• Agenda:

  Eredienst
  Datum: 4 juni 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorgangers:  Ds. G. Knol
  De dienst is online te volgen

 • College van Kerkrentmeesters

  De kerkrentmeesters beheren de financiën, goederen en gebouwen van de kerkelijke gemeente.

  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit een team van 7 personen waarvan 4 ouderling kerkrentmeesters, die dus ook in de kerkenraad zitten. Ook is er één adviserend lid. Zij vergadert 1x per drie maanden. Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is lid van het moderamen.

  Taken:
  • Lid van de kerkenraad en eventueel dienstdoend ouderling volgens rooster;
  • Lid van het college van kerkrentmeesters;
  • Meedenken t.a.v. een verantwoord financieel beleid op het terrein van verkrijgen en beheer van geldmiddelen en het beheer van de bezittingen;.
  • Aanspreekpunt voor beheerder van kerkelijke gebouwen;
  • Werkgeverszaken.

  Collecten:
  • Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor kerk en diaconie.
  • Elk jaar in januari wordt er aan de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven (Actie kerkbalans). Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.
  • Ten tijde van Dankdag wordt er een inzameling gehouden door middel van acceptgiro’s.

  Verjaardagfonds:
  Ook het verjaardagfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Er is een ledenlijst die hieraan mee doen en de meeste leden een ook sommige niet kerkelijke leden ontvangen van het verjaardagsfonds een felicitatie + een verzoek om een vrijwillige gift voor hun verjaardag. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden ter verfraaiing van het kerkgebouw en de verenigingsgebouwen in de ruimste zin van het woord.

  College-van-Kerkrentmeesters

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via e-mail kerkrentmeesters@pknbhk.nl.

  Solidariteitskas:

  Elk jaar krijgt u een acceptgiro in de bus van de solidariteitskas. Om dit nog eens extra bij u onder de aandacht te brengen dit stukje. De helft van dit bedrag zijn wij als gemeente verplicht om af te dragen aan de landelijke kerk, en wordt aangewend voor initiatieven zoals hieronder beschreven. Het andere deel komt ten goede aan onze eigen gemeente.
  Wij bevelen het u van harte aan!

  De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter.
  De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.
  De Commissie Steunverlening bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden.

  Gericht op mensen, niet op stenen
  De opbouw van de gemeente is meer doorslaggevend dan het in stand houden van een gebouw. De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk. Daarnaast wordt uit de Solidariteitskas geput om noodzakelijke activiteiten te verrichtend ie niet door één gemeente op te brengen zijn.

  Bovenplaatselijk pastoraat:
  Pastoraat is een bijzondere vorm van hulpverlening. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in krijgsmacht, ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.
  Meer informatie over dit pastoraat vindt u op www.pkn.nl/pastoraat.

  Dovenpastoraat:
  Doven en slechthorenden zijn gewoon lid van een gemeente, maar tussen doven en horenden in staat een handicap. Horenden communiceren met gesproken woorden, doven veelal met gebaren. Om deze handicap te overbruggen, is er het dovenpastoraat. Predikanten en vrijwilligers verzorgen pastoraat, catechese en eredienst. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. Sinds 2013 onderzoekt het project ‘Doventhuisgemeente’ mogelijkheden tot vernieuwing, in aanvulling op het bestaande werk.

  Nieuws vanuit de Kerkrentmeesters:

  Dankdagcollecte

  De opbrengst van de Dankdagcollecte bedraagt € 3780,00 aan toezeggingen!

  Actie kerkbalans

  De Actie Kerkbalans heeft ruim € 43.000,00 opgebracht.

  Ruim € 3000,00 meer dan het vorig jaar!

  Heel veel dank voor uw bijdrage!

  Tentoonstelling ‘Zwijgend Goud‘ in de A-kerk in Groningen

  Van 18 februari tot en met 18 juni zijn in de A-kerk in Groningen honderd bijzondere kerkobjecten uit meer dan zestig Groninger kerken te zien. De tentoonstelling Zwijgend Goud wordt georganiseerd door Stichting Groninger Kerken (SOGK). Ook vanuit de Stefanuskerk zijn hier een aantal objecten o.a. de sarcofaag en het bord gemaakt door de onderduikers.

  Grasmaaien rondom de Stefanuskerk

  We zijn nog steeds op zoek naar iemand, die het gras wil maaien rondom de Stefanuskerk. Er staat een passende vergoeding tegenover. Je kunt je hiervoor aanmelden bij:
  Margriet Papeleur tel: 626056 e-mail: mpapeleur@hotmail.com

   Collectebonnen bestellen:

  • U maakt € 20,- over, of een veelvoud daarvan (voor de waarde van € 1,-), of € 50,-, of een veelvoud daarvan (voor de waarde van € 2,50),

  naar NL02RABO 0313 0751 82 t.n.v. de Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd.

  • Zet bij de omschrijving de waarde die u wenst.
  • Attie Palsma beheert deze rekening en brengt de bonnen bij u thuis. Het bankrekeningnummer kunt u ook altijd terugvinden op de groene omslag van het contactblad.

  Verjaardagsfonds

  De opbrengst van het 4e kwartaal 2022 is € 189,35.

  Hartelijke dank hiervoor!

  Gré Borg en Alie Slagter

                                                                                

   

   

   

   Gebruikt u al Collectebonnen??

  In het vorige kerkblad hebben wij er al over geschreven, maar doen dat bij deze nogmaals!

  Het storten van contant geld brengt tegenwoordig aardig wat kosten met zich mee. Het is natuurlijk uitermate sneu als je als diaconie collecteert voor een goed doel en bij het storten van het geld verdwijnt er een deel als zijnde kosten.

  Dat is te voorkomen! Hiervoor hebben we een mooie oplossing: De Collecte bon! Het is er al jaren en is handig in gebruik. Ze zijn er in de waardes € 1,- en € 2,50. Er zitten 20 stuks op een vel.

  Hoe bestelt u deze?

  • U maakt € 20,- over, of een veelvoud daarvan (voor de waarde van € 1,-), of € 50,-, of een veelvoud daarvan (voor de waarde van € 2,50), naar NL02RABO 0313 0751 82 t.n.v. de Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd.
  • Zet bij de omschrijving de waarde die u wenst.
  • Attie Palsma beheert deze rekening en brengt de bonnen bij u thuis. Het bankrekeningnummer kunt u ook altijd terug inden op de groene omslag van het contactblad.

  De voordelen?

  • U hebt altijd collectegeld bij de hand
  • Alle collectegeld komt ten goede aan het doel
  • Geen stortingskosten meer
  • Het wordt gezien als gift, en is dus aftrekbaar voor de belasting

  Kortom: van harte bij u aanbevolen!