• Agenda:

  Zondag 19 augustus 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger ds. M. de Jager uit Haren
  Voorafgaand aan de dienst is er koffie, thee en fris

   

 • De Kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

  Predikant:
  ds. Gerard Knol

  Ouderlingen:
  Fennie Bazuin (scriba)
  Hans Jongejan
  Derk Pardijs

  Ouderling-kerkrentmeesters:
  Lina van Zanten (voorzitter)
  Magriet Papeleur

  Diakenen:
  Hiepko Boerma (voorzitter)
  Hennie Kap (secretaris)
  Ineke Bos (penningmeester)
  Gerdina Klevering

  Notulist:
  Harry de Groot

   

  Vacatures ambtsdragers

  De kerkenraad maakt zich grote zorgen over de kerkenraadbezetting in de nabije toekomst en omdat wij menen dat dit een zorg en verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente willen wij onze zorg delen en de situatie schetsen zoals die nu voorligt.

  In maart 2018 hebben wij afscheid moeten nemen na zich intensief ingezet te hebben als kerkenraadslid van:

  Marije van der Woude als jeugdouderling en van Duurt Dijkman als ouderling-kerkrentmeester.
  Hiepko Boerma zal zijn ambtstermijn als diaken met een jaar verlengen en ook Derk Pardijs zal als wijkouderling een jaar bijtekenen en hiermee zijn we uiteraard heel blij.
  Dit houdt concreet in dat er voor 2018 vier diakenen, twee wijkouderlingen, een scriba en één ouderling-kerkrentmeester ( ook voorzitter van de kerkenraad) overblijven.
  Volgens het aftreedschema zullen per maart 2019 aftreden de beide wijkouderlingen, de ouderling-kerkrentmeester en drie diakenen en naast het feit dat dit kerkordelijk niet is toegestaan zult u begrijpen dat op die manier zelfs het noodzakelijke werk niet meer  uitgevoerd kan worden.
  Om te komen tot een blijvend goede en verantwoorde bezetting van de kerkenraad willen we u vragen om serieus na te denken of u enige vrije tijd wilt geven door een tijdje in de kerkenraad mee te doen vanaf maart 2018 of eventueel vanaf maart 2019.
  Samen de gemeente waarvan u deel uitmaakt gaande houden is toch de moeite waard?
  Wilt u eerst een gesprek over wat de taak precies inhoudt? Neem contact op en we maken een afspraak.
  Mocht u namen willen indienen van gemeenteleden die volgens u de kerkenraad zouden kunnen versterken, in de maand januari staat er een doos in de hal van de Irenekerk waarin u uw ondertekende suggesties kunt deponeren.
  Fijner zou zijn als men zichzelf aanmeldt om een taak te willen vervullen.
  Als we samen de schouders er onder blijven zetten kunnen we een actieve kerk blijven in onze dorpen en dat is toch wat we heel graag willen?

  Lina van Zanten, voorzitter Kerkenraad

   

  Punten uit de notulen van de vergadering van de kerkenraad, gehouden op 5 april 2018

  Welkom

  De voorzitter Lina van Zanten heet iedereen welkom.

  Presentie

  Afwezig met kennisgeving: Hiepko Boerma, Harry de Groot en Margriet Papeleur.

  Bezinningsmoment

  Ds. Knol wil proberen de komende vergaderingen zijn bezinningsmoment te linken aan het nieuwe beleidsplan. Deze keer zijn de openingswoorden: “Mijn juk is zacht, mijn last is Licht.” Na de inleiding gaan de aanwezigen hierover in gesprek.

  Erediensten

  De erediensten in aanloop naar Pasen waren waardevolle diensten. De Paasdienst werd goed bezocht. De dienst van 22 april a.s. is een themadienst die wordt verzorgd door de groep 30-50 jarigen. Het thema is “Liefde”. Ook komt er een band.

  De dienst van 6 mei a.s. was gepland als een dienst onder leiding van de liturgiecommissie maar omdat deze commissie niet meer bestaat, wordt er gekozen voor een zangdienst. In de weken voorafgaande aan deze dienst kan iedereen zijn voorkeur kenbaar maken bij ds. Knol. Hij zal de voorbereidingen voor deze dienst leiden. Wie de leiding van deze dienst op zich zal nemen wordt nog geregeld.

  In oktober is er nog een dienst zonder predikant. Gezocht wordt naar een passende invulling.

  Omdat de Sebastiaankerk nog steeds verstoken is van verwarming wordt besloten om de dienst van 6 mei a.s. in de Irenekerk te houden.

  Gerda Pardijs is momenteel druk doende met het invullen van het preekrooster voor 2019.

  Verslag bezochte en te bezoeken vergaderingen/bijeenkomsten

  Interkerkelijk Diaconaal Platvorm Delfzijl (IDPD) is bezocht door ds. Knol. Het was een gemoedelijke vergadering waarin onder meer informatie aangaande WMO werd gegeven. Zoals: Wie komt hiervoor in aanmerking, wat wordt er geboden, waar moet je zijn voor hulp.
  Verder werd er gesproken over hoe de gemeente Delfzijl en het IDPD kunnen samenwerken in de toekomst.

  Volgende vergadering: 9 oktober in de Ark te Delfzijl.

  De Classisvergadering is door ziekte niet bezocht.
  Vergadering Pinksterdienst wordt door Hennie Kap bezocht.
  Clustervergadering 10 april a.s. wordt bezocht door Lina van Zanten (= voorzitter) en de vertegenwoordigers Henk Jan Sonneveld en Hiepko Boerma. Dit keer gaan ook Hans Jongejan, Derk Pardijs en ds. Knol mee.

  Uit de werkgroepen

  • Jeugd-24 juni is er weer Deze keer in het MFC te Spijk.
  • Pastoraat- Een deel van Bierum wordt momenteel niet “bemand” door het Hierdoor is het moeilijk om adequaat pastorale zorg te geven. Derk Pardijs vraagt aan de overige kerkenraadsleden om, indien nodig, informatie door te geven aan het pastoraat. De paaskaars gaat dit jaar naar mevrouw I. Bierma.
  • Diaconie- De verloting tijdens de gemeente avond was een succes en de opbrengst €235,= . Plus de collecte van 25 maart, brengt de totale stand voor het project op €1540,=
  • Kerkrentmeesters Zijn momenteel druk doende met de laatste loodjes v.w.b. de trap en het bordes; rondom de Irenekerk wordt alles afgegraven en beklinkerd; de keuken en het sanitair in Irene worden aangepakt.

  Evaluatie Gemeenteavond maart jl.

  Opgemerkt wordt dat de energie, die in de jeugd gestoken wordt niet het gewenste resultaat geeft. De jeugd laat het afweten en dat is jammer. Dit geeft stof om over na te denken. Het tweede deel van de avond waarin met antwoordstrookjes gewerkt werd (wat vindt je het belangrijkste binnen onze gemeente?), was een goed systeem. Dit gaf een goed beeld over hoe het nieuwe beleidsplan tot stand is gekomen en hoe de gemeenteleden er over denken.

  Conclusie: De eredienst blijft het belangrijkste.

  Vaststellen moderamen

  Voorzitter    : Lina van Zanten( kerkrentmeesters)
  Scriba           : Fennie Bazuin (ouderlingen)
  Lid                : Ineke Bos (Diaconie)
  : Ds. G. Knol

  Nieuwe wet op de privacy per 25 mei 2018

  Uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) komt duidelijk naar voren dat het een stuk ingewikkelder wordt om met de gemeenteleden te communiceren d.m.v. het contactblad, de deurschrift en de site. Naam, adres, woonplaats, geboortedatum mogen niet meer klakkeloos geplaatst worden van- wie dan ook- en foto’s alleen met (schriftelijk) toestemming van degenen op de foto. Maar ook de vragen: Hoe zit het met de uitwisseling en vastlegging van de pastorale gegevens tussen ambtsdragers, bezoekvrijwilligers etc ?, en: Hoe informeren we alle leden en geregistreerden over ons privacybeleid?, Hoe kunnen we toestemming vragen? zullen beantwoord moeten worden. Volgende maand wordt hier verder over gesproken.

  Voortgang voorbereiding slotdienst, startdienst en Kerstnachtdienst:

  De laatste stand van zaken wordt doorgenomen.

  Vaststellen volgende vergadering

  17 mei om 20.00 uur in het gebouw Irene

  28 juni om 20.00 uur in het gebouw Irene (laatste voor de vakanties)

   Sluiting

  Lina sluit de avond af met ‘Bidden is luisteren’ van Sören Kierkegaard. En wenst allen wel thuis.