• Agenda:

  Zondag 25 februari 2018:
  9.30 uur, Irenekerk
  Voorganger: Drs. H. Hoekstra uit Emmen

 • College van Kerkrentmeesters

  De kerkrentmeesters beheren de financiën, goederen en gebouwen van de kerkelijke gemeente.

  Het college van kerkrentmeesters bestaat uit een team van 7 personen waarvan 4 ouderling kerkrentmeesters, die dus ook in de kerkenraad zitten. Ook is er één adviserend lid. Zij vergadert 1x per drie maanden. Eén van de ouderling-kerkrentmeesters is lid van het moderamen.

  Taken:
  • Lid van de kerkenraad en eventueel dienstdoend ouderling volgens rooster;
  • Lid van het college van kerkrentmeesters;
  • Meedenken t.a.v. een verantwoord financieel beleid op het terrein van verkrijgen en beheer van geldmiddelen en het beheer van de bezittingen;.
  • Aanspreekpunt voor beheerder van kerkelijke gebouwen;
  • Werkgeverszaken.

  Collecten:
  • Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd voor kerk en diaconie.
  • Elk jaar in januari wordt er aan de leden gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven (Actie kerkbalans). Voor u als lid is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.
  • Ten tijde van Dankdag wordt er een inzameling gehouden door middel van acceptgiro’s.

  Verjaardagfonds:
  Ook het verjaardagfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Er is een ledenlijst die hieraan mee doen en de meeste leden een ook sommige niet kerkelijke leden ontvangen van het verjaardagsfonds een felicitatie + een verzoek om een vrijwillige gift voor hun verjaardag. Een aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doeleinden ter verfraaiing van het kerkgebouw en de verenigingsgebouwen in de ruimste zin van het woord.

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via e-mail kerkrentmeesters@pknbhk.nl.
  College-van-Kerkrentmeesters

  Solidariteitskas:

  Elk jaar krijgt u een acceptgiro in de bus van de solidariteitskas. Om dit nog eens extra bij u onder de aandacht te brengen dit stukje. De helft van dit bedrag zijn wij als gemeente verplicht om af te dragen aan de landelijke kerk, en wordt aangewend voor initiatieven zoals
  hieronder beschreven. Het andere deel komt ten goede aan onze eigen gemeente.
  Wij bevelen het u van harte aan!

  De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet
  ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter.
  De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen.
  De Commissie Steunverlening bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden.

  Gericht op mensen, niet op stenen:
  De opbouw van de gemeente is meer doorslaggevend dan het in stand houden van een gebouw. De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk. Daarnaast wordt uit de Solidariteitskas geput om noodzakelijke activiteiten te verrichtend ie niet door één gemeente op te brengen zijn.

  Bovenplaatselijk pastoraat:
  Pastoraat is een bijzondere vorm van hulpverlening. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in krijgsmacht, ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven.
  Meer informatie over dit pastoraat vindt u op www.pkn.nl/pastoraat.

  Dovenpastoraat:
  Doven en slechthorenden zijn gewoon lid van een gemeente, maar tussen doven en horenden in staat een handicap. Horenden communiceren met gesproken woorden, doven veelal met gebaren. Om deze handicap te overbruggen, is er het dovenpastoraat. Predikanten en vrijwilligers verzorgen pastoraat, catechese en eredienst. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. Sinds 2013 onderzoekt het project ‘Doventhuisgemeente’ mogelijkheden tot vernieuwing, in aanvulling op het bestaande werk.

  Nieuws vanuit de Kerkrentmeesters:

  Kerkbalans 2018

   Kerkbalans 2018 wordt gehouden in de periode 15 jan.- 29 jan. Dit betekent dat de enveloppen in de week van 15 jan. rondgebracht gaan worden. In de week van 22 jan. wordt de antwoordenvelop weer door de lopers bij u opgehaald. Wij hopen wederom op uw medewerking opdat wij met elkaar een mooi bedrag voor onze gemeente bijeen mogen brengen!

   Dankdagcollecte

   De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van € 4.037,10 opgeleverd. Alle gevers en lopers hartelijk dank voor dit mooie resultaat!

   Verjaardag fonds

   Velen van u doen hieraan mee. U krijgt dan met uw verjaardag een kaart met een envelopje voor een gift. Deze giften worden gebruikt voor verfraaiing van de kerk. De wekelijkse bloemen in de kerk worden hiervan betaald, de paaskaars, maar ook de nieuwe gordijnen in de Irenekerk zijn hiervan betaald! Binnenkort zal er ook nog een lantaarn ( mogelijk staat deze er ondertussen al) bij de nieuwe trapopgang van de Irenekerk geplaatst worden. Ook deze is betaald vanuit het verjaardag fonds! Alle mensen die zich inspannen om deze giften bijeen te brengen hartelijk dank!

  Met de hartelijke groeten,

  Henk Kloosterman

  Verjaardagfonds

  Jantje van der Laan en Greet Oosterhuis hebben beiden te kennen gegeven dat ze stoppen met het werk voor het verjaardagfonds. Jantje was de aanspreekpersoon in Bierum en tevens jaren onze voorzitter. Allebei de dames hebben bij hun afscheid een mooi boeket gekregen en werden heel hartelijk bedankt voor hun medewerking. Tineke Veenkamp heeft de taak op zich genomen, zij is nu de aanspreek persoon in Bierum en tevens onze voorzitter. Tineke welkom.

  Korry Star

  Notulen kerkrentmeesters vergadering

  Na opening en welkom leest onze voorzitter, Lina van Zanten een gedicht voor.  Een wens voor ons allen”.

  Na een kleine wijziging zijn de notulen goedgekeurd. Hierbij enkele punten uit de vergadering,

  Door verandering bij de K.P.N. zullen er misschien in de toekomst enige veranderingen op stapel staan wat betreft de kerkradio, hoe, dat moet dan uitgezocht worden.

  Door de S.O.G.K. is gevraagd of wij de kerk van Holwierde ook open zouden willen stellen, dat is al het geval met de Sebastiaankerk, deze is over de zomermaandag overdag open.

  Ook voor Holwierde hebben wij besloten om deze open te stellen.

  Wat betreft de verwarming in de Sebastiaankerk heb ik afgelopen week contact gehad met SOGK of er niet een noodvoorziening zou kunnen komen,want om bij elke dienst een aggregaat bij de kerk te plaatsen geeft voor de buren veel overlast.
  Door de penningmeester werd opgemerkt dat de vaste vrijwillige bijdrage over het 2017 allemaal prachtig op tijd was overgemaakt, hiervoor hartelijk dank.
  Afgesproken is dat alle werkgroepen van de kerk een budget krijgen waar ze dan uit kunnen putten.
  Wat de gebouwen betreft zal er iemand van ons met een expert bij de gebouwen langs gaan om te kijken of er ergens asbest aanwezig is.
  De opgang naar de kerk is in zoverre klaar dat we er weer overheen kunnen om in de kerk te komen, de verdere afwerking zal in het voorjaar plaatsvinden.
  Wat gebouw “Irene”betreft is het wachten op offerte,s voor de toiletten en de keuken. Ook worden er offertes aangevraagd voor eventuele bestrating rondom de kerk.
  Dit voorjaar zal er door een schoonmaakbedrijf de goten en ramen van de kerk en de gebouwen schoon gemaakt worden, normaal zouden wij zoiets zelf doen maar wij vonden de goten van de kerk voor een ladder wel erg hoog.
  Maar over vrijwilligers gesproken, over enkele weken willen wij graag met de zaal van “Irene”beginnen op te knappen, dus mochten er nog klussers zijn die redelijk met de kwast om kunnen gaan, bel mij 592138.
  Hopelijk bent u weer een beetje bijgepraat, mochten er nog vragen zijn, u weet ons vast wel te vinden.

  m.vr.gr.

  namens de kerkrentmeesters D.D.