• Agenda:

  Datum: 28 november 2021
  Tijd: 9.30 uur
  Voorganger: Ds. G. Knol
  Irenekerk te Bierum
  Online de dienst volgen:
  Via deze link gaat u naar de online kerkdienst

 • College van Kerkrentmeesters

  De kerkrentmeesters beheren de financiën, goederen en gebouwen van de kerkelijke gemeente.

  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit een team van 7 personen waarvan 4 ouderling kerkrentmeesters, die dus ook in de kerkenraad zitten. Ook is er één adviserend lid. Zij vergadert 1x per drie maanden. Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is lid van het moderamen.

  Taken:
  • Lid van de kerkenraad en eventueel dienstdoend ouderling volgens rooster;
  • Lid van het college van kerkrentmeesters;
  • Meedenken t.a.v. een verantwoord financieel beleid op het terrein van verkrijgen en beheer van geldmiddelen en het beheer van de bezittingen;.
  • Aanspreekpunt voor beheerder van kerkelijke gebouwen;
  • Werkgeverszaken.

  Collecten:
  • Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor kerk en diaconie.
  • Elk jaar in januari wordt er aan de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven (Actie kerkbalans). Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.
  • Ten tijde van Dankdag wordt er een inzameling gehouden door middel van acceptgiro’s.

  Verjaardagfonds:
  Ook het verjaardagfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Er is een ledenlijst die hieraan mee doen en de meeste leden een ook sommige niet kerkelijke leden ontvangen van het verjaardagsfonds een felicitatie + een verzoek om een vrijwillige gift voor hun verjaardag. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden ter verfraaiing van het kerkgebouw en de verenigingsgebouwen in de ruimste zin van het woord.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via e-mail kerkrentmeesters@pknbhk.nl.
  College-van-Kerkrentmeesters

  Solidariteitskas:

  Elk jaar krijgt u een acceptgiro in de bus van de solidariteitskas. Om dit nog eens extra bij u onder de aandacht te brengen dit stukje. De helft van dit bedrag zijn wij als gemeente verplicht om af te dragen aan de landelijke kerk, en wordt aangewend voor initiatieven zoals hieronder beschreven. Het andere deel komt ten goede aan onze eigen gemeente.
  Wij bevelen het u van harte aan!

  De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter.
  De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.
  De Commissie Steunverlening bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden.

  Gericht op mensen, niet op stenen
  De opbouw van de gemeente is meer doorslaggevend dan het in stand houden van een gebouw. De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk. Daarnaast wordt uit de Solidariteitskas geput om noodzakelijke activiteiten te verrichtend ie niet door één gemeente op te brengen zijn.

  Bovenplaatselijk pastoraat:
  Pastoraat is een bijzondere vorm van hulpverlening. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in krijgsmacht, ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.
  Meer informatie over dit pastoraat vindt u op www.pkn.nl/pastoraat.

  Dovenpastoraat:
  Doven en slechthorenden zijn gewoon lid van een gemeente, maar tussen doven en horenden in staat een handicap. Horenden communiceren met gesproken woorden, doven veelal met gebaren. Om deze handicap te overbruggen, is er het dovenpastoraat. Predikanten en vrijwilligers verzorgen pastoraat, catechese en eredienst. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. Sinds 2013 onderzoekt het project ‘Doventhuisgemeente’ mogelijkheden tot vernieuwing, in aanvulling op het bestaande werk.

  Nieuws vanuit de Kerkrentmeesters:

  Verjaardagfonds

  De opbrengst van het derde kwartaal is € 197,10. Hartelijk dank!

  Alie Slagter 

  Vanuit de kerkrentmeestersvergadering op 20 oktober 2021

  • De begroting van 2022 besproken
  • Hans Windt heeft januari ingepland om het interieur van de kerk te schilderen
  • De stoelen achter in de kerk gaan naar de galerij na het concert van de muziekvereniging
  • Lekkage plat dak Irene: wordt verholpen.

  Toelichting Jaarrekening 2020

  De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van ruim € 24.000, –

  Hoe komt dat?

  • Door verhuizing en overlijden minder kerkbalansopbrengsten
  • Wel dient opgemerkt te worden dat begin 2021 een aantal leden nog is aangeschreven dat de toezegging 2020 niet is betaald. Dit is een bedrag van bijna € 3.500, –
  • Gemiste collecteopbrengsten door corona.
  • Dalende pachtopbrengsten door aanpassingen pachttarieven.
  • Flink lagere buffetopbrengsten

  Aan de lastenkant zijn er ook een paar “meevallers” te noteren

  • Lagere energiekosten door het niet doorgaan van fysieke diensten
  • Hierdoor ook lagere kosten kerkdiensten

  Het meest opvallende aan de jaarrekening is de fors hogere balanswaarde. Dit ziet u bij de incidentele baten (punt 6) weergegeven. Ook in onze gemeente waren veel gronden en ook gebouw(en) tegen hele lage waardes vermeld op de balans. Deze herwaardering is ons ingegeven door de belastingdienst en dus ook de landelijke PKN om gebouwen en/of landerijen tegen reëlere waardes te vermelden op de balans. Dan ziet u onderaan de pagina nog een blokje resultaatbestemming. Zoals u weet is ’t Centrum verkocht. De verkoopopbrengst van het gebouw en de mooie spaarrekening die door de loop der jaren was opgebouwd vormen te samen de ruim € 62.000, -. Deze vallen nu ten deel aan de kerk en zijn aan de algemene reserve toegevoegd.

  Dit is uiteraard een beknopte weergave van de jaarrekening. Mocht u prijs er prijs op stellen de gehele jaarrekening in te zien dan is dat mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester Henk Kloosterman (620475).

  Namens het College van Kerkrentmeesters,

  Henk Kloosterman