• Agenda:

  Volgende kerkdienst:
  Datum: 3 december 2023
  Tijdstip: 9.30 uur
  Kerk: Irenekerk
  Voorganger: Mw. Ds. N.C. Meihuizen uit Kantensl
  De dienst is onine te volgen

 • College van Kerkrentmeesters

  De kerkrentmeesters beheren de financiën, goederen en gebouwen van de kerkelijke gemeente.

  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit een team van 7 personen waarvan 4 ouderling kerkrentmeesters, die dus ook in de kerkenraad zitten. Ook is er één adviserend lid. Zij vergadert 1x per drie maanden. Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is lid van het moderamen.

  Taken:
  • Lid van de kerkenraad en eventueel dienstdoend ouderling volgens rooster;
  • Lid van het college van kerkrentmeesters;
  • Meedenken t.a.v. een verantwoord financieel beleid op het terrein van verkrijgen en beheer van geldmiddelen en het beheer van de bezittingen;.
  • Aanspreekpunt voor beheerder van kerkelijke gebouwen;
  • Werkgeverszaken.

  Collecten:
  • Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor kerk en diaconie.
  • Elk jaar in januari wordt er aan de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven (Actie kerkbalans). Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.
  • Ten tijde van Dankdag wordt er een inzameling gehouden door middel van acceptgiro’s.

  Verjaardagfonds:
  Ook het verjaardagfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Er is een ledenlijst die hieraan mee doen en de meeste leden een ook sommige niet kerkelijke leden ontvangen van het verjaardagsfonds een felicitatie + een verzoek om een vrijwillige gift voor hun verjaardag. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden ter verfraaiing van het kerkgebouw en de verenigingsgebouwen in de ruimste zin van het woord.

  College-van-Kerkrentmeesters

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via e-mail kerkrentmeesters@pknbhk.nl.

  Solidariteitskas:

  Elk jaar krijgt u een acceptgiro in de bus van de solidariteitskas. Om dit nog eens extra bij u onder de aandacht te brengen dit stukje. De helft van dit bedrag zijn wij als gemeente verplicht om af te dragen aan de landelijke kerk, en wordt aangewend voor initiatieven zoals hieronder beschreven. Het andere deel komt ten goede aan onze eigen gemeente.
  Wij bevelen het u van harte aan!

  De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter.
  De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.
  De Commissie Steunverlening bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden.

  Gericht op mensen, niet op stenen
  De opbouw van de gemeente is meer doorslaggevend dan het in stand houden van een gebouw. De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk. Daarnaast wordt uit de Solidariteitskas geput om noodzakelijke activiteiten te verrichtend ie niet door één gemeente op te brengen zijn.

  Bovenplaatselijk pastoraat:
  Pastoraat is een bijzondere vorm van hulpverlening. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in krijgsmacht, ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.
  Meer informatie over dit pastoraat vindt u op www.pkn.nl/pastoraat.

  Dovenpastoraat:
  Doven en slechthorenden zijn gewoon lid van een gemeente, maar tussen doven en horenden in staat een handicap. Horenden communiceren met gesproken woorden, doven veelal met gebaren. Om deze handicap te overbruggen, is er het dovenpastoraat. Predikanten en vrijwilligers verzorgen pastoraat, catechese en eredienst. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. Sinds 2013 onderzoekt het project ‘Doventhuisgemeente’ mogelijkheden tot vernieuwing, in aanvulling op het bestaande werk.

  Nieuws vanuit de Kerkrentmeesters:

  Coördinator voor het gebouw Irene gezocht 

  Jenny de Weerdt stopt per 1-1-2024 met de coördinatie werkzaamheden van het gebouw Irene.

  Wij zijn op zoek naar iemand die deze taak van haar wil overnemen.

  Wilt u zich hiervoor aanmelden of wilt u eerst wat informatie inwinnen,

  bel of mail naar Boelo Oldenhuis:

  E-mail: boelo@oldenhuisagro.com    Telefoon: 0596-592203 

  Beamer

  De nieuwe beamer is geplaatst. Het geeft een mooi helder en duidelijk beeld.

  We gaan kijken of de ouder beamer in de Stefanuskerk geplaatst kan worden.

  Dankdag collecte

  De laatste week van oktober worden de brieven voor de Dankdagcollecte rondgebracht.

  De eerste week van november worden de enveloppen opgehaald.

  Jaarrekening 2022

  De jaarrekening 2022 wordt op de gemeenteavond van 1 november gepresenteerd. De gegevens ziet u hieronder.

  Solvabiliteitsverklaring 

  Dit onderwerp komt op de gemeenteavond aan de orde met betrekking tot het aanstellen van een gezamenlijke predikant/pastorale medewerker met Spijk/Losdorp en ’t Zandt/Godlinze.

  Actie kerkbalans

  U kunt uw bijdrage overmaken via een automatische incasso of u moet er zelf even omdenken om het toegezegde bedrag over te maken. Acceptgirokaarten kunnen niet meer gebruikt worden.

  Solidariteitskas

  Binnenkort wordt u het betalingsverzoek toegestuurd betreffende de solidariteitskas.

  De helft van dit bedrag komt ten goede aan ons eigen gemeente en de andere helft voor de gemeentes die ondersteuning nodig hebben. De subsidie voor de bestuurlijke samenwerking hebben wij hier ook uit ontvangen. Wij hopen op uw medewerking. 

  Collectebonnen bestellen

  • U maakt € 20,- over, of een veelvoud daarvan (voor de waarde van € 1,-), of € 50,-, of een veelvoud daarvan (voor de waarde van € 2,50),

  naar NL02RABO 0313 0751 82 t.n.v. de Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd.

  • Zet bij de omschrijving de waarde die u wenst.
  • Attie Palsma beheert deze rekening en brengt de bonnen bij u thuis. Het bankrekeningnummer kunt u ook altijd terugvinden op de groene omslag van het contactblad.

  Namens de kerkrentmeesters

  Margriet Papeleur 

  Jaarrekening 2022

  Het CCBB heeft de Jaarrekening 2022 goedgekeurd.

  De jaarrekening ligt ter inzage bij de penningmeester Henk Kloosterman.

  Toelichting Jaarrekening 2022

  Het resultaat van boekjaar 2022 is € 31.909, – positief. Dit heeft enige uitleg nodig! Door herwaarderingen van met name de 2 pastorieën (€ 91.616, – met daarnaast nog een paar kleinere posten) komen we op het positieve bedrag. Het echte resultaat van onze inkomsten en uitgaven komt op – € 73.273, –

  Het jaar 2022 was qua beleggingen uitermate teleurstellend. Dit zien we terug in de rente (dividend) opbrengsten – € 26.658.

  Hieronder een paar opvallende zaken uit de jaarrekening.

  • Ondanks het versturen van herinneringen is niet al het toegezegde geld ontvangen.
  • De collecte inkomsten zijn wel weer hoger
  • In de kosten kerkelijke gebouwen is de verfbeurt van de Irenekerk verwerkt (binnenzijde)
  • Kosten pastoraat hoger door de kosten ds. Segger voor zijn inzet m.b.t. bestuurlijke samenwerking.
  • Het bedrag van de incidentele baten komt voort uit de herwaardering pastorieën (ruim € 91.000, – en verkoop van 1250 m2 grond).

  Namens de Kerkrentmeesters,

  Henk Kloosterman