• Agenda:

  Zondag 18 november 2018
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: ds. G. Knol

   

   

   

 • Gemeente avond

  Twee keer per jaar houden we een gemeente avond. Deze vindt plaats op de woensdagavond na de biddagviering  en de dankdagviering.

   

  UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG  14 MAART 2018

  Plaats              : gebouw “Irene”

  Aanvang           : plm. 20.30 u. ( na de bidstond)

  AGENDA

  1.Opening door de voorzitter

  2.Vaststellen agenda

  3.Verslag gemeenteavond 1 november 2017

  4.Mededelingen

  5.Begroting kerk 2018

  6.Begroting diaconie 2018

  PAUZE met verloting en de mogelijkheid om kaarten te kopen, alles ten bate van het jaarproject van de diaconie

  7.Beleidsplan / beleidsvoornemens 2017- 2022

  8.Rondvraag

  9.Sluiting

  Samenvatting beleidsplan 2018 2022 van de protestantse gemeente Bierum – Holwierde – Krewerd

   De kerkenraad heeft veel tijd en energie gestoken in het formuleren van nieuw beleid met het oog op de toekomst van onze gemeente.

  Dat nieuw beleid is gericht op:

  1. het behoud van wat er nu is en het voortbestaan van onze gemeente als zelfstandige gemeente en
  2. samenwerking met andere, nabij gelegen gemeenten om daarmee onze plaatselijke gemeente te

  Dat behoud van het bestaande een onderdeel van nieuw beleid moet zijn, heeft alles te maken met de gevolgen van krimp. Ons ledental schommelt zo rond de 400 leden, terwijl het in 2011 nog bijna 500 was. De aanvulling van de kerkenraad stuit de afgelopen twee jaar op grote problemen.

  De volgende zaken komen in het beleidsplan aan de orde:

  • Voortbestaan: rekening houden met de mogelijkheid dat we niet alles van wat wij nu kunnen doen, ook in de nabije toekomst zullen kunnen blijven Bijvoorbeeld: de werkgroep pastoraat zorgt voor het geregeld bezoeken van oudere mensen in onze gemeente. De leden van deze werkgroep worden er ook niet jonger op en opvolging is moeilijk te vinden. Een ander voorbeeld: de werkgroep liturgie is na een bloeiende start vele jaren geleden (2008) geslonken tot één persoon. Wij zoeken ook voor dit aandachtsgebied naar nieuwe, geïnspireerde leden. Tot nog toe zonder succes.
  • Als bemensing van kerkenraad en werkgroepen een structureel probleem wordt, betekent dit in onze ogen óf doorgaan op de huidige voet en maar zien waar het schip strandt, óf nadenken over veranderingen in organisatie en Het is ons nog niet altijd duidelijk welk spoor wij willen of zelfs moeten volgen.
   • Het beleid op de volgende gebieden ziet er ogenschijnlijk hetzelfde uit als in het vorige beleidsplan: welke gemeente wij willen zijn (3), eredienst (4), pastoraat (5) en diaconie (6).
   • In het hoofdstuk over het beleid van het college van kerkrentmeesters (7) staat een belangrijke verandering die alles te maken heeft met de gevolgen van krimp:

  Het beleid van het college van kerkrentmeesters is erop gericht om het bezit en vermogen van de gemeente onaangetast te laten en alle uitgaven te doen uit de opbrengst van bezit en vermogen en uit de jaarlijkse bijdrage van de leden.

  Mocht, ten behoeve van een goed functionerende gemeente, blijken dat er een tekort aan liquide middelen optreedt, dan kan er afgeweken worden van dit beleid en kan ertoe worden overgegaan om een zo beperkt mogelijk deel van vermogen of bezit te gebruiken.

  • In het hoofdstuk over het beleid inzake het jeugdwerk (8) worden wellicht de grootste veranderingen voorgesteld, omdat wij de noodzaak voelen om ons intensief en creatief te richten op de In de hele regio wordt onze ongemakkelijkheid rondom jeugd en onze kerk gevoeld. Het voortbestaan van plaatselijk kerkelijk jeugdwerk stelt daarom ook automatisch de vraag naar samenwerking in de regio en naar investering (mensen en geld).
   • Een nieuw hoofdstuk in ons beleidsplan (9) heet: samenwerking en Wij proberen recht te doen aan de noodzaak tot geloofsvernieuwing (leer en leven) en tot samenwerking met de gemeenten in onze regio tot opbouw van onze kerkgemeenschap.

   

  VERSLAG VAN DE GEMEENTEVERGADERING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

  BIERUM-HOLWIERDE-KREWERD OP WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 IN GEBOUW IRENE

   

  Opening

  De voorzitter, Lina van Zanten, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Ze zegt blij te zijn met de goede opkomst.

  Vaststellen agenda

  De agenda blijft ongewijzigd.

  Verslag gemeenteavond 8 maart 2017

  Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd.

  Mededelingen

  • Het is lastig vrijwilligers te vinden voor het schoonmaken van de Herhaalde oproepen hebben geen resultaat gehad. Tijdens de vergadering gaat een lijst rond waarop men zich hiervoor kan opgeven.
  • De kerkrentmeesters vragen vrijwilligers voor het opknappen/verfraaien van Gegadigden kunnen zich melden bij Duurt Dijkman.

  Jaarcijfers kerk over 2016

  De penningmeester van de kerk, Henk Kloosterman, geeft een toelichting bij de cijfers. Het forse tekort is eenmalig en te wijten aan de kosten die inherent zijn aan het benoemen van een nieuwe predikant. De renovatie van de pastorie zorgt ook voor een waardevermeerdering daarvan.

  Er zijn geen vragen n.a.v. de uitleg van de penningmeester. De voorzitter dankt de heer Kloosterman voor het vele werk dat hij voor de kerk heeft verricht.

  Jaarcijfers diaconie 2016

  Ineke Bos, penningmeester van de diaconie, presenteert de jaarcijfers. Ook zij krijgt namens de gemeente de dank van de voorzitter, voor alle werk hieraan besteed.

  De voorzitter legt uit, dat in de situatie waarin we nu verkeren (teruglopende ledenaantallen, eigen predikant), het niet mogelijk is, om het bezit/vermogen van de kerk onaangetast te laten. Het ligt in de bedoeling van de kerkrentmeesters om 2,4 ha grond te verkopen en de opbrengst daarvan indien nodig te gebruiken voor de ‘kerkhuishouding’.

  De tekst van het beleidsplan moet daarvoor gewijzigd worden. De strekking van de nieuwe formulering zal zijn:

  De kerkrentmeesters streven ernaar om alle uitgaven te doen uit de opbrengst van de bijdragen van de leden en de opbrengst van het vermogen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan worden overgegaan tot het gebruik van een zo beperkt mogelijk deel van het vermogen of bezit.

  De aanwezigen stemmen hiermee in.

  Procedure verkiezing ambtsdragers

  In deze tijd, waarin het steeds moeilijker wordt om nieuwe ambtsdragers te vinden, is de oude stemprocedure achterhaald. De toekomstige gang van zaken zal zijn:

  -namen noemen

  -personen die genoemd zijn wordt gevraagd of ze bereid zijn het ambt op zich te nemen

  -de nieuwe kandidaten worden aan de gemeente voorgesteld met de mogelijkheid bezwaren in te dienen

  -als er geen bezwaren zijn, worden ze door de kerkenraad benoemd en volgt de bevestiging.

  De aanwezige leden stemmen in met deze nieuwe procedure.

  Pauze

  Tijdens de pauze is er de mogelijkheid om producten uit de wereldwinkel te kopen. Hiervan wordt flink gebruik gemaakt.

  500 jaar reformatie door Ds. Gerard Knol

   We zingen samen Lied 723.

  Door middel van een PowerPoint presentatie belicht Ds. Knol de betekenis van de reformatie in verleden en heden:

  Luther legde de nadruk op: – Het woord alleen.

  • Zaligheid alleen door het
  • Door genade

  Dit voornamelijk als reactie op de aflaathandel, waarbij zaligheid te koop was. Luther verwoordde dit in 95 stellingen. De gevolgen voor de kerk waren enorm. Ds. Knol licht enkele van de voornaamste stellingen toe. Hij sluit af met de vraag: welke stellingen zouden we tegenwoordig op de deur van de kerk moeten bevestigen? Wat moet er in deze tijd anders in onze kerken?

  Ter wille van de tijd besluiten we om hier deze avond niet mee verder te gaan. Mogelijk besteden we op een ander tijdstip nog eens aandacht aan deze vraag. De voorzitter dankt Ds. Knol voor zijn bijdrage.

  Rondvraag

  Jeanette de Jong neemt contact op met de mensen die zich hebben opgegeven voor de schoonmaak van de Irenekerk.

  Sluiting

  De vergadering wordt afgesloten met het zingen van enkele verzen van lied 313. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun medewerking en voor de goede sfeer waarin de vergadering is verlopen.

  Harry de Groot