• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 3 december 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Mw. Ds. N.C. Meihuizen uit Kantensl
  De dienst is onine te volgen

 • Orde van diensten

  ORDE VAN DIENST voor zondag 3 december 2023 in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur

  Voorganger:  Mw.ds. N.C. Meihuizen, Kantens
  Ambtsdrager van dienst en lector: Tineke Postema
  Organist: Ties Oldenhuis
  Beamer: Marja Busz
  Koster: Hiepko Boerma
  Koffie: Jeannette de Jong
  Symbolische Bloemschikking: Trijntje Dijkman en Diet Nelisse
  Liturgische kleur: paars

  Welkom en mededelingen

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet en met beterschapswensen naar
   mevrouw K.P. Plugge-van der Plas, Pastorieweg 2, Krewerd
  • Een extra boeket bloemen zal gaan naar mevrouw J. van der Wolde-Heinen, Luingaweg 32 te Bierum
  • Op zondag 10 december hoopt voor te gaan ds. Gerard Knol Irenekerk te Bierum, aanvang 9:30 uur.

  Orgelspel

  1e adventskaars wordt aangestoken door voorganger

  moment van stilte

  Intochtslied Ps. 25: 1 en 2 Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U, beslecht mijn zaak.

  Votum en groet

  uitleg bloemschikking

  Drempelgebed

  Psalm 25: 3 Denk aan ’t Vaderlijk mee-dogen, 

  Kyriegebed

  Antwoordpsalm Ps. 100: 1 en 3 Juicht Gode toe, bazuint en zingt

  Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

  1e schriftlezing: 2 Samuel !: 17- 27  (lector)

  Lied 838: 1  O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven

  2e schriftlezing Johannes 13: 3 tot en met 17

  Lied 838: 2 Maak ons volbrengers van dat woord

  Preek

  Lied 448: 1, 3, 5, 7 en 9 Het volk dat wandelt in het duister

  Dankgebed

  Collecte bij de uitgang:

  1e collecte: Jaarproject Stichting Werkgroep Albanië-IBAN: NL 04RABO 0328751995

  2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04RABO 0328751995

  3e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373722796

  Toelichting St. Werkgroep Albanië 

  St. Werkgroep Albanië helpt mee aan de verbetering van de levensomstandigheden van de kwetsbaarste mensen in de Albanese samenleving: gehandicapten, ouderen en kinderen.


  Slotlied Lied 441: 1, 3, 5, 9 en 10 Hoe zal ik U ontvangen

  Zegen met gezongen amen

   

  Wij gedenken

  Viering op zondag 26 november 2023

  Voorganger: ds. Gerard Knol
  Ambtsdrager van dienst: Nienke Boerma-Wolters
  Organist: Ties Oldenhuis
  Beamteam: Marja Busz
  Koster: Koos Merema
  Koffieteam: Hiepko en Nienke

  Gelegenheid om elkaar te ontmoeten

  Orgelspel

  Mededelingen

  • De bloemen gaan met een beterschapsgroet naar mevrouw J. van der Veer-Knossen,
   De Rippert 20 te Holwierde
  • De dienst van 3 december 2023 vindt plaats om 9.30 uur in de Irenekerk. Voorganger is mevrouw Ds. N.C. Meihuizen uit Kantens

  Orde van dienst

  Psalm 139: 1

  Stilte

  Bemoediging en groet

  Lied 195

  Gebed

  Psalm 139: 2

  Thema: Laat er licht zijn!

  Lezing:  1 Johannes 1, 1 – 5

  Lied 23b: 2 en 3

  Verkondiging

  Stilte

  Lied om naar te luisteren:

  Gabriel Fauré, In Paradisum (tekst: NLB 959a en b)

  Lied 513: 1 en 2

  Wij gedenken

  Jan Willem Gelling op 02-02-2023 64 jaar

  Lied 792: 1 Kom God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit!

  Grietje Pieterdina Oosterhuis op 18-02-2023 78 jaar

  Lied 792: 3 Verlaat niet, wat uw hand begon, o God, ontbreek ons niet!

  Nijsiena Freeke Smit-Oosterhof op 23-03-2023 86 jaar

  Lied 792: 4: Laat zonneklaar te lezen zijn uw beeld, in ons geprent!

  Foktje Oosterhuis-Bouma op 04-06-2023 70 jaar

  Lied 792: 1 Kom God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit!

  Arend de Weerdt op 09-06-2023 88 jaar

  Lied 792: 3 Verlaat niet, wat uw hand begon, o God, ontbreek ons niet!

  Tjeert Smid op 25-06-2023 85 jaar

  Lied 792: 4: Laat zonneklaar te lezen zijn uw beeld, in ons geprent!

  Heije Wubs op 03-09-2023 72 jaar

  Lied 792: 2 (aangepast)

  O God, die al uw liefde hecht

  aan wie van liefde leeft,

  verzacht ons innerlijk gevecht.

  Dat Gij uw zegen op ons legt,

  uw vrede aan ons geeft!

  Wij steken een kaars aan voor allen die niet genoemd zijn maar wel in ons leven.

  Lied 513: 3 en 4

  Gebeden

  afgesloten met ‘Onze Vader …’ 

  Inzamelingen

  1e collecte: : Open Hof – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Kerk –  IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  3e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting Open Hof Groningen

  De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied.

  Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen.

  Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

  Slotlied: Lied 416: 1,2,3

  Zegen

  Lied 416: 4

  Na de dienst kan de familie de kaars, het kruisje en een roos meenemen.

  Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee.

   

  ORDE VAN DIENST voor zondag 19 november 2023 in de Irenekerk te Bierum, aanvang 09.30 uur

  Voorganger: Ds. G. Knol
  Ambtsdrager van dienst: Piet Kort
  Organist: Arie van Ballegooijen
  Beamer: Thijs Sonneveld
  Koster: Jan Dijksterhuis
  Koffie: Wim de Groot
  9e zondag van de herfst
  Liturgische kleur: groen
  Viering heilig Avondmaal

  Welkom en mededelingen

  • De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar
   fam. Buitenwerf-Van der Veen, Juffertoren 22A, 9905 RK Holwierde.
  • Op zondag 26 november hoopt voor te gaan ds. Gerard Knol Irenekerk te Bierum, aanvang 9:30 uur. In deze dienst gedenken wij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden.

  (Wij gaan staan)

  Bemoediging en groet

  Lied 204: 1 en 7

  (Wij gaan zitten)

  Gebed

  Lied 204: 8 en 9

  Thema: daar sta je dan met je (goeie) gedrag …

  Psalm 119: 40

  Lezing: Matteüs 25, 31 – 46

  Lied 284

  Overdenking

  Stilte

  Lied om naar te luisteren:

  Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139)

   

  Gebeden

   

  Collecten

  1e collecte  : EIGEN PROJECT: St. Werkgroep Albanië – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  2e collecte: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  3e colecte: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

  Toelichting St. Werkgroep Albanië

  St. Werkgroep Albanië helpt mee aan de verbetering van de levensomstandigheden van de

  kwetsbaarste mensen in de Albanese samenleving: gehandicapten, ouderen en kinderen.

   

  Viering van de tafel van de Heer

   

  Lied 400: 1, 4 en 5

   

  Tafelgebed

   

  Lied 653: 2 en 5

   

  Onze Vader in de hemel,

  laat uw naam geheiligd worden,

  laat uw koninkrijk komen

  laat uw wil gedaan worden

  op aarde zoals in de hemel.

  Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

  Vergeef ons onze schulden,

  zoals ook wij vergeven

  wie ons iets schuldig is.

  En breng ons niet in beproeving,

  maar red ons van het kwaad.

  Want aan U behoort het koningschap,

  de macht en de majesteit in eeuwigheid.

  AMEN

  Communie

  Slotlied: Lied 654: 1, 5 en 6

  Zegen

   

   

  ORDE VAN DIENST voor zondag 12 november  2023 in de Stefanuskerk te Holwierde,
  aanvang 09.30 uur

  Voorganger: ds. J. van den Berg, Appingedam
  Ambtsdrager van dienst: Ron van der Velde
  Organist: Wouter Schep
  Koster: Jan Papeleur
  Koffie: Jan de Weerdt
  Liturgisch kleur: Groen

  Orgelspel.

  Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

  De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
  dhr. K. Smit, Uiteinderweg 18 in Holwierde

  Intochtspsalm: Ps. 62 vs. 4 en 5

  Stil gebed

  Votum en groet

  Zingen: Lied 195 (Klein Gloria)

  Woord op de drempel: Hoe zet je je talenten in?

  Kyriëgebed

  Loflied: Ps. 111 vs. 1 en 6

  Woorden van leven: Fil. 2 : 1-11

  Zingen: Lied 206 vs. 5, 6 en 7 (melodie Lied 834)

  Gebed om verlichting met de Heilige Geest

  Moment met kleine en grote kinderen

  Kinderlied: EL 420 – ‘Als je bidt, zal Hij je geven’ [begeleid op accordeon]

  refrein:
  Als je bidt zal Hij je geven.
  Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.
  Als je zoekt dan zul je ’t vinden,

  halleluja. (4x)

  1. Als je de Vader vraagt om ’n brood,
   geeft Hij je zeker nooit een steen.
   Al je gebeden klein of groot,
   heus, Hij vergeet er – niet één.

  refr.

  1. Als je mijn Vader iets wilt vragen,
   vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.
   Ik ben met je alle dagen.
   Ik ben dezelfde – als toen.

  refr.

  Schriftlezing: Mattheüs 25 : 14-30

  Zingen: Lied 361 vs. 1, 2, 5, 6 en 7

  Lezing: Heidelbergse Catechismus Zondag 21 –

  Vraag en antwoord 55

  Wat verstaat u onder ‘de gemeenschap der heiligen’?

  Ten eerste dat de gelovigen allen tezamen en ieder persoonlijk als leden deel hebben aan de Here Christus en al zijn schatten en gaven.

  Ten tweede dat ieder zich geroepen moet voelen om zijn gaven tot nut en heil van de andere leden bereidwillig en met vreugde te gebruiken.

  Wat versta je onder de gemeentschap der heiligen?

  Ten eerste dat alle gelovigen deel hebben aan de gaven van Christus.

  Ten tweede dat wij die gaven gebruiken voor anderen in de gemeente en voor mensen in nood en dat we dat vrijwillig en met vreugde doen.

  Zingen: Lied 992 vs. 1, 2 en 3

  Verkondiging

  Stilte

  Orgelspel

  Zingen: Lied 998 [mede begeleid op accordeon]

  Wij gedenken dhr. H. Schipper Holwierde

  Dankgebed en voorbeden:

  afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

  Collectedoelen: 1e collecte: KIA Libanon; 2e collecte: Kerk; 3e collecte: Diaconie

  Slotlied: Lied 971

  Zegen met gezongen Amen

  Inzameling bij de uitgang

  1e collecte: KIA Libanon- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  2e collecte: Kerk- IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
  3e collecte: Diaconie- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

  Toelichting KIA

  In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.