• Agenda:

  Zondag 2 februari 2020
  Aanvang 9.30 uur Irenekerk
  Voorganger: Ds. G. Knol

  Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Irene onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

   

   

   

   

 • College van Kerkrentmeesters

  De kerkrentmeesters beheren de financiën, goederen en gebouwen van de kerkelijke gemeente.

  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit een team van 5 personen waarvan 2 ouderling kerkrentmeesters, die dus ook in de kerkenraad zitten. Ook is er één adviserend lid. Zij vergadert 1x per drie maanden. Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is lid van het moderamen.

  Taken:
  • Lid van de kerkenraad en eventueel dienstdoend ouderling volgens rooster;
  • Lid van het college van kerkrentmeesters;
  • Meedenken t.a.v. een verantwoord financieel beleid op het terrein van verkrijgen en beheer van geldmiddelen en het beheer van de bezittingen;.
  • Aanspreekpunt voor beheerder van kerkelijke gebouwen;
  • Werkgeverszaken.

  Collecten:
  • Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor kerk en diaconie.
  • Elk jaar in januari wordt er aan de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven (Actie kerkbalans). Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.
  • Ten tijde van Dankdag wordt er een inzameling gehouden door middel van acceptgiro’s.

  Verjaardagfonds:
  Ook het verjaardagfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Er is een ledenlijst die hieraan mee doen en de meeste leden een ook sommige niet kerkelijke leden ontvangen van het verjaardagsfonds een felicitatie + een verzoek om een vrijwillige gift voor hun verjaardag. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden ter verfraaiing van het kerkgebouw en de verenigingsgebouwen in de ruimste zin van het woord.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via e-mail kerkrentmeesters@pknbhk.nl.
  College-van-Kerkrentmeesters

  Solidariteitskas:

  Elk jaar krijgt u een acceptgiro in de bus van de solidariteitskas. Om dit nog eens extra bij u onder de aandacht te brengen dit stukje. De helft van dit bedrag zijn wij als gemeente verplicht om af te dragen aan de landelijke kerk, en wordt aangewend voor initiatieven zoals
  hieronder beschreven. Het andere deel komt ten goede aan onze eigen gemeente.
  Wij bevelen het u van harte aan!

  De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet
  ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter.
  De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.
  De Commissie Steunverlening bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden.

  Gericht op mensen, niet op stenen:
  De opbouw van de gemeente is meer doorslaggevend dan het in stand houden van een gebouw. De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk. Daarnaast wordt uit de Solidariteitskas geput om noodzakelijke activiteiten te verrichtend ie niet door één gemeente op te brengen zijn.

  Bovenplaatselijk pastoraat:
  Pastoraat is een bijzondere vorm van hulpverlening. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in krijgsmacht, ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.
  Meer informatie over dit pastoraat vindt u op www.pkn.nl/pastoraat.

  Dovenpastoraat:
  Doven en slechthorenden zijn gewoon lid van een gemeente, maar tussen doven en horenden in staat een handicap. Horenden communiceren met gesproken woorden, doven veelal met gebaren. Om deze handicap te overbruggen, is er het dovenpastoraat. Predikanten en vrijwilligers verzorgen pastoraat, catechese en eredienst. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. Sinds 2013 onderzoekt het project ‘Doventhuisgemeente’ mogelijkheden tot vernieuwing, in aanvulling op het bestaande werk.

  Nieuws vanuit de Kerkrentmeesters:

  De Sebastiaankerk wordt op 20-1-2020 weer in gebruik genomen.

  Zoals beloofd op de gemeenteavond, de begrotingen staan volledig afgedrukt in dit blad. Mocht u hierover  vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. H. Kloosterman.

  De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 4.189,10 opgebracht! Iedereen hartelijk dank daarvoor. Ook willen we de lopers bedanken voor hun inspanningen!

  Er is weer internet, zowel in de kerk als in het gebouw Irene. Er wordt nu gewerkt  aan het gebruiksklaar maken van de kerkomroep.

  De bijdrageadministratie van onze gemeente is uitbesteed aan mevr. T. van Bruggen van Cijfers en Zo.

  Marja Busz komt het beamteam versterken.

  Gerrit Huizenga stopt als organist m.i.v. het nieuwe jaar.  Arie van Ballegooien  begint m.i.v. het nieuwe jaar als organist in onze gemeente.

  Trox van het RCBB heeft toestemming gegeven om Het Centrum te verkopen.

  Abonnement Kerkblad

  Het uitbrengen van het Kerkblad dient een kostendekkende activiteit te zijn is altijd afgesproken. Zoals u ook in de Jaarrekening 2018 kunt zien lukt dat niet meer. Nu hebben Kerkrentmeesters en Kerkenraad besloten het abonnementsgeld met € 2,50 verhogen van € 10,- naar € 12,50 per jaar. In het voorjaar van 2020 krijgt u de acceptgiro met het nieuwe tarief.

  Jan v.d. Laan is deze zomer gestopt met het maken van het contactblad.

  Nadat onze predikant  een aantal nummers voor zijn rekening heeft genomen, wordt deze taak overgenomen door Margriet Papeleur.

  Jan v.d. Laan stopt ook met de bijdragenadministratie. Mevr. Trijnie van Bruggen uit Bierum is bereid gevonden om deze taak over te nemen. Jan en Jantje v.d. Laan stoppen ook met het beheer van het Centrum. Deze werkzaamheden worden overgenomen door Udo en Greet Oosterhuis.

  Jan en Jantje worden natuurlijk op passende wijze, door de kerkrentmeesters, heel hartelijk bedankt voor al hun werkzaamheden met bloemen en een cadeaubon.

  Maar ok op deze wijze willen we hen heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange, enorme inzet vooral hun werkzaamheden in en voor onze gemeente!

  Dankdagcollecte

  Woensdag 6 november is het dankdag voor arbeid en gewas. In de week voorafgaand aan dankdag wordt u de acceptgiro voor de dankdagcollecte bezorgd. Dat is dit jaar in de week van 27 okt. t/m 2 november. In de week van dankdag (dus 3 t/m 9 november) worden de antwoordenveloppen weer door de lopers bij u opgehaald. Wilt u er zorg voor dragen dat u deze klaar heeft liggen. Dit bespoedigt het vlot ophalen door de lopers.

  Uw gift komt volledig ten goede aan onze gemeente, en wordt van harte bij u aanbevolen.

  Kent u de Kerkgeld app al?

  De Kerkrentmeesters overwegen ook in onze gemeente Kerkgeld app in gebruik te nemen. De app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw financiële kerkzaken.

  In de Kerkgeld app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage (kerkbalans) doen óf collectebonnen bestellen. Als u zondags geen contant geld hebt kunt u in de dienst ook uw collectegeld per doel overmaken. Ook luisteraars die via Kerkomroep verbonden zijn kunnen zo hun collectegeld overmaken.

  Wat heeft het voor voordelen? Voor u als gebruiker wat minder, maar als u bijvoorbeeld uw bijdrage kerkbalans op deze manier kenbaar maakt wordt dit automatisch verwerkt in de bijdragenadministratie. Dit maakt de kans op fouten kleiner en bespaart tijd voor de bijdragenadministrateur.

  Bij de dankdagcollecte, die nu gehouden wordt, hoeven minder vrijwilligers langs de deur en bespaart op papier en enveloppen.

  Uiteraard realiseren wij ons ook dat niet iedereen hier gebruik van kan en wil maken, maar het kan wel een mooie aanvulling zijn.

  De app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

  Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt deze op www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app  of vraag een exemplaar aan bij de Kerkrentmeesters.

  Op de gemeenteavond na dankdag, 6 november, willen wij u nog wat meer informatie geven, eventuele vragen beantwoorden en uw mening peilen.

  De kerkrentmeesters