• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba)
  Hans Jongejan
  Willy Kamphuis
  Derk Pardijs

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Lina van Zanten (voorzitter)
  Duurt Dijkman

  Diakenen:
  Hiepko Boerma (voorzitter)
  Hennie Kap (secretaris)
  Ineke Bos (penningmeester)
  Gerdina Klevering

  Notulist:
  Harry de Groot

   

  Nieuws

  Vacatures ambtsdragers

  De kerkenraad maakt zich grote zorgen over de kerkenraadbezetting in de nabije toekomst en omdat wij menen dat dit een zorg en verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente willen wij onze zorg delen en de situatie schetsen zoals die nu voorligt.

  In maart 2018 zullen wij afscheid moeten nemen na zich intensief ingezet te hebben als kerkenraadslid van:

  Marije van der Woude als jeugdouderling en van Duurt Dijkman als ouderling-kerkrentmeester.

  Hiepko Boerma zal zijn ambtstermijn als diaken met een jaar verlengen en ook Derk Pardijs zal als wijkouderling een jaar bijtekenen en hiermee zijn we uiteraard heel blij.

  Dit houdt concreet in dat er voor 2018 vier diakenen, twee wijkouderlingen, een scriba en één ouderling-kerkrentmeester ( ook voorzitter van de kerkenraad) overblijven.

  Volgens het aftreedschema zullen per maart 2019 aftreden de beide wijkouderlingen, de ouderling-kerkrentmeester en drie diakenen en naast het feit dat dit kerkordelijk niet is toegestaan zult u begrijpen dat op die manier zelfs het noodzakelijke werk niet meer  uitgevoerd kan worden.

  Om te komen tot een blijvend goede en verantwoorde bezetting van de kerkenraad willen we u vragen om serieus na te denken of u enige vrije tijd wilt geven door een tijdje in de kerkenraad mee te doen vanaf maart 2018 of eventueel vanaf maart 2019.

  Samen de gemeente waarvan u deel uitmaakt gaande houden is toch de moeite waard?

  Wilt u eerst een gesprek over wat de taak precies inhoudt? Neem contact op en we maken een afspraak.

  Mocht u namen willen indienen van gemeenteleden die volgens u de kerkenraad zouden kunnen versterken, in de maand januari staat er een doos in de hal van de Irenekerk waarin u uw ondertekende suggesties kunt deponeren.

  Fijner zou zijn als men zichzelf aanmeldt om een taak te willen vervullen.

  Als we samen de schouders er onder blijven zetten kunnen we een actieve kerk blijven in onze dorpen en dat is toch wat we heel graag willen?

  Lina van Zanten, voorzitter Kerkenraad

   

  PUNTEN UIT DE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING D.D. 04- 01-2018.

   Opening

  De voorzitter, Lina van Zanten, opent de vergadering, wenst allen een goed nieuw jaar en hoopt op een vruchtbaar jaar, welke zal leiden tot opbouw van onze gemeente.

  Presentie

  Afwezig met kennisgeving: onze notulist Harry de Groot ( wordt vervangen door Ineke Bos).

  Bezinning

  Ds. Gerard Knol leest en gedeelte van Romeinen 6, een verhaal over Paulus, waarin hij ons oproept niet langer in dienst van onze zonden, maar in dienst van God te staan. Ds. Knol wijst op de rechtstreekse manier van spreken van Paulus. “Soms staan de mensen ontzettend ver van de kern van het geloof. Paulus legt de vinger op de zenuw.”

  Erediensten

  Terugblikkend op december: de kerstnachtdienst, kerstmorgendienst en oudejaarsavonddienst werden goed bezocht. De huwelijksinzegening van het echtpaar Moesker-Eisenga was mooi. Fijn dat de Sebastiaan kerk toch beschikbaar was. Dit werd mogelijk door een noodaggregaat.
  Gevraagd wordt of er (klein?) onderhoud aan de beide orgels van de ‘SOGK’- kerken gepleegd kan worden. Deze zijn niet al te zuiver van klank…
  Ook het orgel dat in “de Heekt” staat is aan onderhoud toe, Lina heeft ondertussen enkele contacten gelegd om hier verbetering in te brengen. Later hierover meer.

  Vooruit kijkend in januari: 7 januari is er koffiedrinken na de dienst, 21 januari is een jeugddienst die in het teken zal staan van het Heilig Avondmaal. 28 januari zal het muziekkorps CBS komen spelen tijdens de dienst.

  Uit de werkgroepen

  Jeugd: Marije van der Woude doet verslag.

  *“Lekker belangrijk”: samenwerking met Spijk gaat deze maand bij ds Jake Schimmel in Spijk van start. Wordt twee keer per maand gehouden.

  *Kinderkerk: project advent/ kerst werd positief ontvangen.

  *Kliederkerk: Wat mogen wij besteden.? Lina wil proberen om voor de verschillende commissies, door middel van een jaarlijkse budget, duidelijk te krijgen wat iedereen binnen zijn/haar commissie kan besteden. In de komende kerkrentmeesters vergadering wordt hierover vergaderd. De kerkrentmeesters komen hier t.z.t. op terug.

  *Medio februari is er “kamp” voor de jeugd. Marije heeft overleg hierover met Anne Nijland.

  Diaconie: Hiepko Boerma doet verslag.

  Oliebollenfeest heeft 518,05 opgeleverd t.b.v Tsjernobylkinderen Appingedam/Delfzijl..

  De actie is goed verlopen. De opbrengst tot nu toe voor dit project is €1140,=

  Het Pastoraat: Derk Pardijs: “ Het loopt momenteel goed.” Het pastoraat vergaderd later deze maand.

  Kerkrentmeesters, Duurt Dijkman: In de komende vergadering zal ondermeer worden gesproken over de budgetten voor alle commissies.

  Liturgiecommissie: ds Knol heeft een eerste contact gelegd met een fluitensemble om tijdens de kerstnachtdienst 2018 te komen spelen. Verdere info volgt.

  Nieuwe ambtsdragers

  Omdat het de kerkenraad niet gelukt is nieuwe ambtsdragers aan te trekken is er een stuk in het contactblad geplaatst met een oproep aan de gemeenteleden. In de hal staat een bus voor eventuele aanmeldingen/voorstellen. Ondertussen blijft de kerkenraad zelf ook zoeken.

  Jeugdwerk na 1 juli

  Anne Nijland stopt per die datum. Wat gaan wij doen, hoe lossen wij de leegte op die ontstaat door haar vertrek met name in de leiding van de verschillende jeugdclubs die samenwerken met Spijk. Er wordt aan continuering gewerkt.

  Ingekomen en uitgaande post Wordt uitgedeeld.

  Volgende vergadering is op 1 februari 2018 vastgesteld.

  Sluiting

  Lina bedankt de aanwezigen voor het meedenken, meevoelen en meepraten tijdens deze vergadering en geeft Marije het woord om af te sluiten. Zij vertelt het verhaal over de dadelplanter die dadels plant zodat anderen, later, de dadels kunnen eten.