• Agenda:

  Datum: 22 mei 2022
  Tijd: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk te Bierum
  Voorganger: Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen
  via deze link

 • Orde van diensten

  Zondag 22 mei 2022

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Renny Ottens
  Organist: Heije Wubs
  Koster: Jan Dijksterhuis

  Beamer: Gerdina Klevering
  Liturgisch kleur: wit

   ORDE VAN DIENST voor zondag 22 mei 2022, in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur

  6e zondag van Pasen

  Mededelingen

  De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. A. Stoppels – Vriemoedt, Hereweg 58, 9906 PG  Bierum.

  Op zondag 29 mei gaat Mw. M.C. Hansen-Couturier te Utrecht voor in de Irenekerk te Bierum om 9:30 uur.

  Welkom door de ouderling van dienst

  (Wij gaan, voor zover fysiek mogelijk, staan)

  Psalm 66: 1

  Bemoediging en groet

  Psalm 66: 3

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: God woont in wie Hem liefhebben

  Lied 981: 1,4 en 5

  Lezing: Johannes 14: 23 – 29

  Lied 791: 2

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren: tienduizend redenen (Eline Segers, Petrus in het land)

  Gebeden

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e: Onderhoud Gebouwen – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  2e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: Lied 823: 1,2 en 4

  Zegen

  Allen zingen: Amen

   

  Zondag 15 mei 2022

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Truus Wildeboer
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Koos Merema

  Beamer: Gerdina Klevering
  Liturgisch kleur: wit

   5e zondag van Pasen

  ORDE VAN DIENST voor zondag 15 mei 2022, in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur

  Mededelingen

  • De bloemen gaan als hart onder de riem naar familie Biemond, Bierumerweg 8,
   9905 TB
  • Op zondag 22 mei gaat ds. G. Knol voor in de Irenekerk te Bierum om 9:30 uur. Er zal in deze dienst geen koffie voor en na worden geschonken. De reden hiervan is dat het koffieteam wordt ingezet bij het festival “Terug naar het begin” in de Stefanuskerk te Holwierde.

  Welkom door de ouderling van dienst

  (Wij gaan, voor zover fysiek mogelijk, staan)

  Psalm 98: 1

  Bemoediging en groet

  Psalm 98: 2

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Thema: Wat is de grootheid van God?

  Lied 650: 1,2,3 en 4

  Lezing: Johannes 13: 31 – 35

  Lied 284

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren: Licht in onze ogen (Joy Wielkens; Lied 463)

  Gebeden

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen

  1e: Zeemanshuis Eemshaven – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796           

  Slotlied: Lied 657: 1 en 4

  Zegen

  Allen zingen: Amen.

  Gelegenheid om samen te zijn.

  Zondag 8 mei 2022

  Voorganger: Mw. ds. M. de Jager
  Ambtsdrager van dienst: Henk-Jan Sonneveld
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Jan de Vries
  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST voor zondag 8 mei 2022, in de Stefanuskerk te Holwierde, aanvang 09.30 uur

  Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst:

  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer E.J Hemmes, Borgsingel 2 te Bierum

  • Er zijn zondag 15 mei twee erediensten, te weten:
  • om 9.30 uur in de Irenekerk, voorganger ds. G. Knol
  • om 19.00 uur in de Mariakerk te Krewerd met als voorganger Ds. Tj Oldenhuis te Coevorden.

  (Wij gaan staan)

  Aanvangslied:  Lied 215: 1, 3, 5 Ontwaak, o mens de dag breekt aan

  Stil moment van inkeer

  Bemoediging, drempelgebed en groet

  voorganger:       Onze hulp is de Naam van de Heer,

  GEMEENTE:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

  voorganger:       Trouw is Hij, eindeloos trouw

  GEMEENTE:     NOOIT LAAT HIJ ONS AAN ONS LOT OVER

  Voorganger:    Zie ons aan, God,

  mensen in hun kracht en in hun zwakte

  met hun blijdschap en verdriet

  vol vertrouwen en met twijfel

  zoekend naar rust, verlangend naar vrede.

  GEMEENTE:     NEEM ONS AAN ZOALS WIJ ZIJN

                                 VERGEEF WAAR WIJ TEKORTSCHIETEN

                                 EN MAAK MET ONS EEN NIEUW BEGIN

                                 VANDAAG EN ALLE DAGEN DIE KOMEN.                     

  voorganger:       Genade en vrede, voor u en voor jou,

                                 van God onze Vader

  en van Jezus Christus onze Heer

                                 in verbondenheid met de heilige Geest

  GEMEENTE:        AMEN

  Zingen: Lied 215: 7  Maak in uw liefde ons, Heer bereid

  (wij gaan zitten) 

  Kyriegebed in samenspraak

  Voorganger: Om een wereld die zucht en kreunt onder uitbuiting en wanbeheer

  ALLEN: HEER ONTFERM U

  Voorganger: Om mensen op de vlucht voor honger en dorst

  ALLEN: HEER ONTFERM U

  Voorganger: Om de vele slachtoffers in Oekraïne ten gevolge van een meedogenloze oorlog

  ALLEN: HEER ONTFERM U

  Voorganger: Om machthebbers die in hun bezitsdrang nemen wat niet van hen is

  ALLEN: HEER ONTFERM U

  Voorganger: Om hulpverleners die met gevaar voor eigen leven medemensen helpen

  ALLEN: HEER ONTFERM U

  Voorgangers: Om gewone mensen die liefhebben en vrede stichten tegen de klippen op

  ALLEN: HEER ONTFERM U

  Voorgangers: Om de kerken die in Uw Naam opkomen voor recht en gerechtigheid

  ALLEN: HEER ONTFERM U

  Voorganger: Heer ontferm U over uw mensen, over uw wereld;

  laat uw Woord horen en uw wil gedaan worden.

  ALLEN: AMEN

  Loflied: Lied 871: 1, 2, 3, 4 Jezus zal heersen waar de zon

  Gebed bij het Woord

  Evangelielezing: Lucas 15: 11 – 32

  Zingen: De zoon die zich gewenteld had; Tekst: Reinier Kleijer en melodie Ps. 134

                                          

  1. De zoon die zich gewenteld had

                  in rijkdom, maar wat hij bezat

                  verkwistte, raakt’ aan lager wal,

                  en zocht een baantje in een stal.

  1. Als varkenshoeder leefde hij

                  in hongersnood en zwijnerij.

                  Hij dacht aan hoe het vroeger was

                  toen hij nog thuis was, – goed bij kas.

  1. ‘Ik ga terug – nam hij zich voor –

                  want zó gaat mijn bestaan teloor.

                  Ik toon berouw en ik vraag aan

                  mijn vader: ‘Help mij aan een baan’.

  1. De vader slaat zijn armen om

                  zijn zoon. Vol liefde zegt hij: ‘Kom,

                  ik richt voor jou een feestmaal aan.

                  Dood was je – jij bent opgestaan!

  1. Verloren was jij maar je bent

                  gevonden. Het is ongekend!

                  Denk niet meer aan wat is geweest

                  maar vier vandaag met mij dit feest.’   

  Preek
  Orgelspel

  Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen ‘Onze Vader 

  (melodie: Lied 913 Wat de toekomst brengen moge)

  Onze Vader in de hemel

  laat uw naam geheiligd zijn.

  Laat uw koninkrijk ons blijken

  en uw wil ons richtsnoer zijn.

  Geef ons brood zoveel als nodig

  en vergeef ons onze schuld.

  Breng ons niet in de beproeving

  berg ons in uw groot geduld.

   

  Onze Vader in de hemel

  red ons uit de greep van ‘t kwaad.

  Laat er recht en goedheid gelden

  Liefde sterker zijn dan haat.

  Dat wij in uw licht gaan leven

  Jezus volgen meer en meer.

  U zij alle macht en glorie

  Amen, U zij alle eer.

  Collecte bij de uitgang

  Slotlied: Lied 834: 1, 2, 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

  Inzameling

  1e collecte: KIA Nigeria- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting KIA: Noodhulp en vredeswerk in Nigeria

  In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.

  Zondag 1 mei 2022

  Voorganger: drs. Frits Postema
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma
  Organist: Heije Wubs
  Beamteam: Thijs Sonneveld
  Koster: Jan de Weerdt
  Liturgisch kleur: wit
  ORDE VAN DIENST voor zondag 1 mei 2022, in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur
  2e zondag na Pasen: ‘zondag Misericordia, de zondag van Gods Barmhartigheid

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:
  Bloemen gaan met de beterschapswensen naar familie Kap-Klevering, De Rippert 14 te Holwierde.

  Lied van intocht psalm 66: 1

  1. Juich, aardeom Gods naam teprijzen;
   eer Hem op iedercontinent.
   Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen
   hoe ontzagwekkend groot U bent.
   De hele wereld is getuige;
   uw vijand knielt zelfs voor U neer.
   Laat alle mensen voor U buigen,
   uw naam bezingen tot uw eer.’

  Bemoediging en Groet

  Zingen lied 66: 7

  1. Kom, luisterGods vertrouwelingen,
   hoor wat Hij heeftgedaan voor mij:
   Hij gaf mij reden om tezingen,
   zodra ik riepverhoorde Hij.
   Hield ik me bezig met het kwade,
   dan had de Heer mij niet gehoord.
   Maar Hij is trouw en vol genade.
   GoddankHij hoorde ieder woord.

  Thema: een gedachtenis… hoe… zó!

  Gebed om ontferming.

  Lied 547: 1 + 2 + 4

  Woorden van troost en bemoediging:

  Gebed om opening van het Woord.

  De schrift gelezen én gezongen:

  Psalm 111

  1111 Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. 2 Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

  Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER. 5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, eeuwig gedenkt hij zijn verbond. 6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. 7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw, 8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. 9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. 10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.

  Lied 111:1

  1. Met heel mijn hart prijs ikde HEER.
   Groots is zijn werk,aan Hem de eer!
   Ik zal in zijn gemeente zingen.
   Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
   zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
   De HEER doet schitterende dingen.

  111:6

  1. Volmaakt en heiligisde HEER.
   Buig in aanbidding voor Hem neer,
   dan zul je echte wijsheid leren.
   Hij is de God die inzicht geeft;
   verstandig is wie voor Hem leeft.
   Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

  Uitleg/Verkondiging

  Meditatief moment.

  Lied 846: 1

  Geloofsbelijdenis.

  Lied 846: 6

  Gebeden.

  Stil gebed

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  en uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij hebben vergeven

  wie ons iets schuldig was.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons uit de greep van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzameling

  1e collecte: Hospice De Schutse- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Slotlied: 657: 1 + 2 + 3

  Wegzending en Zegen

  Gezamenlijk amen door het zingen van lied 657:4

  Na de beëindiging van deze dienst en voordat wij de kerkzaal verlaten zingen wij Lied 708: 1 +  6

   

  Zondag 24 april 2022

  Voorganger: ds. G.A. Segger, Winsum
  Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema
  Organist: Ties Oldenhuis
  Beamteam: Nienke Boerma
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Liturgisch kleur: wit

  ORDE VAN DIENST voor zondag 24 april 2022, in de Irenekerk te Bierum,
  aanvang 09.30 uur 1e zondag na Pasen: ‘Beloken Pasen-zondag Quasi modo geniti

  Orgelspel

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw
   van der Kamp-Kort, Luingaweg 26 te Bierum
  • Zondag 1 mei 2022 zal de dienst in de Irenekerk te Bierum zijn, aanvang 9.30 uur, voorganger drs. F. Postema uit Krewerd.

  Lied:  NLB 81: 1, 2, 5, en 8 “Jubelt God ter eer”

  Groet, Bemoediging:

  Zingen: NLB 81: 9 en 11
  Kyriegebed
  Lied NLB 636: “Liefde is licht, opnieuw geboren”
  Gebed
  Thema: NBG Bijbel Basics – Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6 staan centraal: God roept Abram om op reis te gaan vanuit de stad Charan naar het land Kanaän. En hij belooft aan Abram dat hij veel nakomelingen zal krijgen.

  Lezen: Genesis 12: 1-9
  Zingen: NLB 318 “Het woord brengt de waarheid te weeg” 
  Lezen: Genesis 15: 1-6
  Lied: NLB 319: 1, 4, 5, 6 en 7 “Alles wat er staat geschreven”

  Uitleg/Verkondiging

  Orgelspel
  Lied: NLB 313: 1, 4 en 5 “Een rijke schat van wijsheid”
  Gebeden afgesloten met Onze Vader 
  Collecten bij de uitgang

  Inzameling
  1e collecte: Algemene Middelen- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: NLB 802: 1,3, 4, en 6 “Door de wereld gaat een woord”
  Zegen met gezongen amen
  Aansluitend Zingen: NLB 425 “Vervuld van Uw zegen”

  Witte Donderdag, 14 april

  Aanvang dienst: 19:30 uur te Holwierde

  Orgelmuziek

  Begroeting: Lied 298 (wisselzang)

  Gebed en stilte

  Lied: Hier gaat het licht ons voor (uit: Sytze de Vries, Jij, mijn adem – Verzamelde liederen, nr. 12; melodie Lied 650)

  Lezing: Psalm 104, 1 – 15

  Lied 81: 1,8 en 9

  Lezing: Johannes 13, 1 – 15

  Lied 569: 1,2,3 en 4

  Overdenking

  Stilte

  Orgelspel

  Inzameling

  Lied 364 (Liedboek voor de Kerken)

  Lezing: 1 Korintiërs 11, 23 – 26

  Communie

  Lied 566: 1,4,5 en 6

  Zegen

  Orgelmuziek

  Gelegenheid om samen te zijn

  Goede Vrijdag, 15 april

  Aanvang: 19:30 uur te Bierum

  Orgelmuziek

  Stilte

  Begroeting: Lied 298 (wisselzang)

  Gebed en stilte

  Lied 561: 1,2,3,4 en 5

  Lezing: Jesaja 42, 1-9

  Lied 98: 1

  Lezing: Jesaja 49, 1-6

  Lied 717: 1 en 3

  Lezing: Jesaja 50, 4-7

  Lied 43: 1

  Lezing Jesaja 52, 13 – 53, 12

  Lied 575: 1 en 2

  Lezing: Matteüs 27, 27 – 50

  Wij doven de Paaskaars

  Kruismeditatie

  Lied 576b: 1 en 4

  Overweging

  Orgelspel

  Lezing: Matteüs 27, 51 – 54

  Lied 544: 1

  Lezing: Matteüs 27, 55 – 61

  Lied 544: 2

  Gebeden

  Zegen: Lied 833 (1x voorzang, 2x allen)

  In stilte verlaten wij de kerk

  Stille Zaterdag, 16 april

  Aanvang: 21:00 uur te Holwierde

  Stilte

  Lied 591: 1,2,3 en 4

  Lezing: Matteüs 27, 62 – 66

  Lied 591: 5 en 6

  De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht

  Lied 284: 1e keer voorzang, 2e en 3e keer allen

  Overdenking: God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht – een Paasvertelling.

  Lied 654: 1,2,3,4,5 en 6

  Lezing: 2 Korintiërs 5, 1 – 7

  Lied 827: 1,2 en 4

  Wij gedenken onze doop

  Lezing: Romeinen 6, 3 – 6.8

  Lied 353: 1,2,3 en 4

  Gebeden

  Lezing: Matteüs 28, 1 – 10

  Lied 756: 1,2,4,5 en 6

  Zegen

  Gezongen Amen

  Paasmorgen, 17 april

  Aanvang: 09:30 uur te Bierum (m.m.v. zanggroep Cantare Fides)

  Gelegenheid om elkaar te ontmoeten

  Welkom door de ouderling van dienst

  (Wij gaan staan)

  Lied 624: 1,2 en 3

  Bemoediging en groet

  Psalm 139: 1 en 4

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Cantare Fides: Zie het kruis

  Thema: Christus, Gij zijt het licht van ons leven!

  Cantare Fides: Zingen wij voor Jezus

  Lezing 1: Jesaja 25,6-9

  Lied 630: 1 en 2

  Lezing 2: Johannes 20,1-18

  Lied 628: 1 (voorzang), 2 (allen),3 (vrouwen),4 (mannen) en 6 (allen)

  Verkondiging

  Stilte

  Cantare Fides: Paasjubel

  Gebeden

  Cantare Fides: Dona nobis pacem

  Inzamelingen

  Slotlied, Catare Fides en gemeente: Lied 634

  Zegen

  Allen zingen: Amen.

  Gelegenheid om samen te zijn.

   

  Orde van dienst voor zondag 10 april 2022
  6e zondag van de veertig dagen voor Pasen: Palmpasen

  Liturgische kleur: paars

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema
  Organist: Heije Wubs
  Koster: Jan de Vries

  Welkom en mededelingen

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit onze gemeente naar Mevr. A. Froma-Ausema, Koningin Wilhelminapark 23/222, 9934 EH Delfzijl.
  • Zondag 17 april: 9.30 uur te Bierum, ds. G. Knol, m.m.v. Chr. zanggroep Cantare Fides.

  Zittend zingen wij (en ingetogen):

  Lied 556: 1,2,3,4 en 5

  De gemeente gaat, voor zover fysiek mogelijk, staan

  Stil gebed
  Bemoediging en groet
  Lied 122: 1,2 en 3
  De gemeente gaat weer zitten
  Gebed

  Lied 281: 1 en 10
  Thema: Palmpasen
  Lied 435: 1,2 en 3
  Lezing: Lucas 19, 28 – 40
  Lied 435: 4
  Verkondiging
  Stilte
  Orgelspel

  Lied 72: 1,2,3,4 en 6

  Wij gedenken mevr. Jeanne (Jantina Pouwelina) ten Hoor – Eppenga

  Gebeden, afgesloten met gezamenlijk:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood

  dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit,

  in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen:

  1e collecte  St. De Vrolijkheid –  IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Lezing: Lucas 19, 41 – 48

  Slotlied: Lied 544: 1,2,3,4 en 5

  Zegen

  Amen gezongen

  Orde van dienst voor zondag 3 april 2022

  Zondag Judica – Vijfde van de Veertigdagentijd
  Voorganger: Ds. J. van den Berg te Appingedam
  Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Koster: Boelo Oldenhuis
  Beamer: Nienke Boerma
  Liturgische kleur: paars

  Afkondigingen

  • De bloemen gaan met de hartelijke groeten en bemoediging van de gemeente naar de heer en mevrouw Dijkman-Knoop, Hereweg 95 te Bierum
  • 10 april is er een eredienst om 9.30 uur in de Stefanuskerk te Holwierde.
   Voorganger is ds. G. Knol

  Intochtspsalm: Ps. 43 vs. 1 en 3

  Stil gebed

  Votum en groet

  Woord op de drempel

  Gezongen verootmoediging: Lied 836 vs. 1, 4 en 5

  Genadeverkondiging

  Woorden van leven: Mat. 22 : 37-40

  Iemand vroeg aan Jezus:

  ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

  Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

  Zingen: Lied 838 vs. 3

  Gebed om het licht van de Heilige Geest

  Schriftlezing:Johannes 18 : 28-40

  Zingen: Gez. 181 vs. 1 en 2 (Liedboek 1973)

  1. Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt,

  het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,

  waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,

  noem mij uw zonden.

  1. Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,

  geminacht als de minste der verloor’nen,

  en als een booswicht, die zijn straf moet dragen,

  aan ’t kruis geslagen.

  Schriftlezing: Johannes 19 : 1-16

  Zingen: Gez. 181 vs. 3 en 4 (Liedboek 1973)

  1. Zeg mij, waarom men U alzo gehoond heeft,

  U zo, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft!

  Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,

  moest Gij zó sterven?

  1. Hoe vreemd, dat voor de schapen van zijn weide

  de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,

  de heer zich voor de schulden van zijn knechten

  aan ’t kruis liet hechten.

  Verkondiging

  Orgelspel

  Zingen: Gez. 181 vs. 5 en 6 (Liedboek 1973)

  1. O wonderbare liefde, die ons denken

  te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken,

  wat ooit bereiken d’ arbeid van mijn dagen,

  dat U behage?

  1. O liefde, voor dit offer van uw leven,

  wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,

  opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve,

  uw liefde derve!

  Dankgebed en voorbeden – afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

  Collectedoelen:
  1e collecte: Kia Moldavië IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457

  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Slotlied: Lied 524 vs. 2, 3 en 5 (op melodie van Lied 556)

  Zegen met gezongen Amen

  Inzameling van de gaven              – bij de uitgang

   

  Orde van dienst voor zondag 27 maart 2022 te Bierum

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma
  Organist: Ties Oldenhuis
  Koster: Jan de Weerdt
  Beamer: Thijs Sonneveld
  Koffie: Jeannette de Jong

  4e zondag van de veertig dagen voor Pasen
  Liturgische kleur: paars

  Welkom en mededelingen:

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet uit onze gemeente naar mevrouw T.I. Van Dijken-Pijper, Hoofdweg 10, 9905 PC  Holwierde.
  • Zondag 3 april: 9.30 uur te Bierum, ds. J.H. van den Berg te Appingedam

  Lied 544: 1 en 2

  (de gemeente gaat, voor zover fysiek mogelijk, staan)

  Stil gebed

  Bemoediging en groet

  Lied 858: 1,2,3 en 4

  Gebed

  Lied 281: 1 en 10

  Thema: Iemand had twee zonen …

  Lied 122: 1 en 3

  Lezing: Lucas 15,11-32

  Lied 938: 1

  Verkondiging

  Stilte

  Witter dan sneeuw (psalm 51; psalm project)

  Gebeden, afgesloten met gezamenlijk:

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood

  dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit,

  in eeuwigheid.

  AMEN

  Inzamelingen:

  1e collecte: Jeugd – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Slotlied: Lied 974: 1 en 2

  Zegen

  Amen gezongen