wit

  Orgelspel

  Welkom en afkondigingen:

   De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar

  • Ds. Knol (verjaardag wensen), Hereweg 23, 9906 PB, Bierum
  • Mw. W. Kamphuis (beterschapswensen na een val met de fiets),
   Stenenpad 2, 9905 PK, Holwierde
  • Fam. Buitenwerf-Smit (beterschapswensen), Binnenweg 13, 9906 PR, Bierum

  Lied van de intocht: psalm 98: 1, 4 Zing een nieuw lied voor God de Here

  Bemoediging en groet:

  U hebt, o God

  door de vernedering van uw Zoon

  de gevallen wereld opgericht.

  Geef ons, die op u vertrouwen,

  blijdschap die stand houdt.

  Want u hebt ons uit de dood opgewekt.

  Niets en niemand kan ons dit geluk ontnemen.

              Moment van stilte

  Vg. God is met u

   Kyriegebed

   Glorialied: Jubilate Deo

  Gebed bij de opening van Gods Woord

   Lezen 1 Korinthe 15 : 1 – 11 ( Naardense bijbel)

   Ik acht bij u bekend, broeders-en-zusters, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat ge ook hebt aangenomen, waarin ge ook stáát, waardoor ge ook behouden wordt als ge aan het woord dat ik u hebt verkondigd vasthoudt; ge zijt toch niet voor niets tot geloof gekomen!

  Want ik heb aan u allereerst doorgegeven wat ik zelf ook heb mogen aannemen: dat de Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, dat hij is begraven, dat hij ten derden dage is opgewekt, en dat hij is gezien door Kefas, daarna door de Twaalf; vervolgens is hij gezien door de vijfhonderd broeders-en-zusters eenmalig. Van wie de meesten tot nu toe er nog zijn, maar sommigen zijn ontslapen.

  Vervolgens is hij gezien door Jakobus, daarna door alle apostelen; het allerlaatste is hij, als door een ontijdig-geborene, ook door mij gezien. Want ik ben de minste van de apostelen en ben het niet waard een apostel genoemd te worden, doordat ik Gods gemeente heb vervolgd; maar door Gods genade ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet voor niets geweest, nee, overvloediger dan zij allen heb ik gezwoegd: niet ik zelf maar de genade Gods die met mij is. Maar of ik het nu ben of zij, zó prediken wij en zó zijt gij gaan geloven.

   Zingen:  Lied 650 : 1 , 2 , 3 , 4 De aarde is vervuld

   Uitleg en verkondiging

   Orgelspel

  Een stuk van Buxtehude, gespeeld door Ton Koopman

   Gebeden, na een moment van stilte afgesloten met  Onze Vader. ( tekst lied 369d)

   Aandacht voor de collecte   

  1e collecte: Algemene middelen – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: lied 657: 1 Zolang wij ademhalen

  Wegzending en zegen  

  Orgelspel

   
  Zondag 25 april 2021

  Orde van dienst voor zondag 25 april om 09.30 uur in Bierum Irenekerk.
  2e Zondag na Pasen, zondag “Goede Herder”

  Voorganger: ds. Gerbrand Segger, Winsum

  Ambtsdrager van dienst: Nienke Wolters

  Beamteam/koster Nienke Wolters en Hiepko Boerma

  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST 25 april 2021

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door voorganger

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:

  Lied: NLB 33: 1  “Komt nu met zang en roer de snaren

  Bemoediging en groet

  Lied NLB 33: 8 “Zingt al wie leeft van Gods genade

  Gebed

  Thema

  Lied NLB 636:  “Liefde is licht opnieuw geboren

  Lezing: Johannes 10: 11-21

  Lied NLB 263 “Wees Gij mijn toevlucht

  Verkondiging

  Moment van stilte

  Lied NLB 975 “Jezus roept hier mensen samen

  Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader: 

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

  1e: collecte: KIA St. De Vrolijkheid – IBAN: NL 89 ABNA 0457 457

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Slotlied: Lied 146a: 1 en 7 “Laat ons nu vrolijk zingen

  Zegen

  Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

   

  Zondag 18 april 2021

  3e Zondag van Pasen (de barmhartigheden van de Heer)

   

  Liturgische kleur: wit.

  Welkom en mededelingen

  De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar mevrouw Gradeke
  Haveman-Satter, Hoofdweg 8 in Godlinze en mevrouw Fineke Kort-Dijkman, Hereweg 16 in Bierum

  Zondag 25 april: 9:30 uur te Bierum, ds. G.A. Segger uit Winsum.

  Lied 600   Licht ontloken aan het donker

  Bemoediging en groet

  Lied: Psalm 133 Daar is het leven goed

  Gebed

  Thema: de wereld overwinnen

  Lied: Psalm 139 (Psalm Project) Heer die mij ziet zoals ik ben

  Lezing: 1 Johannes 1,1-7

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren en mee te zingen: Pelgrimsgebed (Amanda Strydom in de versie van Elbert Smelt & Rachel Rosier)

  Vader God U ken my naam

  My binnegoed en buitestaan

  My grootpraat en my klein verdriet

  My vashou aan als wat verskiet.

   

  U ken my vrese en my hoop

  Die pad wat ek so kaalvoet loop

  Die pad het U lankal berei

  U maak die pad gelyk vir my.

   

  Alle pelgrims keer weer huistoe

  Elke swerwer kom weer tuis

  Ek verdwaal steeds op U grootpad

  Soekend na U boardinghuis.

   

  Moeder God U ken my waan

  My ego en my regopstaan

  Die drake waarteen ek bly veg

  U wys my altyd weer die weg.

   

  U het my met U lig geseën

  Die lig strooi ek op iedereen

  Net U weet hoe my toekoms lyk

  Ek het niks, U maak my ryk.

   

  Alle pelgrims keer weer huistoe

  Elke swerwer kom weer tuis

  Ek verdwaal steeds op U grootpad

  Soekend na U boardinghuis.

   

  Vertaling:

  Vader God, U kent mijn naam

  Mijn innerlijk en mijn uiterlijk

  Mijn grootspraak en mijn klein verdriet

  Mijn houvast aan alles, wat schiet

   

  U kent mijn angsten en mijn hoop

  Het pad dat ik blootsvoets bewandel

  Dat pad heeft U al lang voorbereid

  Elke zwerver komt weer thuis

   

  Alle pelgrims keren weer naar huis toe

  Elke zwerver komt weer thuis

  Ik verdwaal steeds op Uw lange pad

  Zoekend naar Uw verblijf

   

  Moeder God U kent mijn waan

  Mijn ego en mijn rechtop staan

  De draak waartegen ik blijf vechten

  U wees mij altijd weer de weg

   

  U heeft mij met Uw licht gezegend

  Dat licht verstrooi ik op iedereen

  Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien

  Ik heb niets, U maakt mij rijk

   

  Alle pelgrims keren weer naar huis toe

  Elke zwerver komt weer thuis

  Ik verdwaal steeds op Uw lange pad

  Zoekend naar uw verblijf

   

  Afscheid en verbintenis van ambtsdragers

  Lied: Zegen ons, Algoede (Lied 415)

  Gebeden

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e collecte: Noah’s Ark – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie –  IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn

  Zegen

  Lied: Het leven op aarde (Petra Berger)

   

  Zondag 11 april 2021

  Orde van dienst voor zondag 11 april 2021

  2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen)

  Liturgische kleur: wit

  Welkom en mededelingen:
  De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar familie Star,
  Pastorielaan 15, 9905 RD Holwierde.

  Zondag 18 april: 9:30 uur te Bierum, ds. G. Knol.
  In deze dienst zullen wij afscheid nemen van onze scriba, Fennie Bazuin en van Gerdina Klevering als diaken. Wij zullen ook Henk-Jan Sonneveld welkom heten als ouderling-kerkrentmeester.

  Lied 642: 1,2,3 en 8 Ik zeg het allen dat hij leeft

  Bemoediging en groet

  Lied 81: 1,2 en 9 Jubelt God ter eer

  Gebed

  Thema: de wereld overwinnen
  Lied: Lieve God (schrijvers voor gerechtigheid)

  Lezing: 1 Johannes 5,1-6

  Lied 600: 1,2,3,4 en 5 Licht ontloken aan het donker

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren: De steppe zal bloeien (Lenny Kuhr)

  Gebeden

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e collecte: KIA Werelddiaconaat Zuid-Afrikaanse kinderen
                       NL 89 ABNA 0457 457 ovv Zuid-Afrikaanse kinderen

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Slotlied: Lied 655: 1,2,3,4 en 5 Zingt voor de Heer een nieuw gezang

  Zegen

   

  Pasen 2021, 4 april

  Welkom en mededelingen

  De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar Fam. Nelisse, Hereweg 2 te Bierum.

  Zondag 11 april: 9:30 uur te Bierum, ds. G. Knol.

  Lied: Christus, onze Heer, verrees

  Lied: Daar juicht een toon

  Bemoediging en groet

  Lied 216 Dit is een morgen

  Gebed

  Liturgische schikking: Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben
  (1 Johannes 4,21)

  Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart

  is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn

  vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele

  voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart

  wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden

  we de tijd voor Pasen met Pasen.

  Lied 791: 1,4,5 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken

  Lezing: 1 Korintiërs 15,20-28

  Lied 628 Nu moet gij allen vrolijk zijn

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren: Ik zal er zijn

  Gebeden

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  Slotlied: Lied 630 Sta op een morgen ongedacht

  Zegen

  Lied 642: 1,4 en 8 Ik zeg het allen dat hij leeft

  Lied 650: 1,2,5,6 en 7 De aarde is vervuld

   

  Stille Zaterdag, 3 april 2021

  Voces8: Prayer to a Guardian Angel (Andrew Hawes)

  Kom in de nacht

  zachtjes en stil

  engel van licht

  laat de ware bedoeling van de liefde zien

  duister is mijn ziel en mijn geest vol angst

  help me om de meest pure en vriendelijke weg te vinden

   

  Kom bij de dageraad

  wanneer alles verloren is

  engel van troost

  pak mijn hand

  beur me op, sluit mij in, help mij te zien

  dat al jouw rijkdommen kracht geven om vrij te breken

   

  Kom op het middaguur

  van heldere, zonovergoten dagen

  engel van vreugde

  geef mij de juiste woorden in de mond

  inspireer mijn hart met hemelse waarheid

  vernieuw mijn leven met de genezing door volkomen liefde

   

  welkom

   

  Moment van stilte

   

  Gebed: O Heer, wees met uw kerk (Lied 591)

   

  Lezen: Ezechiël 37,1-14

  Enige woorden

   

  De nieuwe Paaskaars

   

  Voces8: Lux Aeterna (Edward Elgar)

   

  Laat het eeuwige licht op hen schijnen, O Heer

  voor eeuwig bij uw heiligen, omdat Gij liefdevol zijt.

  Schenk hun eeuwige rust, O Heer; en laat het eeuwig licht op hen schijnen.

  voor eeuwig bij uw heiligen, omdat Gij liefdevol zijt.

   

  Het sprookje van het lelijke eendje

  Lied 351 In U zijn wij begrepen

   

  Lezen: Matteüs 28,1-10

   

  Lied 642: 1,4,8 Ik zeg het allen dat hij leeft

   

  Zegen

  Goede Vrijdag, 2 april 2021

  Samuel Barber, Agnus Dei

  Lam Gods dat de zonden van de wereld (weg)draagt

  ontferm U over ons.

  Geef ons vrede

  Welkom

  Moment van stilte

  Gebed

  Lied 558: 1,6,8 en 10 Jezus om uw lijden groot

  Inleiding

  Lezen: Matteüs 27,27-54

  Wij doven de Paaskaars

  Kruismeditatie

  Sela: Hard geslagen, vastgenageld

  Gebeden

  Lied 547: 1,2,5 en 6 Met de boom des levens

  Zegen

  Lied 561 O liefde die verborgen zijt

   

  Witte Donderdag, 1 april 2021

  Lied: Samen op weg naar Pasen

   (Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

  Muziek: Marcel & Lydia ZImmer)

  Welkom

  Moment van stilte

  Gebed

  Lezen: Lied 569 – een lied over de voetwassing Toen Jezus wist nu is gekomen

  (tegen het licht van Johannes 13,1-17)

  Korte overdenking

  Sela: Samen eten wij

  Lezen: Lied 400 en enige gedachten

  Inzameling

  Avondmaalscollecte – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Viering van de tafel van de Heer

  Lied: Psalm 103: 5 en 7

  Zegen

   

  Orde van dienst voor zondag 28 maart 2021

  6e Zondag van de Veertig dagen voor Pasen: Palmpasen

  Voorganger: ds. Gerard Knol

  Aan de knoppen: Hiepko Boerma en Nienke Wolters

  Liturgische kleur: rood

  ORDE VAN DIENST

  AANVANG: 09:30 UUR

  Mededelingen

  De bloemen van deze dienst gaan naar de heer HansJongejan, Krewerderweg 1, 9905 PL te Holwierde

  Witte Donderdag: 19.30 uur te Bierum, ds. G. Knol

  Goede Vrijdag: 19.30 uur te Bierum, ds. G. Knol

  Stille Zaterdag: 19.30 uur te Bierum, ds. G. Knol

  Zondag 28 maart: 10.00 uur te Bierum, ds. G. Knol

  Moment van stilte

  Bemoediging en groet

  Lied: Psalm 62 The Psalm Project – Mijn ziel is stil tot God

  Gebed

  Thema: 7 werken van barmhartigheid – de doden begraven

  Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het symbool dat we eerder gebruikten om het gebed te symboliseren, past ook mooi bij deze thematiek. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

  Lied: Lied 281 Wij zoeken hier uw aangezicht

  Palmpasen

  Lied: Hosanna, we maken een rij

  Lezing: Marcus 11,1-11

  Lied: Psalm 118: 1 en 9 Laat ieders ’s Heren goedheid prijzen

  Verkondiging

  Moment van stilte

  Lied om naar te luisteren:

  1. Nobody Knows (Louis Armstrong, 1962)

  Nobody knows the trouble I’ve seen 
  Niemand weet wat ik heb doorgemaakt

  Nobody knows my sorrow 
  Niemand weet van mijn verdriet

  Nobody knows the trouble I’ve seen     
  Niemand weet wat ik heb doorgemaakt

  Glory, Hallelujah       
  Glorie aan God, halleluja

  Sometimes I’m up, sometimes   
  Soms gelukkig, soms terneergeslagen, ja Heer

  I’m down, ohh, yes Lord

  Sometimes I’m almost     
  Soms ben ik bijna geveld, oh ja Heer

  To the ground, oh yes, Lord

  Nobody knows the trouble I’ve seen     
  Niemand weet wat ik heb doorgemaakt

  Nobody knows but Jesus  
   Niemand behalve Jezus

  Nobody knows the trouble I’ve seen     
  Niemand weet wat ik heb doorgemaakt

  Glory, Hallelujah                  
  Glorie aan God, halleluja

  1. Joshua Fit the Battle of Jericho

  Die morgen

  Jozua levert slag bij Jericho

  En de muren storten zomaar in


  Wat vind je dan van koning Gideon?

  En koning Saul?

  Niemand zoals die oude Jozua bij de slag om Jericho


  Die morgen

  Jozua leverde slag bij Jericho

  En de muren stortten zomaar in

   

  Hij trok op naar de muren van Jericho

  met een speer in zijn handen

  Blaas op de ramshoorns, schreeuwde Jozua

  Want ik heb de strijd in de hand

   

  Toen klonken de lam-, ram-, schaaphoorns

  En de trompetten zetten aan

  En het hele volk sloeg een kreet

  En de muren stortten zomaar in

   

  Die morgen

  Jozua leverde slag bij Jericho

  En de muren stortten zomaar in

  door de macht van de Heer!

   

  Gebeden

  eindigend met Onze Vader

   

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

   

  Inzameling

  1e collecte : IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte : IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte : IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

   

  Slotlied: Lied 871  Jezus zal heersen waar de zon

   

  Zegen

  De Here zegene je en Hij behoede je

  De Here doe zijn aangezicht over je lichten

  En Hij zij jou genadig

  De Here verheffe zijn aangezicht over jou

  En Hij geve jou vrede

  Amen.

  Orde van dienst voor zondag 21 maart 2021

  5e Zondag van de Veertig dagen voor Pasen

  Voorganger: ds. Gerard Knol

  Aan de knoppen: Hiepko Boerma en Nienke Wolters

  Liturgische kleur: paars

  ORDE VAN DIENST

  AANVANG: 09:30 UUR

  Mededelingen

  De bloemen van deze dienst gaan naar Marije Dijkstra, Binnenweg 5, 9906 PR te Bierum

  Zondag 28 maart: 9.30 uur te Bierum, ds. G. Knol.

  Liturgische bloemschikking

   Brood om te leven. Brood om te delen. In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De bonen die in de Biddag-schikking een paar weken geleden zijn gebruikt, zijn in het water gelegd en ontsproten. Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart. 

  Bemoediging en groet

  Lied: In de stilte van de morgen (Sela)

  Gebed

  Thema: 7 werken van barmhartigheid – de hongerige te eten geven (Mat. 25,35)

  Lied: Weinig is veel (Schrijvers voor gerechtigheid)

  Lezing: Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33

  Lied: Psalm 43: 3 en 4 Oh Here God, kom mij bevrijden

  Verkondiging

  Moment van stilte

  Lied om naar te luisteren: Witter dan sneeuw (psalm 51, Psalm Project)

  Gebeden

  eindigend met Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzameling

  1e collecte: KIA Werelddiaconaat Javaanse boeren
  IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 ovv 40 dagentijdcollecte KIA maart

  2e collecte: Diaconie
  IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk
  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Slotlied: Lied 792: 1,2,3 en 4 Kom God en schrijf uw eigen naam

  Zegen

  De Here zegene je en Hij behoede je

  De Here doe zijn aangezicht over je lichten

  En Hij zij jou genadig

  De Here verheffe zijn aangezicht over jou

  En Hij geve jou vrede

  Amen.

  Orde van dienst voor zondag 14 maart 2021

  4e Zondag van de Veertig dagen voor Pasen

  Voorganger: Drs. Frits Postema uit Krewerd

  Aan de knoppen: Hiepko Boerma en Nienke Wolters

  Liturgische kleur: paars

  ORDE VAN DIENST

  AANVANG: 09:30 UUR

   Liturgische bloemschikking

   Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. 

  Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. 

  Voor deze schikking worden de glazen bekleed met touw.

  Een dik touw accentueert de open hartvormige.

  In de glazen plaatsen we de bloeiende bloesems. 


  Muziek vóór de dienst ‘HOPE’ (Louis van Dijk)

  Welkom en mededelingen

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet naar de heer en mevrouw Kap-Klevering, de Rippert 14, 9905 PV te Holwierde
  • En ook naar de heer en mevrouw Busz-Dol, Schafferweg 4, 9907 PE te Losdorp.
  • Zondag 21 maart 2021, 9.30 uur te Bierum, ds. G. Knol.


  Aanvangslied psalm 122 “Ik ben verblijd

  Votum en groet

  Laten wij ons verootmoedigen
  lied 962 “Wat ik gewild heb”

  Woorden van troost en bemoediging. 1 Johannes 3: 18 ev
  Gebed om de opening van het Woord
  Schriftlezing psalm 43

   43 1 Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. 2U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst u mij af, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? 3 Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. 4 Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. 5 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

  “Maak ons hart onrustig God”

  Maak ons hart onrustig, God,
  dat het ontevreden klopt
  als we mooie leugens horen
  en gemakkelijke woorden!

  Maak ons hart onrustig, God.

  Stort in ons uw tranen uit.
  Mensen worden uitgebuit,
  weggeschopt en opgesloten.
  Zegen hen als wij hen troosten.

  Stort in ons uw tranen uit.

  Steek in ons uw woede aan
  om het onrecht te weerstaan!
  Geef ons moed om op te treden.
  Laat ons vechten voor de vrede.

  Steek in ons uw woede aan.

  Laat ons dwaas en koppig zijn.
  Laat ons doorgaan tot het eind.
  Gaat het onze kracht te boven,
  laat ons dan in U geloven.

  Laat ons dwaas en koppig zijn.

  WANT…

  het is uw koninkrijk
  tot in alle eeuwigheid.

  Uitleg en verkondiging

  meditatief moment 
  ‘Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf’, uitgevoerd door Leo van Doeselaar voor All of Bach, is een piepklein stukje orgelmuziek, maar de zeggingskracht is er niet minder om. Bach illustreerde in deze koraalbewerking treffend de tekst: ‘Ik heb geleden en gestreden, maar nu is mijn leven voltooid en kan ik met een gerust hart sterven.’ Het zijn de woorden van de hoogbejaarde Simeon die, zoals God hem heeft beloofd, zijn Verlosser heeft aanschouwd.

  Bach – “Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf BWV 617” – Van Doeselaar

  Ons antwoord op de uitleg en verkondiging

  Geloofsbelijdenis
   
  Lied 43: 4 “Dan ga ik op tot Gods altaren”

  Voorbede
  Moment van stilte….  Tijdens het stil gebed zingt VOCES8: ‘Nyepi” (Choral Version) – Ólafur Arnalds. (‘Nyepi’ betekent: absoluut stil gaan, geen licht, niet uitgaan, geen vuur, gewoon een tijd om stil te zijn en te reflecteren.) 

  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
  Want…
  aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

  Slotlied, Lied 418: 1 + 2 “God, Schenk ons de kracht”

  Wegzending (St Patrick’s day, een Ierse monnik uit de 7e eeuw)

  Gezamenlijk “Amen” lied 416: 4   “Ga met God en hij zal met je zijn”

  Voor we de kerk verlaten, luisteren wij naar “Straks bijeen” – Anneke van Giersbergen    

  Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
  Straks bijeen, het verdriet van de baan.
  Weer bijeen, zonder afstand te houden,
  opgetogen: de morgen breekt aan.

  Samen zullen we danken en zingen.
  Samen breken we brood, delen wijn.
  Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
  een gebaar dat bijzonder zal zijn.

  En we steunen elkaar en beloven,
  na het leed dat we hebben doorstaan,
  dat wij zien wat het nieuwe betekent
  en daar zinvol mee om zullen gaan.

  En ik hoop dat we zullen ervaren,
  In geloof dat de liefde ons leidt:
  Voor elkaar en voor moeder aarde
  goed te zorgen nu en altijd.

   Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
  Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community
  Nederlandse vertaling: Gert Landman

  Bidstond voor gewas en arbeid

  Woensdag 10 maart 2021

  Liturgische schikking

  Het achtste werk van barmhartigheid staat deze week

  centraal. Acht staat ook symbool voor een nieuw begin.

  De vorm van de acht zien we nog altijd terug in de

  vorm van een doopvont of een kerk. Bijzonder dat juist

  het zorgdragen voor de aarde het achtste werk van

  barmhartigheid is. De aarde die ons welzijn en welvaart

  biedt. De zeven glazen vullen we met gedroogde

  bonen. Bonen die gezaaid kunnen worden. Tussen de

  bonen plaatsen we glazen of plastic waterbuisjes om

  een witte tulp in te plaatsen. De tulp die door zijn vorm

  geassocieerd wordt met biddende handen. De vorm

  van het open hart wordt geaccentueerd door een pad

  van zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op de goede

  vruchten.

  Stilte

  Vg        Aan de avond van deze dag

  Allen    Stellen wij ons open voor U

  Vg        Vader, Zoon en heilige Geest

  Allen    Eén Enig God

  Vg        Van eeuwigheid tot eeuwigheid

  Allen    Amen

  Lied 245     ‘k Wil U, o God mijn dank betalen

  Psalmgebed

  Inleiding

  Psalm 126

  Lied: Psalm 126 Als God ons thuisbrengt

  Lezing: Prediker 3,1-13

  Overweging

  Lied 315 om naar te luisteren: Heb dank o God van alle leven

   Gebeden

  Gebed voor de werkdag: Sela

  Onze Vader

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Collecten

   1e collecte: Voedselbank: IBAN: NL 80 RABO 0122 295 730
  t.n.v. Stichting Voedselbank Eemsdelta

  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: Lied 249 All night all day

  Zegen

  Vg.       Vader, die woont in eeuwig Licht

  Allen    Oh Zoon, Uw lichtend aangezicht

  Vg.       Wijst ons de weg in deze tijd

  Allen    Oh Geest, vorm ons naar uw beleid

  Vg.       En zegen ons in eeuwigheid.

  Allen    Amen

   

  Orde van dienst voor zondag 7 maart 2021

  3e Zondag van de Veertig dagen voor Pasen

  Voorganger: ds. Gerard Knol

  Aan de knoppen: Hiepko Boerma en Nienke Wolters

  Liturgische kleur: paars

  ORDE VAN DIENST

  AANVANG: 09:30 UUR

  Liturgische bloemschikking

  Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een

  thuis. Dit voorjaar vond een van ons drie vogelnestjes

  tijdens het snoeien van de tuin, drie warme en veilige

  thuisplaatsen. We leggen ze bij de opening van het hart.

  In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als

  een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en

  wind. Aan het grote glas hangen we een klein flesje met

  een paar bloemen van een viooltje. Dit nederige kleine

  bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

  De vorm van het open hart wordt geaccentueerd

  door een pad van grind, harde en koude stenen die de

  vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

  Mededelingen:

  • De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet naar mevrouw G. Kuiper-Kort, Spijksterweg 8, 9906 PA te Bierum.
  • Er zijn ook bloemen gegaan naar fam. Sonneveld te Bierum i.v.m. de geboorte van hun zoon, William Hendrik op 15 februari.
  • Vanaf deze plek heten wij ook IJze Busz van harte welkom thuis!
  • Zondag 14 maart: 9.30 uur te Bierum, drs. F. Postema Krewerd.

  Bemoediging en groet

  Lied: Psalm 25, Mijn ogen zijn gevestigd op God (25a, versie Willem Barnard)

  Gebed

  Thema: 7 werken van barmhartigheid – de vreemdeling onderdak bieden

  Lied: Met open armen (schrijvers voor gerechtigheid)

  Lezing: Matteüs 25,34b (vanaf ‘jullie …) – 35 en Johannes 2,13-22

  Lied 1005 Zoekend naar licht

  Verkondiging

  Moment van stilte

  Lied om naar te luisteren: Ralph McTell, Streets of London

  Heb je de oude man gezien

  In het gesloten winkelcentrum

  die tegen de kranten schopt met zijn versleten schoenen

  In zijn ogen zie je geen trots

  Hij houd zijn handen losjes aan zijn zijde

  De krant van gisteren, die het nieuws van gisteren vertelt

   

  Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent

  En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt

  Laat me je bij de hand nemen

  En je door de straten van Londen leiden

  Ik zal je iets laten zien

  Wat je gedachten zal veranderen

   

  Heb je de oude vrouw gezien

  Die in de straten van Londen loopt

  Vuil in haarhaar en haar kleren gerafeld

  Ze heeft geen tijd om te praten

  Ze blijft gewoon doorlopen

  Terwijl ze haar huis in twee plastic tassen met zich meedraagt

   

  Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent

  En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt

  Laat me je bij de hand nemen

  En je door de straten van Londen leiden

  Ik zal je iets laten zien

  Wat je gedachten zal veranderen

   

  In het café, als het kwart over elf is

  zit dezelfde oude man daar in zijn eentje

  Kijkt naar de wereld over de rand van zijn theekopje

  Elke theepauze duurt een uur en hij loopt alleen naar huis

   

  Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent

  En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt

  Laat me je bij de hand nemen

  En je door de straten van Londen leiden

  Ik zal je iets laten zien

  Wat je gedachten zal veranderen

   

  Heb je de oude man gezien

  Buiten het Leger des Heils

  Herinnering vervaagt met de kleine medaille die hij draagt

  In onze stad huilt de winterregen een klein verdriet

  Nog een vergeten held meer

  En een wereld die daar niets om geeft

   

  Dus hoe kun je tegen me zeggen dat je eenzaam bent

  En zeggen dat voor jou de zon niet schijnt

  Laat me je bij de hand nemen

  En je door de straten van Londen leiden

  Ik zal je iets laten zien

  Wat je gedachten zal veranderen

   

  Gebeden

  Onze Vader in de hemel: Lied 1006

  Inzameling

  1e collecte : Algemene Middelen – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte : Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  3e collecte : : Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Slotlied: Lied 838: 1 en 4 O grote God die liefde zijt

  Zegen

  De Here zegene je en Hij behoede je

  De Here doe zijn aangezicht over je lichten

  En Hij zij jou genadig

  De Here verheffe zijn aangezicht over jou

  En Hij geve jou vrede

  Amen

  Bill  Gloria Gaither – Amazing Grace ft. Wintley Phipps (Live)

  Zondag 28 februari 2021

  Voorganger: ds. Jake Schimmel, Spijk

  Ambtsdrager van dienst: Nienke Wolters

  Organist: geen

  Beamteam: Nienke Wolters en Hiepko Boerma

  Liturgisch kleur: paars

  ORDE VAN DIENST 28 februari 2021, Irenekerk Bierum, 09.30 uur
  2e Lijdenszondag

  2e Zondag Veertigdagentijd, 

  Een ander te drinken geven, letterlijk, water,of wel,het levende water. 
  De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. 
  De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, 
  Verbinding tussen hemel en aarde. 
  De vorm van het open hart wordt geaccentueerd dor een geregen ketting van hyacint nagels,
  Gecombineerd met ranken van de maagdenpalm

  Muziek voor de dienst: lied 286: Waar de mensen dwalen in het donker

  Welkom en mededelingen door voorganger:

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
  Boelo Oldenhuis, Hereweg 39, 9906 PC Bierum.

  Stil gebed,

  Bemoediging en Groet

  Lied: Votum en groet

  Thema

  Gebed

  Lied: 1003 – Stil is de straat

  Overdenking, afgewisseld met lezingen uit de Bijbel:

  Klaagliederen 1: 1-6; 11-12; 16

  Klaagliederen 2: 19-22

  Klaagliederen 3: 17-18; 21-26

  Klaagliederen 5: 19-21

  Mattheüs 11: 28-30

  Lied: Op bergen en in dalen

  Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

  Onze Vader

  Inzameling

  1e collecte: Onderhoud Gebouwen IBAN: NL39 RABO 037.37.22.796

  2e collecte: Kerk IBAN: NL39 RABO 037.37.22.796

  3e collecte: Diaconie  IBAN: NL04 RABO 0328 7519 95

  Slotlied: 968: 1, 2 en 4 –  De ware kerk des Heren

  Wegzending en Zegen

  Muziek na de dienst: lied 416 – Ga met God