• Agenda:

  Dienst op zondag 20 oktober 2019:
  Aanvang 9.30 uur
  Irenekerk
  Zangdienst
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

   

   

 • College van Kerkrentmeesters

  De kerkrentmeesters beheren de financiën, goederen en gebouwen van de kerkelijke gemeente.

  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit een team van 5 personen waarvan 2 ouderling kerkrentmeesters, die dus ook in de kerkenraad zitten. Ook is er één adviserend lid. Zij vergadert 1x per drie maanden. Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is lid van het moderamen.

  Taken:
  • Lid van de kerkenraad en eventueel dienstdoend ouderling volgens rooster;
  • Lid van het college van kerkrentmeesters;
  • Meedenken t.a.v. een verantwoord financieel beleid op het terrein van verkrijgen en beheer van geldmiddelen en het beheer van de bezittingen;.
  • Aanspreekpunt voor beheerder van kerkelijke gebouwen;
  • Werkgeverszaken.

  Collecten:
  • Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor kerk en diaconie.
  • Elk jaar in januari wordt er aan de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven (Actie kerkbalans). Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.
  • Ten tijde van Dankdag wordt er een inzameling gehouden door middel van acceptgiro’s.

  Verjaardagfonds:
  Ook het verjaardagfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Er is een ledenlijst die hieraan mee doen en de meeste leden een ook sommige niet kerkelijke leden ontvangen van het verjaardagsfonds een felicitatie + een verzoek om een vrijwillige gift voor hun verjaardag. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden ter verfraaiing van het kerkgebouw en de verenigingsgebouwen in de ruimste zin van het woord.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via e-mail kerkrentmeesters@pknbhk.nl.
  College-van-Kerkrentmeesters

  Solidariteitskas:

  Elk jaar krijgt u een acceptgiro in de bus van de solidariteitskas. Om dit nog eens extra bij u onder de aandacht te brengen dit stukje. De helft van dit bedrag zijn wij als gemeente verplicht om af te dragen aan de landelijke kerk, en wordt aangewend voor initiatieven zoals
  hieronder beschreven. Het andere deel komt ten goede aan onze eigen gemeente.
  Wij bevelen het u van harte aan!

  De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet
  ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter.
  De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.
  De Commissie Steunverlening bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden.

  Gericht op mensen, niet op stenen:
  De opbouw van de gemeente is meer doorslaggevend dan het in stand houden van een gebouw. De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk. Daarnaast wordt uit de Solidariteitskas geput om noodzakelijke activiteiten te verrichtend ie niet door één gemeente op te brengen zijn.

  Bovenplaatselijk pastoraat:
  Pastoraat is een bijzondere vorm van hulpverlening. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in krijgsmacht, ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.
  Meer informatie over dit pastoraat vindt u op www.pkn.nl/pastoraat.

  Dovenpastoraat:
  Doven en slechthorenden zijn gewoon lid van een gemeente, maar tussen doven en horenden in staat een handicap. Horenden communiceren met gesproken woorden, doven veelal met gebaren. Om deze handicap te overbruggen, is er het dovenpastoraat. Predikanten en vrijwilligers verzorgen pastoraat, catechese en eredienst. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. Sinds 2013 onderzoekt het project ‘Doventhuisgemeente’ mogelijkheden tot vernieuwing, in aanvulling op het bestaande werk.

  Nieuws vanuit de Kerkrentmeesters:

  Irenekerk:

  De elektrische groepenkasten zijn vernieuwd.

  Binnenkort wordt het orgel in de Irenekerk nagekeken.

  Rentokil heeft een paar keer gespoten tegen de muggenoverlast en hoopt nu van deze plaag verlost te zijn. Ook is er een zgn. blauwe lamp geplaatst. Deze zal geregeld worden geleegd.

   

  Stefanuskerk:

  Op 11 mei as doet het orgel mee aan de orgeldag Noord Nederland van de Stichting Hinszorgel uit Leens.

  Van 10-20 mei a.s. zullen er CD en video opnames plaatsvinden in de Stefanuskerk.

  Het orgeltje van orgelbouwer v.d. Putten, staande in het koor, zal hiervoor worden gebruikt. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van zijn orgels uit Elburg en Stapelmoor (Duitsland). De orgels zullen bespeeld worden door een organiste uit Chili. Ook zullen er 2 muzikanten uit Frankrijk daarbij aanwezig zijn. De energiekosten zullen door de organisatie worden vergoed.

    

  RESTAURATIE SEBASTIAANKERK  BIERUM:

  In april hebben we van de heer Jur Bekooy, bouwkundige van de SOGK, uitleg gekregen over de voorgenomen restauratie van de Sebastiaankerk. Er is bevingsschade vastgesteld in muren en sommige schilderingen en dit zal professioneel worden hersteld.

  De SOGK heeft de intentie om de kerk weer zoveel mogelijk in oude staat terug te brengen zodat de uitstraling een stevige, rustige kerk zal zijn. Hiertoe worden aan de binnenzijde ondermeer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Herstellen van de schilderingen in de gewelven
  • Het 2e rouwbord wordt teruggeplaatst in de kerk
  • Repareren van de electrische voetverwarming
  • Verwijderen van de straalkachels
  • Aanpassen electra
  • Herstellen pleisterwerk op de muren
  • Het re-activeren van de was op de banken
  • Aanbrengen loopbrug op verdieping
  • Diverse werkzaamheden aan / in de toren om overlast van vogels te voorkomen
  • Aan de buitenkant ondermeer:
  • Nazien en event. reparatie van glas in lood
  • Voegwerk en gedeelte metselwerk muren
  • Voegwerk steunbeer
   De verwachting van de SOGK is dat er in juni/juli gestart kan worden en dat de werkzaamheden een half jaar in beslag zullen nemen.

  Kerkomroep:

  We willen gebruik gaan maken van kerkomroep, zodat men thuis live of achteraf de kerkdienst kan beluisteren. Luisteraars met een computer of tablet kunnen hiermee inloggen. Luisteraars die dit niet hebben kunnen middels een luisterkastje de dienst beluisteren.
  De kerkrentmeesters hebben van het verjaardagsfonds een bijdrage ontvangen van € 1365,- . Deze bijdrage wordt gebruikt om kerkomroep te realiseren.

  Ledenadministratie:

  Kor Bos verzorgt voor onze gemeente al tientallen jaren de ledenadministratie. Hij heeft aangegeven dat hij met ingang van 1 januari 2020 stopt als vrijwilliger binnen de kerkrentmeesters en met zijn werkzaamheden t.b.v. de ledenadministratie.