• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 19 mei 2024
  Tijdstip: 10.00 uur
  Kerk: Vredekerk te Loppersum
  Voorganger: Ds. A. van den Bor
  Dienst is via deze link online mee te kijken

 • College van Kerkrentmeesters

  De kerkrentmeesters beheren de financiën, goederen en gebouwen van de kerkelijke gemeente.

  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit een team van 7 personen waarvan 4 ouderling kerkrentmeesters, die dus ook in de kerkenraad zitten. Ook is er één adviserend lid. Zij vergadert 1x per drie maanden. Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is lid van het moderamen.

  Taken:
  • Lid van de kerkenraad en eventueel dienstdoend ouderling volgens rooster;
  • Lid van het college van kerkrentmeesters;
  • Meedenken t.a.v. een verantwoord financieel beleid op het terrein van verkrijgen en beheer van geldmiddelen en het beheer van de bezittingen;.
  • Aanspreekpunt voor beheerder van kerkelijke gebouwen;
  • Werkgeverszaken.

  Collecten:
  • Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor kerk en diaconie.
  • Elk jaar in januari wordt er aan de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven (Actie kerkbalans). Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.
  • Ten tijde van Dankdag wordt er een inzameling gehouden door middel van acceptgiro’s.

  Verjaardagfonds:
  Ook het verjaardagfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Er is een ledenlijst die hieraan mee doen en de meeste leden een ook sommige niet kerkelijke leden ontvangen van het verjaardagsfonds een felicitatie + een verzoek om een vrijwillige gift voor hun verjaardag. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden ter verfraaiing van het kerkgebouw en de verenigingsgebouwen in de ruimste zin van het woord.

  College-van-Kerkrentmeesters

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via e-mail kerkrentmeesters@pknbhk.nl.

  Solidariteitskas:

  Elk jaar krijgt u een acceptgiro in de bus van de solidariteitskas. Om dit nog eens extra bij u onder de aandacht te brengen dit stukje. De helft van dit bedrag zijn wij als gemeente verplicht om af te dragen aan de landelijke kerk, en wordt aangewend voor initiatieven zoals hieronder beschreven. Het andere deel komt ten goede aan onze eigen gemeente.
  Wij bevelen het u van harte aan!

  De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter.
  De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.
  De Commissie Steunverlening bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden.

  Gericht op mensen, niet op stenen
  De opbouw van de gemeente is meer doorslaggevend dan het in stand houden van een gebouw. De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk. Daarnaast wordt uit de Solidariteitskas geput om noodzakelijke activiteiten te verrichtend ie niet door één gemeente op te brengen zijn.

  Bovenplaatselijk pastoraat:
  Pastoraat is een bijzondere vorm van hulpverlening. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in krijgsmacht, ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.
  Meer informatie over dit pastoraat vindt u op www.pkn.nl/pastoraat.

  Dovenpastoraat:
  Doven en slechthorenden zijn gewoon lid van een gemeente, maar tussen doven en horenden in staat een handicap. Horenden communiceren met gesproken woorden, doven veelal met gebaren. Om deze handicap te overbruggen, is er het dovenpastoraat. Predikanten en vrijwilligers verzorgen pastoraat, catechese en eredienst. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. Sinds 2013 onderzoekt het project ‘Doventhuisgemeente’ mogelijkheden tot vernieuwing, in aanvulling op het bestaande werk.

  Collectebonnen bestellen

  • U maakt € 20,- over, of een veelvoud daarvan (voor de waarde van € 1,-), of € 50,-, of een veelvoud daarvan (voor de waarde van € 2,50),

  naar NL02RABO 0313 0751 82 t.n.v. de Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd.

  • Zet bij de omschrijving de waarde die u wenst.
  • Attie Palsma beheert deze rekening en brengt de bonnen bij u thuis. Het bankrekeningnummer kunt u ook altijd terugvinden op de groene omslag van het contactblad.

  Namens de kerkrentmeesters

  Nieuws vanuit de Kerkrentmeesters:

  Coördinator Irene

  Wij zijn heel erg blij dat Wim de Groot zich heeft aangemeld als coördinator voor Irene. Hij begint 1 maart met deze functie. We wensen Wim veel plezier en succes!

  Actie kerkbalans

  De actie kerkbalans is bijna rond. De opbrengst is tot nu toe € 40.819,52. Een heel mooi bedrag! Hartelijk dank voor uw bijdrage! Ook willen we iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, heel hartelijk bedanken! U kunt uw bijdrage overmaken via een automatische incasso of u moet er zelf even om denken het  toegezegde bedrag over te maken. Acceptgirokaarten kunnen niet meer gebruikt worden. Op deze manier kunnen ook de toezeggingen  voor de Dankdag worden overgemaakt.                                                                         

  Toelichting begroting

  Op het moment van het vaststellen van de begroting (oktober/november 2023) was uiteraard het afscheid van ds. Knol bekend. Wat op dat moment nog niet bekend was: Hoe het pastoraat in te vullen. Vandaar dat het resultaat van de begroting 2024 op ruim  € 35.000, – is begroot. U mag er van uit gaan dat een aanzienlijk deel van dit bedrag besteed gaat worden aan pastorale ondersteuning. Het bedrag wat onder Pastoraat genoemd is bestaat uit de kosten voor gastpredikanten en de ondersteuning van ds. Segger bij de bestuurlijke samenwerking. De kosten kerkelijke gebouwen zijn lager begroot door de fors lagere energieprijzen. Uiteraard blijven onderhoud e.d. wel fors aan de prijs. Het opzeggen van de huur van de Stefanuskerk bespaart ons natuurlijk op energie, maar daar komen wel huurkosten tegenover te staan. Wel bespaart het ons op onderhoud rondom de kerk. Dit ziet u terug in lagere salarissen en vergoedingen. Voor de Irenekerk was in 2014 een onderhoudsfonds van € 100.000, – voor een periode van 10 jaar ingericht. In deze begroting ziet u de laatste € 10.000, – daaruit bij onttrekking bestemmingsfondsen. Verder zijn veel dingen toch weer een beetje duurder geworden. Daar waar nodig hebben we getracht dit in de bedragen te verwerken.

  Degenen die de hele begroting willen inzien zijn welkom om langs te komen bij de penningmeester.

  Met een hartelijke groet,

  Henk Kloosterman